Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==disease distribution
Check title to add to marked list
Plantenvirussen in het vizier
Stijger, I. ; Verbeek, M. - \ 2016
Wageningen UR
plantenvirussen - virusziekten - ziekteoverdracht - detectie - ziektedistributie - diagnose - bedrijfshygiëne - plant viruses - viral diseases - disease transmission - detection - disease distribution - diagnosis - industrial hygiene
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Bedrijfshygiëne - Schoonhouden bedrijf : Kennisclip Bogo-project e-learning
Dam, M.F.N. van - \ 2016
Groen Kennisnet
bedrijfshygiëne - ziektedistributie - ziektepreventie - schoonmaken en sterilizeren - gewasbescherming - glastuinbouw - lesmaterialen - agrarische bedrijfsvoering - industrial hygiene - disease distribution - disease prevention - cleaning and sterilizing - plant protection - greenhouse horticulture - teaching materials - farm management
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Internationale handel en plantgezondheid van het CIV T&U.
Verschillende opinies over verspreiding Q-koorts
Sikkema, A. ; Hermans, C.M.L. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)17. - ISSN 1389-7756 - p. 8 - 8.
q-koorts - ziektedistributie - geitenhouderij - schapenhouderij - coxiella burnetii - diergezondheid - mest - q fever - disease distribution - goat keeping - sheep farming - animal health - manures
Onderzoekers hebben verschillende meningen over een mogelijke oorzaak van de Q-koorts epidemie in 2008 en 2009. Centrale vraag is of het transport van besmette mest hier aan heeft bijgedragen.
Natuurbezoek en preventiegedrag ziekte van Lyme
Putten, M.J. van; Poortvliet, P.M. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)4. - ISSN 0169-6300 - p. 223 - 229.
natuurgebieden - actieve recreatie - menselijk gedrag - ziektedistributie - lyme-ziekte - opinies - vragenlijsten - natural areas - active recreation - human behaviour - disease distribution - lyme disease - opinions - questionnaires
Met een enquête is onderzocht welke factoren een rol spelen bij de bereidheid van natuurbezoekers om preventieve maatregelen te willen nemen tegen tekenbeten.
Effect of species richness on disease risk: dilution effect and underlying mechanisms
Huang, Z. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer; Frank van Langevelde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570894 - 73
dierziekten - bovidae - rundvee - risico - soortenrijkdom - ziektedistributie - pathogenen - ziekteoverdracht - modellen - afrika - animal diseases - cattle - risk - species richness - disease distribution - pathogens - disease transmission - models - africa

Summary

any pathogens infect multiple host species which can differ in their reservoir competence. Consequently the species richness and composition of the host community can considerably influence the dynamics of disease transmission.

Recently, an increasing number of studies reported the existence of a dilution effect whereby high host species richness reduces the disease risk. However, the generality of the dilution effect and its mechanisms are still highly debated.

In this thesis, I tested the existence of a dilution effect in bovine tuberculosis (BTB) and investigated the underlying mechanisms of the dilution effect.

I detected a possible dilution effect in BTB, where higher mammal species richness reduced the probability of occurrence of BTB at a regional level in Africa, after correcting for cattle density (Chapter 2).

This dilution effect might be caused by encounter reduction, i.e. the presence of non-competent mammal species might act as barriers to herd movement of cattle and reduce encounter rates among herds, which leads to a decreased probability of BTB outbreaks.

Then I extended the study of the BTB dilution effect to the analysis of BTB persistence and recurrence (Chapter 3).

The results showed that mammal species richness was also negatively correlated with the BTB persistence and recurrence.

Besides, I demonstrated that the presence of African buffalo, as a maintenance host for

Mycobacterium bovis (the causative agent of BTB), had a positive identity effect and increased the risk of BTB persistence and recurrence, whereas greater kudu distribution was not correlated with BTB persistence or recurrence.

In addition, BTB persistence and recurrence were correlated with different sets of risk factors.

In Chapter 4, I showed that interspecific variation in species’ reservoir competence could be partly explained by life-history traits in three vector borne diseases, namely Lyme disease, West Nile Encephalitis (WNE) and Eastern Equine Encephalitis (EEE). Species with larger body mass (for hosts of Lyme disease and WNE) or smaller clutch size (for hosts of EEE) had a lower reservoir competence. Given that both larger body mass and smaller clutch size are linked to higher extinction risk of local populations, the results indicate that species with a higher reservoir competence are more likely to remain in the community when biodiversity declines, and thereby potentially increase the risk of transmitting these pathogens.

This might be a possible mechanism underlying the dilution effect.

Combing the results about the relationships between species’ reservoir competence and life-history traits, I constructed a compartmental model to investigate the effect of connectivity on the risk of directly transmitted diseases in metapopulations (Chapter 5).

I showed that different indicators of disease risk (infection prevalence and number of infected individuals) reacted differently to increasing connectivity.

Higher connectivity can not only decrease disease risk due to the dilution effect by increasing species richness, but can also increase disease risk through increasing contact rates among patches (facilitation effect).

The net impact of connectivity depends on the relative importance of the dilution versus facilitation effect.

These results may reconcile the current debate on the dilution effect, and contributes to a better understanding of the impacts of fragmentation on disease risks and the generality of the dilution effect.

M Finally, I combined these findings and reviewed the evidence and critiques on the dilution effect (Chapter 6).

Latest studies (also the BTB study in this thesis) tried to test species identity effects, caused by particular species in communities, and found that the identity effect and dilution effect can operate simultaneously in the host community.

I suggest that the identity effect could act as an additional mechanism explaining the effect of species richness on disease risk.

A weak correlation between host reservoir competence and local extinction risk can create inconsistent effects of host species richness on disease risk.

Moreover, different indicators of disease risk may react differently to the changes in species richness.

This could also be one of the reasons for the controversial results from previous studies that used different indicators (e.g., prevalence or number of infection) of disease risk.

In conclusion, this thesis presents both evidence and critique for the existence of the dilution effect.

Since factors may simultaneously influence community compostion and the characteristics of pathogen transmission (e.g., susceptibility, survival of pathogen etc.), future studies should also consider these factors, rather than only species richness, to better understand the effect of species richness on disease risk.

Onderzoek naar details van bodemgebonden verspreiding van TVX bij tulp
Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Lommen, S.T.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23
bloembollen - tulpen - aceria tulipae - tulpenvirus x - risicofactoren - ziektedistributie - bodemonderzoek - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - risk factors - disease distribution - soil testing
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is bekend dat er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus is. Daarentegen is het risico op mechanische verspreiding tijdens mechanisch pellen, spoelen en waterbroei gering. Tijdens dit onderzoek zijn diverse aanwijzingen verkregen voor verspreiding van TVX via de grond. Praktijkmaatregelen zijn pas te formuleren wanneer deze verspreidingsroute experimenteel bevestigd is en de bijbehorende vector of verspreidingsroute bekend is. Via diverse onderzoeksstrategieën is onderzocht wat de risico’s op bodemgebonden infectie met TVX bij tulp is. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van grond uit een vollegrondskas waar in 2011 bodemgebonden verspreiding van TVX is waargenomen. Teeltproeven met tulp, maar ook met diverse vanggewassen zijn uitgevoerd en de aanwezigheid van bodemschimmels die als virusvector kunnen optreden is bepaald. In een pottenproef met aanwezigheid van TVX-besmette tulpen vond er bij virusvrije tulp zeer beperkt virusverspreiding via de bodem plaats. Daarentegen vond er in een vergelijkbare pottenproef met TVX-besmette grond bij de vangplant Chenopodium amaranticolor veel efficiënter infectie met TVX vanuit de bodem plaats. Tijdens de teelt in de vollegrondskas met grond met TVX-geschiedenis vond er bij tulp geen virusinfectie vanuit de bodem plaats. Daarentegen werd op deze grond wel infectie bij Chenopodium vangplanten, brandnetel en vogelmuur waargenomen. Er was dus weldegelijk een virusreservoir in de bodem aanwezig. Er is zeer waarschijnlijk geen bodemorganisme betrokken bij infectie met TVX vanuit de bodem. Bij infectie vanuit de bodem is bij Chenopodium en onkruiden TVX het eenvoudigst aan te tonen in een wortelmonster. TVX verspreidt niet snel systemisch door de plant waardoor bladbemonstering ongeschikt is voor het aantonen van recente besmettingen vanuit de grond. Op basis van deze resultaten wordt voor onderzoek naar virusreservoirs bij onkruiden geadviseerd zich met name te concentreren op het ondergrondse deel van de plant. De resultaten beschreven in dit rapport laten zien dat bodemgebonden infectie met TVX complexer is dan vooraf gedacht. Specifieke bodemomstandigheden kunnen een cruciale rol spelen bij het wel of niet optreden van infectie vanuit de bodem bij tulp. Deze bodemomstandigheden zijn bij tulp blijkbaar kritischer dan bij vangplanten. Een lijst met maatregelen is samengesteld waarmee TVX-verspreiding via de bodem ze veel als mogelijk beperkt kan worden.
Onderzoek naar de essentaksterfte : de internationale ontwikkelingen en stand van zaken
Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
Boom in business 4 (2013)9. - ISSN 2211-9884 - p. 72 - 75.
fraxinus - chalara fraxinea - ziektedistributie - noord-europa - epidemiologische onderzoeken - inventarisaties - aantasting - rassen (planten) - cultivars - bosbeheer - disease distribution - northern europe - epidemiological surveys - inventories - infestation - varieties - forest administration
In Nederland lijkt de ziekte nog in opkomst, maar in andere landen, zoals Polen, Zweden, Denemarken en de Baltische landen is de essentaksterfte al volop gevestigd en zorgt daar voor grootschalige sterfte in de essenopstanden. In Zweden is de es reeds aangemerkt als rode lijstsoort. Alles lijkt erop dat de ziekte ook in Nederland hard zal toeslaan. In 2012 is dan ook onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de ziekte te beheersen. Een aantal landen zoals die rond de Oostzee heeft zich geworpen op bosverjongingsstrategieën. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft tot voor kort onderzoek gedaan naar de essentaksterfte. De eerste inspectierondes langs proefbeplantingen met gewone es (Fraxinus excelsior) die in de twintigste eeuw zijn aangelegd, stemmen volgens het CGN hoopvol.
Essentaksterfte : stand van zaken van onderzoek 27 november 2012
Kuik, Fons van - \ 2012
plant diseases - fraxinus - fraxinus excelsior - cultivars - fungal diseases - disease distribution - agricultural research - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea
Onderzoeksverslag 'Distributie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenplanten'
Wolf, J.M. van der; Zouwen, P.S. van der; Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Schenk, M.F. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR/Plant Research International/Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 448) - 40
epidemiologie - zaadbesmetting - ziektedistributie - clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - tomaten - glastuinbouw - infectie - solanum lycopersicum - in zaden overlevende bacteriën - epidemiology - seed contamination - disease distribution - plant diseases - plant pathogenic bacteria - tomatoes - greenhouse horticulture - infection - seedborne bacteria
Van 2009 tot 2011 werden kasproeven uitgevoerd om de kolonisatie van tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vanuit besmet zaad en de secundaire verspreiding van Cmm in een gewas te bestuderen.
Wondheling lelie : snel drogen verhoogt de kans op ziekten
Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
lelies - behandeling na de oogst - wonden - ziektepreventie - papaya mosaic virus - ziektedistributie - cultuurmethoden - bloembollen - lilies - postharvest treatment - wounds - disease prevention - disease distribution - cultural methods - ornamental bulbs
Een goede wondheling na een beschadiging is van belang om verspreiding van ziekten later in de bewaring te voorkomen. Beschadiging ontstaat tijdens het rooien en verwerken van de bollen en bij het schubben. Vanwege de verspreiding van PlAMV via beschadigde bollen en schubben is wondheling nu weer actueel. Een goede wondheling kan de verspreiding van het virus verminderen.
Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren
Kock, M. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Martin, W.S. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
tulpenvirus x - tulpen - ziektedistributie - opslag - mechanische invloeden - rhizoglyphus echinopus - tyrophagus putrescentiae - ziekten overgebracht door vectoren - waardplanten - landbouwkundig onderzoek - tulip virus x - tulips - disease distribution - storage - mechanical influences - vector-borne diseases - host plants - agricultural research
Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport beschrijft onderzoek naar enkele extra routes voor mechanische verspreiding van TVX tijdens met name de verwerking van bollen en waterbroei. Dit rapport beschrijft tevens onderzoek naar de betrokkenheid van bollen- en stromijt bij de verspreiding van TVX tijdens de bewaring. Waardplanten-analyse en onderzoek naar verspreidingsroutes via de grond heeft tot zeer interessante nieuwe inzichten geleid.
Tulpenvirus X - Steeds meer kennis en adviezen
Kock, M.J.D. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2012
tulpenvirus x - preventie - ziektedistributie - verspreiding - informatie - bloembollen - tulpen - tulipa - bedrijfshygiëne - tulip virus x - prevention - disease distribution - dispersal - information - ornamental bulbs - tulips - industrial hygiene
Poster met informatie over het tulpenvirus x, of te wel TVX. Er is veel onderzoek naar gedaan en daarmee veel kennis opgedaan. De poster geeft informatie over het virus en adviezen over het voorkomen van besmetting op het bedrijf.
De ene MRSA is de andere niet
Wagenaar, Jaap - \ 2012
livestock farming - staphylococcus aureus - disease distribution - infectious diseases - veterinary science - public health - disease resistance
Grip op Mycosphaerella in komkommer
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2011
mycosphaerella - plant pathogenic fungi - cucumbers - greenhouse horticulture - disease distribution - plant disease control
Ziek en Zeer : Geelziek in Eucomis overdraagbaar met zaad
Vink, P. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)230. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
eucomis - zaden - ziektedistributie - besmetting - xanthomonas hyacinthi - ziektepreventie - gewasbescherming - seeds - disease distribution - contamination - disease prevention - plant protection
In dit artikel een verslag van het onderzoek naar de risico's van overdracht van de geelziekbacterie Xanthomonas hyacinthi met Eucomiszaad. Uit het onderzoek is gebleken dat deze bacterie met het zaad kan overgaan naar een volgende teelt.
Q-fever in wild animals in Europe, a concern for hunters
Rotterdam, B. van; Langelaar, M. ; Giessen, J. van der; Roest, H.I.J. ; Grone, A. - \ 2010
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)10. - ISSN 0040-7453 - p. 420 - 422.
wilde dieren - q-koorts - coxiella burnetii - infectieziekten - ziektedistributie - tekenbeten - europa - literatuuroverzichten - wild animals - q fever - infectious diseases - disease distribution - tick bites - europe - literature reviews - borne zoonotic bacteria - ixodes-ricinus ticks - coxiella-burnetii - serologic survey - northern spain - prevalence - pathogens - infection
Het is onbekend of, hoe en in welke mate Coxiella burnetii circuleert onder wild in Nederland. In dit artikel wordt ingegaan op de literatuur over de circulatie van Coxiella burnetii onder niet gedomesticeerde diersoorten in Europa.
Verspreiding van stengelaaltjes door uitgangsmateriaal : thema Fytosanitair beleid
Molendijk, L.P.G. ; Doorn, J. van; Dees, R.H.L. ; Beers, T.G. van - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
verspreiding - ziektedistributie - nematoda - besmetting - vermeerderingsmateriaal - onderzoek - fytosanitair beleid - dispersal - disease distribution - contamination - propagation materials - research - phytosanitary policies
Onderzocht is of het uitgangsmateriaal (zaai- en pootgoed) een rol speelt bij besmettingen met stengelaaltjes in de praktijk. Vooralsnog is er geen sterke relatie gevonden tussen de besmettingen en het uitgangsmateriaal. Veel meer besmettingen zijn te wijten aan onbekendheid met de symptomen, vooral in andere gewassen dan uien of bloembollen. Daarnaast speelt gebrekkige bedrijfshygiëne een rol. In een vervolgproject moet meer aandacht worden besteed aan gerichte kennisoverdracht van bewustwording en symptoom-herkenning in de praktijk. Moleculaire technieken en langdurige waardplant-experimenten kunnen mogelijk meer helderheid verschaffen over de verschillen tussen de stengelaaltjespopulaties.
Arabis-mozaïekvirus - risico's uit grond en onkruid
Kock, M.J.D. de; Dees, R.H.L. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)193. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
arabis-mozaïekvirus - bloembollen - onkruiden - ziektedistributie - detectie - ziektebestrijding - arabis mosaic virus - ornamental bulbs - weeds - disease distribution - detection - disease control
Sinds enkele jaren levert het Arabismozaïekvirus vragen op van importerende landen. PPO doet onderzoek naar dit virus, en heeft inmiddels ontdekt dat de levenscylus verloopt via een aaltje, maar dat ook onkruiden een belangrijke rol kunnen spelen in de verspreiding en instandhouding van het virus.
Stengelaaltjes : een totaal verhaal
Vreeburg, Peter - \ 2010
ditylenchus dipsaci - ornamental bulbs - tulips - narcissus - hyacinths - symptoms - control methods - hot water treatment - disease distribution
Geelziek in bijzondere bolgewassen en hyacint
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. ; Hollinger, T.C. - \ 2010
hyacinten - scilla - hyacinthoides hispanica - chionodoxa - muscari - bloembollen - xanthomonas hyacinthi - ziektedistributie - besmetting - plantenziekten - hyacinths - ornamental bulbs - disease distribution - contamination - plant diseases
Poster met onderzoeksinformatie over de verspreiding van geelziek (Xanthomonas hyacinthii) en het effect van spoelen en heetstook hierop.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.