Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==coöperatieve verenigingen
Check title to add to marked list
Wat je aan elkaar hebt - Sociaal kapitaal in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Nieuwenhuizen, W. ; Westerink, J. ; Gerritsen, A.L. ; Schrijver, R.A.M. ; Salverda, I.E. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
agrarisch natuurbeheer - boeren - burgers - coöperatieve verenigingen - natuurbeleid - agri-environment schemes - farmers - citizens - cooperative societies - nature conservation policy
Bij de overgang naar een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 gaat de aandacht vooral uit naar de ecologische uitwerking en het praktisch organiseren van de nieuwe organisatievormen: de collectieven. Minder aandacht is er voor de vraag wat het nieuwe stelsel betekent voor de onderlinge relaties die deelnemers en bestuurders van de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in de loop van de jaren hebben opgebouwd.
Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - organic foods - trends
De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
Crisispreventie via een telersvereniging : casus de Nederlandse champignonsector
Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Jukema, G.D. ; Leeuwen, K. van; Litjens, M.E.G. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - 42
agrarische economie - paddestoelen - agaricus - marktprijzen - prijsvorming - aanbod - coöperatieve verenigingen - crises - wetgeving - Nederland - agricultural economics - mushrooms - market prices - price formation - supply - cooperative societies - legislation - Netherlands
Er is behoefte aan aanbodstabiliteit door organisatie van de champignonketen. De champignonketen moet van fragmentatie en gebrek aan samenwerking naar een situatie van organisatie en langetermijnsamenwerking. Dit vraagt om afstemming van vraag en aanbod door marktgerichte productie van telers via een krachtige telersvereniging met behulp van het preventie-instrument clearing house. In het huidige onderzoek is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden naar de marktsituatie in champignons op basis van tijdreeksanalyse van prijzen en volumes. De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO)-Verordening biedt voor producenten meer mogelijkheden met betrekking tot aanbodbundeling dan tot nu toe in Nederland ingezet wordt. Het is mogelijk producenten en mededingingsautoriteiten duidelijkheid te bieden over de nationale uitwerking van de GMO-verordening, waardoor fricties met de mededingingsregels niet meer voorkomen.
GLB-betaling aan collectief nog lastig
Schrijver, R.A.M. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)maart. - p. 7 - 7.
gemeenschappelijk landbouwbeleid - samenwerking - coöperatieve verenigingen - agrarisch natuurbeheer - subsidies - cap - cooperation - cooperative societies - agri-environment schemes
Als collectieven van boeren meer te zeggen krijgen over agrarisch natuurbeheer, leidt dat tot beter beheer. Europa eist voor verstrekking van landbouwsubsidies echter externe controle op bestedingen voor maatschappelijke waarden. Enkele collectieven onderzoeken nu hoe dat in de praktijk handig is te regelen.
Mallas y flujos : acción colectiva, cambio social, quinua y desarrollo regional indígena en los Andes Bolivianos
Laguna, P. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Alberto Arce. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859604 - 522
chenopodium quinoa - inheemse volkeren - producentengroepen - antropologie - sociale verandering - modernisering - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - coöperatieve verenigingen - bolivia - andes - ontwikkeling - zuid-amerika - indigenous people - producer groups - anthropology - social change - modernization - economic development - social development - cooperative societies - development - south america

This thesis studies collective action and social change in indigenous rural organisations (IRO) in the Bolivian Andes. I focus on the effects and importance that these organisations have in the historical process of regional development as social spaces that encapsulate different projects of social, political and economic modernity. I reconstruct the practices and situations that turn rural indigenous organisations into significant spaces in which individuals and groups of people put into practice their life projects and their aspirations of modernity. The main question of this thesis is: what are indigenous rural organisations in the Bolivian Andes and what are their contributions to regional development?

To answer this question, I argue that we need to leave aside social constructivism and rational action present in current studies of indigenous rural organisations in the Andes that use the concept social capital. These organisations are not essences, totalities, nor are they are stable. Also, they are a more complex process than mere rational and technocratic action. IRO are contextual and situational spaces of social life that contain significant elements or objects, which are material and immaterial. These spaces are heterogeneities of humans and objects united by shared significant objects that are emergent, original and intensive. In this sense this organisations represent meshworks that interweave the changeable relationships between entities (humans and objects) and practices, and encompass the possibility of social change. These meshworks have different dimensions (economical, social, cultural, political). In each one of those, the flow of practices, interactions and experiences of individuals and groups of individuals simultaneously unify and break meaning, identity, affect, materiality and also regulation.

I study three kindsof indigenous rural organisations fromthe Perisalar (the Bolivian Southern highlands): communities which are based on kinship relationships, ayllus which are ethnic groups and quinoa producer organisations. Communities are social spaces that contain significant elements of modernity, such as the desire for access to State education and to enjoy citizens’ rights, the wish for agricultural machinery and to produce for the global market, the diversity of livelihoods and the affirmation of racial and class identity. Ayllus are made by community assemblages and many comunarios belong to quinoa Producer Organisations. In this sense ayllus and producer organisations are important social spaces as they contain significant elements present in the communities. I present the social life of IRO starting from the intersection of local development practices and experiences with other social spaces: the market, migratory destinations, education, social movements and institutional intervention. In order to better understand the effects of social change and IRO, I chose a long-term historical vision, considering the emerging effects of the intersection of local and external practices and experiences, before and during the quinoa commoditisation process.

The study concludes that IRO in the Bolivian Andes, are meshworks made by vibrant humans and objects with social vitality and intensity. They have the capacity to actualise significant elements of an economic, social, cultural and political character, in interaction with the Nation-State and the global market. These organisations increase through global market the vibrant character of significant elements such as quinoa, and by their recognition by the State they provide semi-autonomy to their members, and a space to make recognised their citizenship and their trade union, racial and class identities, and to locally redesign the State. Memory, identity and affect reveal the potential of IRO in repositioning past reminiscences and ancestral properties, and at the same time claim for a future that does not contain the same substance of that which is “the Andean”, “the Aymara” or “the Quechua”, rather incorporates new elements that lead to multiple “(neo)Andeans”, “(neo)Aymaras” and “(neo)Quechuas” forms, present in each and every one of the partial connections.

These organisations contain a variety of symbols, discourses and practices that correspond to heterogeneous knowledge and forms of socialisation and thinking of modernity that sometimes result in tension, fissure and conflict without however being fragmented. That is why structuralism, institutionalism and rationalism partially explain the agency in ambiguous and eclectic social spacessuch areIRO, whose limitsare constantly redefined by the flow of experience of its members. Development through these organisations is a social process, experiential and unpredictable, reflexive and corporeal, cognitive and performative, that contains both cohesion and tear. For understanding IRO contribution to rural development we must describe the relational and the imaginative in the wishes and processes of social change and regional developmentand grasp the relevance of its individual members’ experiences and practices in the creation of social ties. Methodologically this leads us to dissolve analytical categories and to follow and observe individuals past and present practices and their intersections with other individuals, groups, structures and significant objects. Our study underlines the significance of human-object relation as a starting point for generating new analytical frameworks in indigenous Andean organizations.

Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen
Ploeg, J.D. van der; Strijker, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2010
[S.l. : s.n. - 22
plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - regionaal bestuur - leerervaringen - regionale economie - cultuurlandschap - landschapsbeheer - coöperatieve verenigingen - duurzame landbouw - friesland - friese wouden - rural development - agricultural development - economic development - farm management - regional government - learning experiences - regional economics - cultural landscape - landscape management - cooperative societies - sustainable agriculture
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen. In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd.
Cooperation for competition : linking Ethiopian farmers to markets
Francesconi, G.N. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Arie Kuyvenhoven; Ruerd Ruben, co-promotor(en): Nico Heerink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049890 - 135
boeren - markten - kleine landbouwbedrijven - marktconcurrentie - ethiopië - ontwikkelingseconomie - associaties - landbouwcoöperaties - coöperatieve verenigingen - netwerken - farmers - markets - small farms - market competition - ethiopia - development economics - associations - agricultural cooperatives - cooperative societies - networks
Throughout history, rural smallholders have formed various forms of associations to confront access-barriers to the market. It is estimated that 250 million farmers participate in agricultural cooperatives in developing countries. Agricultural cooperatives are considered to be a fundamental pillar of rural development strategies, as well as a core institution in the process of governance decentralization and agri-business development. In Ethiopia, where agro-ecological conditions are generally favourable, 85 percent of the national population lives in rural areas under subsistence or semi-subsistence regimes. Agricultural cooperatives are advocated by the government as key market institutions to exploit Ethiopia's agricultural growth potential. The scope of this study is to improve the understanding of the role played by cooperative organizations in linking Ethiopian smallholder farmers to emerging markets. Through exploring the evolution of supermarkets, integrated supply chains, and global commodity exchange networks, this study sheds light on the relationship between rural cooperation and farmers' competitiveness. Quantitative data that form the basis for this study were collected from the Highland regions of Ethiopia, in the period between 2003 and 2006. Findings suggest that cooperatives are not a panacea to boost rural competitiveness. Collective action assists smallholders in procuring state subsidy for production, but does not necessarily lead to increased commercialization. Only when collective action involves collective marketing do farmers become more commercial, further improving production volumes and productivity. However, in the process of commercialization and production intensification quality management is often neglected in Ethiopian agricultural cooperatives. This study reveals guidelines for public-private partnerships so that cooperative farmers can maximize commercialization and optimize the balance between quality and productivity.

Democratie en de grote economie
Dijk, G. van; Klep, L. - \ 2008
Utrecht : s.n. - 64
coöperaties - democratie - sociale participatie - nederland - coöperatieve verenigingen - landbouwcoöperaties - maatschappelijk middenveld - deugdelijk ondernemingsbestuur - cooperatives - democracy - social participation - netherlands - cooperative societies - agricultural cooperatives - civil society - corporate governance
De publicatie “Democratie en de grote economie” van prof.dr.ir. G. van Dijk en ir. L.F.M. Klep is op 20 juni 2008 uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van Gert van Dijk als directeur van de NCR. Op dit moment behoren de coöperatieve ondernemingen in ons land tot de laatste grote bedrijven die nog geheel in Nederlandse handen zijn. De zeggenschap berust namelijk bij de leden, die daarmee een doel voor ogen hebben. Ledenzeggenschap gaat daarom niet alleen over toezicht op goed bestuur, maar ook over dat ledendoel. Dit stelt bijzondere eisen aan het democratisch functioneren van ledenzeggenschap. In dit essay gaan de auteurs in op de voorwaarden waaronder die interne democratie ook in de toekomst goed kan blijven functioneren.
Netwerk: SPaN-V : Over het opbouwen van een robuuste vereniging van paardenmelkers en het vergroten van de strategische ruimte van de betrokken ondernemers
Vogelzang, T.A. ; Kroon, S.M.A. van der - \ 2007
Den Haag : LEI - 5
dierhouderij - paarden - melkproducten - merriemelk - duurzaamheid (sustainability) - dierlijke productie - marketing - gezondheidsvoedsel - voedselkwaliteit - netwerken - coöperatieve verenigingen - animal husbandry - horses - milk products - mare milk - sustainability - animal production - health foods - food quality - networks - cooperative societies
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk SPaN-V (Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen) in 2006 en bezien hoe de resultaten van die activiteiten op verschillende manieren geduid kunnen worden. Het initiatief waar het hier om draait is een initiatief van een aantal paardenmelkers om een coöperatieve vereniging op te zetten t.b.v. de collectieve belangenbehartiging. Daarbij ging het in eerste instantie om het naar buiten toe duidelijk maken van de gezondheidsbevorderende werking van paardenmelk en paardenmelkproducten en het garanderen van een duurzame en veilige manier van produceren middels het opstellen van een kwaliteitshandboek
Als 'de markt' faalt : inleiding tot coöperatie
Dijk, G. van; Klep, L. - \ 2006
Schoonhoven : Academic Service (Bedrijfskundige signalementen ) - ISBN 9052613443 - 225
coöperaties - samenwerking - ondernemerschap - coöperatieve verenigingen - cooperatives - cooperation - entrepreneurship - cooperative societies
In weerwil van alle retoriek blijkt de veelbezongen 'vrije markt' nauwelijks in staat om ondernemers hun zelfstandigheid te gunnen. Je moet als individuele ondernemer wel héél uniek zijn om op eigen voorwaarden de concurrentie aan te kunnen. Een mogelijke uitweg is om als zelfstandige ondernemers samen te werken om zo de positie als groep - en daarmee de eigen positie - in de markt te versterken. Zo valt wellicht te realiseren wat op je eentje niet mogelijk is. Als 'de markt' faalt gaat over het coöpereren van zelfstandige ondernemers. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: • de meerwaarde van coöpereren; • de geschiedenis en ontwikkeling van coöperaties; • de belangen en belangenafwegingen binnen een coöperatie; • de relatie tussen de leden en hun coöperatieve onderneming; • de uitdagingen waar coöperaties in de 21e eeuw voor staan. Dit boek is bedoeld voor ondernemers die zich niet zonder meer willen overgeven aan de door 'de markt' gedicteerde krachtsverhoudingen. Daarnaast is het geschreven voor de (aanstaande) leden, bestuurders, managers, toezichthouders en studenten van de talrijke al bestaande en toekomstige coöperaties.
Zuivelcooperaties in Groningen en Drente
Anonymous, - \ 1980
Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4364)
coöperaties - zuivelindustrie - melkproducten - nederland - coöperatieve verenigingen - drenthe - groningen - cooperatives - dairy industry - milk products - netherlands - cooperative societies
Landbouwcooperatie : industrialisatie van landbouwprodukten : Nederland en Europa, boeken en brochures
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4216)
coöperaties - dierlijke producten - voedselindustrie - voedseltechnologie - landbouw - bibliografieën - europa - coöperatieve verenigingen - cooperatives - animal products - food industry - food technology - agriculture - bibliographies - europe - cooperative societies
Het contact tussen de boer en de leiding in de cooperatie in de U.S.A
Anonymous, - \ 1978
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4159)
coöperaties - landbouw - vs - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - cooperatives - agriculture - usa - bibliographies - cooperative societies
Peasant mobilization and solidarity
Galjart, B. - \ 1976
Wageningen : Pudoc, Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Agricultural research reports 849) - 132
sociale klassen - boeren - landbouw - belangengroepen - coöperaties - sociaal beleid - chili - sociale wetenschappen - coöperatieve verenigingen - sociale kwesties - sociale problemen - social classes - farmers - agriculture - interest groups - cooperatives - social policy - chile - social sciences - cooperative societies - social issues - social problems
Landbouwcooperatie en zuivelindustrie in Ierland
Anonymous, - \ 1976
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3860)
coöperaties - melkproducten - zuivelindustrie - landbouw - ierse republiek - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - cooperatives - milk products - dairy industry - agriculture - irish republic - bibliographies - cooperative societies
Enkele Nederlandse boeken over landbouwcooperatie
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3845)
coöperaties - landbouw - nederland - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - cooperatives - agriculture - netherlands - bibliographies - cooperative societies
De financiering van de Nederlandse land- en tuinbouwcooperaties
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : L.H. (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3849)
coöperaties - landbouw - kapitaalvorming - financiën - nederland - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - cooperatives - agriculture - capital formation - finance - netherlands - bibliographies - cooperative societies
Samenwerking in de landbouw
Anonymous, - \ 1974
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie 3570)
coöperaties - coöperatieboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - landbouw - bibliografieën - samenwerking - bedrijven - relaties - coöperatieve verenigingen - cooperatives - cooperative farms - farm management - agriculture - bibliographies - cooperation - businesses - relationships - cooperative societies
Organisatie en planning op loonbedrijven en werktuigencooperaties : verslag van een onderzoek op 94 bedrijven
Bouma, J. ; Martens, K. - \ 1970
Wageningen : [s.n.] (Publikatie I.L.R. no. 143) - 52
productie - dienstensector - economische sectoren - coöperaties - landbouw - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - nederland - loonbedrijven - coöperatieve verenigingen - production - services - economic sectors - cooperatives - agriculture - farm equipment - farm machinery - netherlands - wage labour enterprises - cooperative societies
Farm supply centers
Anonymous, - \ 1970
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3223)
inkopen - agrarische bedrijfsvoering - handel - coöperaties - landbouw - bedrijfsvoering - bibliografieën - coöperatieve verenigingen - voorzieningen - purchasing - farm management - trade - cooperatives - agriculture - management - bibliographies - cooperative societies - facilities
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.