Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==coccidae
Check title to add to marked list
Dopluis in ilex bestrijden maar bijen sparen
Elberse, I.A.M. ; Linden, A. van der - \ 2013
Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)2. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
gewasbescherming - insectenplagen - coccidae - plantenplagen - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - houtachtige planten als sierplanten - ilex verticillata - apidae - bestuivers (dieren) - honingbijen - plant protection - insect pests - plant pests - pest control - control methods - ornamental woody plants - pollinators - honey bees
Ilex verticillata wordt geteeld voor de mooie rode bessen. Te vaak gooien dopluizen roet in het eten, door de vorming van roetdauw op de besen en de ontsierende doppen op de takken. Het beste bestrijdingstijdstip valt echter samen met de bloei. Op dat moment worden veel bijen ingezet en deze moeten natuurlijk gespaard blijven. In 2011 en 2012 zochten PPO, WUR Glastuinbouw en LTO Groeiservice naar een oplossing.
Dopluis in Ilex verticillata bestrijden en bijen sparen
Elberse, I.A.M. ; Leijden, J.P.H. van; Linden, A. van der - \ 2012
gewasbescherming - insectenplagen - plantenplagen - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - coccidae - ilex verticillata - sierteelt - plant protection - insect pests - plant pests - pest control - control methods - ornamental horticulture
Poster met onderzoeksinformatie. Er wordt gezocht naar een bestrijdingsmethode van dopluis die niet schadelijk is voor bijen.
Effectief scouten in roos : waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding
Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Knaap, E. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2008
[S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
rozen - rosa - siergewassen - geïntegreerde bestrijding - detectie - vangmethoden - meeldauw - thrips - trialeurodes vaporariorum - aphididae - coccidae - pseudococcidae - glastuinbouw - roses - ornamental crops - integrated control - detection - trapping - mildews - greenhouse horticulture
Goed scouten vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Het optreden en verloop van ziekten en plagen is immers maar beperkt voorspelbaar. De plaagsituatie is ook nooit twee jaren achter elkaar identiek door het wisselende weer. Verder zijn er verschillen tussen regio’s en zelfs tussen bedrijven. Door te scouten krijgt u een beter zicht op de situatie op uw eigen bedrijf.
Inventarisatie problemen met wol-, schild- en dopluizen in bloemisterijgewassen
Boertjes, B.C. ; Fransen, J.J. ; Marissen, N. - \ 2003
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 51
pseudococcidae - coccidae - sierplanten - glastuinbouw - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - plagenbestrijding - ornamental plants - greenhouse horticulture - plant pests - integrated control - plant protection - pest control
Als gevolg van het toenemend internationaal verkeer van plantmateriaal worden de risico’s op aantastingen door wol-, dop- en schildluizen groter. Daarbij komt dat breedwerkende middelen steeds minder gebruikt worden bij een verdere doorvoering van geïntegreerde bestrijding van gangbare plagen en door het verdwijnen van middelen. Hierdoor worden plagen die vroeger in het schema van breedwerkende middelen vanzelf werden meegenomen, opeens zichtbaar. Bestrijding van deze plagen vormt een bottleneck in de geïntegreerde bestrijding omdat tegen deze hardnekkige insecten momenteel alleen breedwerkende middelen voorhanden zijn. Daarnaast is het bestrijdingsresultaat van deze middelen vaak onvoldoende, waardoor ze frequent toegepast worden. PPO Glastuinbouw voerde een inventarisatie uit van de aanwezige soorten wol-, dop- en schildluizen en mate van schade en mogelijkheden van biologische en chemische bestrijdingsmethoden. Het project met de titel “Inventarisatie problemen met wol-, schild- en dopluizen” is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Om na te gaan welke soorten problemen geven is een oproep gedaan in nieuwsbrieven van diverse LTO-gewasgroepen om wol-, dop- en schildluisproblemen te melden. Tevens werd verzocht materiaal voor opkweek en determinatie op te sturen naar het PPO. Naar aanleiding daarvan zijn meerdere inzendingen van materiaal binnengekomen. De wol-, dop- en schildluizen behoren tot de grote groep van plantensapzuigende insecten en zijn verwant aan wittevliegen en bladluizen. Kenmerkend is dat deze insecten zich veelal ‘te voet’ verplaatsen, want er komen geen gevleugelde vrouwtjes voor. Wel zijn de mannetjes vrijwel altijd gevleugeld. Verspreiding over grotere afstand vindt plaats door middel van wind, vogels, andere insecten, plantmateriaal en via kleding. Tekenen van aantasting zijn het glimmend worden van bladeren door honingdauw dat door wolluizen en dopluizen geproduceerd wordt, en groeiremming, bladverkleuring en misvorming. Veel van de in kassen voorkomende wol-, dop- en schildluizen tasten een breed scala aan siergewassen aan, waaronder potplanten (o.a. palmen, schefflera, croton, ficus, kalanchoë) en kuipplanten (camelia, oleander, eucalyptus, bougainville), maar ook snijbloemen zoals bijvoorbeeld roos en cymbidium. De meest voorkomende wolluis in Nederlandse kassen is de citruswolluis, Planococcus citri. Daarnaast komen onder andere de langstaartwolluis, Pseudococcus longispinus, en de kortstaartwolluis, Pseudococcus viburni, voor. Wat betreft schildluizen hadden de meeste inzendingen naar het PPO betrekking op schildluizen in cymbidium en de soorten die daar op voorkwamen waren Boisduval schildluis, Diaspis boisduvalii, en Oleander schildluis, Aspidiotus nerii. Een dopluis soort die tijdens de inventarisatie werd aangetroffen was de platte dopluis, Coccus hesperidum. Andere regelmatig voorkomende soorten in Nederlandse kassen zijn de halveboldopluis, Saissetia coffeae, en Saissetia oleae. Na een beschrijving van de levenswijze van wol-, dop en schildluizen, worden de belangrijkste soorten wol-, dop- en schildluizen apart besproken. Momenteel worden wol-, dop- en schildluizen veelvuldig biologisch bestreden in kantoortuinen en binnentuinen van zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit zijn nog geen productiekassen. Naast een literatuuronderzoek en een inventarisatie onder telers is onderzoek gedaan naar entomopathogene schimmels voor de bestrijding van dop- en schilluizen, chemische bestrijding van wolluis, chemische bestrijding van schildluis en biologische bestrijding van schildluis. De drie laatst genoemde onderzoeken worden in aparte delen van dit verslag beschreven. Voor een samenvatting van deze onderzoeken wordt verwezen naar het betreffende deel.
Cactus pear and cochineal in Cochabamba: the development of a cross-epistemological management toolkit for interactive design of farm innovation
Tekelenburg, A. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): N.G. Röling; E.A. Goewie. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084798 - 191
bedrijfssystemen - innovaties - ontwerp - leren - interacties - cactaceae - opuntia ficus-indica - kleur - kleurstoffen (dyes) - verfsoorten - pigmenten - bolivia - coccidae - insecten - plantenplagen - voorlichting - participatie - boeren - integratie - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - landbouw - natuurlijke hulpbronnen - nuttig gebruik - bodemdegradatie - wetenschap - farming systems - innovations - design - learning - rural development - management - extension - participation - farmers - agriculture - natural resources - utilization - soil degradation - interactions - integration - insects - plant pests - colour - dyes - paints - pigments - science
<p>In this book, the local research and development process of the small-farmers (campesino) union of Huancarani (Cochabamba region in Bolivia) is discussed. Research activities were carried out by farmers themselves as well as by facilitators and scientists, but the farmers union kept control on planning, evaluation, decision-making and action. The book refers on the one hand to a technical issue; the development of cactus pear (Opuntia ficus-indica M.) and cochineal (Dactylopius coccus C.) production. The main question became why the experience was so successful. On the other hand it refers to a social issue (when the relation between farmers and scientists is addressed and applied methodology is analysed). The intellectual challenge for me was to show to a large and diversified public that, from a particular project, lessons can be drawn to improve interactive learning for farm innovation. This challenge has everything to do with the cooperation and communication issue between farmers and scientists. The exercise covers a reconstructed logic of applied research, design and development methodology and is therefore abstract. The final result of this exercise was the production of the management toolkit for the design of interactive learning processes. This toolkit became a practical instrument for managing and facilitating farm innovation processes in other contexts. It is the <em>development</em> of this toolkit, the learning process, based on the mantra learning in practice - learning from practice - learning for practice, that I want to share with other scientists and development workers.</p>
A new coccid - eating gall midge from Israel
Nijveldt, W. - \ 1965
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek no. 393) - 3
biologische bestrijding - insecten - nuttige insecten - plantenplagen - culicidae - chironomidae - cecidomyiidae - coccidae - nematocera - biological control - insects - beneficial insects - plant pests
Morphologie en biologie van de schildluis Chionaspis salicis L.
Dinther, J.B.M. van - \ 1950
Wageningen University. Promotor(en): W.K.J. Roepke. - Wageningen : Veenman - 80
coccidae
To help fill the gap in information on scale insects in the Netherlands, a study was made on C. salicis, a species mainly infesting willows. It was considered useful to become familiar with scale insects because of the danger of the San Jos_- scale (a fruit-tree pest) spreading northwards from France and Germany.
All stages of C.salicis were described, distribution and recorded food plants were reviewed, literature on toxicity of insecticides against scale insects were summarized.

C. salicis overwintered as egg. Minimum hatching temperature was 17°-18°C. Experiments with temperatures from -1° to 13°C (90 % r.h.) showed temperature- sensitive egg stages; temperature below zero was not necessary for later development.

Young nymphs appeared in April, winged and wingless adult males in July; females oviposited in September, reproduction being mainly parthenogenetic. Sterility in the female was observed and an inverse relation between fertility and population density was found.

In experiments with other food plants, males developed on many, but females reached maturity and oviposited only on poplars.

C. salicis was parasitized, twice a year, by Aphytis fuscipennis to a total of 14%.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.