Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 126

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==de peel
Check title to add to marked list
Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry
In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
Opbrengst op peil met organische stof
Haan, J.J. de - \ 2014
Boerderij 99 (2014)29. - ISSN 0006-5617 - p. 72 - 72.
akkerbouw - bemesting - organische stof - opbrengsten - bodemchemie - bedrijfssystemen - biologische landbouw - geïntegreerde systemen - proeven op proefstations - veldproeven - zandgronden - de peel - arable farming - fertilizer application - organic matter - yields - soil chemistry - farming systems - organic farming - integrated systems - station tests - field tests - sandy soils
Extra aanvoer van organische stof compenseert een lagere aanvoer van mineralen. De gewasopbrengst blijft op peil en nitraatuitspoeling vermindert. Dit project 'Bodemkwaliteit op zandgrond’ richt zich op ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam bodembeheer op zandgrond op het gebied van organischestofbeheer en grondbewerking. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het proefbedrijf PPO Vredepeel.
Bodemkwaliteit Op Zand: T nul meting bodem, Vaststellen uitgangssituatie door waarnemingen aan fysische, biologische- en chemische bodemparameters
Visser, J.H.M. ; Schoot, J.R. van der; Korthals, G.W. ; Haan, J.J. de - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr: 614 614) - 54
zandgronden - bodemfauna - bodemweerbaarheid - bodembeheer - teeltsystemen - proefprojecten - de peel - noord-brabant - sandy soils - soil fauna - soil suppressiveness - soil management - cropping systems - pilot projects
In 2011 is op PPO locatie Vredepeel het project Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) gestart. Het project Bodemkwaliteit op Zandgrond richt zich op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden op gebied van organisch stofbeheer en grondbewerking.
CoP in focus : community of practice on metropolitan food clusters, resource use efficiency and climate adaptation
Kranendonk, R.P. ; Hoechstetter, S. ; Castillo, A. ; Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Eetgerink, F. ; Cserhaty, M. ; Kalas, N. ; Schneider, U. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2497) - 80
landbouw - landgebruik - broeikasgassen - kooldioxide - agroforestry - klimaatadaptatie - monitoring - landen van de europese unie - duitsland - intensieve veehouderij - de peel - agro-industriële ketens - agriculture - land use - greenhouse gases - carbon dioxide - climate adaptation - european union countries - germany - intensive livestock farming - agro-industrial chains
This Pathfinder project develops a focused EU Community of Practice (CoP) on development of Agro food-clusters that focuses on innovation of high tech, large scale, industrialized and sustainable agriculture and food production for Metropoles. The Metropolitan food clusters significantly contribute to reduction of the carbon and water footprint of metropolitan areas. In the exchange of concepts, this CoP will work out the benefits for climate from MFC in real regional innovation trajectories, towards business cases. The focus will be on co creation in KENGi networks and applyimg the innovation pathways of MFC design.
Resultaten Systeemonderzoek Vredepeel geven aan: Open teelten op zandgronden hebben meer tijd nodig om te voldoen aan nitraatrichtlijn
Haan, Janjo de - \ 2014
arable farming - sandy soils - cropping systems - fertilizer application - soil quality - rotation - nitrogen losses - nitrates - de peel
Uitwerking kennisvragen pilot de Sloot in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Roelsma, J. - \ 2013
Alterra
hydrologie van stroomgebieden - landgebruik - waterkwaliteit - proefprojecten - akkerbouw - intensieve veehouderij - de peel - midden-limburg - catchment hydrology - land use - water quality - pilot projects - arable farming - intensive livestock farming
Naar aanleiding van een tweetal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten met grondgebruikers in het pilotgebied de Sloot zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. Deze kennisvragen zijn via LTO aangeboden aan Alterra. Het pilotgebied de Sloot is een hydrologisch goed afgebakend stroomgebied van ruim 400 ha en ligt ten oosten van Meijel. Het gebied wordt gekenmerkt door een diversiteit aan flankerende gronden en bedrijven en het behoort tot de bovenloop van de Roggelsebeek.
Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland
Jansen, A.J.M. ; Ketelaar, R. ; Limpens, J. ; Schouten, M.G. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport nr. 2013/OBN182-NZ) - 134
hoogveengebieden - vegetatietypen - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek - moorlands - vegetation types
De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze zijn wel nodig om implementatie van Natura 2000 te kunnen voltooien.
Verkenningen organische stof Vredepeel
Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2013
Louis Bolk Instituut
akkerbouw - bodemchemie - organische stof - proefprojecten - zandgronden - biologische landbouw - de peel - arable farming - soil chemistry - organic matter - pilot projects - sandy soils - organic farming
Resultaat van drie teeltsystemen in het kader van het project "Bodemkwaliteit op zand". Een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, met normale aanvoer van organische stof, cq. zonder noemenswaardige aanvoer (bij afwezigheid van organische mest)
Bodem en vruchtwisseling, De basis voor duurzame gewasbescherming
Haan, Janjo de - \ 2013
arable farming - cropping systems - rotations - soil quality - plant protection - green manures - sustainable agriculture - sandy soils - de peel
"Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops
Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
Gulickx, M.M.C. - \ 2013
University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren
Cormont, A. ; Diepen, C.A. van; Galama, P.J. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Roelsma, J. ; Uiterwijk, M. ; Zom, R.L.G. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2456)
voer - agro-industriële ketens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - de peel - landgebruik - feeds - agro-industrial chains - environmental impact - sustainability - indicators - land use
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vragen om data en kennis. Doel van dit KB12-onderzoek is een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken, zoals CBS-gegevens over mest en mineralen, CRV-gegevens, de GIAB- en BRP-database, het PR-gewasgroeimodel, het Melkveemodel, het Koemodel en het modelinstrumentarium STONE voor nutriëntenuitspoeling. Hiervoor is één van de alternatieven uitgewerkt uit een vorige studie naar intensieve landbouw in de Peel, waarin op basis van regio-specifieke indicatoren verschillende scenario’s onderling beoordeeld werden op duurzaamheidsprestaties. Centraal staat de vraag hoe een clustering van voerstromen in de Peel via centrale voercentra het landgebruik, het inkomen van agrariërs en de nutriëntenuitspoeling in de regio zal beïnvloeden.
Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen Melkveehouderij en Akkerbouw
Derks, T. ; Aasman, B. ; Evers, A.G. ; Wit, J. de - \ 2012
Uden : DLV Dier - 25
bodemverdichting - agrobiodiversiteit - akkerbouw - bedrijfseconomie - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - compost - beregening - de peel - kempen - noord-brabant - soil compaction - agro-biodiversity - arable farming - business economics - farm management - dairy farming - composts - overhead irrigation
Het project “Boeren en Agrobiodiversiteit” heeft als doel: Duurzaam Ondernemen in de agrarische sector te stimuleren door middel van biodiversiteit. Centraal hierin staat het zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke processen binnen de agrarische bedrijfsvoering. Uitvoering van het project vindt plaats in drie proeftuinen, gelegen in de gebieden De Peel, De Kempen en De Duinboeren. Het ontbreken van inzicht van de bedrijfseconomische effecten en milieueffecten van biodiversiteitmaatregelen is nog als een gemis ervaren bij de verdere kennisverspreiding en opschaling bij de toepassing op de bedrijven. In dit onderdeel van het project wordt een uitwerking gemaakt voor het vergroten van het inzicht in bedrijfseconomische en milieueffecten van biodiversiteitmaatregelen.
Organische stof essentieel, afzien van dierlijke mest leidt tot opbrengstdaling
Haan, J.J. de - \ 2012
Akker magazine 2012 (2012)10. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 27.
bouwland - organische stof - bodemvruchtbaarheid - drijfmest - opbrengsttabellen - gewassen - proefbedrijven - de peel - arable land - organic matter - soil fertility - slurries - yield tables - crops - pilot farms
Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
Workshop "De toekomst van de peel", scenario ontwikkeling en evaluatie huidige strategieën
Gulickx, M.M.C. ; Stoorvogel, J.J. ; Kok, K. - \ 2012
Wageningen : Wageningen Universiteit - 34
regionale ontwikkeling - regionale planning - scenario planning - risicoschatting - de peel - regional development - regional planning - risk assessment
Het landschap wordt beïnvloed door lokale, landelijke, Europese en zelfs mondiale factoren. Die factoren veranderen constant, bijvoorbeeld door een nieuwe regering met een ander beleid (landelijk), een economische crisis (Europees) en door klimaatsverandering (mondiaal). Na een verandering kunnen huidige strategieën onbruikbaar worden bevonden. Voorbeelden zijn de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat in 2011 voortijdig is stopgezet en het Reconstructieplan de Peel waarvan in 2012 is besloten de uitvoering te stoppen. De toekomst is dus onzeker en valt niet te voorspellen. Wel kunnen we de onzekerheden in kaart brengen met behulp van scenario’s. Hierdoor krijgen we inzicht in verschillende toekomstbeelden en de mogelijke consequenties van deze toekomstbeelden.
Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel
Cormont, A. ; Diepen, C.A. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Jansen, P.C. ; Janssen, S.J.C. ; Roelsma, J. ; Roest, C.W.J. ; Smeets, P.J.A.M. ; Uiterwijk, M. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2335)
landbouw - duurzaamheid (sustainability) - intensieve veehouderij - regionale ontwikkeling - milieubescherming - innovaties - de peel - agriculture - sustainability - intensive livestock farming - regional development - environmental protection - innovations
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de problemen op het gebied van bijvoorbeeld water- en nutriëntenhuishouding, energievoorziening en klimaatverandering, maar men heeft daarvoor de juiste tools nodig. Dit KB12-onderzoek is gestart om een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken. Deze studie richt zich op intensieve landbouw in de Peel, om op basis van indicatoren, die regio-specifiek ingevuld kunnen worden, alternatieven te kunnen beoordelen op duurzaamheidsprestaties.
Biologische zuivering met de Fytobac
Werd, H.A.E. de; Bruine, J.A. de; Meijel, J.M.J. van; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 23
spuitapparatuur - schoonmaken - waterverontreiniging - sludge farming - biologische filtratie - boerderij uitrusting - proefbedrijven - de peel - sierplanten - zuid-limburg - spraying equipment - cleaning - water pollution - biological filtration - farm equipment - pilot farms - ornamental plants
Ervaringen met de Fytobac systemen in Vredepeel en Wijnandsrade weer over het jaar 2011. Beide systemen zijn gebruikt voor de reiniging van water dat vrijkomt bij het reinigen van spuitapparatuur. In Vredepeel is in dezelfde opvangput ook verontreiniging die ontstaan is bij het vullen van de spuit en restvloef opgevangen. Dit rapport geeft meetresultaten en praktische ervaringen uit 2011 weer en wordt beëindigd met conclusies waarin aangegeven wordt wat de resultaten van deze activiteiten betekenen voor de toepassing vul- en wasplaatsen en biologische zuivering.
Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel
Wijnholds, K.H. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV - 22
akkerbouw - bemesting - compost - grondanalyse - maïs - vollegrondsteelt - groenten - veldproeven - de peel - suikerbieten - penen - opbrengsten - arable farming - fertilizer application - composts - soil analysis - maize - outdoor cropping - vegetables - field tests - sugarbeet - carrots - yields
In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: waspeen, snijmais, suikerbieten. De proef zal in 2012 herhaald worden voor consumptieaardappelen.
Zuivering van drainwater in een beekbegeleidend rietmoeras
Sival, F.P. ; Stevens, H. ; Castenmiller, E. ; Peerboom, J. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 6 (2011)43. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
waterzuivering - drainagewater - fosfor - waterplanten - moerasgronden - waterschappen - de peel - noord-brabant - water treatment - drainage water - phosphorus - aquatic plants - swamp soils - polder boards
In Noord-Limburg liggen intensieve landbouwgebieden met een hoge belasting van het oppervlaktewater met fosfor. In 2006 is in één van die gebieden een rietmoeras aangelegd om de zuiveringsefficientie van fosfor uit drainwater in de praktijk te testen. Het moeras ligt aan de Eeuwelsche Loop in de buurt van Ospel. De Eeuwselsche Loop stroomt vanuit een landbouwgebied door het natuurgebied de Groote Peel naar de Aa in Brabant. De inrichting van het moeras is opgezet om een maximale hoeveelheid fosfor te verwijderen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van het aangevoerde stikstof bedraagt de zuiveringsefficiëntie circa 30 procent en voor fosfor 50 procent. De rietgroei kwam moeizaam op gang en heeft nog niet zijn maximale productie bereikt. Het oppervlaktebeslag is twee procent en door de ligging aan de Eeuwelsche Loop biedt het ook ruimte voor waterberging en biodiversiteit van natte systemen. Mogelijkheden voor hergebruik van het maaisel en het ijzergruis kan de aanleg van meer rietmoerassen wellicht stimuleren.
Afstemming van sectoraal beleid en integrale gebiedsprocessen
Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Brunt, D. ; Bommel, S. van - \ 2010
Wageningen : Alterra (Reeks ILG en gebiedsprocessen nr. 8) - 109
regionaal beleid - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - beleid - natuurbeleid - natura 2000 - overheidssector - particuliere sector - gelderse vallei - de peel - noordwest-overijssel - gelderland - noord-brabant - overijssel - nederland - europa - regional policy - regional planning - regional development - government policy - policy - nature conservation policy - public sector - private sector - netherlands - europe
Integrale gebiedsprocessen zijn populair in het landelijk gebied. Ondertussen gaat de sectorale beleidsontwikkeling op nationaal en Europees niveau gewoon door. Dit zorgt voor (nieuwe) afstemmingsproblemen. Dit rapport laat drie praktijkvoorbeelden zien van afstemming tussen bestaande gebiedsprocessen en Natura 2000 en nieuw nationaal natuurbeleid. Dit vraagt om meer onderlinge communicatie en reflectie en communicatie: gebiedspartijen die hun integrale gebiedsplan ter discussie durven te stellen en overheden met oog voor de implementatiepraktijk van sectoraal beleid.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.