Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==delphinium
Check title to add to marked list
Rhizoctonia solani in Delphinium
Bulle, A.A.E. ; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 23
delphinium - schimmelziekten - bodemschimmels - rhizoctonia - aantasting - wortels - chemische bestrijding - pesticiden - proeven - zomerbloemen - fungal diseases - soil fungi - infestation - roots - chemical control - pesticides - trials - summer flowers
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een algemeen in de grond voorkomende bodemschimmel zowel in de open teelten als onder glas. Delphinium is één van de vele waardplanten van Rhizoctonia solani. Een aantasting van Rhizoctonia solani begint meestal aan de plantvoet op de grens van lucht en grond. Bij een ernstige aantasting vallen planten volledig weg. Nadat in Alchemilla groeiremming (zonder ziekteverschijnselen) was gezien als gevolg van Rhizoctonia, kwam de vraag of groeiremming in Delphinium, die tot nu toe in verband werd gebracht met herinplantziekte, ook een gevolg kon zijn van Rhizoctonia solani. In een kasteelt en in een buitenteelt van Delphinium zijn monsters genomen van gewas en wortels. Een slechte groei is op beide locaties gezien, maar in de monsters die op deze plaatsen zijn genomen is geen enkele keer Rhizoctonia aangetroffen. Uit analyses van de wortels en de grond bleek dat vooral op de plekken waar slechte groei werd gezien, veel wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) voorkwamen. Ook de grondanalyses gaven een sterke aanwijzing dat wortellesie-aaltjes een rol spelen bij de slechte groei van Delphinium op deze bedrijven. Bekend is dat Delphinium waardplant is voor Pratylenchus penetrans en dat schade in de vorm van groeiremming optreedt. Naast Pratylenchus penetrans kwamen aaltjes uit de groep van Paratylenchus (speld- of naaldaaltjes) voor. Bekend is dat Paratylenchus-aaltjes groeiproblemen kunnen geven in enkele andere zomerbloemen en in schermbloemigen zoals peen, selderij en venkel. De waardplantstatus van Delphinium voor Paratylenchus-soorten is niet bekend. Nader onderzoek naar de relatie tussen Paratylenchus en slechte groei in Delphinium wordt aanbevolen.
Geïntegreerde bestrijding van trips en weekhuidmijten
Linden, A. van der; Klein, E. ; Woets, F. ; Vernooy, A. ; Gaag, V. van der - \ 2012
Wageningen UR Glastuinbouw/Syngenta Bioline
zomerbloemen - delphinium - alchemilla - insectenplagen - mijten - tarsonemidae - thripidae - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - neoseiulus - amblyseius - nederland - summer flowers - insect pests - mites - biological control agents - predatory mites - netherlands
Omdat meer kennis over natuurlijke bestrijders in zomerbloemen gewenst is, hebben de projectpartners een vijftal bijeenkomsten gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn de telers van zomerbloemen uitgenodigd. De bijeenkomsten werden begeleid door LTO Groeiservice, FytoConsult en DLV Plant. Naast de bijeenkomsten is onderzoek gedaan in Delphinium en Alchemilla naar de aanwezigheid en vestiging van roofmijten. In Delphinium komen weekhuidmijten voor en in Alchemilla komt trips voor als plaag. Spint kan eveneens in deze gewassen optreden. In beide gewassen werden drie soorten roofmijten geïntroduceerd: Neoseiulus alpinus, Neoseiulus reductus en Amblyseisus montdorensis. In Delphinium werden tijdens de waarnemingen geen weekhuidmijten gevonden en in Alchemilla was trips schaars. Neoseiulus reductus werd goed terug gevonden in Delphinium, in tegenstelling tot de andere soorten roofmijten. In Alchemilla werden alle drie de soorten roofmijten terug gevonden. Voorlopig lijkt Neoseiulus alpinus in het voordeel in Alchemilla, gevolgd door Neoseiulus reductus. Om hieromtrent duidelijkheid te krijgen en ook om een effect aan te tonen van de roofmijten op de plagen zijn meer waarnemingen noodzakelijk.
Nieuwe roofmijten in zomerbloemen
Linden, Anton van der - \ 2011
summer flowers - floriculture - predatory mites - biological control - pest control - alchemilla - delphinium - outdoor cropping - insect pests
Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen : toepassing van beschikbare producten en ontwikkeling van nieuwe natuurlijke vijanden
Linden, A. van der; Hoek, C. van den; Krouwer, J. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1028) - 46
geïntegreerde plagenbestrijding - neoseiulus cucumeris - amblyseius andersoni - phytoseiulus persimilis - rosa - veronica - chrysanthemum - alchemilla - delphinium - zomerbloemen - sierteelt - glastuinbouw - integrated pest management - summer flowers - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
In 2008 en 2009 werden loslatingen verricht van de roofmijten Neoseiulus cucumeris en Amblyseius andersoni, soms aangevuld met Phytoseiulus persimilis, in de zomerbloemen rozenbottel, chrysant, Veronica, Alchemilla en Delphinium. Hierbij bleek dat roofmijten zich niet in alle gewassen in gelijke mate vestigen. In Alchemilla en Delphinium bleek al spontaan Neoseiulus cucumeris voor te kunnen komen. Als in deze gewassen nog geen roofmijten voorkomen, zal introductie van N. cucumeris zeker slagen, mits er geen breedwerkende middelen worden toegepast. Vooral Alchemilla bleek een goede roofmijtenplant te zijn. Behalve Neoseiulus cucumeris werden ook andere soorten gevonden. Roofmijten die in de handel zijn tegen spint, Phytoseiulus persimilis en Neoseiulus californicus, vestigen zich eveneens goed in dit gewas, in tegenstelling tot Amblyseius andersoni. Verder kunnen spontaan andere natuurlijke vijanden van plagen voorkomen: roofwantsen, gaasvliegen en galmuggen. Trips nam in beide jaren af gedurende de teelt of bleef op een laag niveau. Neoseiulus alpinus is een roofmijt, die eerder is verzameld van Alchemilla en in kweek genomen. Een loslating van deze roofmijt in Alchemilla slaagde in 2008 niet, maar in 2009 wel. In Delphinium was in 2008 vanaf het begin van de waarnemingen Neoseiulus cucumeris in het gewas aanwezig. Na introductie van Amblyseius andersoni werd ook deze soort teruggevonden. Spint kwam in 2008 niet tot ontwikkeling. Buiten de proef kwam plaatselijk cyclamenmijt voor. In 2009 werd in Delphinium zwavel verdampt tegen echte meeldauw. Er was geen goede vestiging van roofmijten in het gewas, ook niet van de roofmijt Phytoseiulus persimilis, waardoor chemische bestrijding van spint noodzakelijk was. In Veronica, chrysant en rozenbottel kwamen in vergelijking met Alchemilla en Delphinium minder roofmijten voor. Trips en spint waren in 2008 en 2009 geen probleem in Veronica, chrysant en rozenbottel. Op rozenbottel kwam zonder introductie Neoseiulus cucumeris voor. Andere soorten roofmijten, die soms spontaan optraden waren Neoseiulus reductus in Delphinium, Amblyseius graminis in Alchemilla en chrysant, en roofmijten die tot een andere groep (Bdelloidea) behoren, met name op chrysant en Veronica.
Herinplantziekte en groeiproblemen in zomerbloemen
Slootweg, G. ; Breeuwsma, S.J. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2010
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 54
paeonia - delphinium - campanula - zomerbloemen - groeivertragers - nematoda - allelopathie - kasproeven - veldproeven - laboratoriumproeven - rotaties - gewasbescherming - summer flowers - growth retardants - allelopathy - greenhouse experiments - field tests - laboratory tests - rotations - plant protection
In een bijeenkomst met kwekers en voorlichters zijn herinplantproblemen in de praktijk geïnventariseerd. Aangegeven werd dat vooral behoefte is aan inzicht in herinplantproblemen bij pioenrozen en groeiproblemen bij Campanula en Delphinium. Onderzoek heeft aangetoond dat aaltjes niet de oorzaak zijn. Zowel kwekers als voorlichters vermoeden een rol voor toxische stoffen uit de planten zelf bij het ontstaan van deze problemen (allelopathie).
Bladvlekken in zomerbloemen :Phoma
Slootweg, G. ; Helm, F.P.M. van der; Vink, P. ; Boer, M. de; Paternotte, S.J. ; Bohne, S. - \ 2009
bladvlekkenziekte - phoma - plantenziekteverwekkers - delphinium - campanula - onderzoek - zomerbloemen - leaf spotting - plant pathogens - research - summer flowers
Poster over een onderzoek van PPO naar bladvlekken. PPO verzamelt bladeren met bladvlekken en probeert de ziekteverwekker te vinden.
Phoma belangrijke oorzaak van bladvlekken in 2008
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)166. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 40.
tuinplanten - delphinium - campanula - phoma - monsters - bladvlekkenziekte - plantenziekteverwekkende schimmels - projecten - overblijvende planten - bedding plants - samples - leaf spotting - plant pathogenic fungi - projects - perennials
In 2007 is een project gestart waarbij PPO onderzoekt wat de oorzaak is van bladvlekken in diverse soorten zomerbloemen. PPO verzamelt met behulp van kwekers zieke bladeren en onderzoekt welke schimmels of bacteriën een rol spelen bij bladvlekkenziekten. In 2008 zijn veel monsters aangeleverd voor het gewas Delphinium, waarbij Phoma dus de veroorzaker bleek te zijn. Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet
Fosfaatvoeding als groeiremmer in visueel aantrekkelijke vaste planten
Aendekerk, T.G.L. ; Dalfsen, P. van - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 58
overblijvende planten - in groei belemmeren - fosfaat - delphinium - salvia nemorosa - lupinus polyphyllus - penstemon - digitalis - teelt - perennials - dwarfing - phosphate - cultivation
De teelt van visueel aantrekkelijke vaste planten is de laatste jaren sterk toegenomen. Vaste planten groeien echter vaak te snel en zijn daardoor slap en/of lang. De consument wenst echter compacte, stevige planten. Daarnaast zorgen lange planten voor een inefficiënte belading, waardoor transportkosten hoger zijn. In dit project is onderzocht of verlaging van de fosfaatgift een middel kan zijn als groeiremming in de teelt van visueel aantrekkelijke vaste planten.
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Fungicidentabel voor buitenteelt zomerbloemen vindt gretig aftrek
Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)3. - p. 72 - 73.
snijbloemen - solidago - delphinium - phlox paniculata - veronica longifolia - spuiten - onderzoek - veldproeven - meeldauw - zwavel - reductie - gewasbescherming - zomerteelt - vollegrondsteelt - zomerbloemen - glastuinbouw - cut flowers - spraying - research - field tests - mildews - sulfur - reduction - plant protection - summer cultivation - outdoor cropping - summer flowers - greenhouse horticulture
Een algemeen waarschuwingssysteem voor echte meeldauw in de teelt van zomerbloemen en vaste planten leidt nauwelijks tot minder gewasbespuitingen. Debet hieraan zijn de verschillen tussen meeldauwstammen, gewas- en rasgevoeiligheid en de lage schadedrempel in de sierteelt. Het onderzoek heeft wel geresulteerd in een fungicidentabel, die een compleet en actueel overzicht biedt van toegelaten middelen en hun eigenschappen, inclusief hun milieubelasting. Bij zowel telers als adviseurs is de tabel goed ontvangen
Fungiciden adviestabel voor de zomerbloemen (september 2007)
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2007
zomerbloemen - tuinplanten - siergewassen - gewasbescherming - meeldauw - schimmelbestrijding - fungiciden - alarmsystemen - delphinium - solidago - veronica - scabiosa - proeven op proefstations - summer flowers - bedding plants - ornamental crops - plant protection - mildews - fungus control - fungicides - alarms - station tests
Een klimaat waarschuwingsmodel voor een meeldauwgevoelig gewas zal geen toegevoegde waarde voor de telers leveren. Bij minder gevoelige rassen kan een hoger risico getolereerd worden wat resulteert in minder noodzakelijke bespuitingen. Echter, de telers zal door ervaring in die gewassen op voorhand al minder spuiten dus ook hier zal het effect op het aantal bespuitingen bij gelijke effectiviteit beperkt zijn.
De relatie tussen stikstofopname en gewasreflectie bij vijf buitenbloemen
Wiel, A.J.M. van de; Smit, A.L. ; Uenk, D. ; Krijger, D.J. ; Kreij, C. de - \ 2002
Wageningen : Plant Research International - 46
sierplanten - mestbehoeftebepaling - reflectiefactor - reflectie - gypsophila paniculata - solidago - delphinium - alchemilla mollis - ornamental plants - fertilizer requirement determination - reflectance - reflection
Bij buitenbloemen is er een grote variatie aan gewassen. Het is daarom niet mogelijk om voor ieder gewas afzonderlijk bemestingsonderzoek uit te voeren. Een N -opnamecurve is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van bijmestsystemen. Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om met non-destructieve middelen, o.a. refelectiemetingen, iets te zeggen over de vorm van de N-opnamecurve bij een vijftal gewassen, die representatief zijn voor een groot deel van het sortiment
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.