Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==claws
Check title to add to marked list
Genetic background of claw health in dairy cattle
Spek, D. van der - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Henk Bovenhuis. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573475 - 158
melkvee - klauwen - diergezondheid - voetziekten - genetische parameters - heritability - genomica - selectief fokken - dierveredeling - dairy cattle - claws - animal health - foot diseases - genetic parameters - genomics - selective breeding - animal breeding

Abstract

Van der Spek, D. (2015). Genetic background of claw health in dairy cattle. PhD thesis, Wageningen University, the Netherlands.

Claw disorders affect cow welfare and profitability of farms and as such are important traits relevant to dairy cattle breeding. Aim of this thesis was to increase our understanding of the genetic background of claw disorders to enable selection for reduced claw disorder incidence. The claw disorders were: abscess, corkscrew claw, (inter-)digital dermatitis or heel erosion (DER), double sole (DS), hardship groove, interdigital hyperplasia (IH), interdigital phlegmon, sand crack, super-foul, sole hemorrhage (SH), sole injury, sole ulcer (SU), white line separation (WLS), and yellow discoloration of the sole. Data was collected on Holstein cows kept in dairy herds in France. Individual claw disorder frequencies ranged from 0.1% to 23.8% and more than half of the trimmed cows had at least one claw disorder in at least one hind leg between 2007 and 2012. Heritabilities were estimated for DER, DS, IH, SH, SU, and WLS, and ranged from 0.02 to 0.14. Repeatabilities ranged from 0.02 to 0.33. The need for trimming (“trimming status”) was found to be heritable as well with a heritability of 0.09. A high need for trimming the claws of cows is unfavorable and therefore trimming status is an interesting trait to include in genetic evaluation. Most claw health traits had similar heritabilities and were genetically the same trait in different parities, lactation stages and herds with different trait frequencies. Claw disorder frequency in Montbeliarde cows ranged from 9.4% to 41.1% and 73% of the cows had at least one claw disorder in at least one hind leg between 2007 and 2013. Heritabilities ranged from 0.01 to 0.09. Heritability for trimming status was 0.06, confirming that trimming status is a heritable trait.

To identify genomic regions associated with claw disorders and trimming status, a genome wide association study was performed. In total, 11 significant and 46 suggestive SNP were detected. Three of the suggestive SNP could be validated using a dataset of genotyped bulls. The detected SNP were spread across the genome and a major gene was not found.

In the general discussion, alternative ways of measuring claw disorders were discussed. Accuracy of progeny testing and genomic selection for claw disorders was compared and a breeding program to reduce claw disorders was simulated in order to estimate selection response. Reducing the incidence of claw disorders is achievable with selection, but at a cost of a decrease in production.

Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases
Brummelman, B. ; Holzhauer, M. ; Frankena, K. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2014
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)7. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 33.
rundveehouderij - weiden - klauwen - diergezondheid - begrazing - voetziekten - huisvesting van koeien - laesies - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - cattle husbandry - pastures - claws - animal health - grazing - foot diseases - cow housing - lesions - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy-cows - first lactation - foot lesions - risk-factors - lameness - cattle - conformation - herds - hemorrhages - pasture
Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
Koematrassen leveren geld op : Wageningen onderzoekt maatregelen klauwgezondheid en houding melkveehouders
Bruijnis, M.R.N. - \ 2012
Veeteelt 29 (2012)17. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - huisvesting van koeien - houding van boeren - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - animal welfare - animal production - cow housing - farmers' attitudes
Promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit brengt het effect van diverse maatregelen op de klauwgezondheid in kaart. Daarnaast is gekeken naar de houding van melkveehouders en hun inschatting van het effect van deze maatregelen.
Huisvesting cruciaal voor klauwgezondheid : dier & welzijn
Ouweltjes, W. - \ 2010
V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
dierenwelzijn - melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - voetziekten - huisvesting van koeien - stallen - animal welfare - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - foot diseases - cow housing - stalls
Bij melkkoeien verdienen klauwproblemen speciale aandacht.Ten eerste omdat ze vaak zeer pijnlijk zijn en het herstel lang duurt. Ten tweede omdat klauwproblemen veel voorkomen en een gestoorde locomotie en andere gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. Ten derde omdat klauwproblemen vaak lastig zijn te constateren. Dierenwelzijn is overigens niet het enige argument om aandacht te schenken aan de klauwgezondheid, ook de economische schade van klauwaandoeningen is aanzienlijk. Het verminderen van het aantal klauwaandoeningen is daarom zowel een maatschappelijk als een sectorbelang.
Inzicht in kosten klauwproblemen : per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro
Bruijnis, M.R.N. ; Hogeveen, H. ; Stassen, E.N. - \ 2010
Veeteelt 27 (2010)13. - ISSN 0168-7565 - p. 50 - 52.
melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - voetziekten - hoefontsteking - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - claws - foot diseases - laminitis - cost analysis - farm management
Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest. Dat blijkt uit de eerste resultaten van promotieonderzoek van Mariëlle Bruijnis aan Wageningen Universiteit.
De zeugenklauwen-check
Hoofs, A.I.J. - \ 2009
Wageningen : Animal Sciences Group - 2
varkens - varkenshouderij - klauwen - zeugen - dierenwelzijn - dierverzorging - pigs - pig farming - claws - sows - animal welfare - care of animals
Kaart met een speciale test, de zeugenklauwen-check. Deze is ontworpen om te zien of zeugen problemen hebben met de klauwen
Gezonde klauw door sterk ras, goede voeding en droge omgeving
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Bioveem
melkveehouderij - melkkoeien - klauwen - diergezondheid - voetziekten - voersamenstelling - biologische landbouw - melkveebedrijven - melkveerassen - dairy farming - dairy cows - claws - animal health - foot diseases - feed formulation - organic farming - dairy farms - dairy breeds
Huib Bor wil eigenlijk geen antibiotica of andere reguliere diergeneesmiddelen meer gebruiken. Wanneer je als boer een dierenarts of medewerker van gezondheidsdienst of voorlichting vraagt hoe je klauwproblemen als een stinkpoot of mortellaro kunt voorkomen, adviseren ze in bijna alle gevallen voetbaden met formaline en kopersulfaat. Huib wil geen formaline gebruiken, omdat hij dat een gevaarlijke stof vindt. Wat kwam voor voetenbaden in de plaats?
Natte vloer funest voor klauwen zeugen : onderzoek naar goed rooster en hokbevuiling nodig
Lamers, J. - \ 2008
Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij 72 (2008)8. - ISSN 1875-9696 - p. 34 - 35.
varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - vloeren - roostervloeren - dierenwelzijn - klauwen - benen - duitsland - nederland - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig housing - floors - grid floors - animal welfare - claws - legs - germany - netherlands - group housing
Dichte vloeren zijn eerder nat en zorgen daardoor voor meer klauw- en beenproblemen bij zeugen in groepshuisvesting. Dat bleek tijdens een bedrijfsbezoek van het Netwerk Perfecte zeugenklauw aan een Duits zeugenbedrijf. Bij gebruik van een Ökospaltenböden, een milieuvloer met spleetvormige openingen, zijn er minder problemen. Het netwerk pleit daarom voor meer onderzoek naar het effect van de vloer op klauwen en beenwerk
Rekenmodel maakt kosten van klauwproblemen inzichtelijk : meer aandacht voor klauwen in groepshuisvesting gewenst
Lamers, J. - \ 2008
Varkens 72 (2008)3. - ISSN 0166-5952 - p. 32 - 33.
varkenshouderij - zeugen - klauwen - voetziekten - varkensziekten - groepshuisvesting - pig farming - sows - claws - foot diseases - swine diseases - group housing
Groepshuisvesting geeft meer risico op problemen met klauw- en beenwerk van de zeugen. Een rekenmodel van het netwerk Perfecte zeugenklauw en DLV Intensief Advies, biedt inzicht in de kosten van klauw- en beenwerkproblemen. Die kunnen 25 tot wel 40 euro per zeug per jaar zijn. Meer aandacht voor beenwerk en klauwen bij groepshuisvesting is dus gewenst
Flooring systems versus hoof trimming
Ouweltjes, Wijbrand - \ 2008
cattle husbandry - claws - animal health - foot diseases - floors - rubber - animal disease prevention - animal housing design
Houd de gang erin
Ouweltjes, W. - \ 2008
V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
melkveehouderij - klauwen - benen - diergezondheid - dierenwelzijn - agrarische productiesystemen - dairy farming - claws - legs - animal health - animal welfare - agricultural production systems
In het Nederlandse houderijsysteem van melkvee is ongestoorde locomotie een voorwaarde voor goed dierenwelzijn. Dit systeem is erop gebaseerd dat de dieren zelf voedsel, water en ligplaatsen kunnen opzoeken, zodra ze daar behoefte aan hebben. Hiervoor zijn goed functionerende benen en klauwen nodig en daar schort het weleens aan
Hol bekappen voorkomt kreupele koeien
Ouweltjes, W. - \ 2008
klauwen - veterinaire praktijk - rundveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting van rundvee - koeien - claws - veterinary practice - cattle husbandry - animal welfare - cattle housing - cows
Een brochure van een onderzoek over het "hol" kappen van de klauwen van koeien. Een koe heeft een respectabel gewicht, dat een leven lang gedragen moet worden door niet meer dan vier hoeven, of zoals ze vaker genoemd worden: klauwen. In de vrije natuur en in de wei gaat dat uitstekend, de eigenschappen van de koeienklauw sluiten prima aan op de grassige gronden waarop het dier zich liefst beweegt. Maar op stal ontstaan nogal eens problemen. Met een nieuwe manier van bekappen is daar waarschijnlijk wat aan te doen. In het onderzoek bekijken we het effect van een nieuwe manier van bekappen, het zogenaamde hol bekappen
Klauw lijdt meer op beton : klauwproblemen vergen diepgaand onderzoek
Linde, A. van der - \ 2007
Boerderij 92 (2007)44. - ISSN 0006-5617 - p. 20 - 21.
melkveehouderij - melkvee - rundvee - klauwen - voetziekten - dairy farming - dairy cattle - cattle - claws - foot diseases
Klauwproblemen zijn een belangrijke reden voor de afvoer van koeien. Het vloertype speelt een belangrijke rol in het het voorkomen daarvan. Verder is ook (de wijze van) bekappen belangrijk
Digital Dermatitis and the manageable state of disease
Dopfer, D.D.V. - \ 2007
cattle husbandry - dermatitis - foot diseases - claws - cattle diseases - mathematical models - farm management
Oog voor welzijn, kijken naar veranderingen. Klauwen, gangen en huid in beeld
Heutinck, L.F.M. - \ 2007
V-focus 4 (2007). - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
melkveehouderij - dierenwelzijn - beoordeling - klauwen - huid - huidtests - voetziekten - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - landbouwkundig onderzoek - dairy farming - animal welfare - assessment - claws - skin - skin tests - foot diseases - research institutes - pilot farms - farm management - agricultural research
Het High-techbedrijf heeft meerdere jaren een welzijnsscore op het melkvee uitgevoerd. Volgens een vast protocol bestond die score uit o.a. een beoordeling van de gangen van de koeien, de klauwen en huidbeschadigingen. De welzijnsscore is in 2001 voor het eerst uitgevoerd en herhaald in 2003, '04 en 06. De resultaten werden vergeleken met andere bedrijven, die dezelfde test deden
Score moet zorgen voor verbetering klauwgezondheid : klauwscore voor zeugen op komst
Stokkermans, P. - \ 2006
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)2. - ISSN 1871-0948 - p. 2 - 3.
varkenshouderij - zeugen - varkens - diergezondheid - varkensstallen - klauwen - voetziekten - ziektepreventie - huisvesting, dieren - groepshuisvesting - pig farming - sows - pigs - animal health - pig housing - claws - foot diseases - disease prevention - animal housing - group housing
Het 'Netwerk Groepshuisvesting, voerstations met betonnen roosters' van de werkgroep klauwen wil verandering brengen in slecht beenwerk bij zeugen. In 2006 komt het netwerk met een klauwscore, waarmee de varkenshouder kan beoordelen hoe het er voor staat met de klauwen van zijn zeugen. Met tips om de klauwgezondheid te verbeteren
Zeugenklauwen-check brengt problemen in beeld : varkenshouders kunnen de conditie van zeugenklauwen nu zelf beoordelen : zeugenklauwen-check
Lamers, J. - \ 2006
Varkens 70 (2006)4. - ISSN 0166-5952 - p. 34 - 36.
varkenshouderij - zeugen - klauwen - voetziekten - controle - diergezondheid - agrarische bedrijfsvoering - foto's - dierziektepreventie - pig farming - sows - claws - foot diseases - control - animal health - farm management - photographs - animal disease prevention
Aan de hand van verschillende foto's van gezonde en minder gezonde zeugenklauwen kan de conditie van de zeugenklauw afgelezen worden
Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen bij vleesstieren
Heutinck, L.F.M. ; Delen, J. van; Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 43
huisvesting van rundvee - vleesstieren - dierenwelzijn - diergezondheid - klauwen - karkaskwaliteit - rundveemest - compostering - vleesvee - huisvesting, dieren - vleesveerassen - blonde d'aquitaine - belgisch witblauw - cattle housing - beef bulls - animal welfare - animal health - claws - carcass quality - cattle manure - composting - beef cattle - animal housing - beef breeds - belgian blue
This report describes the effect of type of breed, type of soft bedding material, group size and area per animal on the welfare and technical performance of beef bulls. The focus is on behaviour, claw wear, lesions in the carpal joint, health, weight gain, feed intake and slaughter quality. The quality of the solid manure from the deep litter and the composting process was also studied
Assessing the repeatability and reproducibility of the Leg Score: a Dutch Claw Health Scoring System for dairy cattle
Holzhauer, M. ; Middelesch, H. ; Bartels, C.J. ; Frankena, K. ; Verhoeff, J. ; Noordhuizen-Stassen, E.N. ; Noordhuizen, J.P.T.M. - \ 2005
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 130 (2005)14-15. - ISSN 0040-7453 - p. 440 - 443.
melkveehouderij - klauwen - hoeven - afknippen - herhaalbaarheid - timing - dierverzorging - observatie - dairy farming - claws - hooves - clipping - repeatability - care of animals - observation - reproductive-performance - floor systems - lameness - cows - associations - disorders - disease - lesions - traits - herds
The optimal moment for trimming the claws of all dairy cows in a herd was investigated by assessing the external rotation of the hind claws of individual cows relative to the spinal column. This leg score consisted of three independent descriptors: 1 (good/ normal), 2 (moderately deviant), and 3 (severely deviant). This study assessed the repeatability and the reproducibility of the leg score system, and the consistency of the advice given subsequently about trimming of the hind claws of all cows in the herd. Repeatability was assessed for 52 cows that were scored twice on the same day by 11 observers; the kappa value ranged from 0.17 to 0.66 (mean: 0.36). The probability of the same result for both assessments ranged from 0.49 to 0.80 (mean: 0.61). Claw trimming was advised if at least 20% of the cows had a leg score of 3. On the basis of the scores, 3 observers consistently advised trimming of the hind claws of all the cows in the herd, and 6 observers consistently advised against the need for trimming in the short term; 2 observers had an inconsistent advice. The reproducibility of the scoring system was assessed in two dairy herds (62 and 50 cows). Eight observers evaluated the leg score of the cows of both herds on the same day. The mean kappa value of the leg score for all pairs of different observers (A-B, A-C etcetera) was 0.24 [-0.08-0.49]. In conclusion, the leg score is not a reliable method for determining the optimal moment for claw trimming in dairy cattle. The reasons for the inconsistent observations require further investigation
The optimal moment for trimming the claws of all dairy cows in a herd was investigated by assessing the external rotation of the hind claws of individual cows relative to the spinal column. This leg score consisted of three independent descriptors: 1 (good/normal), 2 (moderately deviant), and 3 (severely deviant). This study assessed the repeatability and the reproducibility of the leg score system, and the consistency of the advice given subsequently about trimming of the hind claws of all cows in the herd. Repeatability was assessed for 52 cows that were scored twice on the same day by 11 observers; the kappa value ranged from 0.17 to 0.66 (mean: 0.36). The probability of the same result for both assessments ranged from 0.49 to 0.80 (mean: 0.61). Claw trimming was advised if at least 20 % of the cows had a leg score of 3. On the basis of the scores, 3 observers consistently advised trimming of the hind claws of all the cows in the herd, and 6 observers consistently advised against the need for trimming in the short term; 2 observers had an inconsistent advice. The reproducibility of the scoring system was assessed in two dairy herds (62 and 50 cows). Eight observers evaluated the leg score of the cows of both herds on the same day. The mean kappa value of the leg score for all pairs of different observers (A-B, A-C etcetera) was 0.24 [-0.08-0.49]. In conclusion, the leg score is not a reliable method for determining the optimal moment for claw trimming in dairy cattle. The reasons for the inconsistent observations require further investigation.
Frictional Forces Required for unrestrained locomotion in dairy cattle
Tol, P.P.J. van der; Metz, J.H.M. ; Noordhuizen-Stassen, E.N. ; Back, W. ; Braam, C.R. - \ 2005
Journal of Dairy Science 88 (2005)2. - ISSN 0022-0302 - p. 615 - 624.
cows - walking - floors - slipperiness - surfaces - excreta - hooves - claws
Most free-stall housing systems in the Netherlands are equipped with slatted or solid concrete floors with manure scrapers. A slipping incident occurs when the required coefficient of friction (RCOF) exceeds the coefficient of friction (COF) at the claw–floor interface. An experiment was conducted to measure ground reaction forces (GRF) of dairy cows (n = 9) performing various locomotory behaviors on a nonslippery rubber-covered concrete floor. The RCOF was determined as the ratio of the horizontal and vertical components of the GRF. It was shown that during straight walking and walking-a-curve, the RCOF reached values up to the COF, whereas for sudden stop-and-start responses, the RCOF reached values beyond the maximum COF that concrete floors can provide. Our results indicate that concrete floors do not provide enough friction to allow natural locomotory behavior and suggest that tractional properties of floors should be main design criteria in the development of better flooring surfaces for cattle.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.