Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==continuing training
Check title to add to marked list
Innoveren in de veehouderij
Bos, Bram - \ 2013
animal husbandry - innovations - animal housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - livestock farming - education - teachers - continuing training - professional education - agricultural colleges
Expertisecentrum Dierenwelzijn : bijscholing HBO docenten
Hokwerda, J. ; Hopster, H. - \ 2013
dierenwelzijn - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - docenten - bijscholing - animal welfare - education - higher education - vocational training - teachers - continuing training
Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar dierhouders en praktijk. In dit onderdeel van het project staat de bijscholing van HBO docenten over dierenwelzijn centraal.
Arbeid in beweging : trends rondom arbeidsmarkt en onderwijs agrarische sector Greenport Duin- en bollengebied
Tuin, R. van; Verhoeven, P. ; Rosloot, J. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. ; Looman, B.H.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2011
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
sierteelt - arbeid (werk) - personeel - vakbekwaamheid - arbeidskrachten - agrarisch onderwijs - bijscholing - middenkader - seizoenarbeid - ornamental horticulture - labour - personnel - professional competence - labor force - agricultural education - continuing training - middle management - seasonal labour
Het in stand houden van kwalitatief goede opleidingen wordt gezien als een probleem voor de hele groene sector. Een ander probleem vormen medewerkers die niet zijn meegegroeid met nieuwe ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. Flexibiliteit is een ander belangrijk punt voor de hele sector. De Greenport kan een rol spelen in gesprekken met de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en huisvesting van Poolse medewerkers. De Greenport kan ook een rol spelen in voorlichting, imago-verbetering van de sector en in het regelen van cursussen in de regio (spuitlicentie, BHV, heftruck).
Het nieuwe veehouden
Eijk, O.N.M. van; Lansbergen, L.M.T.E. - \ 2011
Leleystad [etc.] : Wageningen UR etc.
veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bijscholing - scholingscursussen - duurzame veehouderij - livestock farming - farm management - entrepreneurship - continuing training - training courses - sustainable animal husbandry
LTO Nederland, Wageningen UR en Syntens ontwikkelen samen het leertraject "Het nieuwe veehouden". In "Het nieuwe veehouden" gaan veehouders (melkvee-, pluimvee- en varkenshouders) en hun adviseurs in kleine groepen en in relatief korte tijd op zoek naar manieren om op het eigen bedrijf in relatief korte tijd een slag te maken op duurzaamheidsgebied.
Het nieuwe veehouden
Eijk, O.N.M. van; Lansbergen, L.M.T.E. - \ 2011
[Den Haag etc.] : LTO Nederland [etc.]
veehouderij - bijscholing - scholingscursussen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - duurzame veehouderij - livestock farming - continuing training - training courses - farm management - entrepreneurship - sustainable animal husbandry
Brochure over het leertraject "Het nieuwe veehouden" voor ondernemers en adviseurs.
Docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten : theorie en praktijk in de klas
Bouwman-Smits, L. - \ 2011
docenten - agrarisch onderwijs - bijscholing - plantencelbiologie - plantenontwikkeling - teachers - agricultural education - continuing training - plant cell biology - plant development
Poster met informatie over de docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten.
Nascholing voor docenten biologie : voortplantingsstrategieën van planten; de evolutionele context
Bouwman-Smits, L. - \ 2011
bijscholing - docenten - voortplanting - planten - evolutie - onderwijsmethoden - continuing training - teachers - reproduction - plants - evolution - teaching methods
Het resultaat van het project is een tweedaagse nascholingscursus voor docenten gericht op voortplantingsstrategieën van planten. De cursisten maken kennis met de seksualiteit van mossen tot zaadplanten. Ze doen hands-on ervaring op met practica en experimenten die ze rechtstreeks kunnen importeren in hun lessen en practica.
Docententraining ondernemerschap
Kortstee, H.J.M. - \ 2011
bijscholing - ondernemerschap - docenten - agrarisch onderwijs - continuing training - entrepreneurship - teachers - agricultural education
Het doel van dit project is de competenties op het gebied van ondernemerschap bij docenten in het Groen Onderwijs (verder) te ontwikkelen en te versterken.
Bemesting potplanten; actuele zaken
Voogt, Wim - \ 2010
pot plants - container grown plants - fertilizers - trace element fertilizers - irrigation - waste water - fertilizer application - greenhouse horticulture - continuing training
"Wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen ga dan samen" : onderwijsdag ondernemerschap 21 januari 2010
Fransen, L. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den - \ 2010
Den Bosch [etc.] : HAS [etc.] - 47
onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - coöperatieve activiteiten - kennis - innovaties - ketenmanagement - communities of practice - kennisoverdracht - bijscholing - education - entrepreneurship - cooperation - cooperative activities - knowledge - innovations - supply chain management - knowledge transfer - continuing training
Overzicht van diverse vormen van samenwerking en samenwerkingsprojecten die aan bod zijn gekomen tijdens de Onderwijsdag Ondernemerschap
Kennis en scholing voor varkenshouders van nu en de toekomst
Vernooij, A.G. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - 43
varkenshouderij - agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - onderwijsprogramma's - bijscholing - kennis - pig farming - agricultural education - on-farm training - intermediate vocational training - education programmes - continuing training - knowledge
In deze uitgave staat informatie over een groot vernieuwingsproject in het middelbare varkenshouderijonderwijs, waarbij de betrokken Agrarische Opleidingscentra (AOC's) voor de regio's Zuid- en Oost-Nederland gezamenlijk een basisonderwijspakket voor de varkenshouderij organiseren, met veel aandacht voor praktijkervaring. Het verhaal wordt geïllustreerd met ervaringen van betrokken leerlingen en docenten.
HRD and Learning Organisations in Europe
Tjepkema, S. ; Stewart, J. ; Sambrook, S. ; Mulder, M. ; Horst, H. ter; Scheerens, J. - \ 2002
London [etc.] : Routledge - ISBN 9780415277884 - 198
personeel - werkers - organisaties - opleiding - leren - menselijke hulpbronnen - personeelsmanagement - europa - bijscholing - organizations - learning - training - personnel - workers - human resources - personnel management - europe - continuing training
Strategische uitdagingen voor de glastuinbouw
Lans, T. - \ 2002
Vakblad Groen Onderwijs 44 (2002)1. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 29.
onderwijsinstellingen - bedrijven - teelt onder bescherming - personeelsmanagement - opleiding - scholingscursussen - bijscholing - glastuinbouw - educational institutions - businesses - protected cultivation - personnel management - training - training courses - continuing training - greenhouse horticulture
Bedrijfsopleidingen verzorgd door de aoc's, ipc's en agrarische hogescholen.
Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk
Mulder, M. - \ 2001
's-Gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie - ISBN 9789061559924 - 319
organisaties - vaardigheidsonderwijs - personeel - opleiding - scholingscursussen - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - vakbekwaamheid - ontwikkeling van leidinggevenden - selectie - bijscholing - bevoegdheden - bedrijfseconomie - organizations - competency based education - professional competence - personnel - training - training courses - personnel management - selection - human resources - management development - competences - continuing training - business management
Is er toekomst voor het agrarisch onderwijs?
Bor, W. van den - \ 1998
Agrarisch Onderwijs 40 (1998). - ISSN 0925-837X - p. 12 - 16.
agrarisch onderwijs - onderwijs - samenleving - sociaal welzijn - sociale structuur - sociale verandering - scholen - relaties - lerarenopleiding - welzijn - bijscholing - agricultural education - education - society - social welfare - social structure - social change - schools - relationships - teacher training - well-being - continuing training
Aandacht voor onderwijsvernieuwing waarbij vragen van arbeidsmarkt en maatschappij om antwoord vragen
Scholing en inzetbaarheid van oudere werknemers. (Schooling and employability of older workers).
Groot, W. ; Maassen van den Brink, H. - \ 1997
ESB Economisch Statistische Berichten 82 (1997)4114. - ISSN 0013-0583 - p. 568 - 570.
industrie - arbeidsmarkt - arbeidskrachten - opleiding - werkers - werk - arbeidsproductiviteit - onderwijs - personeel - ouderen - menopauze - Nederland - bijscholing - industry - labour market - labor force - training - workers - work - labour productivity - education - personnel - elderly - menopause - Netherlands - continuing training
Ingegaan wordt op de vraag of scholing er inderdaad toe leidt dat oudere werknemers langer blijven werken en op de vraag waarom ze minder vaak aan bedrijfsgerelateerde scholing deelnemen dan jongeren
Betrokkenheid van leraren bij het schoolbeleid en effectiviteit van het scholingsbeleid.
Jongmans, C.T. - \ 1995
Agrarisch Onderwijs 37 (1995)17. - ISSN 0925-837X - p. 6 - 7.
lerarenopleiding - agrarisch onderwijs - bijscholing - teacher training - agricultural education - continuing training
Verslag van het tweede onderzoek waarbij de vraag centraal staat: is de mate van betrokkenheid van leraren bij het schoolbeleid van invloed op de effectiviteit van het scholingsbeleid
Scholen kunnen ook zelf werken aan professionalisering leraren.
Jongmans, C.T. - \ 1994
Agrarisch Onderwijs 36 (1994)12. - ISSN 0925-837X - p. 9 - 10.
agrarisch onderwijs - docenten - lerarenopleiding - opleiding - bijscholing - wetenschappelijke medewerkers - bijscholingscursussen - agricultural education - teachers - teacher training - training - continuing training - academic workers - refresher courses
Aandacht voor het nascholingsbeleid
Leraar in het toekomstig agrarisch onderwijs. Resultaten van onderzoek.
Beijaard, D. - \ 1992
Agrarisch Onderwijs 34 (1992)4. - ISSN 0925-837X - p. 8 - 11.
agrarisch onderwijs - lerarenopleiding - bijscholing - agricultural education - teacher training - continuing training
Agrarische jongeren en cursusonderwijs. Een onderzoek naar de toegankelijkheid van agrarische (jongeren)cursussen.
Es, E. van - \ 1990
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 42) - 141
landbouw - nederland - boeren - adolescenten - bijscholing - bijscholingscursussen - agriculture - netherlands - farmers - adolescents - continuing training - refresher courses
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.