Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==chitting
Check title to add to marked list
Blijft biologische aardappelteelt in Nederland mogelijk?
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Timmermans, B.G.H. ; Putten, P.E.L. van der; Struik, P.C. - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 246 - 250.
aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biologische beschikbaarheid - voorkieming (aardappelen) - vermeerderingsmateriaal - gewasbescherming - potatoes - organic farming - cultural methods - sustainability - nutrient availability - bioavailability - chitting - propagation materials - plant protection
De biologische aardappelteler heeft onder Nederlandse teeltomstandigheden te maken met twee opbrengstlimiterende factoren, namelijk een beperkende nutriëntenvoorziening en de aantasting door Phytophthora infestans. Het groeiseizoen voor de biologische aardappelteelt is relatief kort. In het vroege voorjaar is er wegens de nog trage mineralisatie weinig stikstof beschikbaar, zodat het gewas traag op gang komt, terwijl het gewas meestal voortijdig moet worden gebrand wegens Phytophthora-infectie. Uit praktijk en onderzoek is gebleken dat er met teeltmaatregelen niet genoeg gedaan kan worden om de ziekte te beheersen. Wel kan met het voorkiemen van pootgoed een ontsnappingsstrategie gevolgd door te zorgen voor een acceptabele opbrengst voordat het gewas wordt geïnfecteerd. Om deze strategie succesvol te maken is het toch noodzakelijk dat er resistente rassen beschikbaar komen die aangepast zijn aan de biologische teeltomstandigheden en dus ook kunnen omgaan met een relatief laag stikstofniveau
Ervaringen van Telen met toekomst met voorkiemen, 2005
Slabbekoorn, J.J. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 2
cultuurmethoden - aardappelen - solanum tuberosum - pootaardappelen - rassen (planten) - voorkieming (aardappelen) - behandeling voor het planten - gewasopbrengst - gewasbescherming - proefvelden - cultural methods - potatoes - seed potatoes - varieties - chitting - preplanting treatment - crop yield - plant protection - experimental plots
In het project Telen met toekomst wordt gekeken welke geïntegreerde maatregelen op het gebied van bemesting en gewasbescherming kunnen resulteren in een lagere milieubelasting. Door zelf met maatregelen aan de slag te gaan kunnen telers een keus maken of een bepaalde maatregel effectief en voor hun bedrijf haalbaar is. Binnen dit kader hebben in 2005 4 deelnemers aan het project Telen met toekomst voorkiemzakken van Voorkiemsysteem Joppe uitgeprobeerd. Door aardappelen voor te kiemen is het gewas sneller gesloten waardoor onkruiden minder kans krijgen
Kennis van de bacterieziekte ringrot groeit
Custers, J.B.M. - \ 2002
Aardappelwereld (2002)2. - ISSN 0169-653X - p. 38 - 39.
pootaardappelen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - epidemiologie - clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - diagnostische technieken - voorkieming (aardappelen) - zaadkieming - aardappelen - seed potatoes - plant diseases - plant pathogenic bacteria - epidemiology - diagnostic techniques - chitting - seed germination - potatoes
Kenmerken en verspreiding van ringrot in pootaardappelen. Gegevens in bijgaande tabel: Verspreiding van de ringrotbacterie binnen en tussen partijen pootgoed tijdens machinaal poten en de invloed van voorkieming en het ontsmetten van de machine hierop
Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen
Ridder, J.K. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 17 - 20.
voorkieming (aardappelen) - voorkieming - pootaardappelen - opslag - chitting - pregermination - seed potatoes - storage
Aardappelen voorkiemen, een voorsprong in de race tegen Phytophthora.
Heerkens, D. - \ 1986
Ekoland 7 (1986)2. - ISSN 0926-9142 - p. 62 - 63.
alternatieve landbouw - voorkieming (aardappelen) - biologische landbouw - aardappelen - voorkieming - solanum tuberosum - alternative farming - chitting - organic farming - potatoes - pregermination
Samenvatting van een onderzoek naar het effect van voorkiemen in de biologische aardappelteelt
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.