Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 291

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==crop damage
Check title to add to marked list
Beter systeem voor bepalen waterschade
Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R. ; Dam, J.C. van; Bakel, J. van - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2015 (2015)oktober. - ISSN 0166-8439 - p. 43 - 46.
waterbeheer - irrigatie - irrigatiebehoeften - oogstschade - regenschade - modellen - scenario-analyse - landbouw - zouttolerantie - water management - irrigation - irrigation requirements - crop damage - rain damage - models - scenario analysis - agriculture - salt tolerance
Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwijzer Landbouw moet het antwoord worden op deze vragen.
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1)
Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2597)
bodemkarteringen - grondwaterwinning - oogstschade - grondwaterstand - monitoring - salland - soil surveys - groundwater extraction - crop damage - groundwater level
In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve
Helsen, H.H.M. - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
drosophila suzukii - kersen - kleinfruit - insectenplagen - oogstschade - aantasting - bedrijfshygiëne - maatregelen - cherries - small fruits - insect pests - crop damage - infestation - industrial hygiene - measures
De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op veel bdrijven tot oogstderving. Ook in andere Europese landen is de plaagdruk groter dan in voorgaande jaren. PPO onderzocht sinds eind mei honderden vruchtmonsters van Nederlandse zachtfruitbedrijven. Wat is de actuele situatie en wat leren we ervan?
Kwaliteit biogas-CO2 voor toepassing in de glastuinbouw
Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1310) - 34
glastuinbouw - kooldioxideverrijking - kooldioxide - biogas - fytotoxinen - oogstschade - biobased economy - greenhouse horticulture - carbon dioxide enrichment - carbon dioxide - phytotoxins - crop damage
Een lijst van specificaties voor vloeibaar CO2 uit biogas moet voorkomen dat fytotoxische componenten vanuit het biogas meekomen met de CO2 stroom en een risico vormen voor de gewassen in glastuinbouw. Op basis van eerder uitgevoerde metingen in afgassen van vergistingsinstallaties is een lijst samengesteld van de in het gas voorkomende componenten en een beoordeling op fytotoxiciteit. Deze screening toont aan dat sommige componenten als potentieel fytotoxisch moeten worden aangemerkt. In aanvulling daarop zijn dimethylsulfide en benzeen in afzonderlijk begassingsexperimenten nader getest op fytotoxiciteit. De resultaten laten zien dat uitgaande van een geschatte gemiddelde concentratie in de kas op plantniveau, het niet aannemelijk is dat de concentraties in het biogas in de praktijk tot effecten aan planten zullen leiden. Met de lijst van mogelijke risicovolle componenten en een test van twee componenten is een aanzet gemaakt om te komen tot specifieke kwaliteitseisen voor vloeibaar CO2 voor toepassing in de glastuinbouw.
Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae: Onderzoek naar de schade bij aspergeplanten door de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae en naar de vermeerdering van deze aaltjes tijdens de teelt van aspergeplanten
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 35
plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - heterodera - asparagus - plantmateriaal - vollegrondsgroenten - oogstschade - gewasbescherming - veldproeven - plant parasitic nematodes - planting stock - field vegetables - crop damage - plant protection - field tests
In dit onderzoek is nagegaan of er bij een hoge besmetting van Pratylenchus penetrans en Heterodera betae schade ontstaat bij de opkweek van aspergeplanten en hoe groot het opbrengstverlies bij een hoge besmetting van deze aaltjes kan zijn. Ook is berekend of er een besmettingsniveau is, waaronder geen opbrengstverlies optreedt (bepaling van de schadedrempel). Verder is in deze schadeproeven onderzoek gedaan met het granulaat Vydate om na te gaan of het eventuele opbrengstverlies daardoor beperkt of voorkomen zou kunnen worden.
Klimaatrobuuste landbouw en natuur, bereiken zonder schade? Deltaproof, zoetwater P403
Hack-ten Broeke, Mirjam - \ 2013
climatic change - meteorological factors - water management - damage - crop damage - fresh water - salinization - water quality - water supply
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1)
Vroon, H.R.J. ; Kiestra, E. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2468) - 66
grondwaterwinning - drinkwater - grondwaterstand - oogstschade - bodemkarteringen - friesland - groundwater extraction - drinking water - groundwater level - crop damage - soil surveys
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winning. In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft Alterra in januari 2012 t/m maart 2013 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Noordbergum.
Aaltjes lusten aspergeplanten rauw
Hoek, H. - \ 2013
Groenten & Fruit 2013 (2013)17. - ISSN 0925-9708 - p. 40 - 41.
asparagus - plantenparasitaire nematoden - heterodera schachtii - heterodera - oogstschade - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - oogstverliezen - plant parasitic nematodes - crop damage - stem vegetables - field vegetables - yield losses
Aaltjes kunnen bij de opkweek van aspergeplanten opbrengstverliezen veroorzaken. PPO-AGV stelde vast dat het geldelijk verlies bij het wortellesieaaltje en het gele bietencysteaaltje tot 12 procent kan oplopen en van het witte bietencysteaaltje zelfs tot 17 procent.
Resultaten aaltjesonderzoek aspergeplanten
Hoek, Hans - \ 2013
plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - heterodera - crop damage - asparagus - field vegetables - agricultural research - field tests
Nematological research
Hoek, Hans - \ 2013
plant parasitic nematodes - agricultural research - nematode control - crop damage - field vegetables - arable farming
Een aanpak om schade door slakken in aardappelen te voorkomen : monitoring van Zuid-Limburgse percelen om in de bodem levende slakken te signaleren en schadelijke populaties vast te stellen voor middelenonderzoek en advisering praktijk (2010-2011)
Rozen, K. van; Huiting, H.F. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Wilms, J.A.M. ; Schiffelers, R. ; Crijns, S. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 35
naaktslakken - aardappelen - epidemiologie - arion hortensis - plantenplagen - gewasbescherming - akkerbouw - oogstschade - zuid-limburg - slanke wormnaaktslak - slugs - potatoes - epidemiology - plant pests - plant protection - arable farming - crop damage - boettgerilla pallens
Enkele slakkensoorten zijn verantwoordelijk voor vraatschade in aardappelen. Deze soorten behoren tot de wegslakken en de kielnaaktslakken. Van deze twee groepen slakken zijn in dit onderzoek vrijwel uitsluitend Zwarte wegslakken (Arion hortensis) in vooraf geselecteerde percelen aangetroffen. Dit zijn slakken die met het ingraven van een krop andijvie of kippenvoerprak afgedekt met slakkenmatjes in het najaar goed zijn vast te stellen. Met lokmiddel worden betrouwbaar hogere aantallen onder slakkenmatjes vastgesteld dan zonder lokmiddel. Deze slakken kunnen echter op gunstige momenten vroeg in de ochtend ook prima worden waargenomen. Dit in tegenstelling tot de kielnaaktslakken, die voornamelijk ondergronds actief zijn. Met de vallen zijn nauwelijks kielnaaktslakken aangetroffen, op de betreffende percelen werden deze slakken ook niet tijdens het doorzoeken van de grond waargenomen. Daarentegen werd een soort uit een andere groep in de bodem vastgesteld die niet eerder met vraatschade in de Nederlandse aardappelproductiepercelen in verband werd gebracht; de Slanke wormnaaktslak. Het doorzoeken van de grond leverde de hoogste aantallen op, met de geteste vallen zijn daarentegen in totaal maar twee wormnaaktslakken in de bodem vastgesteld. In het veld en in het lab werd vraatschade aan aardappelen door deze slakkensoort waargenomen. Of deze slakkensoort een bedreiging vormt voor de aardappelteelt is niet bekend. Dit onderzoek geeft aan dat het slakkenprobleem in aardappelen een sterk incidenteel karakter heeft. De uitdaging is om die percelen uit te selecteren waar slakkenschade in aardappelen tot afkeuring of prijskorting leidt, met als gevolg een financiële strop voor de individuele teler. In het proefveldonderzoek naar middelen ter bestrijding van ondergronds levende slakken werden zeer lage aantallen slakken waargenomen, dit leidde nauwelijks tot aangevreten knollen. Over de effectiviteit van de middelen kon hierdoor geen indicatie worden afgegeven.
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten
Pepping, M. ; Raaijmakers, E. ; Hanse, B. ; Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)2 juli.
suikerbieten - plantenparasitaire nematoden - verticillium dahliae - plantenziekten - oogstschade - aantasting - epidemiologie - gewasbescherming - akkerbouw - rasverschillen - sugarbeet - plant parasitic nematodes - plant diseases - crop damage - infestation - epidemiology - plant protection - arable farming - breed differences
Schade door verticillium wordt bevorderd door aaltjes, is de conclusie. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantasting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium gevoelige ras voor alle vier de aaltjessoorten (witte bietencysteaaltjes, gele bietencysteaaltjes, noordelijk wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes) en bij het tolerante ras alleen niet voor wortellesieaaltjes. Telers kunnen aantasting door verticillium reduceren door de hoeveelheden plantparasitaire aaltjes zo laag mogelijk te houden.
Risk assessment of Sika deer Cervus nippon in the Netherlands
Lammertsma, D.R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Griffioen, A.J. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2295)
cervus nippon - invasieve soorten - risicoschatting - ecologische risicoschatting - risicobeheersing - bosschade - oogstschade - concurrentie tussen dieren - geïntroduceerde soorten - nederland - invasive species - risk assessment - ecological risk assessment - risk management - forest damage - crop damage - animal competition - introduced species - netherlands
Sika Deer (Cervus nippon) is considered an invasive alien species in Europe. They were introduced in the 19th and 20th century in Europe and have established self-sustaining populations in various countries. Main concerns for Sika, without preventive measures taken and without population control, are about damage to forestry (silviculture, timber production), agriculture, Natura 2000 areas, competition with native ungulates and hybridization and introgression with native Red Deer. Risk assessment for Sika Deer in this study was done using two methods assuming no human intervention (no preventive measures, no population control).
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten
Pepping, M. ; Raaijmakers, E. ; Hanse, B. ; Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
Bergen op Zoom : Stichting IRS - 23
beta vulgaris - suikerbieten - schimmelziekten - verticillium dahliae - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenparasitaire nematoden - oogstschade - aantasting - epidemiologie - plantenziekten - gewasbescherming - akkerbouw - cultivars - sugarbeet - fungal diseases - plant pathogenic fungi - plant parasitic nematodes - crop damage - infestation - epidemiology - plant diseases - plant protection - arable farming
Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesie-aaltjes en wortelknobbelaaltjes). Dit is gedaan in een klimaatkamertoets, waarbij planten wel en niet geïnfecteerd zijn met verticillium bij een gevoelig en tolerant ras voor verticillium en bij vier verschillende soorten aaltjes in twee dichtheden. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantas-ting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium gevoelige ras voor alle vier de aaltjes-soorten (witte bietencysteaaltjes, gele bietencysteaaltjes, noordelijk wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes) en bij het tolerante ras alleen niet voor wortellesieaaltjes.
Faunaschade ganzen 2011 : Inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad
Vlaswinkel, M.E.T. ; Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 42
beweidingsschade - ganzen - vogelbestrijding - vogelafweermiddelen - oogstschade - akkerbouw - vergoeding - graansoorten - graszaden - gewasbescherming - browsing damage - geese - bird control - bird repellents - crop damage - arable farming - compensation - cereals - grass seeds - plant protection
In 2010 en 2011 zijn in dit project op 6 praktijkbedrijven in totaal 15 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het doel was de financiële gevolgen van ganzenschade voor granen en graszaad door een praktijkinventarisatie beter te onderbouwen. Het ging in eerste instantie om schade door overzomerende ganzen. Er zijn diverse waarnemingen gedaan en bij meerdere percelen is bij de oogst de opbrengst bepaald. Verder zijn de maatregelen geïnventariseerd die genomen zijn om de schade te beperken.
Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas
Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Dekker, P.H.M. ; Verwijs, B.R. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 443) - 58
bemesting - toedieningswijzen - lente - wintertarwe - tarwe - zware kleigronden - veldproeven - oogstschade - bodemstructuur - akkerbouw - fertilizer application - application methods - spring - winter wheat - wheat - clay soils - field tests - crop damage - soil structure - arable farming
Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit mest. Op kleibouwland was nog slechts beperkt geëxperimenteerd met methoden voor mesttoediening in het voorjaar. Behoefte was er aan goede methoden voor voorjaarsmesttoediening in wintertarwe, waarbij gewas- en bodemschade zoveel mogelijk voorkomen worden en voldaan wordt aan eisen om de ammoniakemissie te beperken. Voor de ondersteuning van het beleid en voor implementatie van emissiearme voorjaarstoediening op kleibouwland in de praktijk was inzicht nodig in de praktische mogelijkheden van emissiearme mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland. Hiertoe werden veldproeven uitgevoerd die specifiek tot doel hadden om de effecten van toepassing van verschillende huidige toedieningstechnieken in wintertarwe op bodem en gewas na te gaan.
Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis
Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)11 jan.
trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - waardplanten - oogstschade - akkerbouw - vollegrondsgroenten - penen - schorseneren - aardappelen - suikerbieten - zandgronden - lichte zavel - plant parasitic nematodes - free living nematodes - host plants - crop damage - arable farming - field vegetables - carrots - salsify - potatoes - sugarbeet - sandy soils - sandy loam soils
Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal. Het PPO – AGV heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.
Schadedrempels suikerbieten
Bos, M. - \ 2011
[S.l.] : Bloeiend Bedrijf
suikerbieten - oogstschade - aphis fabae - myzus persicae - aphididae - ziekteoverdracht - akkerbouw - sugarbeet - crop damage - disease transmission - arable farming
Informatieblad met schadedrempels (luizendruk) bij suikerbieten voor gebruik bij gewasinspecties.
Kennis aaltjes vraagt om update: Interview met Leendert Molendijk
Reindsen, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)21. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 4.
plantenparasitaire nematoden - akkerbouw - gewasbescherming - oogstschade - beslissingsondersteunende systemen - groenbemesters - plant parasitic nematodes - arable farming - plant protection - crop damage - decision support systems - green manures
Rond aaltjes bestaan veel vragen en geruchten. Adviseurs, intermediairs en onderzoekers willen duidelijkheid om akkerbouwers zo eenduidig mogelijk te kunnen adviseren. Op de landelijke aaltjesdag in Lelystad werden de nieuwste ontwikkelingen op een rij gezet.
Begassen met rookgassen in de winter: Is goed mogelijk (luchtkwaliteit en CO2)
Kempkes, Frank - \ 2011
greenhouse horticulture - flue gases - carbon dioxide enrichment - crop damage - cogeneration - agricultural research
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.