Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==controlled traffic farming
Check title to add to marked list
Nadenken over slimme teeltsystemen
Voort, Marcel van der - \ 2017
cropping systems - mechanization - controlled traffic farming - strip cropping - arable farming - organic farming - robots
Aardappel in een Biodivers teeltsysteem: resultaten 2010-2014
Wijk, C.A.P. van; Sukkel, W. ; Gruppen, R. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV - 39
aardappelen - solanum tuberosum - teeltsystemen - biodiversiteit - biologische landbouw - bodemweerbaarheid - gewasopbrengst - rotatie - phytophthora infestans - groenbemesters - ruiterpaden - minimale grondbewerking - rijpadensysteem - potatoes - cropping systems - biodiversity - organic farming - soil suppressiveness - crop yield - rotation - green manures - bridle paths - minimum tillage - controlled traffic farming
Om de effecten van hogere biodiversiteit onder veldomstandigheden te toetsen is onderzoek gestart met een biologische teeltsysteem met veel biodiversiteitmaatregelen in een vaste rotatie van diverse gewassen. Belangrijke biodiversiteitsmaatrelen daarin zijn teelt op kleinere percelen (smalle stroken) en niet kerende grondbewerking, maar ook toepassing van rasmengsels. Dit systeem (aangeduid met systeem Biodivers) wordt vergeleken met een standaard biologisch teeltsysteem op grote percelen (aangeduid met systeem Bio-standaard). De rotatiegewassen in beide systemen zijn aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, peen en mixteelt van veldboon en zomertarwe. De nadere omschrijving van beide systemen staat in hoofdstuk 2. Daar worden de toegepaste biodiversiteitsmaatregelen per gewas toegelicht en de opzet van onderzoek en pilots nader beschreven.
Bodemverbetering: vooral traditioneel
Pronk, A.A. ; Hijbeek, R. ; Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2015
Boerderij 100 (2015)20. - ISSN 0006-5617 - p. A14 - A15.
akkerbouw - bodemkwaliteit - opbrengst - landbouw en milieu - groenbemesters - compost - gereduceerde grondbewerking - rijpadensysteem - digestaat - vragenlijsten - arable farming - soil quality - outturn - agriculture and environment - green manures - composts - reduced tillage - controlled traffic farming - digestate - questionnaires
Akkerbouwers tonen grote belangstelling voor verbetering van bodemkwaliteit. Dat blijkt uit een enquête in het kader van het EU-project Catch-C. In dit artikel wordt een aantal punten die in de enquete naar voren komen, besproken: toepassing van groenbemesters; gebruik compost; niet-kerende grond; vaste rijpaden; het gebruik van digestaat.
Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar
Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 56
akkerbouw - aardappelen - bodemstructuur - zware kleigronden - bemesting - toepassingsdatum - mest - minimale grondbewerking - opbrengst - kwaliteit - rijpadensysteem - ruggen - arable farming - potatoes - soil structure - clay soils - fertilizer application - application date - manures - minimum tillage - outturn - quality - controlled traffic farming - ridges
Om bodemstructuurschade in het voorjaar te vermijden zijn de principes van berijding met lage bodemdruk en vaste rijpaden in het verleden opgepakt. De toediening van dierlijke mest op kleigrond geeft een relatief hoge bodembelasting in het voorjaar. Mest is aangevoerd via een sleepstang of via een slag op een meegevoerde afrol-oprol haspelwagen. De grond is voorbewerkt met een lichtere zodenbemester.
Applicatie: online taakkaart granulaten
Been, T.H. ; Dantuma, W. - \ 2013
Programma Precisie Landbouw - 20
akkerbouw - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - gewasbescherming - pleksgewijs spuiten - korrelvorm - chemische bestrijding - rijpadensysteem - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - teeltsystemen - arable farming - precision agriculture - geographical information systems - plant protection - spot spraying - particle shape - chemical control - controlled traffic farming - plant parasitic nematodes - potatoes - cropping systems
In de aanmaak van de taakkaart wordt de werkelijke grootte van de besmetting berekend. Hiervoor is een aparte rekenmodule ontwikkeld die deze berekend volgens de wettelijke bepalingen zoals voorgeschreven door het nVWA. Op basis hiervan kan de taakkaart worden gegenereerd in het ISO-XML format. In de loop van 2013 zal ook het shape format worden ondersteunt. Met enkele voorbeelden zal de procesgang worden doorlopen. De benodigde stappen worden gevisualiseerd in de open omgeving Akkerweb. Het inlezen van de taakkaart is getest met een kunstmeststrooier. De benodigde input voor de taakkaart is minimaal.
Rijenbemesting in aardappelen : rijenbemesting versus breedwerpig en perspectief van nieuwe meststoffen : verslag van een veldproef op zuidwestelijke zeeklei in 2011
Slabbekoorn, J.J. - \ 2012
Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit AGV - 44
akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - teeltsystemen - bemesting - proeven op proefstations - stikstofhoudende verbindingen - stikstofmeststoffen - lichte-matig zware kleigronden - rijpadensysteem - toedieningshoeveelheden - broeikaseffect - arable farming - potatoes - precision agriculture - cropping systems - fertilizer application - station tests - nitrogenous compounds - nitrogen fertilizers - clay loam soils - controlled traffic farming - application rates - greenhouse effect
In opdracht van het Pogramma Precisielandbouw (PPL) is door PPO te Westmaas (ZH) op kleigrond een stikstof bemestingsproef uitgevoerd. De precisietoepassing van stikstofhoudende meststoffen draagt bij aan PPL doelen van energie-besparing en reductie van broeikas-emmissie in de zin dat mogelijkheden worden onderzocht om kunstmeststikstof te vervangen.
Mechanisatie in dienst van bodembeheer : effecten van toegepaste mechanisatie: wat we al weten en wat we onderzoeken
Balen, D.J.M. van - \ 2012
Ekoland 32 (2012)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
grondbewerking - mechanisatie - bodemstructuur - akkerbouw - bodembiologie - rijpadensysteem - tillage - mechanization - soil structure - arable farming - soil biology - controlled traffic farming
Wanneer het op trekkers en andere mechanisatie aankomt, is bodemstructuur een ondergeschoven kindje. Binnen het project BASIS in Lelystad streven onderzoekers ernaar om de bodemstructuur zoveel mogelijk te ontzien. De mechanisatie staat in dienst van de bodem, en dit wordt op verschillende manieren ingepast.
Map-based CTF met GAOS : eindrapport
Bruin, S. de - \ 2011
Wageningen : Wageningen University, departement Omgevingswetenschappen - 32
precisielandbouw - akkerbouw - rijpadensysteem - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - controlled traffic farming - agricultural engineering
Binnen het project Akkerbouw in groen en blauw (AG&B) fase 2 (H-WodKa, 2010) is een prototype webapplicatie genaamd GAOS ontwikkeld voor optimalisatie van de inrichting van akkerbouwpercelen. GAOS staat voor Geo-Akker-Optimalisatie-Software. Om duidelijk richting te geven aan de door de akkerbouwpraktijk gewenste ontwikkelingen wil HWodKa GAOS benutten voor map-based Controlled Traffic Farming (CTF). Mapbased CTF volgens HWodKa is gebaseerd op een set bewerkingskaarten (geo-akkerplannen), met werklijnen voor alle bewerkingen voor alle teelten in een rotatie, met de kenmerken dat de werklijnen onderling optimaal gesitueerd zijn en dat de werklijnen optimaal gesitueerd zijn t.o.v. de perceelgrens. Het ontwerp van een programma voor de ruimtelijke planning van werklijnen t.b.v. map-based CTF is gebaseerd op versie 1 van GAOS (GAOS v1). Het ontwerp omvat o.a. de aanpassing van het optimalisatiealgoritme aan meer complexe perceelsgeometrie en ondersteuning van interactief editen van berekende akkerplannen. Dit laatste is nodig omdat de kennis en kunde die een rol spelen in de ruimtelijke inrichting van akkerbouwpercelen zich niet laten vangen in een kleine verzameling universeel toepasbare regels. Een belangrijke aanpassing t.o.v. GAOS v1 is dat in de nieuwe versie kopakkers interactief kunnen worden toegevoegd aan een geoptimalisserd patroon van rijpaden voor de rompakker. Verder vergt map-based CTF dat werkgangen voor de verschillende teelten binnen een rotatie op elkaar geconditioneerd zijn. Hieraan is in GAOS v2 tegemoet gekomen door spuitgangen van een 3m teelt vast te leggen in de database. Met een Nederlandse leverancier van autosteering apparatuur (SBG) zijn hiertoe afspraken gemaakt over de uitwisseling van deze spuitgangen met de boordcomputer.
Seizoenrijpaden het snelst rendabel bij biologisch : onderzoek vraagt om betere onderbouwing meeropbrengst
Wijk, K. van - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 17 - 19.
rijpadensysteem - teeltsystemen - bedrijfseconomie - biologische landbouw - oogsttoename - akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - controlled traffic farming - cropping systems - business economics - organic farming - yield increases - arable farming - crop enterprises
Toepassing van seizoenrijpaden kan economisch perspectief bieden voor gangbare akkerbouwbedrijven. Daarvoor is een beperkte productiestijging nodig, van vier à vijf procent. Op biologische bedrijven zijn rijpaden al eerder rendabel, bij een opbrengstijging een tot drie procent. Dit blijkt uit een bedrijfseconomische studie bij vier bedrijfstypen.
Economische verkenning rijpaden-systemen 2011 op akkerbouwbedrijven; Bedrijfseconomische doorrekening van 2 rijpadensystemen in 4 bedrijfstypen
Wijk, C.A.P. van - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 35
rijpadensysteem - bedrijfseconomie - kosten - economische haalbaarheid - rentabiliteit - akkerbouw - biologische landbouw - controlled traffic farming - business economics - costs - economic viability - profitability - arable farming - organic farming
Op verzoek van Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF) is een bedrijfseconomische doorrekening gemaakt van 2 rijpadensystemen. Gevraagd werd een actualisatie van eerdere berekeningen voor rijpadensysteem met aanpassingen voor de prijzen, opbrengsten en kosten op basis van onderzoek en praktijkervaringen. Naast het systeem met seizoenrijpaden is ook het nog weinig toegepaste rijpadensysteem + permanent onbereden bedden vergeleken met het standaard volvelds teeltsysteem. Deze actualisatie is gebaseerd op 4 bedrijfstypen binnen de teeltgebied Flevoland.
Wanneer zijn rijpaden rendabel?
Wijk, C.A.P. van - \ 2011
Ekoland 31 (2011)5. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
rijpadensysteem - biologische landbouw - akkerbouw - bodemstructuur - kosten-batenanalyse - grondbewerking - controlled traffic farming - organic farming - arable farming - soil structure - cost benefit analysis - tillage
Rijpadensystemen bieden veel praktische voordelen. Sommige bedrijven werken met seizoenrijpaden, andere willen een stap verder gaan door ook bewerkingen en het oogsten vanaf vaste paden te doen. Of de extra kosten worden terugverdiend, verschilt per bedrijf. Voor biologische bedrijfstypen blijken rijpaden al bij een geringe opbrengstijging rendabel.
BASIS, alternatieve grondbewerkingssystemen voor een duurzame landbouw, Thema: duurzame bodem BO-12.03-001-001
Balen, D.J.M. van - \ 2011
S.n.
grondbewerking - minimale grondbewerking - veldproeven - rijpadensysteem - akkerbouw - tillage - minimum tillage - field tests - controlled traffic farming - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie. Het project BASIS test en verbetert alternatieve grondbewerkingssystemen en beoordeelt de landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen.
Controlled traffic farming to improve soil structure and crop productivity
Vermeulen, G.D. ; Chamen, W.C.T. - \ 2010
York : International Fertiliser Society (Proceedings / International Fertiliser Society 678) - ISBN 9780853103158 - 28
bodemverdichting - rijpadensysteem - bodemstructuur - gewasproductie - soil compaction - controlled traffic farming - soil structure - crop production
Betere bodemkwaliteit door rijpadensysteem
Vermeulen, Bart - \ 2010
organic farming - soil fertility - tillage - economic viability - greenhouse gases - weed control - outdoor cropping - controlled traffic farming - soil quality
Perspectieven rijpaden bedrijfseconomische consequenties
Klooster, A. van der; Wekken, J.W. van der; Haagsma, W.K. - \ 2010
biologische landbouw - economische haalbaarheid - grondbewerking - geïntegreerde bedrijfssystemen - rijpadensysteem - vollegrondsteelt - organic farming - economic viability - tillage - integrated farming systems - controlled traffic farming - outdoor cropping
Poster met informatie over onderzoek met als doel het berekenen van de economische haalbaarheid van telen in onbereden grond, door middel van een systeem met vaste rijpaden in het seizoen, op biologische en geïntegreerde bedrijven.
Vaste rijpaden in de akkerbouw
Vermeulen, Bert - \ 2010
arable farming - organic farming - soil structure - tillage - agricultural engineering - global positioning systems - cropping systems - controlled traffic farming - outdoor cropping
Broeikasgasmetingen binnen project CTF Flevoland 2009
Wijk, C.A.P. van - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (Projectrapport ) - 22
broeikasgassen - methaan - distikstofmonoxide - kooldioxide - emissie - teeltsystemen - berijdbaarheid (bodem) - grondbewerking - biologische landbouw - rijpadensysteem - greenhouse gases - methane - nitrous oxide - carbon dioxide - emission - cropping systems - trafficability - tillage - organic farming - controlled traffic farming
Meting van de uitstoot van de broeikasgassen lachgas, methaan en koolzuurgas bij drie (biologische) teeltsystemen: Teeltsysteem met beperkte berijding maar met standaard hoofd grondbewerking; Teelstysteem met onbereden bedden en minimale grondbewerking; Teeltsysteem met standaard grondbewerking en berijding. De resultaten van de metingen aan lachgas en methaan waren wisselend. Wat betreft de uitstoot van koolzuurgas werd een tendens voor lagere gehalten gevonden bij de twee systemen met beperkte berijding en /of verminderde grondbewerking.
Alternatieve grondbewerkingssystemen voor een duurzame landbouw : niet meer ploegen in combinatie met rijpaden!!!
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2010
ploegen als grondbewerking - bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - rijpadensysteem - bodemkwaliteit - ploughing - soil structure - soil fertility - arable farming - controlled traffic farming - soil quality
Poster met onderzoeksinformatie van het project BASIS (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems).
Vaste rijpaden bieden veel voordeel
Keulen, H. van - \ 2009
Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. (BioKennis bericht. Akkerbouw en vollegrondsgroente 26) - 4
biologische landbouw - akkerbouw - bodemstructuur - teeltsystemen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - rijpadensysteem - organic farming - arable farming - soil structure - cropping systems - global positioning systems - automatic steering - outdoor cropping - field vegetables - controlled traffic farming
Diverse akkerbouwers zijn overgestapt naar een teeltsysteem waarbij slechts een beperkt deel van de oppervlakte wordt bereden. Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Als u zich afvraagt of rijpadenteelt aantrekkelijk is voor uw bedrijf dan helpt dit Biokennisbericht u om een afweging te maken. Verder vindt u aandachtspunten bij introductie en uitvoering van rijpadenteelt
Rijpaden, een systeem voor duurzaam bodembeheer
Vermeulen, Bert - \ 2008
cropping systems - soil management - use efficiency - sustainability - crop quality - crop yield - organic farming - outdoor cropping - controlled traffic farming - fertilizer application
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.