Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==desorptie
Check title to add to marked list
Nalevering van fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem : metingen in een veengebied in de Krimpenerwaard
Gerven, L.P.A. van; Hendriks, R.F.A. ; Harmsen, J. ; Beumer, V. ; Bogaart, P.W. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2217) - 49
veenweiden - desorptie - bodemchemie - fosfor - oppervlaktewaterkwaliteit - waterkwaliteit - krimpenerwaard - peat grasslands - desorption - soil chemistry - phosphorus - surface water quality - water quality
Het oppervlaktewater in de veenweidepolder de Krimpenerwaard kenmerkt zich door hoge fosforconcentraties in het zomerhalfjaar, gemiddeld vijf keer hoger dan de Kaderrichtlijn Water norm van 0,22 mg/l. De hoge concentraties kunnen niet worden verklaard door de bronnen die het oppervlaktewater dan belasten. De hypothese is dat de waterbodem de hoge concentraties in de zomer veroorzaakt door in het winterhalfjaar fosfor te adsorberen, fosfor afkomstig van de bronnen die het oppervlaktewater dan belasten, om dit fosfor in het zomerhalfjaar door desorptie na te leveren aan het oppervlaktewater. Deze hypothese is onderzocht door op een aantal locaties in de Krimpenerwaard de waterbodem te bemonsteren en te analyseren op het vermogen om fosfor na te leveren. Dit vermogen blijkt groot te zijn, meer dan voldoende om de hoge fosforconcentraties in het zomerhalfjaar te veroorzaken.
Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften
Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 223) - 52
fosformeststoffen - bodemchemie - fosfaten - bodemvruchtbaarheid - nutrientenbeheer - milieubeleid - desorptie - simulatiemodellen - nederland - phosphorus fertilizers - soil chemistry - phosphates - soil fertility - nutrient management - environmental policy - desorption - simulation models - netherlands
Het huidige fosfaatbeleid richt zich op het verminderen van de fosfaatgiften om zodoende de fosfaatophoping in de bodem te stoppen en de verliezen van fosfaat naar het oppervlaktewater te verlagen. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheid om de effecten van verminderde fosfaatgift op bodemvruchtbaarheid en uitspoeling te voorspellen. Om dit doel te bereiken, zijn gegevens van bestaande proeven verzameld en is het gedrag van fosfaat gesimuleerd op basis van de concepten die in het nutrientenemissiemodel STONE worden gehanteerd. Uit het onderzoek blijkt dat bij een juiste instelling van de desorptieparameters het gedrag van fosfaat goed kan worden gesimuleerd. Het instellen van de juiste waarde voor de desoptieparameters is echter complex omdat: de desorptiesnelheid afhangt van de mate van oplading van de grond en desorptiesnelheden in het veld lager zijn dan onder laboratoriumcondities wordt vastgesteld.
Supramolecular polymers in inhomogeneous systems
Zweistra, H.J.A. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Gerard Fleer, co-promotor(en): N.A.M. Besseling. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045526 - 78
polymeren - adsorptie - desorptie - fractionering - zuiveren - fysicochemische eigenschappen - supramoleculaire chemie - polymers - adsorption - desorption - fractionation - purification - physicochemical properties - supramolecular chemistry
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Uitmijnen biedt perspectief om het risico van fosfaatuitspoeling uit zwaar bemeste landbouwgronden te verminderen!
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.49) - 2
mest - landbouwgronden - zandgronden - fosfaat - verzwakking - desorptie - potproeven - bemesting - fosfaatuitspoeling - oppervlaktewaterkwaliteit - manures - agricultural soils - sandy soils - phosphate - attenuation - desorption - pot experimentation - fertilizer application - phosphate leaching - surface water quality
Landbouwgronden die in het verleden zwaar zijn bemest, zijn rijk aan fosfaat. In kalkloze zandgronden is de bindingscapaciteit van de bodem voor fosfaat niet groot, waardoor er een risico ontstaat voor uitspoeling. Dit gebeurt vooral in vlakke gebieden met een ondiepe grondwaterstand en een intensief afwateringsstelsel. In het oppervlaktewater leidt te veel fosfaat tot ongewenste effecten (eutrofiëring). In Nederland heeft momenteel ongeveer eenderde deel van de kalkloze zandgronden een (te) hoog fosfaatgehalte. Uitmijnen is een mogelijke maatregel om het risico van fosfaatuitspoeling uit kalkloze zandgronden met een te hoog fosfaatgehalte te verminderen. Onder uitmijnen wordt verstaan: het onttrekken van fosfaat aan de grond door middel van het oogsten en afvoeren van een gewas zonder fosfaatbemesting. In dit infoblad worden de belangrijkste resultaten weergegeven van een experiment, waarin het proces van uitmijnen versneld is nagebootst in een potproef. De afname in de hoeveelheid fosfaat in de grond en de veranderingen in de fosfaatspeciatie zijn onderzocht. Op basis van deze resultaten kunnen richtlijnen worden ontwikkeld voor het beheer van de zogenaamde fosfaatlekkende landbouwgronden in de buurt van oppervlaktewater, zodat in de toekomst voldaan kan worden aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water
An indicator for phosphate saturation of soils
Zee, S.E.A.T.M. van der; Chardon, W.J. ; Koopmans, G.F. ; Schoumans, O.F. - \ 2004
In: Critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture. - Wageningen : Alterra - ISBN 9032703382 - p. 44 - 44.
bodemchemie - fosfaten - sorptie - desorptie - soil chemistry - phosphates - sorption - desorption
Phosphorus desorption dynamics in soil and the link to a dynamic concept of bioavailability
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Riemsdijk, W.H. van - \ 2004
In: Critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture. - Wageningen : Alterra - ISBN 9032703382 - p. 61 - 61.
bodemchemie - fosfaten - desorptie - biologische beschikbaarheid - soil chemistry - phosphates - desorption - bioavailability
Improving bioremediation of PAH contaminated soils by thermal pretreatment
Bonten, L. - \ 2001
Wageningen University. Promotor(en): W.H. Rulkens; Tim Grotenhuis. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083630 - 139
bioremediëring - verwarming - polycyclische koolwaterstoffen - besmetting - biodegradatie - desorptie - volksgezondheidsbevordering - verontreinigingsbeheersing - bodemverontreiniging - bioremediation - heating - polycyclic hydrocarbons - contamination - biodegradation - desorption - sanitation - pollution control - soil pollution
<img src="/wda/abstracts/i2923.gif" ALIGN="right" WIDTH="299" HEIGHT="297" BORDER="0" HSPACE="10" VSPACE="10"/><p>Numerous sites and large volumes of sediments in the Netherlands are contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), which are of great concern because of their toxic and carcinogenic effects. Since PAH tend to sorb very strongly to the soil matrix, bioremediation is a slow process with often high residual concentrations after remediation. In this study it was tried to develop methods to improve bioremediation, this means to decrease residual concentrations after bioremediation. In a literature survey, several methods were evaluated and two methods were selected for further study: soaking of soil with an organic solvent and short-term heating of soil. In biodegradation experiments with PAH contaminated soils short-term heating resulted in the largest increase of the PAH fractions that could be degraded (Figure 1).</p><p>Desorption experiments revealed that desorption of PAH took place in two stages: a fast-desorption stage and a slow-desorption stage. The increase of the biodegradable fractions after heating in the biodegradation experiments could be related to an increase of the fraction of PAH that exhibited fast desorption. A comparison between biodegradation kinetics and desorption kinetics showed that desorption experiments could predict biodegradation results, except for high molecular weight PAH (5 or more aromatic rings). Biodegradation rates of high molecular weight PAH were always lower than desorption rates, possibly caused by slow growth of microorganisms that had to degrade these compounds.</p><p>A mathematical model, describing desorption and biodegradation of PAH contaminants, showed that this slow growth could be caused by the low aqueous phase concentrations of the soil sorbed high molecular weight PAH. A technical and economical evaluation of a thermal pretreatment of PAH contaminated soils showed that a thermal pretreatment can be succesfully incorporated in current remediation practices and that it can be a competive alternative to current remediation techniques.</p>
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.