Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==classical swine fever
Check title to add to marked list
Knelpunten bestrijding mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest
Bergevoet, R.H.M. ; Bondt, N. ; Asseldonk, Marcel van - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-022) - ISBN 9789086156818 - 37
mond- en klauwzeer - klassieke varkenspest - huisvesting, dieren - biggen - overschotten - dierenwelzijn - varkens - vleeskalveren - melkvee - schapen - geiten - ziektebestrijding - diergezondheid - dierlijke productie - dierziekten - foot and mouth disease - classical swine fever - animal housing - piglets - surpluses - animal welfare - pigs - veal calves - dairy cattle - sheep - goats - disease control - animal health - animal production - animal diseases
Dit onderzoek inventariseert de belangrijkste knelpunten tijdens de uitbraakfase van Mond- en klauwzeer en Klassieke Varkenspest die voortkomen uit de geldende regelgeving en/of uit de structuur van veehouderijsectoren, en beschrijft de mogelijke oplossingsrichtingen.
C-strain vaccination against Classical Swine Fever: effects on epidemic and final screening
Backer, J.A. ; Loeffen, W.L.A. ; Roermund, H.J.W. van - \ 2013
Lelystad : Central Veterinary Institute
varkenshouderij - klassieke varkenspest - vaccinatie - verspreide infecties - ziekteoverdracht - pig farming - classical swine fever - vaccination - disseminated infections - disease transmission
In this project it is evaluated how the use of C-strain vaccine instead of E2-subunit vaccine will affect the effectiveness of controlling Classical Swine Fever (CSF). To this end a CSF transmission model was developed that describes virus transmission on three different levels: between animals, between pens and between herds. The results of transmission and vaccination experiments as well as the data from the 1997/1998 CSF epidemic in The Netherlands serve to parameterize the model. With the model hypothetical epidemics are simulated under different scenarios.
Economic aspects of C-strain vaccination to control Classical Swine Fever epidemics
Bergevoet, R.H.M. ; Asseldonk, M.A.P.M. van - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum : Agriculture & entrepreneurship ) - 22
klassieke varkenspest - vaccinatie - vaccins - varkenshouderij - classical swine fever - vaccination - vaccines - pig farming
This research is focused on economic differences of emergency vaccination in case of an outbreak of Classical Swine Fever (CSF) in a densely populated livestock area in the Netherlands. It compares the ef-fect of a vaccination to live strategy in which a C-strain vaccine is used with the effects of a E2 subunit vaccine.
Persistentie van KVP-virus in gevaccineerde dieren: een risico? = Persistence of classical swine fever virus in vaccinated animals: a risk?
Loeffen, W.L.A. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)11. - ISSN 0040-7453 - p. 482 - 484.
landbouwbeleid - classical swine fever virus - varkenspest - varkenshouderij - ziektedistributie - verplichte vaccinatie - merkergenen - merkers - klassieke varkenspest - maatregelen - dierziektepreventie - agricultural policy - swine fever - pig farming - disease distribution - mandatory vaccination - marker genes - markers - classical swine fever - measures - animal disease prevention
Het is dit jaar geleden dat in Nederland het geval van klassieke varkenspest werd gedetecteerd. Het was het laatste geval in een epidemie die ruim een jaar had geduurd. Op dat moment waren we 429 besmette bedrijven verder, waren 12 miljoen varkens vernietigd en was de schade opgelopen tot meer dan 2 miljard euro. Om nog maar te zwijgen over de emotionele en psychotische schade bij vele betrokkenen. Sindsdien zit de angst voor een nieuwe uitbraak er goed in en zijn er veel maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen. Een van die maatregelen is het aanpassen van het beleidsdraaiboek en het daarin opnemen van de optie om tijdens een volgende uitbraak eventueel te gaan vaccineren met een markergen. Het CV1 heeft veel onderzoek gedaan naar effectiviteit en veiligheid van een vaccinatiestrategie met markervaccins. Onder andere werd onderzocht wat de kans is dat gevaccineerde dieren na infectie een chronische infectie ontwikkelen en vervolgens langdurig infectieus zijn
Risicogebieden voor verspreiding van Klassieke Varkenspest bij verschillende interventiestrategieën
Gies, T.J.A. ; Boender, G.J. ; Baveco, J.M. ; Nodelijk, G. - \ 2008
varkenspest - varkensziekten - risicoschatting - diergezondheid - ziektedistributie - ruimtelijke variatie - klassieke varkenspest - risicobeheersing - swine fever - swine diseases - risk assessment - animal health - disease distribution - spatial variation - classical swine fever - risk management
Binnen het onderzoeksprogramma 428 "Risicomanagement diergezondheid en voedselveiligheid" van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onderzoek gedaan naar de verspreidingsrisico's na uitbraak van varkenspest en het effect van verschillende interventiestrategieën op dit risico. In deze poster wordt aandacht besteed aan methodiek, risicogebieden en toepassingsmogelijkheden
Vaccinatie bij varkenspest : epidemiologische en sociaaleconomische effecten
Bergevoet, R.H.M. ; Kroon, S.M.A. van der; Baltussen, W.H.M. ; Hoste, R. ; Backus, G.B.C. ; Backer, J.A. ; Hagenaars, T.H.J. ; Engel, B. ; Jong, M. de; Roermund, H.J.W. van - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - 163
varkenshouderij - dierziekten - vaccinatie - bestrijdingsmethoden - epidemiologische onderzoeken - sociale gevolgen - onderzoek - dierziektepreventie - economische aspecten - klassieke varkenspest - pig farming - animal diseases - vaccination - control methods - epidemiological surveys - social impact - research - animal disease prevention - economic aspects - classical swine fever
Uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben ingrijpende gevolgen voor zowel de Nederlandse veehouderijsector als voor de Nederlandse samenleving. Aangezien bij een toekomstige uitbraak vaccinatie onderdeel kan uitmaken van de bestrijding, heeft dit gevolgen voor de manier waarop het systeem van diagnostiek, bemonstering en communicatie voor waarborgen aan derde landen in elkaar steekt. Dit was voor het ministerie van LNV aanleiding om Wageningen UR de opdracht te geven de gevolgen van bestrijding waarbij vaccinatie deel uitmaakt te onderzoeken. Dit rapport bestaat uit twee delen: een epidemiologisch onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe bestrijdingsstrategie voor klassieke varkenspest waar vaccinatie onderdeel van uitmaakt en een sociaaleconomisch onderzoek naar de gevolgen van vaccinatie als onderdeel van deze bestrijdingsstrategie
Prevention and control of Foot-and-Mouth disease, classical swine fever and Avian influenza in the European Union: An integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects
Asseldonk, M.A.P.M. van; Jong, M.C.M. de; Vlieger, J.J. de; Huirne, R.B.M. - \ 2005
Wageningen : Consortium for Veterinary Epidemiology and Economics - 141
mond- en klauwzeer - classical swine fever virus - aviaire influenzavirussen - ziektepreventie - ziektebestrijding - epidemiologie - europese unie - klassieke varkenspest - economische aspecten - sociale ethiek - foot and mouth disease - avian influenza viruses - disease prevention - disease control - epidemiology - european union - classical swine fever - economic aspects - social ethics
The recent outbreaks of Foot-and-Mouth Disease (FMD), Classical Swine Fever (CSF), and highly pathogenetic Avian Influenza (AI) in the European Union (EU) have shown that such contagious animal diseases can have a devastating impact in terms of animal welfare, economics and societal outcry and disturbance. Insights into the three interrelated, aspects of epidemiology, economics, and social-ethics are crucial in order to better prevent and control contagious diseases in the future. Because of the sometimes conflicting aspects a broad spectrum of stakeholders received a prominent position in the national public debate during and after the recent outbreaks. In order to quantify the impact of alternative views by alternative stakeholders science-based models are a prerequisite. The main goal of the project is therefore to conduct an integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects of (potential) control strategies. First the results of a survey are presented which focused on prioritising epidemiological, economic and social-ethical aspects. Subsequently, an integrated analysis is described in order to obtain insight into the impact of the above mentioned differences between stakeholders. A detailed analysis is presented for six EU member states and three contagious diseases (FMD, CSFand AI).
The foot-and-mouth disease epidemic in The Netherlands in 2001
Bouma, A. ; Elbers, A.R. ; Dekker, A. ; Koeijer, A.A. de; Bartels, C. ; Vellema, P. ; Wal, P. van der; Rooij, E.M.A. van; Pluimers, F.H. ; Jong, M.C.M. de - \ 2003
Preventive Veterinary Medicine 57 (2003)3. - ISSN 0167-5877 - p. 155 - 166.
classical swine fever
An outbreak of foot-and-mouth disease (FMD) in Great Britain was reported on 21 February 200 1, followed by an outbreak of FMD in The Netherlands a month later. This Dutch index outbreak occurred on a mixed, veal-calf/dairy-goat farm in Oene, in the central part of The Netherlands. The most-likely route of infection was the import of Irish veal-calves to this Dutch herd via an FMD-contaminated staging point in France. With hindsight, more herds seemed to be infected by the time the index outbreak was confirmed. The regular EU control measures were implemented, in combination with pre-emptive culling of herds within 1 km of each outbreak. Nevertheless, more outbreaks of FMD occurred. Most of the virus infections on those farms were "neighborhood infections". Because the situation seemed out of control locally and the destruction capacity became insufficient, it was decided to implement an emergency vaccination strategy for all biungulates in a large area around Oene to stop further spread of the virus. All susceptible animals on approximately 1800 farms in this area were vaccinated. All farms subsequently were depopulated, starting from 2 weeks after vaccination. In total, 26 outbreaks were detected (the last outbreak on 22 April 2001). In total, approximately 260,000 animals were killed. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.