Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 870

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==cultivation
Check title to add to marked list
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
Pacilly, F.C.A. - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - arable farming - cultivation - organic farming
De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
Is there life after hype for Jatropha? Exploring growth and yield in Indonesia
Tjeuw, Juliana - \ 2017
University. Promotor(en): Ken Giller; Meine van Noordwijk, co-promotor(en): Maja Slingerland. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431927 - 223
fuel crops - jatropha curcas - crop yield - new crops - feasibility studies - indonesia - cultural methods - cultivation - disincentives - biobased economy - cropping systems - intercropping - brandstofgewassen - gewasopbrengst - nieuwe cultuurgewassen - haalbaarheidsstudies - indonesië - cultuurmethoden - teelt - belemmeringen - teeltsystemen - tussenteelt

Jatropha curcas L. is a biofuel crop that has not lived up to expectations due to a combination of hype and disappointment and biophysical factors. This PhD thesis is based on the plant production component of the JARAK programme which aimed to bridge the gap between truth and fiction. This study reviewed the jatropha hype and disappointment and further investigated the hypothesis that jatropha growth and yield are limited by biophysical factors of plant characteristics, cropping systems, and management. My review of the hype and disappointment shows that despite the high expectations fuelled by market pull and technology push, and numerous actors, the commercial potential for jatropha is limited by policy and governance, economics, social, technology, logistical, and environmental. A study of the biophysical components confirms that no current varieties suited to different cropping systems and locations are available. Jatropha aboveground biomass is partitioned predominantly into a structure of stem, branches, and twigs. The below to aboveground biomass ratio was 0.5 and fruit which was found only on productive twigs accounted for the smallest portion of biomass measured. Seed yields were disappointingly small (109 kg ha-1) and were largest in monoculture, followed by intercropping and hedgerows in that order, although yields were influenced by age and management of pruning and fertiliser. Seed yield across the three cropping systems can be predicted using plant height and the number of productive twig/branch, although the number of inflorescence clusters per productive twig may be important. Intercropping between jatropha and maize (Zea mays L.) resulted in competition for resources both belowground and aboveground that reduced maize yields. Shoot pruning was effective in managing aboveground competition, while root pruning and root barriers effectively managed competition belowground. Leaf prunings provided a limited, but positive fertility effect on maize yield comparable to 21 kg N ha-1. Jatropha - maize intercropping has potential for long-term productivity provided management practices such as fertiliser, pruning, and planting density can be developed to minimise competition and enhance complementarity. Based on my review of the jatropha hype and disappointment and my biophysical research results, the planting of jatropha by smallholders, or as a plantation crop cannot be recommended. Once the issues I highlight have been resolved and market confidence restored, jatropha may finally become a commercial source of biodiesel able to provide improved socio-economic and environmental benefits.

Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven
Wit, Jan de; Adelhart Toorop, R.L. de - \ 2016
Ekoland (2016)12. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - samenwerking - grasklaver - teelt - biologische landbouw - gewassen - gewasbescherming - akkerbouw - veehouderij - climate adaptation - climatic change - cooperation - grass-clover swards - cultivation - organic farming - crops - plant protection - arable farming - livestock farming
Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.
Prima opbrengst winterlichtgewas komkommer in innovatieve kas : zowel energiebesparing als productieverhoging haalbaar
Janse, Jan - \ 2016
greenhouses - greenhouse horticulture - cucumis - innovations - winter - light - light transmission - cultivation - energy consumption
Eerste proef met dynamisch lichtrecept in tomaat geeft 8% meerproductie
Dieleman, Anja ; Weerheim, Kees - \ 2016
led lamps - colour - cultivation - light - tomatoes - plants - greenhouse horticulture - lamps
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA)
Vonk, J. ; Bannink, A. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Kolk, J.W.H. van der; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2016
Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 53) - 164 p.
air pollutants, greenhouse gases, livestock, crops, animal housing, manure storage, manure application, inorganic fertilizer, enteric fermentation, manure management, agricultural soils, liming, NIR, CRF, IIR, NFR - landbouw - gewassen - landbouwgronden - vee - huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - rundveemest - mestverwerking - begrazing - broeikasgassen - luchtverontreinigende stoffen - emissie - ammoniakemissie - kooldioxide - methaan - anorganische meststoffen - fermentatie - bekalking - nederland - compost - rioolslib - teelt - oogstresten - rijp worden - agriculture - crops - agricultural soils - livestock - animal housing - animal manures - cattle manure - manure treatment - grazing - greenhouse gases - air pollutants - emission - ammonia emission - carbon dioxide - methane - inorganic fertilizers - fermentation - liming - netherlands - composts - sewage sludge - cultivation - crop residues - ripening
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure storage, manure application and grazing are assessed using a Total Ammoniacal Nitrogen (TAN) flow model. Furthermore, emissions from application of inorganic N-fertilizer, compost and sewage sludge, cultivation of organic soils, crop residues, and ripening of crops are calculated. NEMA is also used to estimate emissions of methane (CH4) from enteric fermentation and manure management, particulate matter (PM) from manure management and agricultural soils, and carbon dioxide
(CO2) from liming. Emissions are calculated in accordance with international guidance criteria and reported in an annual Informative Inventory Report (IIR; for air pollutants) and National Inventory Report (NIR; for greenhouse gases). This methodology report describes the outline and backgrounds of the emission
calculations with NEMA
Purifying manure effluents with duckweed
Timmerman, M. ; Hoving, I.E. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 942) - 27 p.
animal manures - effluents - lemna - aquatic weeds - feeds - nutrients - ingredients - animal feeding - animal nutrition - waste water - biogas - biomass production - cultivation - biobased economy - dierlijke meststoffen - afvoerwater - schadelijke waterplanten - voer - voedingsstoffen - ingrediënten - diervoedering - diervoeding - afvalwater - biomassa productie - teelt
The objective of this study was to perform a short literature survey to provide information about purifying manure effluents with duckweed with regard to varieties, cultivation, harvesting methods, utilization and valorisation of duckweed. The results of the study show that duckweed can be used to recuperate nutrients from manure effluents and that the concerning duckweed can be utilized as a source of feed, energy and ingredients
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 199 p.
voederkwaliteit - maïs - voedergewassen - maïskuilvoer - zea mays - rassen (planten) - rassenlijsten - teeltsystemen - teelt - plantenvoeding - bemesting - rentabiliteit - melkveehouderij - akkerbouw - forage quality - maize - fodder crops - maize silage - varieties - descriptive list of varieties - cropping systems - cultivation - plant nutrition - fertilizer application - profitability - dairy farming - arable farming
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
Greenport Nedervanille
Noort, F.R. van - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw
glastuinbouw - specerijplanten - vanilla planifolia - biologische productie - teelt - greenhouse horticulture - spice plants - biological production - cultivation
NederVanille is een project waarin telers, onderzoekers en een afnemer bezig zijn met het ontwikkelen van Vanilleteelt in kassen. Met medewerking van Wageningen UR Glastuinbouw, en Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.
Teelt van laanbomen op eigen wortel
Sluis, Bart van der - \ 2015
trees - street trees - cultivation - plant health - vegetative propagation - propagation materials - cost analysis - cropping systems - cuttings - rhizoplane
Microalgal triacylglycerides production in outdoor batch-operated tubular PBRs
Benvenuti, Giulia ; Bosma, Rouke ; Klok, Anne J. ; Ji, Fang ; Lamers, Packo P. ; Barbosa, Maria J. ; Wijffels, René H. - \ 2015
Biotechnology for Biofuels 8 (2015). - ISSN 1754-6834 - 9 p.
chlorella-zofingiensis - lipid-accumulation - growth - light - photobioreactors - cultivation - design

Background: Microalgal triacylglycerides (TAGs) are a promising sustainable feedstock for the biofuel, chemical and food industry. However, industrial production of microalgal products for commodity markets is not yet economically viable, largely because of low microalgal productivity. The latter is strictly dependent on initial-biomass-specific (IBS) light availability (i.e. ratio of light impinging on reactor ground area divided by initial biomass concentration per ground area). This study investigates the effect of IBS-light availability on batch TAG production for Nannochloropsis sp. cultivated in two outdoor tubular reactors (i.e. vertical and horizontal) at different initial biomass concentrations for the TAG accumulation phase, during two distinct seasons (i.e. high and low light conditions). Results: Increasing IBS-light availability led to both a higher IBS-TAG production rate and TAG content at the end of the batch, whereas biomass yield on light decreased. As a result, an optimum IBS-light availability was determined for the TAG productivity obtained at the end of the batch and several guidelines could be established. The vertical reactor (VR) should be operated at an initial biomass concentration of 1.5 g L-1 to achieve high TAG productivities (1.9 and 3.2 g m-2 day-1 under low and high light, respectively). Instead, the horizontal reactor (HR) should be operated at 2.5 g L-1 under high light (2.6 g m-2 day-1), and at 1.5 g L-1 under low light (1.4 g m-2 day-1). Conclusions: From this study, the great importance of IBS-light availability on TAG production can be deduced. Although maintaining high light availabilities in the reactor is key to reach high TAG contents at the end of the batch, considerable losses in TAG productivity were observed for the two reactors regardless of light condition, when not operated at optimal initial biomass concentrations (15-40% for VR and 30-60% for HR).

In search of compact pot plants without chemicals : control possible by manipulating DIF and DROP
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
glastuinbouw - potplanten - teelt - cultuurmethoden - cultivars - plantenontwikkeling - groeivertraging - groeiremmers - plantengroeiregulatoren - temperatuur - lichtregiem - greenhouse horticulture - pot plants - cultivation - cultural methods - plant development - growth retardation - growth inhibitors - plant growth regulators - temperature - light regime
Alternatives to growth inhibitors for pot plants are welcome. Scientific research points to cultivation practises that can inhibit growth. These offer possibilities where breeding fails to provide a solution.
On-farm impact of the System of Rice Intensification (SRI): Evidence and knowledge gaps
Berkhout, E.D. ; Glover, D.B.A. ; Kuyvenhoven, A. - \ 2015
Agricultural Systems 132 (2015). - ISSN 0308-521X - p. 157 - 166.
identifying changes - timor leste - technology - madagascar - productivity - cultivation - adoption - india - yield - dynamics
The System of Rice Intensification (SRI) is being promoted worldwide, but relatively little is yet known about its impacts at farm level. This article reviews available evidence on the impact of SRI practices in terms of yield and productivity. Adoption of SRI practices necessarily changes the mix and allocation of inputs, in particular of water, seeds, fertiliser and labour. However, SRI impact studies have generally failed to distinguish between technological change – a more productive use of inputs, evidenced by a change in total factor productivity – increases in input use, or selection effects and their respective effects on yields. The studies reviewed point not only to modest increases in rice yields associated with SRI adoption, but also to concurrent increases in labour and fertiliser use. Often SRI is selectively practised on more fertile plots. As a result, no firm evidence on changes in total factor productivity can be discerned, while partial productivities of land and labour show mixed results. Though yields tend to be higher under SRI management, risk also seems to increase, which initially favours adoption by better-endowed farmers and on better soils. Evidence on SRI impact is further complicated by the large diversity of SRI practices associated with different biophysical, socio-economic and institutional circumstances. We conclude by identifying knowledge gaps surrounding the SRI phenomenon, encompassing agro-technical aspects, socio-economic issues and (dis)adoption behaviour.
Smart Seafood
Ketelaars, J.J.M.H. ; Tacken, W. - \ 2014
zout water - voedselproductie - nieuwe producten - zoutwaterlandbouw - landbouw - nieuwe voedingsmiddelen - alternatieve landbouw - teelt - saline water - food production - new products - saline agriculture - agriculture - novel foods - alternative farming - cultivation
Met de slogan ‘Land in Zee’ profileert de provincie Zeeland zich als de plek waar de zee altijd en overal dichtbij is. Die nabijheid nodigt uit om te profiteren van de unieke mogelijkheden van zoutwater voor recreatie en natuur, maar ook voor de productie van voedsel. Met het programma Smart Seafood wil de provincie slim gebruik van zoutwater en zilte omstandigheden binnendijks bevorderen. Dat kan door kennis en kennisontwikkeling te verbinden met ondernemerschap. Waar liggen de kansen voor nieuwe producten uit een zout of zilt milieu?
Design and construction of the microalgal pilot facility AlgaePARC
Bosma, R. ; Vree, J.H. de; Slegers, P.M. ; Janssen, M.G.J. ; Wijffels, R.H. ; Barbosa, M.J. - \ 2014
Algal Research 6 (2014)part B. - ISSN 2211-9264 - p. 160 - 169.
tubular photobioreactors - oxygen accumulation - cultivation - principles - systems - growth
Microalgae gained much interest from industry as promising sustainable feedstock for the production of food, feed, bulk chemicals, and biofuels. Pilot scale research on microalgae is needed to bridge the gap between laboratory scale research and commercial applications. The AlgaePARC (Algae Production And Research Center) pilot facility was constructed to bridge this gap. The objective of this pilot center is to compare and improve photobioreactors and operational strategies under outdoor conditions. The pilot plant facility consists of four production systems (raceway pond, horizontal tubular reactor, vertically stacked tubular reactor and flat panels) and allows comparison of performance of these systems under identical climatological conditions. This paper describes the development of this pilot facility, decisions made during the building process and discusses the production systems including technical specifications, measurements and supporting facilities.
Biofilm growth of Chlorella sorokiniana in a rotating biological contactor based photobioreactor
Blanken, W.M. ; Janssen, M.G.J. ; Cuaresma, M. ; Libor, Z. ; Bhaiji, T. ; Wijffels, R.H. - \ 2014
Biotechnology and Bioengineering 111 (2014)12. - ISSN 0006-3592 - p. 2436 - 2445.
microalgae - cultivation - system - water - biofuels - removal - model
Microalgae biofilms could be used as a production platform for microalgae biomass. In this study, a photobioreactor design based on a rotating biological contactor (RBC) was used as a production platform for microalgae biomass cultivated in biofilm. In the photobioreactor, referred to as Algadisk, microalgae grow in biofilm on vertical rotating disks partially submerged in a growth medium. The objective is to evaluate the potential of the Algadisk photobioreactor with respect to the effects of disk roughness, disk rotation speed and CO2 concentration. These objectives where evaluated in relationship to productivity, photosynthetic efficiency, and long-term cultivation stability in a lab-scale Algadisk system. Although the lab-scale Algadisk system is used, operation parameters evaluated are relevant for scale-up. Chlorella Sorokiniana was used as model microalgae. In the lab-scale Algadisk reactor, productivity of 20.1¿±¿0.7¿g per m2 disk surface per day and a biomass yield on light of 0.9¿±¿0.04¿g dry weight biomass per mol photons were obtained. Different disk rotation speeds did demonstrate minimal effects on biofilm growth and on the diffusion of substrate into the biofilm. CO2 limitation, however, drastically reduced productivity to 2–4¿g per m2 disk surface per day. Productivity could be maintained over a period of 21 weeks without re-inoculation of the Algadisk. Productivity decreased under extreme conditions such as pH 9–10, temperature above 40°C, and with low CO2 concentrations. Maximal productivity, however, was promptly recovered when optimal cultivation conditions were reinstated. These results exhibit an apparent opportunity to employ the Algadisk photobioreactor at large scale for microalgae biomass production if diffusion does not limit the CO2 supply. Biotechnol. Bioeng. 2014;111: 2436–2445. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Sierteelt in de volle grond
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - logistics - supplies - ornamental horticulture - farm structure - marketing - mechanization - cultivation - teaching materials
Extensive literature search on cropping practices of host plants of some harmful organisms listed in Annex II A II of Directive 2000/29/EC
Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Heijerman-Peppelman, G. ; Heijne, B. ; Hop, M.E.C.M. ; Wubben, C.F.M. - \ 2014
Parma, It. : EFSA (EFSA supporting publication 2014:EN-600) - 118
fruitgewassen - vruchtbomen - hopbellen - teeltsystemen - teelt - gewasbescherming - plantenvermeerdering - landen van de europese unie - literatuuroverzichten - fruit crops - fruit trees - hops - cropping systems - cultivation - plant protection - propagation - european union countries - literature reviews
The European Commission is currently seeking advice from EFSA (Mandate M-2012-0272) to assess for Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Daktulosphaira vitifoliae, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Didymella ligulicola and Phytophthora fragariae the risk to plant health for the EU territory and to evaluate the effectiveness of risk reduction options in reducing the level of risk. In addition, the Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against these organisms laid down in Council Directive 2000/29/EC. As a consequence EFSA needs insight in the cropping practices of Citrus spp., Fragaria x ananassa, Ribes spp., Rubus spp., Vaccinium spp., Humulus lupulus, Vitis vinifera, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica and P. persica, which are host plants for these pests. An extensive and systematic literature search was done in which scientific and grey/technical literature was retrieved from the 28 EU Member States, Iceland and Norway. All references were stored in EndNote libraries, separately for scientific literature and grey/technical literature. For each reference information is provided on the source/search strategy, the crop, the country, the topic (cropping practice, propagation, protection or irrigation (only for Citrus)) and protected cultivation vs. field production. Yields of references depended on the crop and on the country. Over 27,000 references were provided to EFSA. This allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of all crops that were studied in this extensive literature search. The data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
Moestuin op mars lijkt haalbaar
Kleis, R. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)10. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
landbouwplantenteelt - buitenaardse bodemtypen - bodem-plant relaties - teelt - experimenten - crop husbandry - soil types (extraterrestrial) - soil plant relationships - cultivation - experiments
Ruimtepioniers die hun eigen groenten willen kweken, kunnen waarschijnlijk beter op Mars terecht dan op de maan. Tuinkers kiemt, bloeit en vormt zaad op Marsgrond. Maanbodem is niet zuur genoeg voor plantengroei.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.