Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 111

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dierverzorging
Check title to add to marked list
Houden van varkens met een intacte staart : invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking
Peet, G.F.V. van der; Kluivers-Poodt, M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Ursinus, W.W. ; Bolhuis, J.E. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 939) - 64 p.
varkens - staart - couperen van de staart - staartbijten - dierenwelzijn - dierverzorging - varkenshouderij - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierlijke productie - pigs - tail - docking - tail biting - animal welfare - care of animals - pig farming - animal behaviour - animal housing - animal health - animal production
Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte staart, maar laat ook zien dat het staartbijten tot aan het eind van het traject niet volledig controleerbaar is. De ervaringen en resultaten uit het demonstratieproject en specifiek de leerpunten van de dierverzorgers worden gebruikt in het praktijknetwerk. In het netwerk zijn varkenshouders samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar vermindering van bijtgedrag. De resultaten van de demonstratie, het netwerk en ook de internationale samenwerking in de aanpak van het staartbijten zijn in dit rapport beschreven.
Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?
Som de Cerff, B. ; Cornelissen, B. ; Moens, F. - \ 2013
Bijenhouden 7 (2013)6. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 4.
professionele bijenhouderij - werkzaamheden - seizoenen - winter - controle - diergezondheid - dierverzorging - onderzoek - samenwerking - commercial beekeeping - manipulations - seasons - control - animal health - care of animals - research - cooperation
Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou mooi zijn, want voorgaande jaren haalde 20% van onze volken het eind van de winter niet.
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. - \ 2012
[S.l.] : Groene Kennis Coöperatie
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Grote verschillen in arbeidsinzet in de varkenshouderij
Hoste, R. ; Wisman, J.H. - \ 2012
Agri-monitor 10 april (2012). - ISSN 1383-6455 - 3
varkenshouderij - dierlijke productie - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - werkuren - arbeid (werk) - werkorganisatie - pig farming - animal production - care of animals - farm management - working hours - labour - organization of work
Arbeid is een belangrijke kostenpost in de varkenshouderij. De verschillen in arbeidsinzet per varken per jaar tussen bedrijven zijn groot en onder andere afhankelijk van de bedrijfsomvang. In dit artikel is op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI nader ingezoomd op de verschillen in arbeidsuren per varken per jaar en het aantal varkens dat kan worden verzorgd door één arbeidskracht.
Elke koe in beeld
Lokhorst, C. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)april. - p. 6 - 6.
dierenwelzijn - melkveehouderij - melkvee - diergezondheid - dierverzorging - sensors - precisielandbouw - animal welfare - dairy farming - dairy cattle - animal health - care of animals - precision agriculture
Koeien hebben individuele aandacht nodig, voor hun gezondheid en welzijn. Maar de groepen waarin ze worden gehouden groeien. Om de individuele zorg te blijven garanderen, werken onderzoekers en bedrijfsleven samen aan nieuwe manieren die veehouders ondersteunen de dierzorg te organiseren. Met behulp van sensoren en data-analyses.
Geen ernstig ongerief
Niekerk, T.G.C.M. van; Gunnink, H. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)8. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
pluimveehouderij - dierenwelzijn - kuikens - hanen - dierverzorging - poultry farming - animal welfare - chicks - cocks - care of animals
In een eerste inventariserende proef heeft Livestock Research gekeken wat de impact van het dubben van kammen is op het kuiken. Het blijkt geen groot probleem voor het dier.
Lamvitaliteit bij melkschapen
Verkaik, J.C. - \ 2011
BioKennis bericht Geiten 2011 (2011)11. - 4
lammeren - schapenhouderij - dierverzorging - biologische landbouw - opfoktechnieken - agrarische bedrijfsvoering - colostrum - diergezondheid - mortaliteit - lambs - sheep farming - care of animals - organic farming - rearing techniques - farm management - animal health - mortality
In de biologische melkschapenhouderij is de lammerensterfte relatief hoog. De sector wil de sterfte graag verminderen. In dit BioKennisbericht enkele tips en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research. De lamvitaliteit blijkt verbeterd te kunnen worden door een betere biestopname, een lagere besmettingsdruk, beter (gebruik van) managementinformatie en het inkruisen van andere rassen.
Bigvitaliteit
Vermeer, H.M. - \ 2011
BioKennis bericht Varkensvlees 2011 (2011)17. - 4
varkenshouderij - biggen - mortaliteit - kraamhokken - varkensstallen - dierverzorging - dierenwelzijn - biologische landbouw - zeugen - dierlijke productie - varkens - pig farming - piglets - mortality - farrowing pens - pig housing - care of animals - animal welfare - organic farming - sows - animal production - pigs
De biggensterfte is in de biologische varkenshouderij hoger dan in de gangbare varkenshouderij. Een goed dierenwelzijn is juist een sterk punt van de biologische varkenshouderij; daarom is het verlagen van de biggensterfte een speerpunt. De belangrijkste oorzaken van biggensterfte zijn verstikking tijdens het geboorteproces, doodliggen door de zeug en verhongering door onvoldoende biestopname. Deze oorzaken zijn vaak terug te voeren op een te geringe vitaliteit van de pasgeboren big, een te kleine energiereserve van de big bij de geboorte en een tekort aan spenen bij de zeug. Op biologische varkenshouderijen kan de biggensterfte verminderd worden door een combinatie van maatregelen. Per bedrijf kan de maatregel met het beste resultaat echter sterk verschillen. De belangrijkste aspecten waarop de varkenshouder kan sturen zijn toomgrootte, huisvesting en bedrijfsvoering.
Programma van Eisen voor landbouwhuisdieren in de zorg
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Caron-Flinterman, J.F. ; Oosting, S.J. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 474) - 26
veehouderij - zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - huisvesting, dieren - inventarisaties - dierverzorging - livestock farming - social care farms - farm management - animal housing - inventories - care of animals
In this research we tried to find answers to the next relevant questions: what are the needs and requirements of: 1) farm animals on care farms, 2) clients with ASD (Autism spectrum disorders) with regard to Animal-assisted Interventions on care farms, and 3) care farmers with regard to using farm animals in care services. The (indicative) requirements give insight into how farm animals can be optimally used for care purposes from different perspectives and what the implications are for, among other things, farm management and agricultural production. Three important parts are: the characteristics of farm animals, management and housing systems.
Oplegstrategie gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G. - \ 2011
Biokennis
varkens - biggen - spenen - dierverzorging - huisvesting, dieren - karkaskwaliteit - diergezondheid - pigs - piglets - weaning - care of animals - animal housing - carcass quality - animal health
De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen zoals pleuritis, aangetaste/afgekeurde levers en aangetaste longen bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol.
Welzijn biologische varkens
Ruis, M.A.W. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (BioKennis bericht : Varkensvlees ) - 4
biologische landbouw - dierenwelzijn - varkens - varkenshouderij - diergedrag - diergezondheid - varkensvoeding - dierverzorging - dierlijke productie - diervoeding - huisvesting, dieren - organic farming - animal welfare - pigs - pig farming - animal behaviour - animal health - pig feeding - care of animals - animal production - animal nutrition - animal housing
De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie, en natuurlijke voeding. Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft daarom een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit BioKennisbericht een overzicht voor de biologische varkenshouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.
Welzijn biologisch melkvee
Ruis, M.A.W. - \ 2011
BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 22 (2011). - 4
biologische landbouw - dierenwelzijn - melkvee - melkveehouderij - diergedrag - kuddes (herds) - diergezondheid - melkveevoeding - dierverzorging - dierlijke productie - huisvesting, dieren - organic farming - animal welfare - dairy cattle - dairy farming - animal behaviour - herds - animal health - dairy cattle nutrition - care of animals - animal production - animal housing
De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie, en natuurlijke voeding. Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft daarom een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit BioKennisbericht een overzicht voor de biologische melkveehouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.
Welzijn biologisch pluimvee
Ruis, M.A.W. - \ 2011
BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 11 (2011). - 4
biologische landbouw - pluimvee - pluimveehokken - diergezondheid - pluimveehouderij - diergedrag - verenpikken - pluimveevoeding - dierverzorging - dierlijke productie - huisvesting, dieren - hennen - vleeskuikens - organic farming - poultry - poultry housing - animal health - poultry farming - animal behaviour - feather pecking - poultry feeding - care of animals - animal production - animal housing - hens - broilers
De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie, en natuurlijke voeding. Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft daarom een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit BioKennisbericht een overzicht voor de biologische pluimveehouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.
Voer- en verplaatsingsstrategie bij overgang van dracht naar lactatie bij varkens
Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - varkenshouderij - zeugen - kraamhokken - biggen werpen - zeugenvoeding - diergezondheid - dierverzorging - organic farming - pig farming - sows - farrowing pens - farrowing - sow feeding - animal health - care of animals
Wanneer drachtige zeugen bijna gaan werpen, worden ze verplaatst van groepshuisvesting met veel bewegingsvrijheid naar individuele kraamstallen. Tegelijkertijd wordt hun rantsoen flink veranderd. Dit kan bij de zeug leiden tot problemen zoals een slechte voeropname, een lage melkgift en uierontsteking.
Melkproductie per uur kan flink stijgen: de komende tien jaar is een tijdsbesparing op veeverzorging van vijftig procent per koe te realiseren
Zijlstra, J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
Veeteelt 27 (2010)4. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - arbeidsproductiviteit - besparingen - efficiëntie - melkproductie - agrarische bedrijfsvoering - dierverzorging - toekomst - dairy farming - labour productivity - savings - efficiency - milk production - farm management - care of animals - future
Nieuwe technieken bepalen sinds jaar en dag het tempo van schaalvergroting. De moderne technieken worden in de toekomst op steeds meer bedrijven toegepast. Over tien jaar zal daardoor het gemiddelde Nederlandse bedrijf jaarlijks 1,2 miljoen kilogram melk afleveren.
Veehouderij zonder antibiotica : Met natuurlijke weerstand zijn medicijnen niet langer nodig
Dubbeldam, R. ; Groot, M.J. - \ 2010
Ekoland 30 (2010)1. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
dierhouderij - antibiotica - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diergezondheid - dierverzorging - animal husbandry - antibiotics - organic farming - herbal drugs - animal health - care of animals
Minister Verburg wil het antibioticagebruik in de veehouderij sterk terugdringen. Dat dit heel goed kan, demonstreren enkele biologische veehouders tijdens de BioVak-workshop Natuurlijke Weerstand. Met een goede bedrijfsvoering en een robuuste veestapel zijn zelfs helemaal geen antibiotica en andere medicijnen meer nodig
Quality handling: training voor betere omgang met dieren
Ruis, M.A.W. - \ 2009
V-focus 6 (2009)4. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
dierhouderij - dierenwelzijn - dierverzorging - mens-dier relaties - animal husbandry - animal welfare - care of animals - human-animal relationships
De wijze waarop veehouders en dierverzorgers met hun dieren omgaan krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. En dat is niet zonder reden. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat het gedrag van dierverzorgers een belangrijke, of misschien wel de belangrijkste factor is in de prestaties, de gezondheid en het welzijn van de dieren. De nieuwe training Quality Handling leert cursisten hoe zij de omgang met dieren kunnen verbeteren
Leren van Bio
Fiks, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2009
De Pluimveehouderij 2009 (2009). - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
verenpikken - kippen - dierenwelzijn - wetgeving - maatregelen - dierverzorging - Nederland - feather pecking - fowls - animal welfare - legislation - measures - care of animals - Netherlands
ASG heeft een lijst samengesteld met maatregelen tegen pikkerij. Daarmee kan de regulier houderij zich voorbereiden op een snavelbehandelverbod
De zeugenklauwen-check
Hoofs, A.I.J. - \ 2009
Wageningen : Animal Sciences Group - 2
varkens - varkenshouderij - klauwen - zeugen - dierenwelzijn - dierverzorging - pigs - pig farming - claws - sows - animal welfare - care of animals
Kaart met een speciale test, de zeugenklauwen-check. Deze is ontworpen om te zien of zeugen problemen hebben met de klauwen
Welzijnswijzer voor beginnende schapenhouder
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2009
schapenhouderij - dierenwelzijn - schapenziekten - lammeren - agrarische bedrijfsvoering - schapen - dierverzorging - sheep farming - animal welfare - sheep diseases - lambs - farm management - sheep - care of animals
Animal Sciences Group (ASG) heeft een folder ontwikkeld voor schapenhouders over dierenwelzijn. De bedoeling is om beginnende schapenhouders hiermee op weg te helpen, nl. met de 6 belangrijkste problemen: parasieten, complicaties door oormerk, lammersterfte, blauwtong, hittestress en kreupelen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.