Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 474

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==composition
Check title to add to marked list
Notitie Bemestingswaarde van digestaten
Schroder, J.J. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 5 p.
bemesting - digestaat - samenstelling - stikstof - fosfaat - berekening - fertilizer application - digestate - composition - nitrogen - phosphate - calculation
‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol verschilt, zal ook de bemestingswaarde van digestaten sterk verschillen. Een gemiddelde van zoveel mogelijk analyse-uitkomsten van digestaten zegt daarom weinig over de bemestingswaarde van een individuele partij. Meer nog dan bij dierlijke mest verdient het daarom de voorkeur om een mestmonster te nemen en daarin op zijn minst de gehalten aan P2O5, totaal-N en ammonium-N (NH4-N) te bepalen.
Milk fat triacyglycerols : their variabiblity, relations with fatty acids, DGAT1, B polymorphs and melting fractions
Tzompa Sosa, D.A. - \ 2016
University. Promotor(en): Toon van Hooijdonk, co-promotor(en): Hein van Valenberg; G.A. van Aken. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577503 - 122 p.
milk fat - triacylglycerols - fatty acids - composition - polymorphism - dairy cows - cows - crystallization - fat crystallization - melting - calorimetry - maldi-tof - thin layer chromatography - melkvet - triacylglycerolen - vetzuren - samenstelling - polymorfisme - melkkoeien - koeien - kristallisatie - vetkristallisatie - smelten - calorimetrie - dunnelaagchromatografie

Milk fat (MF) triacylglycerol composition varies within a population of dairy cows. The variability of MF triacylglycerols and their structure was partially explained by the fatty acid (FA) composition of the MF, and by DGAT1 K232A polymorphism. The FA C16:0 and C18:1cis-9 play a major role in understanding the changes seen in triacylglycerol profile and structure because they are the most abundant FAs in MF and are negatively correlated. MFs with low ratio C16:0/C18:1cis-9 were decreased in triacylglycerols with 34 and 36 carbons and were increased in triacylglycerols with 52 and 54 carbons. These changes in MF composition greatly affected the crystallization behavior of MF by changing the types of polymorphs formed during its crystallization. MF with low ratio C16:0/C18:1cis-9 formed stable and metastable polymorphs (β and β’, respectively), whereas MF with high ratio C16:0/C18:1cis-9 formed exclusively metastable polymorphs (β’) when the fat was crystallized at 20°C. The changes in MF composition also affected the melting behavior of MF by changing the melting point of the MF fractions.

Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015
Boer, H.C. de - \ 2016
Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 936) - 42 p.
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - ligstro - samenstelling - stikstofverliezen - vervluchtiging - verontreiniging - dierlijke productie - dairy cattle - dairy farming - loose housing - litter - composition - nitrogen losses - volatilization - pollution - animal production
How much bio is in there? Can stable isotopes be used to determine the bio-based content of products?
Broek, L.A.M. van den; Veer, G. van der; Zee, M. van der - \ 2015
Bioplastics Magazine 10 (2015)5. - ISSN 1862-5258 - p. 18 - 22.
isotopen - stabiele isotopen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - samenstelling - analytische methoden - isotopes - stable isotopes - biobased materials - composition - analytical methods
Can stable isotopes be used to determine the bio-based content of products?
Kokos en biochar geschikte alternatieven voor veen in potgrond : zoektoch potplantensector naar nieuwe grondstoffen
Rodenburg, J. ; Blok, C. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)8. - p. 7 - 9.
potplanten - groeimedia - biochar - bodemverbeteraars - houtskool - koolstofvastlegging in de bodem - kokos - samenstelling - sierplanten - gebruikswaarde - glastuinbouw - pot plants - growing media - soil conditioners - charcoal - soil carbon sequestration - copra - composition - ornamental plants - use value - greenhouse horticulture
De meeste potgronden bestaan voor een groot deel uit veen. Maar er is een duidelijke kentering merkbaar. Telers, afnemers en consumenten vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Redenen zijn de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij afgravingen en het verloren gaan van eeuwenoude moerasgronden. Onder meer daarom startte een zoektocht naar nieuwe grondstoffen voor potgrond. Met kokos is al veel ervaring opgedaan en biochar heeft de potentie om een belangrijk ingrediënt met meerwaarde te worden.
Mest vol verwaarden? Wat kan raffinage betekenen?
Starmans, D.A.J. ; Buisonjé, F.E. de; Dijk, W. van; Haan, J.J. de; Timmerman, M. ; Visser, C.L.M. de - \ 2015
Lelystad : WUR/ACRRES (Rappot / PPO-AGV 658) - 41
mestverwerking - samenstelling - bioraffinage - economische haalbaarheid - haalbaarheidsstudies - terugwinning - materialen uit biologische grondstoffen - manure treatment - composition - biorefinery - economic viability - feasibility studies - recovery - biobased materials
Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden. De inhoud van mest kan onderverdeeld worden in de volgende hoofdcategorieën: organische stof, mineralen, zware metalen, aminozuren, vluchtige vetzuren, antibiotica, hormonen. Via literatuuronderzoek is de samenstelling van elke categorie uiteen gesplitst in de verschillende stoffen met daarbij het gemiddelde gehalte van de betreffende stof in mest. Voor elke stof is de range in marktprijs nagegaan en aan de hand van het gehalte en marktprijs is de intrinsieke waarde van elke stof in de mest bepaald. Per hoofdcategorie van stoffen valt aan de hand van de waarde van de componenten te voorspellen of het mogelijk is om een sluitende business case te maken.
Opportunities of algae as ingedrient for animal feed
Weide, Rommie van der - \ 2015
livestock feeding - algae - feed formulation - nutritive value - biobased economy - composition
Kansen voor algen in veevoer
Weide, R.Y. van der; Krimpen, M.M. van - \ 2014
Lelystad : PPO AGV
diervoeding - voer - algen - samenstelling - plantensamenstelling - voersamenstelling - voedingswaarde - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - haalbaarheidsstudies - animal nutrition - feeds - algae - composition - plant composition - feed formulation - nutritive value - sustainability - feasibility studies
Deze brochure geeft meer informatie over de kansen voor toepassing van algen in veevoer, maar ook de uitdagingen om dit te realiseren.
Vangsten en discards van de pulsvissers GO48 & SL42
Reijden, K. van der; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0354) - 21
visserij - zeevisserij - zeevissen - samenstelling - pulsvisserij - discards - monitoren - vangstsamenstelling - fisheries - marine fisheries - marine fishes - composition - pulse trawling - monitors - catch composition
C. Tanis Jaczn. en Zonen C.V. (GO48) en vof Visserijbedrijf C. en J. Brinkman (SL42) zijn in 2012 overgeschakeld naar de pulsvisserij. Vanuit de regeling ‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is subsidie toegekend voor de innovatie van de pulskortuigen van beide schepen. Binnen dit project was afgesproken om een document op te leveren met de discard gegevens van beide schepen, deze notitie. Dit betroffen gegevens van twee rnemersreizen en gegevens van twee monitoringsprojecten, afkomstig uit andere projecten. Zo namen beide schepen deel aan het VIP project ‘Praktijknetwerk Netinnovatie’, waaronder de waarnemersreizen vielen. Daarnaast hebben beide schepen deelgenomen aan een monitorprogramma van IMARES; de SL42 nam deel aan de pulskormonitoring, de GO48 aan de discardmonitoring.
Koudeschade afhankelijk van samenstelling celmembraan : groot verschil in gevoeligheid tussen gewassen
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)6/7. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - kasgewassen - potplanten - koudebeschadiging - temperatuur - celmembranen - samenstelling - gevoeligheid - greenhouse horticulture - greenhouse crops - pot plants - chilling injury - temperature - cell membranes - composition - sensitivity
De kassen staan vol met sub-tropische en soms tropische gewassen. Die houden niet zo van kou. Of er daadwerkelijk schade optreedt, hangt niet alleen af van de temperatuur maar ook van de duur van de kouval. De verschillen tussen gewassen in vatbaarheid voor kou zijn groot; die blijkt af te hangen van de samenstelling van de celmembranen.
Broiler excreta composition and its effect on wet litter : aspects of nutrition
Hoeven-Hangoor, E. van der - \ 2014
University. Promotor(en): Martin Verstegen; Wouter Hendriks. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738646 - 160
vleeskuikens - excreten - samenstelling - ligstro - vochtgehalte - pluimveevoeding - diervoeding - voer - microbiota van het spijsverteringskanaal - vleeskuikenresultaten - voedingsfysiologie - broilers - excreta - composition - litter - moisture content - poultry feeding - animal nutrition - feeds - gastrointestinal microbiota - broiler performance - nutrition physiology

In commercial broiler farms, birds are usually housed on litter, composed of bedding materials like wood shavings. Wet litter is a condition in which the litter reaches its saturation threshold for water and cannot hold more moisture. It causes increased microbial activity and, as a result, ammonia is produced and emitted into the air. Wet litter can result in negative welfare issues (e.g., footpad dermatitis) and also a reduced performance. Wet litter is a multifactorial problem, involving management, housing, disease, diet, and gut health factors. In this thesis, nutritional aspects on excreta moisture content were studied in four different experiments. Different dietary compositions were evaluated and the results show that reductions in excreta water content were related to increased transit time and/or reduced water reabsorption in the hindgut. Insoluble fibers, if they are combined with a coarse diet, can be used to slow down transit time and optimize digestibility, thereby improving both excreta and litter quality. Minerals (e.g., Mg) and other undigested nutrients increase the osmotic load of the digesta in the hindgut and, as a result, more water is moving into the gut lumen. Changing the type or level of nutrients that reach the hindgut by varying dietary ingredients (medium-chain fatty acids, nonstarch polysaccharides, and starch) had limited effects on the ileal microbiota composition. Additionally, no effects of variations in commensal bacteria and excreta quality were observed. In this thesis, different parameters to assess the status of water in excreta and litter samples were evaluated. Water in the excreta or litter can be present in free form or bound, therefore solely total moisture content may not be sufficient to describe excreta and litter quality. Water activity correlates well with microbial growth. However, its use is limited in high moisture (> 30%) content samples. Free water, even though this parameter is dependent of the centrifugal speed applied, seems to be a more valuable parameter to assess excreta quality. The results from this thesis show that nutrition can be used to manipulate excreta and litter moisture content. The effects of nutritional manipulation can be related to (in)digestibility of nutrients, although transit time also seems to be an important factor determining excreta moisture output. Current feed strategies need to aim at optimizing the gastro-intestinal tract functions via the diet. Besides assessment of litter quality, also monitoring excreta quality throughout the growing period is highly recommended for managing litter quality, broiler health, and environmental impact. This should not be limited to measuring total excreta moisture, as the results of this thesis show that the status of the water in the excreta can be different.

Rosbief Juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument
Meulen, S.M.M. van der; Meulen, B.M.J. van der - \ 2013
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 9 (2013). - ISSN 1874-9674 - p. 290 - 294.
vee- en vleesindustrie - vlees - vleessamenstelling - rundvlees - paardenvlees - voedselveiligheid - publiciteit - nadelige gevolgen - samenstelling - fair trade - voedingsmiddelenwetgeving - beleid inzake voedsel - Nederland - meat and livestock industry - meat - meat composition - beef - horse meat - food safety - publicity - adverse effects - composition - food legislation - food policy - Netherlands
In november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast rundvlees ook paardenvlees aangetroffen.
Feed intake and oxygen consumption in fish
Subramanian, S. - \ 2013
University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama; S.J. Kaushik; I. Geurden. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737571 - 163
vissen - voeropname - zuurstofconsumptie - energieopname - voer - samenstelling - energiemetabolisme - macronutriënten - visvoeding - visteelt - aquacultuur - voedingsfysiologie - fishes - feed intake - oxygen consumption - energy intake - feeds - composition - energy metabolism - macronutrients - fish feeding - fish culture - aquaculture - nutrition physiology

In fish, the voluntary feed intake is influenced by dietary, environmental and/or physiological factors. It is well known that under hypoxia the concentration of oxygen in the water (DO) determines the feed intake of fish. However at non-limiting water DO levels (normoxia), several other mechanisms might play a role in feed intake regulation. Under hypoxia feed intake and oxygen consumption are interrelated. In this thesis we proposed the ‘oxystatic’ concept of feed intake regulation, which states that even at normoxia and in the absence of other constraints, the long term (weeks) voluntary feed intake of fish can be constrained by a set-point value of oxygen consumption. Dietary macronutrient composition affects the ‘dietary oxygen demand’ (i.e., amount of O2 consumed per unit of feed). This oxystatic concept implies that fish fed to satiation with diets differing in ‘dietary oxygen demand’ (mg O2/ g or kJ feed) will have a different digestible energy intake but a similar oxygen consumption. The validity of the oxystatic concept was assessed in two species, Nile tilapia and rainbow trout. These fish were fed diets which had large contrasts in nutrient composition (i.e., protein to energy ratio; type of the non-protein energy source (starch vs. fat); amino acid composition) in order to create contrasts in dietary oxygen demand. In all conducted studies with both species, the digestible energy intake was affected by the diet composition. However, in some studies oxygen consumption was similar and in others it differed between the diets, which respectively supports and contradicts the oxystatic concept. In all studies with both species, the digestible energy intake of tilapia and trout was negatively related to dietary oxygen demand and positively related to efficiency of oxygen utilization for energy retention. Furthermore it was observed in tilapia that the within-day variation in feed intake was affected by dietary macronutrient composition. The variation in within-day feed intake was related to pre-feeding oxygen levels. Based on the combined results, it is suggested that even at normoxia voluntary feed intake in fish is limited/determined by oxygen consumption and/or the oxidative metabolism. Overall, the oxystatic concept appears to be valid for certain conditions, but its generic application remains questionable. Yet, the oxystatic concept enables the combination of dietary, environmental and fish factors into one concept. Further it provides a conceptual insight for better understanding of feed intake regulation in fish.

Organische (nieuwe) meststoffen, (gewenste) samenstelling en werking
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
Kennisakker.nl 2011 (2013)27 mei.
bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - modules - onderzoeksprojecten - samenstelling - mineralenboekhouding - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - research projects - composition - nutrient accounting system
De mest- en mineralenwetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor het aanbod van meststoffen steeds scherper afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stofaanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 13
bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - samenstelling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - gebruikswaarde - mineralenboekhouding - modules - onderzoeksprojecten - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - composition - nutrient availability - use value - nutrient accounting system - research projects
De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stof aanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, zowel oude als recente, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - gewassen - mest - organische meststoffen - samenstelling - werkwijze - stikstof - fosfaat - kalium - bemesting - arable farming - crops - manures - organic fertilizers - composition - mode of action - nitrogen - phosphate - potassium - fertilizer application
De Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat. De vermelde adviezen gelden voor een gemiddelde situatie. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen specifieke situatie worden aangepast. De Adviesbasis geeft hiervoor handvaten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - samenstelling en werking van organische meststoffen
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
bemesting - organische meststoffen - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - samenstelling - dierlijke meststoffen - fertilizer application - organic fertilizers - arable farming - nutrient use efficiency - composition - animal manures
In dit hoofdstuk van de bemestingsadviesbasis vindt u informatie over de samenstelling en werking van organische meststoffen.
Piglet birth weight and litter uniformity : importance of pre-mating nutritional and metabolic conditions
Wientjes, J.G.M. - \ 2013
University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Nicoline Nieuwenhuizen-Soede; Henry van den Brand. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735027 - 238
biggen - zeugen - geboortegewicht - variatie - worpen - metabolisme - insuline - tijd tussen werpen van biggen - voer - samenstelling - varkensvoeding - voedingsfysiologie - diervoeding - dierfysiologie - piglets - sows - birth weight - variation - litters - metabolism - insulin - farrowing interval - feeds - composition - pig feeding - nutrition physiology - animal nutrition - animal physiology

High piglet birth weights and litter uniformity are important for piglet survival and piglet performance. Within-litter variation in piglet birth weight is the consequence of within-litter variation in early embryo development, which in turn reflects variation in follicle and oocyte development. Insulin-stimulating diets before mating can influence litter development and uniformity, probably through beneficial effects of insulin on IGF-1 and follicle development. The first aim of this thesis, therefore, was to study effects of insulin-stimulating diets during the weaning-to-estrus interval (WEI) on plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development, and consequences for embryo, fetal and placental development and uniformity at different stages of pregnancy in sows. Results of this thesis show that plasma insulin levels during WEI can be effectively enhanced by dietary sugars as dextrose and sucrose (high peaks directly after feeding) and starch (enhanced insulin levels at ~4h after feeding) in a dose-dependent manner. Follicle development and subsequent litter uniformity of embryos (at day 10 of pregnancy) or fetuses and placentas (at day 42 of pregnancy), however, were not affected by insulin-stimulating diets during WEI, nor related to plasma insulin and IGF-1 levels during WEI. Besides effects of pre-mating diets, plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development are also influenced by the pre-mating metabolic state of the sow: in sows with severe body condition loss during lactation, plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development at weaning are suppressed, and restoration of plasma insulin and IGF-1 levels and follicle development occurs in sows with a prolonged lactation or a prolonged weaning-to-pregnancy interval (WPI). The second aim of this thesis, therefore, was to study effects of these pre-mating conditions related to sow metabolic state on subsequent piglet birth weight and litter uniformity. In this thesis it is shown for the first time that pre-mating conditions related to sow metabolic state affect subsequent litter uniformity. Litter uniformity at birth was compromised by severe sow body condition loss during previous lactation and improved in sows with a prolonged WPI. Furthermore, it was shown that in (organic) sows with prolonged lactations (6 weeks) and large litters (17.4±0.3 piglets), insulin-stimulating diets before mating did not result in improved piglet birth weights or litter uniformity. This may be related to a restored follicle development at weaning in these sows. In these large organic litters, piglet birth weight and litter uniformity were strongly related to piglet survival during lactation. To conclude, results of this thesis confirm that litter uniformity at birth is already (partly) determined during the pre-mating period, likely related to (insufficient) restoration of follicle development. In contrast to previous studies, insulin-stimulating diets during WEI did not improve litter uniformity of embryos, fetuses or placentas and/or piglets in sows. The role of plasma IGF-1 levels and follicle development at weaning (both related to sow parity and sow body condition loss), and effects of insulin-stimulating diets during lactation, need further study. Finally, although effects of pre-mating nutritional and metabolic conditions on subsequent piglet birth weight and litter uniformity seem only marginal, these marginal effects can have substantial effects on pre-weaning piglet survival.

Test om wondermiddelen op te sporen
Wurff, A.W.G. van der - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 10 - 10.
glastuinbouw - gewasbescherming - cultuur zonder grond - substraten - plantenziektebestrijding - biologische bestrijding - samenstelling - tests - gebruiksefficiëntie - greenhouse horticulture - plant protection - soilless culture - substrates - plant disease control - biological control - composition - use efficiency
Elke tuinder kent ze: kofferbakverkopers van wondermiddelen. Middeltjes die beschermen tegen meeldauw, wortelproblemen of ander ongemak. Vaak is dat dure kwakzalverij, maar er zijn ook serieuze producten op de markt. Wageningen UR Glastuinbouw doet onderzoek om het kaf van het koren te scheiden.
Ziektewering in aardbei op substraat. Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming (2012)
Postma, J. ; Nijhuis, E.H. ; Evenhuis, A. ; Lamers, J.G. ; Debode, J. ; Maes, M. - \ 2012
gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - fragaria - kweekmedia - substraten - samenstelling - alternatieve methoden - ziektebestrijding - plant protection - sustainability - culture media - substrates - composition - alternative methods - disease control
De aardbeienteelt wordt bedreigd door een aantal ziekten en plagen die kunnen leiden tot kwaliteits- en opbrengstverliezen. Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. Bovendien is het gebruik van chemische middelen ongewenst vanuit milieu- en consumentenperspectief. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.