Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==discontotarieven
Check title to add to marked list
Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld
Woltjer, G.B. ; Jongeneel, R.A. ; Groot, H.L.F. de - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 50) - 72
landschap - natuurbescherming - economische ontwikkeling - economische groei - grondmarkten - discontotarieven - kosten-batenanalyse - nederland - natuur - natuurontwikkeling - landschapsanalyse - landscape - nature conservation - economic development - economic growth - land markets - discount rates - cost benefit analysis - netherlands - nature - nature development - landscape analysis
Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de literatuur over de Groene Kuznetscurve. Op basis daarvan concluderen we dat overheidsbeleid een essentieel onderdeel is van mogelijke relaties tussen macro-economie en natuur- en landschapsontwikkeling. Consistentie is een eis om een optimale combinatie van groei en natuur tot stand te brengen. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van twee voorbeelden: de grondmarkt en de disconteringsvoet in de kosten-baten analyse. Tot slot wordt als uitsmijter kort ingegaan op de vraag of bij het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur gebruik gemaakt zou kunnen worden van conjuncturele fluctuaties in grondprijzen. Trefwoorden: natuur, landschap, macro-economie, groei, Environmental Kuznetscurve, grondmarkt, disconteringsvoet, MKBA
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.