Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 126

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==diagnostische technieken
Check title to add to marked list
Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. ; Lemmers, M.E.C. ; Verbeek, M. ; Meekes, E.T. - \ 2016
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23 p.
dahlia - plantenvirussen - aardappelspindelknolviroïde - detectie - extractie - experimenteel veldonderzoek - methodologie - diagnostische technieken - nederland - plant viruses - potato spindle tuber viroid - detection - extraction - field experimentation - methodology - diagnostic techniques - netherlands
Camera vervangt ervaren selecteur
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
Biosensor based detection of tuberculosis biomarkers
Srivastava, S.K. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Rijn, co-promotor(en): Maarten Jongsma. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571587 - 145
tuberculose - diagnostische technieken - immunologische technieken - bionanotechnologie - biosensoren - heat shock eiwitten - mycobacterium tuberculosis - tuberculosis - diagnostic techniques - immunological techniques - bionanotechnology - biosensors - heat shock proteins
Detectie van plantenpathogenen en –aantasters
Bonants, P.J.M. ; Lee, T.A.J. van der; Vlugt, R.A.A. van der; Dullemans, A.M. ; Verbeek, M. ; Ebskamp, M. ; Bruinsma, M. ; Kooman, M. ; Haan, E. de; Kock, M. de; Miglino, R. ; Kox, L. - \ 2014
Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 157 - 158.
conferenties - plantenziekteverwekkers - kwaliteitscontroles - inspectie - diagnostische technieken - samenwerking - detectie - gewasbescherming - conferences - plant pathogens - quality controls - inspection - diagnostic techniques - cooperation - detection - plant protection
Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in productie en handel van plantaardig materiaal. Hierin zijn vaak ongewenste veroorzakers van quarantaine- (Q) en kwaliteitsziekten (K) en -plagen een storende factor. Om de (fytosanitaire) kwaliteit van verhandeld (met name ook geëxporteerd) plantmateriaal ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, en eigen teelten te vrijwaren van ongewenste organismen is het van groot belang vroegtijdig deze plantenpathogenen te kunnen detecteren en te identificeren. Hiervoor zijn gevalideerde onderzoekmethoden noodzakelijk, die geschikt zijn voor routinematig gebruik door het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en de NVWA. De hier voorgestelde intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en keuringslaboratoria is noodzakelijk om de agrarische sector toekomstbestendig te houden. Daarnaast dient naast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen ook aandacht besteedt te worden aan kwaliteitsborging en efficiëntie verbetering van bestaande technieken zodat de taken van de keuringsdiensten beter uitgevoerd kunnen worden.
Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
Gullino, M.L. ; Bonants, P.J.M. - \ 2014
Dordrecht, The Netherlands : Springer (Plant pathology in the 21st Century volume 5) - ISBN 9789401790192 - 200
plantenziekteverwekkers - detectie - diagnostiek - plantenziekten - diagnostische technieken - plant pathogens - detection - diagnostics - plant diseases - diagnostic techniques
This book is part of the Plant Pathology in the 21st Century Series, started in the occasion of the IX International Congress of Plant Pathology, Torino, 2008. In conjunction with the Xth International Congress of Plant Pathology, held in Beijing in August 2013. Although deriving from a Congress, the book will not have the format of traditional Proceedings, but will be organized as a resource book. It will be based on invited lectures presented at the Congress as well as by other chapters selected by the editors among offered papers. This book will cover a topic very important in the field of plant pathology, dealing with detection and diagnostics. This field of research is continuously moving forwards, due to innovation in techniques. The application of new detection and diagnostic technologies are relevant to many applied fields in agriculture. The different chapters will provide a very complete figure of the topic, from general and basic aspects to practical aspects. Contents: 1. New developments in identification and quantification of airborne inoculum 2. siRNA deep sequencing and assembly: piecing together viral infections 3. Use of airborne inoculum detection for disease management decisions 4. Proximal sensing of plant diseases Case studies and special applications 5. Diagnostic Challenges for the Detection of Emerging Pathogens: A Case Study Involving the Incursion of Pseudomonas syringae pv. actinidiae in New Zealand 6. Detection of Human Pathogens on Plants - 7. Plant Disease Diagnostics For Forensic Applications III. Role of diagnostics in plant disease management 8. Results of the EU project QBOL, focusing on DNA barcoding of quarantine organisms, added to an international database (Q-bank) on identification of plant quarantine pathogens and relatives 9. On-site testing - moving decision making from the lab to the field 10. Virtual Diagnostic Networks: A platform for collaborative diagnostics 11. Development and implementation of rapid and specific detection techniques for seed-borne pathogens of leafy vegetable crops. 12. Diagnosis of plant pathogens and implications for plant health regulation: the European Food Safety Authority perspective
Vatbaarheid van Nerine voor PlAMV : voortgezet diagnostisch onderzoek 2013
Leeuwen, P.J. van; Lemmers, M.E.C. ; Trompert, J.P.T. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 13
nerine - bloembollen - plantenvirussen - plantago asiatica mosaic virus - virusziekten - diagnostische technieken - proeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - plant viruses - viral diseases - diagnostic techniques - trials - agricultural research
Nerine blijkt niet vatbaar te zijn voor het PlAMV-virus. Het onderzoek naar de vatbaarheid van Nerine geeft dan ook geen aanleiding om de bestaande teeltstrategie aan te passen. Nerine wordt veelal in vruchtwisseling geteeld met lelie. Lelie is de laatste jaren getroffen door het PlAMV (Plantago asiatica mosaic virus). Dit virus kan tijdens de teelt via de bodem verspreiden. Ook bij hergebruik van grond afkomstig van PlAMV-lelieteelt is er (tijdens de broei in de kas) een risico op infectie van de nieuwe lelieteelt. Omdat Nerinebollen vaak naast lelies worden geteeld en/of in vruchtwisseling met lelies plaatsvindt, is er een grote angst dat PlAMV mogelijk ook voor grote problemen kan zorgen bij dit gewas. Een besmetting van Nerine met PlAMV zou een decimering van de teelt betekenen. Er is een besmettingsproef uitgevoerd in de periode van augustus 2013 t/m januari 2014 met Nerine bowdeni ‘Favourite’ en ‘Van Roon’ om vast te stellen of Nerine vatbaar is voor een besmetting met PlAMV. Het virus is via verschillende methoden overgebracht op Nerine, maar vervolgens is bij geen enkele plant of bol besmetting aangetoond, terwijl dit wel het geval was bij controle leliebollen/planten. Op basis van dit onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat Nerine niet vatbaar is voor PlAMV.
Global collection of mushroom pathogens
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Korsten, L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding - 40
eetbare paddestoelen - ziekten - diagnostische technieken - resistentie van variëteiten - alternatieve methoden - pathogenen - bedrijfshygiëne - monitoring - maatregelen - edible fungi - diseases - diagnostic techniques - varietal resistance - alternative methods - pathogens - industrial hygiene - measures
In many places in the world, increasingly less chemical crop protection agents are available for use in mushroom cultivation. As a consequence, mushroom cultivation will loose the ability to use crop protection agents. As a consequence, good hygiene management, early detection and monitoring of pathogens (diagnostics), alternative crop protection agents and disease resistant mushroom varieties have to play an important role. The number of researchers in several mushroom producing countries is decreasing already for a number of years. For an effective use of research funds, international collaboration on topics of mutual interest is important. At the workshop of the Global Mushroom Disease Diagnostic Initiative, held in 2008 just before the ISMS conference in Cape Town, it was decided to try and build a collection of reference pathogen strains for the white button mushroom diseases present world wide. This collection will play a vital role in the development of diagnostic methods for mushroom diseases. This project was funded in part by the ISMS and in part by the Dutch Horticultural Board.
Bruikbaarheid vacuümtoets bij hyacinten : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012
Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
bloembollen - hyacinthus - dickeya chrysanthemi bv. chrysanthemi - diagnostische technieken - testen - efficiëntie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - diagnostic techniques - testing - efficiency - agricultural research
Bij aardappel is door HZPC te Metslawier een nieuwe toets ontwikkeld om nog nauwkeuriger Erwinia (Pectobacterium, Dickeya) in de knollen vast te stellen. Tot op heden werden de naveleinden van een knol getoetst. Door de knollen gedurende een week bij hoge temperateren onder vacuüm te bewaren wordt in de zacht geworden knollen vaker de ziekteverwekker aangetroffen. Het percentage ten onrechte gezond verklaarde partijen wordt daarmee verkleind. Het geplantte uitgangsmateriaal wordt beter. In dit verslag is het onderzoek beschreven waarbij voor het eerst op beperkte schaal is onderzocht of deze methode ook kan worden toegepast bij hyacinten voor het aantonen van Dickeya (Erwinia chrysantemii, agressief snot)
Beheersing van stambasisrot in Pachysandra, veroorzaakt door Phytophthora ; Nieuwe Phytophthora-soort zorgt voor problemen in Pachysandra's
Kuik, A.J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
houtachtige planten als sierplanten - pachysandra - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - diagnostische technieken - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - cultural control - plant protection - industrial hygiene - diagnostic techniques
Pachysandra is een belangrijke vaste plant/half heester binnen de pot- en containerteelt van vaste planten. Bij sommige bedrijven bestaat meer dan een kwart van hun productie uit Pachysandra. De uitval kan oplopen tot tientallen procenten. Dit geldt met name voor de bedekte teelten. Diverse bedrijven met problemen met Phytophthora hebben aangegeven graag handvatten te krijgen om deze ziekte te kunnen beheersen. In dit project is onderzocht welke Phytophthora-soort de veroorzaker is van de ‘nieuwe’ verwelkingsziekte in Pachysandra. Tevens is de werking van gewasbeschermingsmiddelen getoest tegen deze Phytophthora. Tenslotte is een beheersstrategie opgesteld die problemen met Phytophthora in de teelt van Pachysandra kan voorkomen.
Magnetic Resonance in Food Science - Food for Thought
Duynhoven, J.P.M. van; Belton, P.S. ; Webb, G.A. ; As, H. van - \ 2013
London : RSC Books - ISBN 9781849736343 - 235
voedselwetenschappen - voedingsmiddelen - kernspintomografie - diagnostische technieken - voedselverwerking - spectroscopie - afbeelden - voedselkwaliteit - voedselveiligheid - food sciences - foods - magnetic resonance imaging - diagnostic techniques - food processing - spectroscopy - imagery - food quality - food safety
There are many challenges and problems in food science and magnetic resonance methods may be used to provide answers and deepen both fundamental and practical knowledge. This book presents innovations in magnetic resonance and in particular applications to understanding the functionality of foods, their processing and stability and their impact on health, perception and behaviour. Coverage includes structure and function, emphasizing respectively applications of spectroscopy/relaxometry and imaging/diffusometry; high resolution NMR spectroscopy as applied to quality and safety and foodomics; and dedicated information on perception and behaviour demonstrating the progress that has been made in applications of fMRI in this field.
Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen
Kock, M.J.D. de; Stijger, I. - \ 2013
Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)10. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
plantenvirussen - plantenziekten - teeltsystemen - diagnostische technieken - bodembacteriën - bodemschimmels - plantengenetica - landbouwkundig onderzoek - vermeerderingsmateriaal - plant viruses - plant diseases - cropping systems - diagnostic techniques - soil bacteria - soil fungi - plant genetics - agricultural research - propagation materials
Virus afbreken, symptomen onderdrukken en infectie voorkomen. Dit zijn de drie strategieën die de weerbaarheid van de plant en het teeltsysteem tegen virussen kunnen verhogen. Soms is het al direct toepasbaar.
Virusziekten bij het gewas Eucomis : voortgezet diagnostisc onderzoek 2011
Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF
eucomis - bloembollen - plantenvirussen - potyvirus - detectie - diagnostische technieken - symptomen - bemonsteren - ornamental bulbs - plant viruses - detection - diagnostic techniques - symptoms - sampling
Eucomis is een bolgewas die de laatste jaren belangrijker aan het worden is. Er is een toename in problemen waarbij virussen vermoedelijk een rol spelen. Daarbij is in de bollenteelt sprake van vermindere groei en bloei en in de broeierij is sprake van bladsymptomen waardoor de sierwaarde van de planten ernstig wordt benadeeld. Tot nu toe was niet duidelijk welke virus(sen) daarbij een rol spelen. Daarom zijn van een aantal belangrijke telers monsters Eucomisplanten verzameld met virussymptomen in het blad en is met behulp van ELISA- en PCR-technieken nagegaan of sprake is van een virusbesmetting en zo ja welke virus(sen) daarbij een rol speelden.
Veredelingsonderzoek naar de ontwikkeling van virusresistente broei tulpen = Application of GISH-techniques in breeding research of virus resistant forcing tulips
Tuyl, J.M. van - \ 2012
Wageningen : Plant Research International - 27
tulpen - plantenvirussen - chromosoomanalyse - genetische analyse - compatibiliteit - resistentie van variëteiten - plantenveredeling - kruisingen - forceren van planten - diagnostische technieken - tulips - plant viruses - chromosome analysis - genetic analysis - compatibility - varietal resistance - plant breeding - crosses - forcing - diagnostic techniques
Door toepassing van Genomische in situ hybridisatie (GISH), een chromosoomkleuringstechniek bij de veredeling van virusresistente broeitulpen hebben aangetoond dat er een belangrijke doorbraak is bereikt. Het is bekend dat Tulipa fosteriana TBV resistentie bezit en doorgeeft aan de Darwin (GF) hybriden (T. gesneriana x T. fosteriana). Tot nu toe waren deze Darwin hybriden steriel en was introgressie van virus resistentie in het broeisortiment onmogelijk. In een project gericht op gestapelde resistenties bij tulp zijn echter GF hybriden gevonden met fertiliteit. Hieruit zijn diverse terugkruisingspopulaties (GGF) verkregen. Met behulp van GISH is van 99 GF-hybriden de genoomsamenstelling vastgesteld. 92 bleken inderdaad echte GF-hybriden te zijn. In GGF hybriden is aanzienlijke intergenomische recombinatie aangetoond. Dit toont aan dat door introgressie van T. fosteriana chromosoomsegmenten in het T. gesneriana genoom introgressie van virusresistentie mogelijk is. In een tweede terugkruisingsgeneratie van ‘Purissima’, een GF-hybride werd voortgaande introgressie aangetoond. In deze hybriden (G x GGF) bleek nog slechts 10% van het genoom afkomstig te zijn van T. fosteriana. In dit materiaal wordt in voortgaand TTI-onderzoek met behulp van moleculaire merkers de virus resistentie aangetoond.
Aanvullende bestrijding van stengelaaltjes door toevoeging van formaline aan het voorweekwater en kookbad : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2012
Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 17
gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ditylenchus dipsaci - ziektepreventie - bloembollen - tulpen - narcissus - formaldehyde - diagnostische technieken - voorbehandeling - plant protection - control methods - disease prevention - ornamental bulbs - tulips - diagnostic techniques - pretreatment
Stengelaaltjes veroorzaken een quarantaine ziekte bij bloembollen die vooral bij narcis en tulp voor veel schade zorgt. Onderzocht wordt of formaline een aanvullende bestrijding geeft van stengelaaltjes indien het aan het voorweekwater en kookbadwater wordt toegevoegd. De verwachting is dat het gebruik van formaline de bestrijding van stengelaaltjes verbeterd wat een argument is in de discussie rondom de toelating van formaline. Dit project is onderdeel van het project Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010-2012.
Peter Vink : 'combinatie diagnostiek en advies sterk punt PPO'
Dwarswaard, A. ; Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)252. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 41.
bloembollen - plantenziekten - plantenplagen - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - wetenschappers - ornamental bulbs - plant diseases - plant pests - diagnostic techniques - agricultural research - scientists
Na veertig jaar neemt Peter Vink afscheid van het bloembollenonderzoek. Tussen 1972 en 2012 werkte hij in verschillende functies van het toenmalige LBO en nu PPO, waarvan het langst bij het diagnostisch onderzoek. Met zijn vertrek komt er voorlopig ook een einde aan de serie Ziek en zeer. Het diagnostisch werk blijft bij PPO.
Toetsen voor PlAMV op leven en dood - wat zegt een toetsresultaat?
Kock, M.J.D. de - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
lilium - afwijkingen, planten - diagnostische technieken - elisa - testen - virussen - plantago asiatica mosaic virus - landbouwkundig onderzoek - plant disorders - diagnostic techniques - testing - viruses - agricultural research
Bij virusdiagnostiek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van laboratoriumtoetsen. Kort nadat in 2010 bekend werd dat onbekende afwijkingen bij lelie veroorzaakt werden door PlAMV, is door PPO Bloembollen en Bloembollenkeuringsdienst (BKD) dit virus nader bestudeerd en is er een PCR-toets specifiek voor PlAMV ontwikkeld. Sinds 2011 heeft de BKD een PlAMV-specifieke ELISA-toets beschikbaar. PCR- en ELISA-toetsen worden veel bij onderzoek gebruikt. Gelukkig worden PCR- en ELISA-toetsen ook steeds vaker bij bedrijfsvoering ingezet. Dit is een goede zaak!
Slaat Xanthomonas dit jaar weer toe in Prunus laurocerasus
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)5. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
boomkwekerijen - xanthomonas arboricola pv. pruni - prunus laurocerasus - aantasting - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - testen - diagnostische technieken - bladdiagnose - forest nurseries - infestation - bacterial diseases - propagation materials - testing - diagnostic techniques - foliar diagnosis
Een diagnostische test moet duidelijk maken of er sprake is van Xanthomonas in Prunus laurocerasus. De bacterieziekte is namelijk makkelijk te verwarren met andere ziekten. Onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, richt zich op het toetsen van moerplanten voordat hier van gestekt gaat worden: de preventieve aanpak.
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? (2)
Luning, P.A. ; Jacxsens, L. ; Kirezieva, K.K. ; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. ; Boekel, T. van - \ 2011
Voedingsmiddelentechnologie 44 (2011)1/2. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 19.
voedselveiligheid - voedselhygiëne - risicoschatting - risicovermindering - bemonsteren - voedselmicrobiologie - diagnostische technieken - kwaliteitszorg - food safety - food hygiene - risk assessment - risk reduction - sampling - food microbiology - diagnostic techniques - quality management
Binnen het Europees project PathogenCombat is het diagnose instrument ontwikkeld. Hiermee krijgt de voedingsmiddelenproducent een indruk van het risiconiveau van de context waarin zijn voedselveiligheidssysteem opereert. Daarnaast geeft het inzicht in het prestatieniveau van zowel het systeem zelf als van de microbiële output van het systeem.
Minder BSE en scrapie
Zijderveld, F.G. van - \ 2011
Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 20 - 20.
rundveehouderij - schapenhouderij - geitenhouderij - dierziekten - bovine spongiforme encefalopatie - scrapie - zoönosen - tests - diagnostische technieken - cattle husbandry - sheep farming - goat keeping - animal diseases - bovine spongiform encephalopathy - zoonoses - diagnostic techniques
De dierziekte BSE is gevaarlijk voor de mens. Onderzoekers van het Central Veterinary Institute (CVI) hebben daarom snelle diagnostische tests ontwikkeld en ingezet bij rundvee, schapen en geiten. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat schapen minder vatbaar zijn voor de verwante prionziekte scrapie.
Ziek en Zeer : Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een curieuze schimmelziekte in tulp
Vink, P. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)221. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
tulpen - schimmelziekten - colletotrichum acutatum - plantenziekteverwekkende schimmels - diagnostische technieken - tulips - fungal diseases - plant pathogenic fungi - diagnostic techniques
In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek aan een bijzondere schimmelziekte in tulpen die wordt veroorzaakt door de schimmel Colletotrichum accutatum. Deze schimmel was al bekend als veroorzaker van krulblad bij anemoon. Onder bepaalde omstandigheden kan deze schimmel echter ook bij tulpen schade veroorzaken. Daarbij lijken de symptomen op die van een aantasting door Fusarium avenaceum.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.