Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==componenten
Check title to add to marked list
Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika
Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1107) - 38
rookgassen - kasgewassen - glastuinbouw - glasgroenten - concentratie - blootstelling - capsicum - componenten - schade - gassen - gewasproductie - flue gases - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - concentration - exposure - components - damage - gases - crop production
Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zijn paprikaplanten blootgesteld aan de twee belangrijkste rookgassen, NOx en etheen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat blootstelling aan zowel continue als discontinue etheen concentraties van 40 ppb of hoger al na enkele dagen tot zichtbare effecten leiden. Etheen had ook een sterk negatief effect op de knoppen die tijdens de blootstellingsperiode werden gevormd; deze vielen grotendeels af waardoor ook geen bloemen en vruchten tot ontwikkeling kwamen. Dit onderzoek toont aan dat paprikaplanten minder sterk reageren op discontinue blootstellingen van etheen dan op continue, mogelijk als gevolg van het optreden van herstelmechanismen. Dit betekent dat tuinders mogelijk meer CO2 kunnen doseren dan op basis van de bestaande effectgrenswaarden voor mogelijk werd gehouden. De positieve effecten van CO2 op de gewasontwikkeling leiden nauwelijks tot vermindering van de etheengevoeligheid. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat tuinders die CO2 doseren met rookgassen geen vermindering van de etheeneffecten hoeven te verwachten mochten de etheenconcentraties te hoog oplopen.
Monitoring van het energieverbruik in vleesvarkensstallen bij toepassing van frequentieregelaars op ventilatoren
Wagenberg, A.V. van; Hoofs, A.I.J. - \ 2000
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.240) - 23
varkensstallen - energiegebruik - energiebehoeften - energie - ventilatoren - componenten - frequentie - besturingsonderdelen - monitoring - pig housing - energy consumption - energy requirements - energy - ventilators - components - frequency - control components
Energiegebruik voor ventilatie draagt in belangrijke mate bij aan de totale kosten voor elektriciteit op een varkensbedrijf. In de huidige praktijk worden de ventilatoren in varkensstallen in de meeste gevallen aangestuurd via een 230 volt triac-regeling. Nadeel van deze regeling is dat bij de spanningsverlaging veel energie verloren gaat, waardoor het specifiek vermogen van de ventilator daalt bij het verlagen van het toerental. Een andere mogelijkheid om motoren van ventilatoren aan te sturen is gebruik maken van frequentieregelaars. Met deze regelaars kunnen ventilatoren op lage toeren draaien zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie. In opdracht van Itho werd daarom een onderzoek uitgevoerd waarin gedurende één jaar het energiegebruik voor ventilatie in drie vleesvarkensstallen in de praktijk werd gemonitord. Elk van de drie stallen was voorzien van een andere elektronische regeling op de ventilatoren; één stal met conventionele triac-regeling, één stal met frequentieregeling per afdeling en één stal met één centrale frequentieregelaar
Verbeteren reiniging levert altijd voordeel op
Klungel, G. ; Wolters, G. - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)4. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 25.
melkveehouderij - melkveebedrijven - machinaal melken - melkmachines - schoonmaken - desinfectie - componenten - dairy farming - dairy farms - machine milking - milking machines - cleaning - disinfection - components
Een laag kiemgetal betekent niet altijd dat de reiniging optimaal verloopt. Optimaliseren van de reiniging leidt tot een effectief gebruik van de reinigingscomponenten en kan zelfs leiden tot besparingen.
Melkend energie besparen
Klungel, G. ; Koning, K. de - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
melkmachines - componenten - lucht - vacuümpompen - energiebehoud - pompen - vacuüm - gassen - verdunning - regulatie - milking machines - components - air - vacuum pumps - energy conservation - pumps - vacuum - gases - dilution - regulation
De vacuümregulateur zorgt ervoor dat het vacuüm in de melkinstallatie stabiel blijft. Omdat de meeste vacuümpompen altijd op vol vermogen draaien, wordt voortdurend onnodig veel lucht door de regulateur ingelaten. Het afstemmen van de pompcapaciteit op het luchtverbruik van de installatie betekent besparing van energie.
Houd de reiniging onder controle
Klungel, G. ; Wolters, G. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 31.
machinaal melken - componenten - schoonmaken - desinfectie - machine milking - components - cleaning - disinfection
Het resultaat van iedere reiniging van melkleidinginstallatie en melkkoeltank wordt bepaald door de welbekende factoren dosering, temperatuur, mechanische werking, tijdsduur en de mens. Zonder afstemming op elkaar, zal dit in de praktijk resulteren ineen verhoogd kiemgetal
Lange persleiding bij automatisch melken geen probleem
Verstappen-Boerekamp, J. ; Klungel, G. ; Wolters, G. ; Hogeveen, H. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 19.
melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - componenten - kiemgetal - dairy farming - dairy cattle - machine milking - components - bacterial count
Het aantal bedrijven met een automatisch melksysteem neemt sterk toe. Mogelijke effecten van automatisch melken op de melkkwaliteit staan dan ook sterk in de belangstelling.
Effect lengte persleiding op microbiologische melkkwaliteit bij automatisch melken met de Lely Astronaut
Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Klungel, G.H. ; Wolters, G.M.V.H. ; Hogeveen, H. - \ 1998
Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 174) - 16
melkmachines - robots - componenten - pijpen - lengte - machinaal melken - melk- en zuivelapparatuur - milking machines - components - pipes - length - machine milking - dairy equipment
Op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de lengte van de persleiding effect heeft op het kiemgetal van melk bij melken met de Lely Astronaut. Uit dit onderzoek is gebleken dat als de reiniging en de constructie van het automatisch melksysteem goed zijn uitgevoerd, ook lange persleidingen gebruikt kunnen worden
PR test melkmeters voor ICAR
Soede, H.J. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 30.
melkmachines - componenten - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - milking machines - components - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing
Het PR heeft in de loop der jaren de werking van een aantal elektronische melkmeters onderzocht. Het PR verzorgt de laboratoriumtest waarin de werking onder verschillende omstandigheden wordt bekeken. Het NRS voert de praktijktest uit waarbij de werking onder praktijkomstandigheden wordt beoordeeld. Als de meter de testen goed heeft doorstaan, wordt een voorlopige goedkeuring door het Internationaal Comité Animal Recording (ICAR) verleend.
Juiste afstelling afneemapparatuur levert tijdwinst op
Soede, H.J. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 23 - 25.
melkinterval - melkvee - melkveehouderij - melkopbrengst - melkmachines - componenten - milking interval - dairy cattle - dairy farming - milk yield - milking machines - components
In de proefmelkstal op de Waiboerhoeve kan de melktijd per koe met 15 % worden verkort door een betere afstelling van de afneemapparatuur. Controle van de afneemcriteria kan blindmelken verkorten. Daarnaast geeft een kortere melktijd een toename van de capaciteit.
Energiebesparing en vacuümstabiliteit
Soede, H.J. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 19.
energiebehoud - melkmachines - componenten - lucht - gassen - verdunning - pompen - vacuümpompen - vacuüm - energy conservation - milking machines - components - air - gases - dilution - pumps - vacuum pumps - vacuum
De vacuümregulateur in moderne melkinstallaties speelt een belangrijke rol in het stabiel houden van het vacuüm. Echter de lucht die door de regulateur wordt ingelaten, is grotendeels verspilling van energie. Het PR onderzocht de energiebesparingsmogelijkheden van een frequentieregelaar op de vacuümpomp. Uiteraard moet bij een dergelijke regeling het bedrijfsvacuüm stabiel blijven.
Helft veldspuiten vertoont gebreken
Vries, R.L. de - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)3. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
gewasbescherming - uitrusting - spuitapparaten - componenten - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - regulatie - wetgeving - beleid - duitsland - plant protection - equipment - sprayers - components - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - regulation - legislation - policy - germany
Temperatuur en luchtsnelheid op dierniveau
Vonk, M. ; Huijben, J. - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)6. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 12.
milieubeheersing - gebouwen - regulatie - klimaat - varkens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - componenten - sensors - transductoren - automatische regeling - instrumentatie - systemen - environmental control - buildings - regulation - climate - pigs - animal welfare - animal housing - components - transducers - automatic control - instrumentation - systems
De ideale voeler van de klimaatregelapparatuur is het varken zelf. Liggedrag, kleur van de huid, beharing, hoesten et cetera zijn allemaal belangrijke indicatoren van klimaat. Maar... het zijn wel subjectieve waarnemingen.
Snelle controle reiniging melkwinningsapparatuur ATP-metingen
Wiegersma, W. ; Slaghuis, B. ; Nieuwenhof, F. ; Engelbertink, A. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - melkmachines - componenten - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - pyrofosfatasen - adenosinetrifosfatase - luminescentie - fluorescentie - schoonmaken - desinfectie - optica - fosforescentie - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - milking machines - components - animal products - bacteriology - bacterial count - pyrophosphatases - adenosinetriphosphatase - luminescence - fluorescence - cleaning - disinfection - optics - phosphorescence
Voor controle van de reiniging van apparatuur in de levensmiddelenindustrie is sinds een paar jaar een nieuwe methode beschikbaar: de ATP-bioluminescentiemethode. Het PR heeft samen met het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO) te Ede gekeken of de methode ook toepasbaar is voor controle van de reiniging van melkwinningsapparatuur. De methode is snel, eenvoudig en objectief, maar het voegt niet veel toe aan zien en voelen.
De Marke gebruikt hoofdreinigingsoplossing een maand laag!
Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
watergebruik - schadepreventie - melkmachines - componenten - apparatuur - koelen - schoonmaken - bescherming - smering - koelsystemen - desinfectie - machines - water use - loss prevention - milking machines - components - apparatus - cooling - cleaning - protection - lubrication - cooling systems - disinfection
Sinds mei 1995 wordt op De Marke een systeem getest, waarbij de hoofdreinigingsoplossing meerdere keren wordt gebruikt voor reiniging en desinfectie van de melkleiding; voorraadreiniging genoemd. Het blijkt mogelijk de hoofdreinigingsoplossing een maandlang te gebruiken, zonder gevolgen voor melkkwaliteit. Door voorraadreiniging bespaart De M.e per jaar 65 m 3 water en 300 l reinigingsmiddel. De melkkwaliteit blijft uitstekend.
Melktechniek op proefbedrijven in orde maar melklokaal verdient aandacht
Klungel, G. ; Joosten, T. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 2 - 5.
melkmachines - componenten - melkopbrengst - melkkwaliteit - melkstandinrichtingen - stallen - milking machines - components - milk yield - milk quality - milking parlours - stalls
Voor een uitstekende melkkwaliteit en het behoud van een goede diergezondheid, is de melkwinningsinstallatie van groot belang. Deze moet dan ook voldoen aan hoge eisen voor materiaal, dimensies, constructies en werking. In oktober 1996 zijn de herziene technische normen en aanbevelingen '96 voor melkinstallaties (TNA '96) van kracht geworden. Deze normen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de nieuwe ISO-normen voor melkinstallaties en geven ondermeer inzicht in het functioneren van een installatie.
Sneller melken door stimuleren tijdens melken
Soede, H.J. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)2. - ISSN 1386-8470 - p. 2 - 3.
componenten - melkvee - melkveehouderij - melkkwaliteit - melkopbrengst - melkmachines - components - dairy cattle - dairy farming - milk quality - milk yield - milking machines
Uit Duits onderzoek blijkt dat tijdens het melken stimuleren en automatisch namelken de melkproductie met 15 % kan worden verhoogd. In een onderzoek op een praktijkbedrijf in Drenthe is dit niet bevestigd. Wel werd de melktijd verkort. De kortere machinemelktijd kan een arbeidsbesparing opleveren. Bij een goede melkmethode en een goed afgestelde melkmachine geeft gebruik van dergelijke apparatuur geen aantoonbare melktechnische verbetering.
Melkwinning. De diameter van de melkleiding
Koning, C.J.A.M. de - \ 1997
Landbouwmechanisatie 48 (1997)1. - ISSN 0023-7795 - p. 55 - 56.
componenten - melkmachines - standaardisering - normen - components - milking machines - standardization - standards
De gelijktijdige afvoer van lucht en melk in een melkleiding stelt specifieke eisen aan de aanleg en de constructie van een melkleiding. In het tweede artikel over de nieuwe normen voor melkinstallaties (TNA 96) wordt nader ingegaan op de berekening van de melkleidingdiameter
Pompcapaciteiten en diameter vacuumleiding
Koning, C.J.A.M. de - \ 1996
Landbouwmechanisatie 47 (1996)12. - ISSN 0023-7795 - p. 17 - 19.
toepassingen - capaciteit - componenten - melkvee - melkveehouderij - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - machinaal melken - benodigde machines - melkmachines - betrouwbaarheid - robots - applications - capacity - components - dairy cattle - dairy farming - farm equipment - farm machinery - machine milking - machinery requirements - milking machines - reliability
In dit artikel wordt nader ingegaan op de berekeningen van pompcapaciteiten en diameters van vacuum- en melkleidingen
Kortere wachttijd na voorspoelen vermindert temperatuurverlies tijdens de reiniging
Soede, H.J. - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)2. - ISSN 0921-8874 - p. 22 - 25.
apparatuur - schoonmaken - componenten - koelen - koelsystemen - desinfectie - warmte - warmteoverdracht - smering - melkmachines - bescherming - thermische geleiding - thermodynamica - transmissie - arbeidskunde - machines - apparatus - cleaning - components - cooling - cooling systems - disinfection - heat - heat transfer - lubrication - milking machines - protection - thermal conductivity - thermodynamics - transmission - work study
De belangrijkste factoren die invloed hebben op de afkoeling zijn; tijd, uitvoering van de reiniging en omgevingstemperatuur.
Remsystemen voor landbouwwagens = Braking systems for farm trailers
Straelen, B.C.P.M. van - \ 1994
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-12) - ISBN 9789054060819 - 66
remmen - afremmen - karren - componenten - uitrusting - systemen - trailers - voertuigen - brakes - braking - carts - components - equipment - systems - vehicles
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.