Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 127

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==citizens
Check title to add to marked list
From urban gardening to planetary stewardship : human–nature relationships and their implications for environmental management1
Buijs, Arjen ; Fischer, Anke ; Muhar, Andreas - \ 2018
Journal of Environmental Planning and Management 61 (2018)5-6. - ISSN 0964-0568 - p. 747 - 755.
citizens - conservation - governance - human–nature relationship - nature experience
Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64 p.
natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
• Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
• Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
• Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
te bedden en op te schalen?
Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?
Mattijssen, T.J.M. ; Buijs, A.E. ; Elands, B.H.M. - \ 2017
Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)135. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
citizens - nature management - landscape management - nature conservation - public participation - burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbescherming - publieke participatie
Het woord burgerinitiatief duikt steeds
vaker op. Actieve burgers wachten niet
tot de overheid iets voor hen doet, maar
nemen zelf het heft in handen als ze
groen willen verbeteren of onderhouden.
Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage
vanuit de participatiesamenleving terug
te zien bij terreinbeherende organisaties,
provincies en het ministerie van
Economische Zaken. De verwachtingen
over de bijdrage van georganiseerde
burgers aan natuur, bos en landschap zijn
soms hooggespannen. Maar is dat wel
realistisch? Wij beschrijven in dit artikel
de effecten die groene burgerinitiatieven
hebben en reflecteren op wat dat
betekent voor het natuurbeheer in
Nederland.
Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity
Ervaringen met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer : leren van twee casestudy's
Buijs, Arjen ; Donders, Josine ; Dam, Rosalie van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2783) - 47
natuurbescherming - natuurbeleid - participatie - sociale participatie - burgers - nature conservation - nature conservation policy - participation - social participation - citizens
De groene compacte stad : Een verkennende studie naar de kwantitatieve resultaten van het wegnemen van verharding in stedelijke gebieden.
Vries, E.A. de; Boone, P. ; Rooij, L.L. de; Keip, Linde - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 72 p.
health - urban areas - greening - plantations - plants - flowers - citizens - social participation
Communication practices and political engagement with climate change : a research agenda
Carvalho, Anabela ; Wessel, Margit van; Maeseele, Pieter - \ 2017
Environmental Communication 11 (2017)1. - ISSN 1752-4032 - p. 122 - 135.
citizens - Climate change - communication practices - de/politicization - political engagement - political subjectivity
In this article, we call for a refocusing of research on citizens’ political engagement with climate change. In doing so, we argue that communication practices not only help create the conditions for political engagement but they also comprise the modes of such engagement. Our argument proceeds in four steps. First, we review the literature on public engagement with climate change, concluding that there is a lack of attention to issues regarding the political. Consequently, we make the case for a refocusing of research on political engagement. Second, we explain how the notion of political subjectivity helps us to understand the relation between communication practices and engagement with the politics of climate change. Third, we discuss examples of dominant communication practices that constrain citizen political engagement by depoliticizing climate change, and alternative communication practices that have the potential to politicize. We end by outlining the many research questions that relate to the study of political engagement with climate change.
Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’
Mattijssen, T.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 85) - 64
burgers - participatie - natuur - landschap - governance - citizens - participation - nature - landscape
This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.
Bonding by doing : the dynamics of self-organizing groups of citizens taking charge of their living environment
Dam, R.I. van - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Katrien Termeer; Andre van der Zande. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578975 - 188 p.
citizens - groups - public authorities - public domain - living conditions - social participation - democracy - governance - case studies - society - burgers - groepen - overheid - overheidsdomein - levensomstandigheden - sociale participatie - democratie - gevalsanalyse - samenleving

This thesis is about groups of citizens following their ideals and taking charge of their living environment. The research set out to investigate the practice of citizens’ initiatives and self-organizing communities, seen as groups of people who organize themselves, take action in the public domain, create public values and organize and manage their social, cultural and green living environment. The topicality of the concept of citizens’ initiatives and self-organizing communities—from empirical, normative and scientific perspectives—sparked an interest in investigating their actual practice: people’s reasons for getting involved, the meaning they assign to place and what people mean for places, the activities and the strategies, the (informal) organization, how the initiatives develop and the relations they entail. Besides investigating how citizens’ initiatives and self-organizing communities develop and achieve things, the research examines the implications for governance processes, and the role and approach of citizens and government organizations in these processes. A micro-perspective is used to focus on analysing how citizens’ initiatives and self-organizing communities act on the road from ideal to realization. Moreover, the practice of groups of citizens taking charge of their living environment is approached here from a relational perspective, focussing on questions around bonding processes and interaction, and the dynamics that come with them. As a consequence, the research questions are: (1) how do the dynamics within and between groups of people taking charge of their living environment and their surroundings manifest themselves? and (2) how do groups of people taking charge of their living environment affect governance processes and vice versa?

In this thesis, an interpretive research approach was chosen, based on case studies and the principles of openness and heterogeneity. The interpretive research approach made it possible to start with a general interest in the development of groups of people taking charge of their living environment and from there to delve deeper into the aspects that seemed relevant. Importantly, particularly given that this study focuses on people’s approaches and activities, this approach views the social as constructed in the intertwinement of action and meaning; it also values various ways in which meaning arises, including informal and less rational approaches and values. In total, seventeen cases of citizens’ initiatives and self-organizing communities are studied. Of these seventeen, one case is studied in great depth and at various points in time, another seven in moderate depth and nine cases are studied at a broader, more illustrative and exploratory level. The data was collected through a combination of interviews, casual conversations, participatory observation, non-participatory observation and learning network meetings, as well as a study of secondary material. The qualitative analysis took place in iterative phases in which several analytical concepts were applied. Triangulation was ensured by using a variety of methods and theories. The findings are presented in five empirical chapters (Chapters 2 to 6 of this thesis).

Chapter 2 describes a study in which the transition in societal organization from a heavy reliance on the state to self-organization is examined by analysing two self-organizing communities. The case studies of the ADM squatter community [Amsterdamse Doe-het-Zelf Maatschappij - Amsterdam do-it-yourself company] and the Golfresidence Dronten show how these communities of self-organizing citizens created their own residential arrangements and took the initiative in developing a unique spatial environment. The role self-organization plays differs depending on how the communities were established and the inhabitants’ motivations. There are also differences in the physical appearance of the two communities and the communities’ organization and rules. Although quite different self-organizing communities, both are manifestations of alternative living arrangements, both socially and spatially, and address the differences in citizens’ needs concerning living arrangements in society in general. As such, concluding remarks concern the value of and need for heterogeneity.

Chapter 3 presents an analysis of the social and spatial bonding processes affecting a squatter community who lived at Fort Pannerden for about seven years. Besides describing the relation between the squatters and the fort, the chapter analyses the influence of the squatters’ actions on the development of the fort and on the local community and local governmental organizations in terms of social and spatial bonding processes. It shows how a non-institutional actor—a squatter community—was able to breathe new life into a national monument that had been abandoned for several decades, reconnecting a cultural heritage site to society and vice versa.

Chapter 4 analyses the citizens’ initiatives Natural Area Grasweg and Collective Farmers of Essen and Aa’s in terms of their evolution, their organization and the strategies adopted. Strategies are understood as something people do, rather than something organizations and firms have. Natural Area Grasweg chose a formal approach for the organization of their initiative, adjusting it to institutional settings. For Collective Farmers of Essen and Aa’s, by contrast, it is an explicit goal to get local residents involved, fostering a sense of community and collectively improving the cultural historical landscape. Both cases are viewed here as the contingent product of a self-transforming organization, and a way of relating its internal processes to the outside world. The chapter analyses the ability of citizens’ initiatives to adapt and to mobilize, which makes them a powerful and relevant development in the governance area.

Chapter 5 focusses on the mutually activated process of subjectification in citizens’ initiatives. Analysing the citizens’ initiatives Lingewaard Natural, Border Experience Enschede and Residents’ Association and Action Committee Horstermeerpolder, it is argued that the discourses produced by governmental organizations on what it entails to be an active citizen have a performative effect on citizens’ initiatives, which adapt themselves, anticipate what is expected of them and act strategically with respect to these discourses.

Chapter 6 presents an exploratory study of the citizens’ initiatives Sustainable Soester quarter, Caetshage City Farm, Emma’s Court, Power of Utrecht, Beautiful Wageningen, Ecopeace, As We Speak, Canal Park Leiden and Harderwijk Steiner School Natural Playground. The study shows how the participatory society and information society come together at the community level. Regarding the role of information in how citizens’ initiatives operate and develop, it is concluded that informational capital is fundamental to the realization of citizens’ initiatives, that there is a dynamic between social capital, human capital and informational capital and that informational capital is generated, identified, used and enlarged through the relational strategies of bonding, bridging and linking. It is a process which works both ways and reinforces citizens’ initiatives.

Chapter 7 synthesizes the outcomes of the five chapters and provides an answer to the research questions. The research revealed four sets of dynamics in and between groups of people taking charge of their living environment. Firstly, there are the dynamics of the drivers causing citizens to take charge of their living environment. Citizens’ initiatives and self-organizing communities are triggered by an interplay of drivers that originate on the one hand in the citizens’ ideals and their intrinsic will to do something, and on the other hand in dissatisfaction with the current situation, whether locally, at the policy level or at a broader societal level. They often choose subjects close to their everyday lives but with a broader societal component. As a consequence, the interplay between public interest and self-interest is another important driver in how and why citizens’ initiatives and self-organizing communities operate. Secondly, in the operation, development and realization of groups of self-organizing citizens, there is a dynamic relationship between social capital, human capital and informational capital. These forms of capital can be seen as ‘resources’ that ‘feed’ the communities and initiatives. Social, human and informational capital are forms of capital related to a changing society in which citizens play a vital role in creating public values and where other, less tangible, forms of capital become important. The various forms of capital interact and can reinforce each other, contributing to the development of the initiatives. The third set of dynamics concerns the dynamics of the relational strategies of bonding, bridging and linking. Using the interrelated relational strategies, groups of people taking charge of their living environment connect with different actors, both institutional and non-institutional, at different times and levels of intensity. By establishing connections with others, citizens’ initiatives embed themselves in society. They interact with others, using and at the same time growing their social, human and informational capital. Fourthly, the dynamics between social and spatial bonding are revealed in groups of people taking charge of their living environment. Place turned out to be more than the context; often it is also part of the objective. The citizens in the initiatives connected with a place and thought and behaved in a certain way, but they also enabled others to connect (or reconnect) with a place and to think and act in a certain way in relation to the place. So these citizens mobilize and connect people. When groups of people take charge of their living environment, we clearly see that social bonding processes (bonding, bridging and linking) and spatial bonding processes (cognitive, affective and conative) are inextricably intertwined: they interact with, influence and reinforce one another. This can be symbolized by the double helix, two DNA strings twisted around each other.

Furthermore, the interaction in governance processes was dealt with by summarizing the patterns and mechanisms found in the interaction between self-organizing citizens and others, particularly between citizens and governmental organizations. A pattern was analysed in how the internal process of groups of citizens taking charge of their living environment relates to the outside world. In this process of self-transformation, the identity of a citizens’ initiative—seen broadly as how they define themselves and how they operate—is influenced by their interpretations of the immediate and relevant outside world, which in turn shapes their strategies. In this process of self-transformation, specifically in relation to governmental organizations, citizens’ initiatives tend to internalize the assumptions about what is considered important to the relevant governmental institutions, which often leads to them pursuing formal strategies and adopting a formal identity. The case studies showed that government officials often only tend to like those citizens’ initiatives that they can relate to, in terms of both content and form. Citizens’ initiatives that have other objectives, take a different course of action, have a different form or express a different opinion are often bullied or treated as irrelevant. This governmental dominancy is influenced in turn by the way citizens’ initiatives act and position themselves with respect to governmental organizations. They adapt, anticipate and act strategically with regard to their images of governmental organizations and their interpretations of these organizations’ wishes. In other words, they apply the techniques of adaptation, anticipation and framing themselves constructively. So in the practice of Dutch citizens’ initiatives, the initiators are both made subject and subject themselves to governmental organizations. The initiators can be labelled as obedient and submissive, but also as smart and strategic. This leads to the conclusion that there is teamwork going on between citizens and governmental organizations, in which there is a mutual reproduction of government thinking.

Assuming we want to move towards a more citizen-driven society, this thesis reveals that there is indeed a great deal of potential in citizens. Reflecting further on new practices, one can say both citizens and governmental institutions need to learn and to take the next step. There is a need for an interplay of forces in which all actors contribute in their own way to the joint creation of public values. Although the development of self-organization is also taking place on the continuum between citizens and the market, as well as in a variety of different combinations of these players, one can say that the way to go forward, specifically in the relationship between citizens and government, is to aim for an interplay in which ‘learning by doing’ is followed by ‘bonding by doing’. To conclude, groups of people taking charge of their living environment (or something else) is an expression of an informal and participatory democracy that is giving shape to democratic values. This ‘do-ocracy’ is not just an alternative but can also be a complementary form of democracy that meets a need related to democratic values. Democracy can be seen as an ongoing process which needs working on.

Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324a) - ISBN 9789462578180 - 39 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport
During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324b) - ISBN 9789462573895 - 141 p.
klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
“Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland
Buijs, A.E. ; Dam, R.I. van; Mattijssen, Thomas - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 44) - 8 p.
natuurbeleid - natuurbescherming - participatie - burgers - natuur - nederland - nature conservation policy - nature conservation - participation - citizens - nature - netherlands
De Rijksnatuurvisie en het Natuurpact met provincies benadrukken het belang van de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. Burgers die via groene burgerinitiatieven het heft in eigen hand nemen, worden daarbij als één van de
kansen benoemd om ‘de natuur terug te leggen in de handen van mensen’. Op basis van een analyse van 264 initiatieven, opgedeeld in tien ideaaltypische vormen van groene burgerinitiatieven beschrijven we in deze paper de ecologische,
sociale en institutionele kracht van deze initiatieven.
Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren
Overbeek, M.M.M. ; Bogaardt, M.J. ; Dagevos, H. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 48) - 46 p.
burgers - participatie - natuurbeheer - landschapsbeheer - publieke participatie - natuur - nederland - citizens - participation - nature management - landscape management - public participation - nature - netherlands
Deze voorstudie gaat in op de nieuwe rol van intermediaire organisaties om private initiatieven voor natuur en landschap uit te lokken, te verbinden en te ondersteunen op basis van deskresearch en interviews. Intermediaire organisaties werken in toenemende mate van top-down naar bottom-up, zoeken meer direct en doelgroepgericht aansluiting bij de maatschappelijke omgeving en bij meer lokale groene doelen. De werkwijzen verbreden zich van het stimuleren van publieke initiatieven naar het faciliteren en experimenteren met private initiatieven. Momenteel is het echter nog te vroeg om deze ontwikkelingen als
een volledige omslag te karakteriseren
Leren van Marke Mallem : lessen voor het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Dam, R.I. van - \ 2015
Leernetwerk 'Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein' - 36
overheidsbeleid - burgers - natuurbeleid - sociale participatie - samenwerking - governance - publieke participatie - natuurbeheer - landbouwbeleid - waterschappen - government policy - citizens - nature conservation policy - social participation - cooperation - public participation - nature management - agricultural policy - polder boards
Deze brochure gaat over lessen die uit het initiatief Marke Mallem kunnen worden getrokken voor overheden die willen leren over het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden. In november 2014 heeft Alterra samen met het Waterschap Rijn & IJssel en de Stichting Marke Mallem een leerbijeenkomst over Marke Mallem georganiseerd omdat dit een inspirerend voorbeeld is van dit nieuwe samenspel. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren beleidsmedewerkers van waterschappen, gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties. Doel van de leerbijeenkomst was om uit te wisselen wat cruciale factoren waren in het proces van Marke Mallem, en wat andere overheden hiervan kunnen leren en meenemen naar hun eigen praktijken.
De psychologie van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer
Dijk, W.F.A. van - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 31.
agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - psychologie - stimulansen - houding van boeren - burgers - relaties tussen stad en platteland - agri-environment schemes - landscape management - farmers - psychology - incentives - farmers' attitudes - citizens - rural urban relations
Om boeren te motiveren voor agrarisch natuurbeheer of vrijwillige (ongesubsidieerde) maatregelen zijn er naast een financiële vergoeding alternatieve sturingsmogelijkheden. Uit mijn onderzoek aan Wageningen Universiteit blijkt dat sturing op maat nodig is voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Meer zicht op de psychologie van boeren voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
Kennis in actie voor het landschap : inleiding themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
Beunen, R. ; Dekker, J.N.M. ; Duineveld, M. ; During, R. ; Luttik, J. ; Straver, G.H.M.B. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 108 - 109.
burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - kennisoverdracht - kennissystemen - sociale participatie - samenwerking - citizens - nature management - landscape management - knowledge transfer - knowledge systems - social participation - cooperation
Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
Kloosterburen geeft geen krimp : kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers: themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 125.
burgers - sociale participatie - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - actieonderzoek - wetenschappers - samenwerking - citizens - social participation - knowledge transfer - knowledge exploitation - action research - scientists - cooperation
Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
Verder kijken dan de snuit van het varken
Bergstra, T.J. - \ 2015
Vork 2 (2015)2. - ISSN 2352-2925 - p. 79 - 83.
varkenshouderij - dierenwelzijn - dierethiek - burgers - openbare mening - houding van consumenten - dierlijke productie - varkens - pig farming - animal welfare - animal ethics - citizens - public opinion - consumer attitudes - animal production - pigs
In de varkenshouderij worden veel maatregelen genomen om het dierenwelzijn te verbeteren, maar het maatschappelijke tij in de vorm van negatieve aandacht lijkt niet te keren. Het probleem zit vooral in het verschil in houding tussen varkensboer en verschillende groepen burgers, ontdekte Tamara Bergstra tijdens haar promotieonderzoek. Hoog tijd om verder te kijken dan de snuit van het varken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.