Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 132

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==conferenties
Check title to add to marked list
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 92.
conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
Conference Report: Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation
Kusters, C.S.L. ; Guijt, I. ; Buizer, N.N. ; Brouwers, J.H.A.M. ; Roefs, M.M.I. ; Vugt, S.M. van; Wigboldus, S.A. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-103) - 39
evaluation - program evaluation - innovations - responsibility - monitoring - conferences - development projects - development programmes - society - developing countries - netherlands - gelderland - evaluatie - programma-evaluatie - innovaties - verantwoordelijkheid - conferenties - ontwikkelingsprojecten - ontwikkelingsprogramma's - samenleving - ontwikkelingslanden - nederland
This report presents the key highlights and contributions from the conference ‘Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation’ that was held on 19-20 March 2015 in Wageningen, the Netherlands. This conference was part of the International Year of Evaluation, and is the eighth annual ‘M&E on the Cutting Edge’ conference. These events are organised by Centre for Development Innovation, Wageningen University and Research centre and Learning by Design. The conference focused on how monitoring and evaluation efforts can support the kind of transformative and responsible innovation needed to tackle critical questions for society.
Waterschappen klaar voor de 'Waterharmonica'
Boomen, R. van den; Uijterlinde, C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)10. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
watersystemen - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - oppervlaktewater - conferenties - waterschappen - water systems - waste water treatment - purification plants - surface water - conferences - polder boards
Meer dan 15 jaar praktijkervaring met de Waterharmonica kwam aan bod tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Efteling. De Waterharmonica is een speciaal ingerichte verbindingszone tussen een rwzi en het oppervlaktewater, waarin het effluent een meer natuurlijk karakter krijgt. Belangrijk voor waterbeheerders, omdat de Kaderrichtlijn Water expliciet om een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater vraagt. Waterharmonicasystemen zijn de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland aangelegd. Op basis van de (positieve) ervaringen zijn er momenteel meerdere in ontwikkeling. De werking van de systemen is in die jaren onderzocht met aandacht voor onder andere nutriëntenverwijdering, desinfectie, zwevend materiaal, buffercapaciteit, ecotoxicologie, beheer en onderhoud, kosten en vergunningen. Tijdens het symposium werden de laatste ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd en werd een veldbezoek gebracht aan het Waterharmonicasysteem van de Efteling.
PPS project: ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K
Bonants, P.J.M. ; Ebskamp, M. ; Kock, M.J.D. de; Kooman, M. - \ 2015
tuinbouw - plantenziekten - gewaskwaliteit - detectie - moleculaire diagnostiek - inspectie - kwaliteitscontroles - diagnose - gewasbescherming - protocollen - conferenties - horticulture - plant diseases - crop quality - detection - molecular diagnostics - inspection - quality controls - diagnosis - plant protection - protocols - conferences
Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van kostenefficiënte en gevalideerde moderne (moleculaire) methoden t.b.v. de diagnostiek plantenziekten (Q en K) voor de keuringsdiensten en NVWA, gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën en strategieën.
CF camera on platform (side crop viewer)
Gorbe Sanchez, E. - \ 2015
tuinbouw - glastuinbouw - kasproeven - tomaten - botrytis - stengels - fluorescentie - fotosynthese - opnameapparatuur - conferenties - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse experiments - tomatoes - stems - fluorescence - photosynthesis - recording instruments - conferences
Experiment on how early the CF camera can detect botrytis infection in tomato stems inoculated with botrytis spores. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Het nieuwe doen in plantgezondheid
Verberkt, H. ; Kogel, W.J. de; Zweep, A. - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - plagenbestrijding - conferenties - plantgezondheid - plant protection - horticulture - cropping systems - sustainability - innovations - pest control - conferences - plant health
Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Wageningen UR
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen. Is de effectiviteit van een stapeling van werkingsmechanismen hoger dan wanneer elk van de factoren afzonderlijk worden toegepast tegen de schade veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes in biologische tomatenteelt? Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen!
Stijger, C.C.M.M. ; Verbeek, M. - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - plagenbestrijding - virussen - bodemweerbaarheid - verbetering - conferenties - biologische bestrijding - plant protection - horticulture - pest control - viruses - soil suppressiveness - improvement - conferences - biological control
Minder virus (schade) in een economisch rendabele en duurzame teelt door: 1. Afbraak virusdeeltjes door bacteriën/schimmels. 2. Vatbaar wordt onvatbaar door genetische aanpassing van de plant. 3. Symptoomonderdrukking. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Kleine stappen vooruit tegen Fusarium in paprika
Beerens, N. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - fusarium - vruchtrot - conferenties - capsicum - plagenbestrijding - kasproeven - plant protection - horticulture - fruit rots - conferences - pest control - greenhouse experiments
Doelstellingen van dit onderzoek: Effect toetsen van biologische en oxidatieve producten met een contactwerking op jonge gewasscheuten. Effect toetsen van diverse producten die de natuurlijke afweerreacties kunnen versterken tegen Fusarium op jonge planten in een kasproef. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten
Broek, R.C.F.M. van den; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noordam, M. ; Hollinger, T.C. ; Leenders, P. - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - conferenties - plagenbestrijding - biociden - glastuinbouw - botrytis - erwinia - proeven - gerbera - plant protection - horticulture - conferences - pest control - biocides - greenhouse horticulture - trials
Doelstellingen van dit onderzoek: Effectiviteit testen van plasmawater als biocide in labtesten met een bacterie, Erwinia en een schimmel, Botrytis. Effectiviteit in de naoogst tegen Botrytis op gerberabloemen. Ontwikkelen van praktijkmeting van plasmawater die gerelateerd is aan biocidewerking (nog in uitvoering).Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Beheersing van meeldauw in de sierteelt
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Wageningen UR
tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - meeldauw - sierteelt - conferenties - gerbera - kalanchoe - stikstof - kasproeven - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - pest control - sustainability - mildews - ornamental horticulture - conferences - nitrogen - greenhouse experiments
Doelstellingen: Effect toetsen van systemisch werkende producten die de natuurlijke afweer versterken tegen meeldauw onder praktijkcondities. Effect toetsen van stikstof op meeldauw. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Chrysanten op water: huidige inzichten
Vermeulen, T. ; Eveleens, B.A. ; Blok, C. ; Beerens, N. ; Streminska, M.A. - \ 2015
Wageningen UR
teeltsystemen - tuinbouw - gewasbescherming - hydrocultuur - glastuinbouw - conferenties - chrysanthemum - cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Jaarrondteelt op water van ijsbergsla in een open tunnelkas met led-belichting
Janse, J. ; Weel, P.A. van; Vermeulen, T. - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - hydrocultuur - teeltsystemen - jaarrondproductie - opbrengst - slasoorten - gewaskwaliteit - conferenties - biologische bestrijding - led lampen - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - hydroponics - cropping systems - all-year-round production - outturn - lettuces - crop quality - conferences - biological control - led lamps
Doelstelling: Verbeteren teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond. Verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Nieuwe Roofwantsen met potentie voor plaagbestrijding in de sierteelt
Messelink, G.J. ; Elfferich, C. ; Leman, A. - \ 2015
tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - sierteelt - reduviidae - conferenties - organismen ingezet bij biologische bestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - ornamental horticulture - conferences - biological control agents
Wageningen UR Glastuinbouw heeft verschillende soorten roofwantsen verzameld van de familie Miridae. Dit zijn omnivoren die zich voeden met zowel dierlijk- als plantmateriaal. Dit is een interessante eigenschap omdat ze zich daardoor goed kunnen vestigen in gewassen bij lage plaagdichtheden en preventief inzetbaar zijn. Er zijn uitstekende resultaten behaald bij de bestrijding van witte vlieg, echinothrips, spint en bladluis. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre ze zich kunnen handhaven in verschillende teeltgewassen.Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Bijvoeren van blad- en bodemroofmijten voor de bestrijding van trips in roos
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Muñoz-Cardénas, K. ; Janssen, A. - \ 2015
kasproeven - sierteelt - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - rozen - roofmijten - conferenties - greenhouse experiments - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - biological control agents - roses - predatory mites - conferences
Doelstelling van dit onderzoek is om te bepalen of de bestrijding van trips verbeterd kan worden door 1) een gecombineerde inzet van bodem- en bladroofmijten en 2) het bijvoeren van deze roofmijten in zowel de bodem als op het gewas. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Mogelijkheden voor bladluisbestrijding met schimmels
Messelink, G.J. ; Holstein-Saj, R. van; Dinu, M.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - capsicum - plagenbestrijding - biologische bestrijding - aphididae - natuurlijke vijanden - kasproeven - entomopathogene schimmels - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - biological control - natural enemies - greenhouse experiments - entomogenous fungi - conferences
Doelstelling: Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. ; Leman, A. - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - zomerbloemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - chemische bestrijding - enchytraeidae - sciaridae - tipula - scarabaeidae - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - summer flowers - pest control - biological control - chemical control - conferences
Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen” gehonoreerd voor Topsector T&U subsidie. Binnen deze PPS zal onderzoek naar verschillende bodemplagen worden gedaan: Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Increase of plant resistance with rhizosphere competent entomopathogenic fungi (EPF)
Tol, R.W.H.M. van - \ 2015
gewasbescherming - tuinbouw - entomopathogene schimmels - biologische bestrijding - rizosfeer - natuurlijke vijanden - bodeminsecten - insect-plant relaties - conferenties - melolontha melolontha - bodem-plant relaties - insectenplagen - plant protection - horticulture - entomogenous fungi - biological control - rhizosphere - natural enemies - soil insects - insect plant relations - conferences - soil plant relationships - insect pests
Entomopathogenic fungi are able to kill insects and are as such a potential mean for pest control. Recently it was discovered that these fungi can also colonize plant roots. Most previous work with EPF has ignored the habitat preferences and survival of the fungus outside of the host. It is possible that factors associated with fungal biology outside of the host are more important when selecting an isolate than how pathogenic it is against a particular host in a laboratory bioassay. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.