Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 45

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cogeneration
Check title to add to marked list
Harvesting, logistics and upgrading of herbaceous biomass from verges and natural areas for use in thermal conversion : TKI BBE Park Cuijk
Elbersen, H.W. ; Keijsers, E.R.P. ; Bakker, R. ; Kamp, R.G.M. op den; Holshof, G. ; Spijker, J.H. ; Ree, R. van; Arkestijn, Karlijn ; Schijndel, Daan van; Haasnoot, Kees ; Remmelink, Bert-Erik ; Bakker, P. ; Massop, Hans ; Quik, Jan - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1552) - ISBN 9789462575110 - 83 p.
biobased economy - biomass - grass clippings - bioenergy - cogeneration - netherlands - sustainability - combustion - biomassa - grasmaaisel - bio-energie - warmtekrachtkoppeling - nederland - duurzaamheid (sustainability) - verbranding
The main goal of this project was to analyse if it is technically possible, environmentally favourable and economically profitable to use herbaceous biomass from verges (roadsides) and natural areas as raw material for combustion in the Cuijk facility of Essent for the production of CHP (combined heat and power).
Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas
Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1356) - 40
glastuinbouw - watersystemen - watervoorziening - regenwateropvang - warmtekrachtkoppeling - condensorwater - alternatieve methoden - hergebruik van water - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - water systems - water supply - water harvesting - cogeneration - condenser water - alternative methods - water reuse - water framework directive
Good irrigation water is in Dutch horticulture essential for optimal crop growth and the reduction of the emission of fertilizers and pesticides. The most important source of water is rain water, but additional water sources are necessary in order to ensure the water supply. This study examined the prospects of (new) alternative water sources at the company level. There is specifically looked at the odds of CHP condensate collected in a combined heat and power (CHP) with a flue gas condenser. Dissolved heavy metals may pose a problem. Efficient use of available water resources is an important first step in the water supply. This can be achieved by a well-dimensioned water system and proper management. An adequate strategy to keep the nutrient solution in balance prevents discharge of water. On company measurements were performed on CHP-condensing water and laboratory experiments have been conducted with different types of steel and coated steel. The low discharge standards can hardly be met in practice. The measured concentrations of heavy metals did not lead to crop damage. Metal coating reduces the water pollution by heavy metals. The knowledge acquired is insufficient for concrete technical advices. Recommendation to the sector and the water boards to schedule the problem of the discharge of heavy metals for discussion
Protocol Energiemonitor Glastuinbouw. Versie tot en met 2013
Velden, N.J.A. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota / LEI Wageningen UR 2014-025a) - 46
glastuinbouw - kassen - energie - duurzaamheid (sustainability) - energiegebruik - warmtekrachtkoppeling - kooldioxide - emissie - nuttig gebruik - protocollen - greenhouse horticulture - greenhouses - energy - sustainability - energy consumption - cogeneration - carbon dioxide - emission - utilization - protocols
Het LEI voert jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw uit waarin de stand van de indicatoren wordt vast gesteld. Bij deze monitor behoort een Protocol. In dit Protocol zijn de definities, de conceptuele methodiek, de gebruikte databronnen en de werkwijze vastgelegd. Dit betreft de periode 2000-2013 .
Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt
Kasper, G.J. - \ 2013
V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
biogas - gasproductie - opwaarderen - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobrandstoffen - biobased economy - mestvergisting - technieken - economische haalbaarheid - gas production - upgrading - cogeneration - agricultural energy production - biofuels - manure fermentation - techniques - economic viability
Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, type opwerkingstechniek en afzetmarkt.
Korte verblijftijd haalbaar bij mestvergisting
Timmerman, M. ; Eekert, M. ; Riel, J.W. van; Schuman, E. - \ 2013
V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
veehouderij - mestvergisting - biogas - gasproductie - fermentatie - duur - glycerol - biobased economy - warmtekrachtkoppeling - livestock farming - manure fermentation - gas production - fermentation - duration - cogeneration
Vergisting van mest bij verblijftijden van korter dan 15 dagen is haalbaar, maar mestsoort en mestkwaliteit blijken een groot effect te hebben op de biogasproductie bij deze korte verblijftijden. Het is mogelijk om bij deze korte verblijftijd een kleine hoeveelheid (<5%) glycerine toe te voegen waardoor de biogasproductie sterk toeneemt, zodat er een 2 tot 3 keer zo grote WKK kan worden neergezet als bij pure mestvergisting. Maar de biogasproductie van de glycerine hangt wel af van de mestkwaliteit.
Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow
Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GT 1273) - 24
kassen - glastuinbouw - warmteopslag - bodem - rentabiliteit - economische haalbaarheid - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - monitoring - greenhouses - greenhouse horticulture - heat retention - soil - profitability - economic viability - flue gases - cogeneration
Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien is de investering niet rendabel.
Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw : Hoe verder?
Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156429 - 60
glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiegebruik - energiebehoeften - elektriciteit - opwekking van elektriciteit - warmtekrachtkoppeling - groei - onderzoek - kooldioxide - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy consumption - energy requirements - electricity - electricity generation - cogeneration - growth - research - carbon dioxide
De consumptie van elektriciteit door de glastuinbouw is de achterliggende jaren substantieel toegenomen Waarvoor de elektriciteit wordt gebruikt is onvoldoende bekend. Het LEI heeft in opdracht van PT en EZ het gebruik en de groei van de elektriciteitsconsumptie naar apparatuur in kaart gebracht. Bovendien is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het belang van de opties voor de verduurzaming van de elektriciteitsconsumptie. De basisinformatie is afkomstig van diverse databonnen maar vooral van ervaringsdeskundigen.
Stille revolutie in de glastuinbouw (interview en rondleiding met Frank Kempkes)
Kempkes, Frank - \ 2012
market gardens - vegetable growing - ornamental horticulture - heating systems - geothermal energy - energy exchange - energy recovery - cogeneration - greenhouse horticulture - solar heating - environmental control - electricity generation - energy sources
WKK-rookgassen: een bedreiging voor biologische bestrijding? : geen bewijs voor negatieve effecten op biologische bestrijders
Messelink, G.J. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)2. - p. 37 - 37.
teelt onder bescherming - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - schadelijke dampen - gassen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - oorzakelijkheid - landbouwkundig onderzoek - paprika's - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - cogeneration - fumes - gases - biological control agents - causality - agricultural research - sweet peppers - vegetables
Met het doseren van CO2 vanuit WKK-installaties in kassen komt altijd een laag percentage rookgassen mee. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de mogelijke negatieve effecten van deze rookgassen op gewassen. De effecten op andere organismen, zoals plantpathogenen, plagen en natuurlijke vijanden zijn onbekend. Wageningen UR Glastuinbouw heeft oriënterend gekeken of rookgassen de plaagbestrijding in paprika beïnvloeden.
Duurzame elektriciteitsopwekking
Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - warmtekrachtkoppeling - duurzaamheid (sustainability) - rendement - market gardens - ornamental bulbs - electricity generation - energy conversion - cogeneration - sustainability - returns
De mogelijkheden om elektriciteit op te wekken zijn groot. Ook voor de bollensector zijn hier zeker perspectieven die interessant zijn voor de toekomst. Naast de duurzaamheid, kan het ook economisch aantrekkelijk zijn om op deze vorm van energievoorziening over te gaan.
Begassen met rookgassen in de winter: Is goed mogelijk (luchtkwaliteit en CO2)
Kempkes, Frank - \ 2011
greenhouse horticulture - flue gases - carbon dioxide enrichment - crop damage - cogeneration - agricultural research
CO2 doseren uit WKK’s: risico’s voor het gewas
Dueck, Tom - \ 2011
greenhouse horticulture - cogeneration - greenhouse technology - carbon dioxide - crops - flue gases
Teeltbegeleiding geconditioneerde tomaat
Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1063) - 54
teeltsystemen - semi-gesloten kassen - tomaten - gewasproductie - klimaatregeling - energiegebruik - efficiëntie - warmtekrachtkoppeling - glastuinbouw - cropping systems - semi-closed greenhouses - tomatoes - crop production - air conditioning - energy consumption - efficiency - cogeneration - greenhouse horticulture
Vier geconditioneerde tomatenbedrijven zijn twee jaar lang door Wageningen UR gemonitord en begeleid voor wat betreft de teelt, het kasklimaat en de inzet van energie. Tijdens de begeleiding zijn vele aspecten aan de orde gekomen. Zo blijkt de productie in de geconditioneerde kassen tot 10% hoger te zijn dan in de open kassen, wat grotendeels kan worden verklaard door de hogere CO2-concentratie. Daarnaast heeft conditionering invloed op de verticale temperatuurverdeling. Dit kan leiden tot een tragere afrijping van de vruchten en in extreme gevallen opkrullende bladeren. Deze problemen zijn door de telers voor een groot deel werd beperkt door een hogere uitblaastemperatuur aan te houden. Het nadeel van een hogere uitblaastemperatuur is echter een lagere koelcapaciteit of een zwaardere inzet van het ventilatorvermogen. Geconditioneerde kassen gebruiken niet minder warmte dan open kassen. Wel kan de warmtepomp, die gebruikt wordt in geconditioneerde kassen, in combinatie met een WKK, ongeveer 43% efficiënter warmte produceren dan een verwarmingsketel.
Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw
Buurma, J.S. ; Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector &amp; ondernemerschap )
glastuinbouw - energie - energiebehoud - energieterugwinning - warmtekrachtkoppeling - brandstoffen - teeltsystemen - energiebesparing - interviews - gegevens verzamelen - greenhouse horticulture - energy - energy conservation - energy recovery - cogeneration - fuels - cropping systems - energy saving - data collection
Interviewronde waarin informanten gevraagd is naar hun belang, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. Het doel van de interviewronde was het voeden van de discussie over het vervolg van het programma Kas als Energiebron. Het programma is opgebouwd uit acht transitiepaden met ieder hun eigen streefbeelden. Door voortschrijdend inzicht en veranderende economische omstandigheden is een regelmatige herbezinning op de streefbeelden en de taakverdeling tussen betrokken partijen noodzakelijk. Inzicht in de belangen, visies, wensen en ambities van de betrokken partijen is daarbij van belang.
Het Nieuwe Telen - Een beter klimaat met minder energie
Poot, Eric - \ 2010
greenhouses - protected cultivation - thermal screens - energy - profitability - air conditioning - greenhouse crops - heat - greenhouse horticulture - energy saving - economic aspects - cogeneration
Voorkomen van gewasschade door rookgassen
Dueck, Tom - \ 2010
loss prevention - fumes - gases - smoke - plant protection - emission - vegetable growing - agricultural research - cogeneration - greenhouse horticulture
Effecten van stikstofoxiden en etheen op paprika
Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 317) - 40
capsicum annuum - ethyleen - stikstofoxide - kassen - groei - gewasproductie - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - paprika's - rookgassen - glasgroenten - ethylene - nitric oxide - greenhouses - growth - crop production - greenhouse horticulture - cogeneration - sweet peppers - flue gases - greenhouse vegetables
In dit rapport staat een beschrijving van een onderzoek naar de gevoeligheid van paprikaplanten voor rookgassen (stikstofoxiden en etheen).
CO2-doseren met gereinigde rookgassen: overmaat schaadt
Staalduinen, J. van; Dueck, T.A. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 54 - 55.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - capsicum annuum - vruchtgroenten - ethyleen - kooldioxide - verontreiniging - elektrische energie - verbranding - paprika - glastuinbouw - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - fruit vegetables - ethylene - carbon dioxide - pollution - electrical energy - combustion - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration - vegetables
Anders dan NOx kan etheen in paprika al bij zeer lage concentraties ernstige schade en productiederving veroorzaken. Onderzoekers achten het daarom niet verantwoord om fors hogere CO2-concentraties na te streven dan 800 ppm bij gebruik van gereinigde rookgassen. Voorts raden zij aan etheenconcentraties in de kas te meten (bij voorkeur op lage hoogte) en niet te doseren vlak na het in- of terugschakelen van WKK of ketel. Op die momenten vindt er geen optimale verbranding plaats en ontstaat er extra verontreiniging
CO2-afdruk Hollandse kassen steeds gunstiger (interview met o.a. Peter Vermeulen)
Thoenes, E. ; Vermeulen, P.C.M. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)1. - ISSN 1879-7318 - p. 36 - 39.
tuinbouwbedrijven - groenteteelt - groenten - kooldioxide - emissie - teelt onder bescherming - kassen - elektrische energie - warmte - tomaten - vruchtgroenten - energiegebruik - berekening - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - market gardens - vegetable growing - vegetables - carbon dioxide - emission - protected cultivation - greenhouses - electrical energy - heat - tomatoes - fruit vegetables - energy consumption - calculation - greenhouse horticulture - cogeneration
Wat veroorzaakt nu meer CO2-emissie : tomaten uit Spanje of tomaten die hier zijn geteeld, weliswaar in verwarmde kassen maar met gebruik van wkk's? Het blijkt er maar net aan te liggen wat er wordt meegenomen in de berekening en welke aannames worden gemaakt
CO2 en warmte uit afval (interview met o.a. Frank Kempkes)
Jagers op Akkerhuis, F. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouwbedrijven - kassen - kooldioxide - energie - warmte - afval - contracten - reiniging - technieken - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - biobased economy - market gardens - greenhouses - carbon dioxide - energy - heat - wastes - contracts - clearing - techniques - flue gases - cogeneration
'Waste to CO2' is een proces waarbij afval wordt omgezet in energie en zuiver CO2. Theodoor Knook introduceert het proces in de tuinbouw. Hij heeft daarvoor een contractvorm ontwikkeld waarbij telers voor tien jaar worden voorzien van energie en CO2. TNO en TU Delft leverden de kennis voor de gebruikte technieken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.