Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==college programs
Check title to add to marked list
Michael Muller professor of Agrotechnology & Food Sciences
Müller, M.R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
universitaire onderwijsprogramma's - communicatie via de computer - kennisoverdracht - college programs - computer-mediated communication - knowledge transfer
Michael Muller professor of Agrotechnology & Food Sciences about the use of twitter as a scientist.
Dr. Simon Bush, associate professor at the Environmental Policy Group, Wageningen UR
Bush, S.R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
universitaire onderwijsprogramma's - communicatie via de computer - kennisoverdracht - college programs - computer-mediated communication - knowledge transfer
Simon Bush about the use of facebook for his project and chairgroup.
Biorefinery in Wageningen
Bruins, Marieke - \ 2013
education - agricultural education - biorefinery - universities - college programs - biobased economy
'Je bent geen adviseur maar één van de bronnen'
Woerkum, Cees van - \ 2012
consultants - extension agents - communication theory - college programs - agricultural extension - public relations - professionalism
50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
Jaarsma, C.F. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
Demand Driven Education: Report on the Education Innovation Project 'Design in Land and Water Management in a Demand Driven Learning Environment'
Bruins, B. ; Riksen, M.J.P.M. ; Ritzema, H.P. ; Veldwisch, G.J.A. ; Visser, S.M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit - 31
waterbeheer - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - probleemgestuurd onderwijs - leeractiviteiten - leerplanontwikkeling - water management - college programs - college curriculum - problem-based learning - learning activities - curriculum development
In the fifth period of the academic year 2008/2009 the chair groups Irrigation and Water Engineering (IWE) and Land Degradation and Development (LDD) organized a new course, i.e. Design in Land and Water Management 2 (IWE- 21312). The course is part of the BSc program International Land and Water Management (BIL). The decision to develop the course can be seen as a measure to ensure that BIL-graduates understand, can analyze, and are able to engage in and to advise on typical design processes as part of their professional practice as irrigation and soil- and water conservation experts.
Voedingsopleiding volgt ontwikkelingen in de wetenschap
Raaij, J.M.A. van; Marteijn, R.C.L. ; Pepping, F. - \ 2008
Voeding Nu 10 (2008)12. - ISSN 1389-7608 - p. 10 - 12.
voedselwetenschappen - voedingsonderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - voedingsonderzoek - humane voeding - food sciences - dietetic education - college programs - nutrition research - human feeding
In 40 jaar is veel gebeurd in het wetenschappelijk voedingsonderwijs in Wageningen. Een overzicht van de veranderingen
Interview met prof. Aad Smaal, de nieuwe Hoogleraar Duurzame schelpdiercultuur
Smaal, A.C. - \ 2008
Aquacultuur 23 (2008)3. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 35.
schaal- en schelpdierenvisserij - schaaldieren - universitaire onderwijsprogramma's - universitair onderzoek - nederland - shellfish fisheries - shellfish - college programs - university research - netherlands
Sinds kort heeft Nederland zijn eerste hoogleraar schelpdier. Professor Aad Smaal, verbonden aan IMARES en de Wageningen Universiteit, houdt zich al een aantal decennia intensief bezig met schelpdierenonderzoek en nu dus ook met onderwijs. ‘Vroeger werd de kennis van vader op zoon doorgegeven. Dat voldoet niet meer. Ik streef naar een complete kolom van schelpdierenonderwijs, op alle niveaus
90 years Wageningen University : science for impact on science, society and business
Kropff, M.J. ; Kalwij, J.J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085049654 - 103
universitair onderzoek - universitaire onderwijsprogramma's - nederland - milieu - landbouw - voedselproductie - natuur - levenswetenschappen - natuurwetenschappen - university research - college programs - netherlands - environment - agriculture - food production - nature - life sciences - natural sciences
Ivoren toren op het vlakke land
Rekittke, J. - \ 2007
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
Wageningen UR, wetenschappelijk centrum voor vis
Nagelkerke, L.A.J. - \ 2006
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 1 (2006)1. - ISSN 1569-7533 - p. 36 - 39.
zoetwaterecologie - mariene ecologie - vissen - visserij - visteelt - hoger onderwijs - onderzoek - universitaire onderwijsprogramma's - studie - freshwater ecology - marine ecology - fishes - fisheries - fish culture - higher education - research - college programs - study
Nederland kent een rijke traditie in aquatische ecologie. Diverse universiteiten, HBO-opleidingen en instellingen houden zich bezig met de biologie van zowel het zoete als het zoute water. Opmerkelijk is dat er daarbij verhoudingsgewijs weinig aandacht wordt besteed aan vissen. Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) vormt daarop een uitzondering. Binnen deze universiteit richten diverse onderzoeksgroepen zich op vissen. De bekendste zijn de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij en het voormalige rijksinstituut voor visserijonderzoek, het RIVO. In dit artikel legt Leo Nagelkerke, universitair docent bij de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij, uit waar zij zich zoal mee bezighouden
Student design contests promote hands-on learning and innovation in precision agriculture
Müller, J. ; Smit, J. ; Hofstee, J.W. ; Goense, D. - \ 2003
Agro Informatica 16 (2003). - ISSN 0925-4455 - p. 20 - 23.
landbouwtechniek - informatietechnologie - universitaire onderwijsprogramma's - landbouwwerktuigen - robots - ontwerp - public relations - precisielandbouw - agricultural engineering - information technology - college programs - farm machinery - design - precision agriculture
Uitleg van de doeleinden die men op Wageningen UR voor ogen heeft met het organiseren van een wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuwe veldrobot
Sociologie, van modern naar weerbarstig
Nooij, A. - \ 2001
Wageningen : Wageningen Universiteit - 21
sociologie - tendensen - nederland - leerplan - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - veluwe - gelderland - sociology - trends - college programs - curriculum - universities - netherlands
Stap naar hechtere samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika. Wageningse aio's op studiereis naar Zuid-Afrika
Gaag, M. van der; Lieshout, M. van; Melse, A. ; Olthof, M. ; Tiemersma, E. ; Vissers, M. - \ 2000
Voeding Nu 2 (2000)2. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 29.
voedselhygiëne - voedingstoestand - voedingsstoffentekorten - samenwerking - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - praktijkonderwijs - onderzoekers - zuid-afrika - nederland - voedingsleer - gezondheidseducatie - gezondheidszorg - epidemieën - epidemiologie - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - food hygiene - nutritional state - nutrient deficiencies - cooperation - college programs - universities - practical education - research workers - south africa - netherlands - nutrition knowledge - health education - health care - epidemics - epidemiology - academic workers - intellectuals
Het doel van de studiereis was om kennis uit te wisselen tussen de Nederlandse onderzoekers in opleiding en hun Zuid-Afrikaanse collegae, op het gebied van voeding, gezondheid en epidemiologie
Het ontwikkelen van multimediaal onderwijs aan de LUW.
Kemerink, J.B.G. ; Smolenaars, J.J.M. ; Verbeek, R. - \ 1995
Agro Informatica 8 (1995)5. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 13.
leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - hogere agrarische scholen - informatieopslag - computers - onderwijs - lesmaterialen - compact discs - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - curriculum - universities - college programs - college curriculum - agricultural colleges - information storage - education - teaching materials - computer networks - local area networks
Aan de LUW lijken goede randvoorwaarden aanwezig te zijn voor de realisatie van multimediaal computerondersteund onderwijs, maar toch verloopt de ontwikkeling daarvan niet zonder problemen
Groeistuipen op weg naar een nieuwe structuur.
Vries, A.Ph. de - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)8. - ISSN 0925-837X - p. 14 - 17.
agrarisch onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - leerplan - universiteiten - universitaire onderwijsprogramma's - collegeleerplan - agricultural education - higher education - vocational training - curriculum - universities - college programs - college curriculum
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.