Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dagopvang voor kinderen
Check title to add to marked list
Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen
Ypma, T. ; Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Poelarends, J.J. ; Singer, Elly - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 32 p.
kinderverzorgers - kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - schoolkinderen - peuters en kleuters - vroege jeugdontwikkeling - recreatiecentra - vrijetijdsactiviteiten - kinderspelen - kinderboerderijdieren - landbouw - plattelandsomgeving - neveninkomsten - child careproviders - child care - child day care - school children - preschool children - early childhood development - leisure centres - leisure activities - children's games - children's farm animals - agriculture - rural environment - supplementary income
Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoorbeeld dat kinderen contact maken met dieren. Maar wat betekent dat? Wat is het belang en effect ervan? Ook zien we op opvanglocaties dreumessen die steeds weer nieuwe dingen ontdekken en worden uitgedaagd tot bewegen. Wat is hier het belang en effect van? Literatuuronderzoek, observaties van onderzoekers, een ouderenquête, interviews met ouders en een project met BSO kinderen geven antwoorden op dit soort vragen. Ook andere aspecten zijn te vinden in deze brochure. Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek is te lezen in de achtergrondrapportage (http://edepot.wur.nl/365902).
Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld
Meulen, H.A.B. van der; Ham, A. van den; Venema, G.S. ; Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Wolf, P.L. de - \ 2014
Lelystad : PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR (Rapporten PPO - AGV 595) - 64
multifunctionele landbouw - boerderijtoerisme - zorgboerderijen - dagopvang voor kinderen - rendement - economische evaluatie - rentabiliteit - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - farm tourism - social care farms - child day care - returns - economic evaluation - profitability - agricultural economics - farm management
Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren. Het beschikbaar hebben van de juiste informatiesets kengetallen, toegesneden op iedere (deel)sector, is één van de aanknopingspunten. Daarnaast is de mogelijkheid om de resultaten van het eigen bedrijf anoniem te vergelijken met die van het gemiddelde van een groep van 10-15, qua structuur, vergelijkbare bedrijven een belangrijk aanknopingspunt. Essentieel voor een goed inzicht is dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw in de bedrijfsadministratie afzonderlijk worden verzameld van de cijfers van de agrarische hoofdtak.
Agrarische Kinderopvang - Over 'kinderopvang en zorg' en 'aansluiten op het onderwijs'
Ypma, T. ; Jong, D. de; Poelarends, J.J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2013
PPO AGV
kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - jeugdzorg - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - ondernemerschap - natuur- en milieueducatie - child care - child day care - child welfare - social care farms - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - entrepreneurship - nature and environmental education
Kinderopvang op de boerderij is de laatste jaren in opkomst geweest, maar lijkt zich met ongeveer 120 bedrijven te stabiliseren. Nu breekt een nieuwe fase aan. Nieuwe ontwikkelingen in zorg en jeugdzorg én nieuwe vormen van onderwijs via voor- en vroegschoolse educatie en brede scholen beïnvloeden het toekomstperspectief van agrarische kinderopvang.
Geschiktheid van Staatsbosbeheer-terreinen voor groene buitenschoolse opvang, Locatieanalyse
Langers, F. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2010
Wageningen : Alterra - 25
dagopvang voor kinderen - natuurgebieden - speelterreinen - inventarisaties - relaties tussen stad en platteland - locatie - child day care - natural areas - playgrounds - inventories - rural urban relations - location
De ambitie van Staatsbosbeheer is om een groot deel van haar plannen voor de jeugd te realiseren in achttien groene gebieden in dichtbevolkte delen van ons land, de zogenaamde Recreatie-om-de-stad (Rods)-gebieden. Recreatie om de stad is een jong, maar veelbelovend initiatief: de ambitie voor de achttien gebieden ligt hoog: de omvang moet uitbreiden van 2.500 naar 5.000 hectare, de gebieden moeten straks vrij toegankelijk zijn, goed bereikbaar én intensief en op uiteenlopende manieren te gebruiken zijn voor verschillende doelgroepen. Drie van de achttien Rods-gebieden fungeren de komende jaren als etalagegebied. Dat zijn het Diemerbos bij Amsterdam-Zuidoost, het Gagelbos aan de noordrand van Utrecht en de aangesloten gebieden de Balij en het Bieslandse Bos tussen Zoetermeer, Nootdorp, Pijnacker en Delft. Staatsbosbeheer is met name geïnteresseerd in de kansen voor groene BSO in de etalagegebieden.
Groene Kinderopvang: praktijkgeorienteerd onderzoek naar de mogelijkheden van uitdagende speelnatuur in de buitenschoolse kinderopvang
Langers, F. ; Blitterswijk, H. van; Brinkhuijsen, M. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1713) - 73
dagopvang voor kinderen - kinderen - jeugd - speelterreinen - gezondheid - onderwijs - natuur - multifunctionele landbouw - child day care - children - youth - playgrounds - health - education - nature - multifunctional agriculture
Het ministerie van LNV wil weten op wat voor manieren de betrokkenheid van kinderen bij natuur vergroot kan worden. In dit rapport staan de mogelijkheden van groene kinderopvang centraal. Het onderzoek maakt deel uit van de studie Opgroeien in het groen, waarbinnen ook een verkenning is uitgevoerd. Vijf concepten van kinderopvang zijn onderscheiden, die allen op een andere manier de natuur in hun infrastructuur hebben verweven. De concepten variëren van agrarische kinderopvang op boerenbedrijven tot buiten-BSO. Voor ieder concept is een inspirerend praktijkvoorbeeld uitgelicht. Tegelijkertijd zijn gesprekken gevoerd met beleidsmakers en ondersteunende organisaties. Of een initiatief slaagt, blijkt nauw samen te hangen met de competenties van de trekkende persoon. Bovendien stelt het eisen aan de groepsleiding. Wil de overheid de concepten uitdragen, dan is het belangrijk om wettelijke belemmeringen weg te nemen en een voorlichtingstraject te starten, dat zich richt op kennis delen. Het ministerie van LNV lijkt het meest voor de hand liggende departement om de kar te trekken
Een echte boerderij met een echte boer : de waarde van agrarische productie bij multifunctionele landbouw
Jong, D. de; Migchels, G. ; Bos, S. ; Ferwerda, R.T. ; Hassink, J. ; Haubenhofer, D.K. ; Rommers, J.M. ; Noorduyn, L. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group - 19
multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - dagopvang voor kinderen - boerderijeducatie - zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - child day care - farm education - social care farms - farm management
Wat is nu precies de meerwaarde van een ‘echte’ boerderij bij kinderopvang, boerengolf, een camping, educatie-activiteiten of het verlenen van zorg? Hoe belangrijk is het dat het bedrijf een deel van zijn inkomsten haalt uit de productie van melk of aardappelen en hoe beïnvloeden beide takken elkaar? Wat zeggen de afnemers over de combinatie van activiteiten en landbouw en hoe denken andere boeren en betrokken organisaties hierover? Allemaal vragen waarop deze brochure ingaat. De tekst is gebaseerd op interviews met multifunctionele ondernemers, klanten en organisaties die actief zijn in de multifunctionele landbouw.
Een keuze maken in kinderopvang : een onderzoek naar de mogelijkheden voor kinderopvang in de Westlandse glastuinbouw
Meer, C.J.D.M. van; Mulkens, L.E. - \ 1992
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 61) - ISBN 9789067542067 - 82
dagopvang voor kinderen - kinderen - dagverblijven - zuigelingen - Nederland - kleuterscholen - child day care - children - day care centres - infants - Netherlands - nursery schools
Een keuze maken in kinderopvang.
Meer, C.J.D.M. van; Mulkens, L.E. - \ 1992
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 62) - ISBN 9789067542074 - 15
dagopvang voor kinderen - kinderen - dagverblijven - zuigelingen - kleuterscholen - Nederland - zuid-holland - child day care - children - day care centres - infants - nursery schools - Netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.