Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==decay fungi
Check title to add to marked list
Inzet van schimmels voor verwijdering van kleur uit water
Atsma, A. ; Schippers, D. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2013
WT - Afvalwater 13 (2013)2. - ISSN 1879-8780 - p. 113 - 119.
watervoorziening - drinkwater - ontkleuring - humuszuren - trametes - verrot hout - rottingsschimmels - houtafbrekende schimmels - water supply - drinking water - decolorization - humic acids - decayed wood - decay fungi - wood destroying fungi
Humuszuren zijn stoffen die bij enkele drinkwaterproductie bedrijven van Vitens in water voorkomen. Vanuit esthetisch oogpunt worden deze humuszuren bij de desbetreffende drinkwaterproductie bedrijven uit het drinkwater verwijderd. Dit levert een vloeibare zwarte reststroom op die, vanwege de complexe molucuulstructuur van de humuszuurfractie, chemisch en fysisch lastig af te breken is. In dit onderzoek is in samenwerking met WUR Plant Breeding onderzocht of de humuszuurfractie biologisch afgebroken kan worden. Hierbij zijn verschillende houtrotschimmels getest die onder specifieke chemische en fysische omstandigheden de humuszuurfractie grtoendeels kunnen ontkleuren. Ontkleuring duidt indirect op afbraak van humuszuur. Met name de houtrotschimmel T/ suavelens blijkt het humuszuur tot 70% te kunnen ontkleuren. Volledig ontkleuring wordt vervolgens verkregen na het toevoegen van een sterke oxidator, zoals chloorbleekloog. Deze experimenten zijn in een laboratorium setting uitgevoerd. Voor een grootschalige toepassing van deze technologie, is nog veel onderzoek nodig. In een gelijktijdige studie is aangetoond dat de humuszuurfractie ingezet kan worden als nuttige voedingsstof voor de landbouw. Hierdoor is het voor Vitens niet meer interssant om de humuszuurresstroom af te breken met houtrotschimmels. echter kan deze technologie, het afbreken van complexe moleculen door houtrotschummels, mogelijk wel interessant zijn complexe reststromen vanuit andere industrieën.
De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2012
phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - rottingsschimmels - plantenziekten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - decay fungi - plant diseases - plant disease control - plant pathogenic fungi - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie. In de teelt van pioenrozen vallen jonge scheuten vlak na opkomst weg. Het is niet duidelijk of Phytophthora altijd de oorzaak van de uitval is.
UV-V licht tegen droogrot in aardappelen
Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : Kennisakker
aardappelen - bewaarziekten - ultraviolette straling - fusarium coeruleum - plantenziekteverwekkende schimmels - rottingsschimmels - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - akkerbouw - potatoes - storage disorders - ultraviolet radiation - plant pathogenic fungi - decay fungi - plant protection - plant disease control - arable farming
De doelstellingen van dit onderzoek waren: Wat zijn de effecten van UV-C licht op de plant-pathogeen relatie van aardappel en Fusarium coeruleum, en treedt er een verhoging van de resistentie op tegen het pathogeen?
Effecten van verwijderen vruchtmummies : blackrot in appel
Timmermans, B. - \ 2011
De Fruitteelt 10 (2011)10. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - gewasbescherming - rottingsschimmels - fruit - vruchtrot - fruit growing - plant protection - decay fungi - fruit rots
Blackrot is een schimmelaantasting bij appels die recent in Nederland ontdekt is en afkomstig lijkt uit zuiderlijke landen. De schimmel overwintert onder meer op vruchtmummies en komt dan vooral voor op appelrassen die hun mummies lang vasthouden zoals Elstar. In een driejarig onderzoek is het effect van het verwijderen van de mummies als infectiebron op de aantasting bestudeerd. De resultaten zijn veelbelovend. Zo'n 60-90 procent afname van het aantal aangetaste appels bij de oogst.
Emissiebeperking door spuittechnieken in de fruitteelt
Balkhoven, M. ; Wenneker, M. - \ 2010
[S.l.] : Studiegroep LaMi - 15
peren - rottingsschimmels - bestrijdingsmethoden - milieubeheer - thiram - pears - decay fungi - control methods - environmental management
De laatste jaren is er door de LaMi-studiegroepen ‘zwartvruchtrot’ en ‘milieubewust telen van eerste klas peren’ gewerkt aan de ontwikkeling van een bestrijdingsstrategie op peer om het gebruik van het milieubelastende TMTD te beperken zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestrijdingsresultaat en de vruchtschilkwaliteit. Dit leidde ertoe dat bij de deelnemers het gemiddelde gebruik duidelijk afnam en dat eenzijdige TMTD-schema’s niet meer voorkwamen. De inschatting was echter ook dat het gemiddelde gebruik (vijf bespuitingen) niet veel verder kon worden teruggebracht en dat voor een verdere vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater andere oplossingen gezocht moesten worden. Een belangrijke mogelijkheid hiervoor ligt op het gebied van de spuittechniek
Bewaarrot bij pompoenen
Wijk, Kees van - \ 2010
organic farming - keeping quality - storage disorders - pumpkins - decay fungi - fungi - plant diseases - outdoor cropping
Kernrot in Tulp:de rol van stro* en bollenmijten
Duyvesteijn, R.G.E. ; Salm, R. van der; Lommen, S.T.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Boer, M. de; Bent, J. van der; Gude, H. - \ 2010
tulpen - mijten - ethyleen - spruiten - geurstoffen - rottingsschimmels - rhizoglyphus - tulips - mites - ethylene - sprouts - odours - decay fungi
Poster over kernrot bij tulpen. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat mijten meeldraden aantasten (meeldraadnecrose). Vervolgens groeien vaak schimmels op die aangetaste meeldraden waardoor bloemnecrose ontstaat. Hierbij gaat de gehele bloem verloren. Het is bekend dat de stromijt kernrot veroorzaakt. Het is echter niet zeker of de stromijt hier ook een rol in speelt, wat onder andere onderzocht wordt. In dit project wordt daarnaast geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de rol van ethyleen en cultivarspecificiteit in relatie tot kernrot.
Echte tonderzwam geeft bijzondere kever volop kansen; dood houtbeleid stimuleert "dubbelafhankelijke soorten"
Moraal, L.G. ; Veerkamp, M.T. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Cuppen, J.G.M. ; Heijerman, Th. - \ 2007
Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)2. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 21.
bomen - rottingsschimmels - waardplanten - insecten - coleoptera - zoögeografie - trees - decay fungi - host plants - insects - zoogeography
De tonderzwam is een zwakteparasiet, die groeit op verzwakte berken en beuken. Voor Europa zijn 21 soorten schimmels vastgesteld als indicatorsoorten voor natuurlijke beukenbossen; in Nederland komt de soort steeds vaker voor, doordat zwakke oude bomen minder snel verwijderd worden. Onderzocht is, of bijbehorende insecten de zwammen wel kan vinden, in verband met de ruimelijke spreiding van de zwam. Alterra doet verslag van onderzoek, in opdracht van LNV
OKEE Optimalisatie van Keten Efficiëntie via Expressieprofilering : eindrapportage januari 2003 - januari 2006
Mes, J.J. - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 679) - 35
genexpressie - houdbaarheid (kwaliteit) - plantaardige producten - tomaten - rozen - plantenvirussen - snijbloemen - botrytis - rottingsschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - indicatoren - agro-industriële ketens - kwaliteitszorg - gene expression - keeping quality - plant products - tomatoes - roses - plant viruses - cut flowers - decay fungi - plant pathogenic fungi - indicators - agro-industrial chains - quality management
Tijdens het onderzoek is veel ervaring opgedaan met en zijn veel (software) applicaties ontwikkeld die dit type onderzoek in de toekomst zullen versnellen. Met de ontwikkelde multiplex methode is het gat tussen microarray analysis en enkele genen detectie met Real Time PCR aangevuld met een relatief goedkope methode die een middelgrote set aan indicator genen kan kwantificeren. De huidige resultaten lijken de correlatie tussen gen expressie en onderzochte kwaliteitkenmerken te bevestigen. Bij roos zijn 2 genen als zeer belangrijke indicatoren geïdentificeerd en bij tomaat is op basis van microarray analysis een correlatie aangetoond tussen genexpressie en stevigheid.
Neck rot on allium : Botrytis aclada (= B. allii)
Wolf, J.M. van der; Duriat, A.S. - \ 2006
hals - rottingsschimmels - allium - botrytis allii - bewaarziekten - neck - decay fungi - storage disorders
Botrytis aclada (synonymous to Botrytis allii) is the causative agent of neck rot in onion, grlic, leek and shallot. Neck rot is mainly a storage disease, although infection originates in the field as described for Botrytis blast. The incidence of neck rot in Indonesia is unknown
Droogrot gladiool ongevoelig voor Sumisclex
Vink, P. ; Kok, H. ; Pennock-Vos, M.G. ; Koster, A.T.J. - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)57. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
chemische bestrijding - procymidon - gladiolus - knollen - vermeerderingsmateriaal - rottingsschimmels - stromatinia gladioli - stromatinia - ontsmettingsmiddelen - resistentie tegen pesticiden - chemical control - procymidone - tubers - propagation materials - decay fungi - disinfectants - pesticide resistance
De laatste jaren neemt het areaal gladiolen dat wordt afgekeurd in verband met een aantasting door droogrot toe. Het enige middel dat gebruikt mag worden bij ontsmetting van plantgoed is Sumisclex (procymidon). Uit monitoring onderzoek is gebleken dat in bijna alle ernstig aangetaste partijen gladiolen er sprake was van ongevoeligheid van de droogrotschimmel voor Sumisclex
Zwarte vlekken in bewaarde peen: op zoek naar maatregelen ter voorkoming van dit probleem
Kastelein, P. ; Elderson, J. ; Köhl, J. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)2. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
daucus carota - penen - biologische landbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - opslag - opslagverliezen - bewaarziekten - voorraadbederf - bederf na de oogst - rottingsschimmels - afwijkingen, planten - cultuurmethoden - oogsten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelbestrijding - carrots - organic farming - plant protection - plant pathogenic fungi - storage - storage losses - storage disorders - storage decay - postharvest decay - decay fungi - plant disorders - cultural methods - harvesting - cultural control - fungus control
PRI heeft in 2001 en 2002 onderzocht welke teeltfactoren van invloed kunnen zijn op het optreden van zwarte vlekken in bewaarpeen, een verschijnsel dat de laatste jaren steeds vaker voorkomt bij biologische telers in de IJsselmeerpolders. In tabellen en grafieken informatie m.b.t. de soorten pathogene schimmels die de verschillende typen zwarte vlekkenziekten veroorzaken, het relatieve voorkomen van de schimmels in zwarte vlekken in partijen peen, en de relaties tussen het optreden van zwarte vlekken en rooibeschadigingen, temperatuur van de lucht op de oogstdag en aanwezigheid van schermbloemige planten in de akkerrand. Acrothecium rot, Loofverbruiningspathogeen en Zwarte plekkenziekte bleken de belangrijkste veroorzakers van uitval
Kelkrot en houdbaarheid aubergine : literatuurstudie
Verkerke, W. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 6
solanum macrocarpon - aubergines - rottingsschimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - vruchtgroenten - nederland - decay fungi - plant disease control - plant protection - greenhouse horticulture - agricultural research - fruit vegetables - netherlands
Verslag van een onderzoek aubergine met als doe het achterhalen wat de belangrijkste factoren zijn bij het ontstaan van vruchtrot dat na de oogst optreedt.
Sterke vermindering mogelijk van bewaarverliezen biologisch fruit: tweejarig onderzoek afgerond
Jager, A. de; Westerweele, C.G. ; Verschoor, J. ; Sluis, A. van der - \ 2003
Ekoland 23 (2003)11. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
appels - bederf na de oogst - bewaarziekten - voorraadbederf - systemen na de oogst - verliezen na de oogst - verval - schimmels - rottingsschimmels - behandeling na de oogst - heetwaterbehandeling - schimmelbestrijding - kwaliteit - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - antagonisten - schimmelantagonisten - biologische landbouw - apples - postharvest decay - storage disorders - storage decay - postharvest systems - postharvest losses - decay - fungi - decay fungi - postharvest treatment - hot water treatment - fungus control - quality - hot air treatment - heat treatment - antagonists - fungal antagonists - organic farming
PPO-fruit en ATO onderzochten een aantal methoden om bewaarproblemen bij biologische appelen aan te pakken: rot door schimmels en verlies van vruchtkwaliteit als gevolg van verruwing en vochtverlies. De maatregelen betroffen behandeling met heet water, warme lucht, antagonisten (bezetten de voor schimmels beschikbare plaats), plantversterkers, calciumchloride (wwerstandverhogend) en plantaardige olieën (schimmelonderdrukkend. Bij Elstar lijkt de heetwatermethode een duidelijke reductie te kunnen geven van de bewaarverliezen.
The brown rot fungi of fruit crops (Monilinia spp.), with special reference to Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhl.) Honey
Leeuwen, G.C.M. van - \ 2000
Agricultural University. Promotor(en): M.J. Jeger; R.P. Baayen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082725 - 113
fruitgewassen - monilinia - monilinia fructigena - plantenziekteverwekkende schimmels - rottingsschimmels - fruit crops - plant pathogenic fungi - decay fungi
<p>The brown rot fungi of fruit crops ( <em>Monilinia</em> spp.) cause blossom blight, twig blight, and fruit rot in rosaceous fruit crops in the temperate regions of the world. Three species are distinguished, of which <em>M. fructicola</em> and <em>M. laxa</em> are predominant in stone fruit culture, whereas <em>M. fructigena</em> is in pome fruits. This thesis deals partly with taxonomy and identification of the brown rot fungi, and with the epidemiology of <em>M. fructigena</em> in pome fruits.</p><p><em>M. fructicola</em> is considered as a quarantine organism for Europe, and adequate identification tools are essential to prevent the introduction of this species in Europe. The most important pathways that the pathogen can be carried on are imported fruits and nursery stock. An identification protocol was developed based on quantitative colony and germ tube characteristics to distinguish the three brown rot species. In a discriminant analysis, the combination of increase in colony diameter and length of the germ tube resulted in only two misclassifications out of 29 isolates tested. The ITS 1-5.8S-ITS 2 region of ribosomal DNA (rDNA) was sequenced for a wide range of isolates to support identification on the basis of morphology, and four distinct sequences were found. Japanese <em>M. fructigena</em> isolates differed from European ones by four transitions within the ITS 1 region and one transition in the ITS 2 region. Morphologically, significant differences were found in stroma formation and conidial dimensions between the Japanese and European group. A new <em>Monilia</em> anamorph was defined, <em>Monilia polystroma</em> Van Leeuwen, in which the Japanese <em>M. fructigena</em> isolates were included.</p><p>In a two-years field study in an apple orchard, fruit loss caused by <em>M. fructigena</em> was quantified. In cv. James Grieve pre-harvest fruit loss ranged from 4.2 to 4.3 % in both years, in cv. Cox's Orange Pippin this was 4.4 % in 1997 and 2.7 % in 1998. The spatial distribution of diseased fruits among fruit trees, and that of trees with diseased fruits was analysed using Lloyd's index of patchiness (LIP) and spatial autocorrelation analysis respectively. Distinct clustering of diseased fruits among trees was detected in both cultivars in both years, whereas clustering of trees with diseased fruits did hardly occur. The concentration of airborne <em>M. fructigena</em> conidia in the orchard was monitored during two seasons, and related to ambient environmental conditions. Relative humidity, temperature, rainfall, wind speed and wind direction were monitored. The highest hourly concentration measured in 1997 was 233 conidia/m <sup>3</sup> and occurred during afternoon hours; in 1998 concentrations were lower than in 1997 throughout the season. Simple and multiple regression analysis was applied to relate weather variables to hourly spore catches. The factors relative humidity and temperature explained the variation in spore catches observed best.</p><p>Mummification and (re)sporulation after infection of pome fruits by <em>M. fructigena</em> was studied in the field as well as under controlled environment conditions. Fruits of cv. Golden Delicious infected late in the season did not mummify, but sporulated profusely after overwintering. It was shown that early as well as late-in-the-season infected fruits contributed to the production of primary inoculum in the next season. Regeneration of conidia was much reduced in previously infected fruits after incubation under conditions of 20 and 25 °C and RH 65-85 % for 8 and 12 weeks.</p>
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.