Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==disinfectants
Check title to add to marked list
Ecotoxicological effects and DPB-formation in water treated with SDCC-derived chlorine
Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C079/16) - 25 p.
ecotoxicology - chlorine - disinfectants - water - ecotoxicologie - chloor - ontsmettingsmiddelen
Ontsmettingsmiddel niet altijd getest op effect in plantaardige teelten : toevoeging aan druppelwater of complete installatie
Stijger, Ineke ; Os, Erik van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - disinfectants - nutrient solutions - trickle irrigation - disinfection - effects - adverse effects - chlorine - hydrogen peroxide - irrigation water - plant viruses - recirculating systems

Een vertegenwoordiger rijdt het erf op, doet zijn kofferbak open en prijst een willekeurig ontsmettingsmiddel aan. Het gebeurt regelmatig, weten Wageningen UR onderzoekers Ineke Stijger en Erik van Os te vertellen. En er zijn nog steeds telers die de verkopers op hun woord geloven. “Niet veel later hebben wij ze aan de telefoon met de vraag waarom het water toch niet voldoende schoon is.” De onderzoekers roepen telers daarom op kritisch te blijven kijken naar nieuwe middelen en technieken. “Geloof de werking pas als die via onafhankelijk onderzoek is bewezen.”

Plasma geactiveerd water: proeven perspectiefvol, opschaling naar praktijk nieuwe uitdaging
Hofland-Zijlstra, Jantineke ; Quaedvlieg, William - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - trials - disinfectants - environmental protection - plant protection - cut flowers - pot plants - gerbera - cymbidium - mildews - botrytis

FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen jaar proeven gedaan met plasma geactiveerd water. Ze bevestigen de ontsmettende werking van dit milieuvriendelijke middel. Grote uitdaging is echter om deze resultaten te vertalen naar praktijktoepassingen.

Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel
Quaedvlieg, William ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Lemmers, M.E.C. ; Ruijven, J.P.M. van; Kolk, J.P. van der; Slootweg, G. ; Stijger, I. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - pectobacterium carotovorum - botrytis cinerea - fusarium - tomatenmozaïekvirus - gerbera - biociden - landbouwkundig onderzoek - fytotoxiciteit - corrosie - ontsmettingsmiddelen - glastuinbouw - horticulture - plant protection - tomato mosaic virus - biocides - agricultural research - phytotoxicity - corrosion - disinfectants - greenhouse horticulture
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) en kas (corrosie). Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Plasma geactiveerd water veelbelovend voor de glastuinbouw : inzet als ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddel
Kierkels, T. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 54 - 55.
glastuinbouw - gewasbescherming - ontsmettingsmiddelen - reactieve zuurstof soorten - oxidatie - proeven - biociden - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - plant protection - disinfectants - reactive oxygen species - oxidation - trials - biocides - sustainability
De eerste proeven met plasma geactiveerd water zijn veelbelovend. In het lab worden Erwinia en Botrytis afgedood of sterk teruggedrongen. Daarmee kan het plasma geactiveerde water wellicht een alternatief vormen voor ontsmetting met chloor. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om het gewas te beschermen tegen ongewenste organismen. Een groot samenwerkingsverband verkent de mogelijkheden verder.
Koken en bolontsmetting narcis zonder formaline
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 19
narcissus - bloembollen - fusarium - penicillium - desinfectie - alternatieve methoden - ontsmettingsmiddelen - ziektebestrijding - heetwaterbehandeling - ornamental bulbs - disinfection - alternative methods - disinfectants - disease control - hot water treatment
Bij narcis valt het gebruik van formaline weg als basis voor de bolontsmetting bij voorweken, koken en de ontsmetting vlak voor planten. In dit PPO-onderzoek is een aantal alternatieve middelen(combinaties) getest op hun werking tegen Fusarium bolrot, huidziek en Penicillium en beoordeeld op invloed op de opbrengst. Captan en combinaties van prochloraz + thiofanaat-methyl waren instaat formaline goed te vervangen ten aanzien van de opbrengst en huidkwaliteit. Als de bollen na het koken nog worden verwerkt is het gebruik van captan sterk af te raden i.v.m. blootstellingsrisico’s. De bestrijding van bolrot viel in alle gevallen zwaar tegen. Zowel bij de oude adviezen met formaline als bij de alternatieve middelencombinaties zonder formaline trad zeer veel bolrot op. Achteraf bleek de gebruikte partij Dutch Master zeer zwaar latent besmet te zijn met Fusarium. Een conclusie ten aanzien van de bolrotbestrijding viel daardoor niet met zekerheid te trekken. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om na te gaan of formaline voor het voorkomen van de bolrotverspreiding, kan worden vervangen door de andere middelen captan, prochloraz en thiofanaat-methyl. De werking van de middelen werden niet meetbaar beïnvloed door het tijdstip van de warmwaterbehandelingen (vroeg of laat) met of zonder voorweken. Getest is zowel bij voorweken gevolgd door een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C, als bij een vroege (half augustus) en late (half september) warmwaterbehandeling bij 2 uur 45°C. Vroeg koken leidde soms wel tot meer bolrot dan laat koken. De geteste cultivars waren Tête-à-Tête (o.a. Penicillium), Barrett Browning (o.a. huidkwaliteit) en Dutch Master (o.a. bolrot).
Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen
Bulle, A.A.E. ; Lans, A.M. van der; Aanholt, J.T.M. van - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 19
bloembollen - dompelbaden - fungiciden - ontsmettingsmiddelen - warmte - ph - effecten - projecten - gewasbescherming - ornamental bulbs - dips - fungicides - disinfectants - heat - effects - projects - plant protection
De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelbad behoorlijk vervuild raken met bijvoorbeeld (stengel)aaltjes, mijten en sommige virussen. Hiermee vindt vervolgens verspreiding plaats naar andere partijen bollen. De middelen in het dompelbad doden deze organismen niet allemaal. Verspreiding van organismen via een dompelbad zou sterk verminderd kunnen worden wanneer het bad gedurende een half uur verhit kan worden tot 65°C. Het is echter niet bekend of de gewasbeschermingsmiddelen in het bad, voornamelijk fungiciden, bestand zijn tegen een dergelijke verhitting. Doel van dit project was na te gaan of verhitting van dompelbadvloeistof gevolgen heeft voor de concentratie, de effectiviteit en de pH van de dompelvloeistof. Een dompelbad met een mix aan fungiciden is een aantal keren verhit gedurende 30 minuten op 65°C. Al na een eerste verhitting was een duidelijk verschil in kleur en schuimlaag te zien in vergelijking met een normaal koud bad (20°C). Ondanks dat de dompelvloeistof voortdurend in beweging werd gehouden, ook tijdens de periode van afkoeling, ontstond er residu op de bodem van het verhitte bad. In plaats van een mix is vervolgens voor vier fungiciden, Brabant captan (captan), Mirage Elan (prochloraz), Rudis (prothioconazool) en Securo (pyraclostrobin + folpet), die afzonderlijk in oplossing waren gebracht, twee keer een serie analyses bepaald na een aantal keren verhitting. Ondanks het soms grillige verloop in opeenvolgende metingen vallen een aantal aspecten op: • van captan, folpet en prothioconazool werden voornamelijk de afbraakproducten gemeten. Er zijn geen grote verschillen gemeten in concentraties van deze stoffen tussen een koud en een verhit dompelbad. • de concentratie prochloraz was wisselend tussen een verhit en een normaal koud bad • in de concentratie pyraclostrobin zijn grote fluctuaties gezien, waarbij zelfs een hogere concentratie dan de beginwaarde werd gemeten. Dit was zowel bij een verhit als bij een koud bad het geval. Wanneer een mix aan fungiciden in het dompelbad aanwezig is daalt de pH sterk na verhitten. Al na één keer verhitten was de pH-waarde gedaald naar 1.7. Bij verhitting van dompelbaden met één fungicide werd duidelijk dat de pH vooral bij captan en folpet sterk daalde. In een normaal dompelbad daalde de pH bij captan en folpet licht. Bij andere middelen daalde de pH lichtt of bleef stabiel. In dompelvloeistof waaraan een kunstmatige besmetting met Fusariumsporen was toegevoegd, bleek dat de dompeloplossingen met Brabant captan, Mirage Elan, Rudis of Securo na negen keer verhitten nog een goede bestrijding van Fusariumsporen gaven. In deze labproef was duidelijk te zien dat bij koude dompelvloeistof veel bacteriën uitgroeiden en na verhitting van de dompelvloeistof geheel niet. Voor de vier onderzochte fungiciden lijkt verhitting mogelijk, mits bij verlies van middelen voldoende wordt aangevuld en mits de pH voldoende op peil wordt gehouden. Verhitting van het dompelbad lijkt, gezien dit onderzoek, mogelijk. Op deze manier kunnen schadelijke organismen in het dompelbad worden gedood en kan verspreiding worden beperkt. De resultaten van dit project geven aan dat als een combinatie van fungiciden wordt verhit er reacties kunnen optreden waardoor de concentratie en daarmee de werking niet meer gegarandeerd is. Voor iedere combinatie zal bepaald moeten worden of verhitting mogelijk is zonder negatieve gevolgen. Bollen zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur van 65°C. Verhitting zal dus moeten worden uitgevoerd op een moment dat geen bollen worden gedompeld, bijvoorbeeld aan het eind van de dag.
Rudis pakt ook agressieve variant Fusarium aan
Dwarswaard, A. ; Bulle, A.A.E. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)282. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
tulpen - bloembollen - fusarium oxysporum - schimmelziekten - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - effecten - tulips - ornamental bulbs - fungal diseases - disinfectants - applied research - effects
Schimmels kunnen relatief gemakkelijk muteren. Wat lange tijd een milde aandoening was kan door mutatie een agressieve vorm worden. Dit doet zich voor bij Fusarium oxysporum, de schimmel die onder meer zuur in tulp veroorzaakt. PPO onderzocht op verzoek van Bayer CropScience of het bolontsmettingsmiddel Rudis in staat is om verschillende varianten van de zuurschimmel effectief te bestrijden.
Onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van formaline in de bollenteelt : alternatieven voor formaline in de voorweek- en warmwater-behandeling en vervangen van formaline tijdens het ontsmetting via dompelen kort voor planten
Dam, M.F.N. van; Boer, M. de; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 36
bloembollen - bacterieziekten - schimmelziekten - heetwaterbehandeling - formaldehyde - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - ziektepreventie - alternatieve methoden - tests - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bacterial diseases - fungal diseases - hot water treatment - disinfectants - disinfection - disease prevention - alternative methods - agricultural research
Zeeuwse aquacultuurondernemers zijn in januari 2013 vier dagen naar de regio Cadiz en Huelva in Spanje afgereisd om kennis te maken met de aquacultuuractiviteiten en te leren van de ervaringen daar. Deze studiereis is georganiseerd in het kader van het inmiddels afgeronde RAAK Internationaal project 'Het zoute goud', waarvan HZ University of Applied Sciences penvoerder was. De studiereis naar Spanje vormde samen met een slotsymposium de afsluiting van dit project.
Minder spuien is ook een kwestie van durven (interview met o.a. Ellen Beerling)
Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - recirculatiesystemen - milieubeheersing - lozing - afvalwaterbehandeling - waterkwaliteit - wateropslag - ontsmettingsmiddelen - groenten - snijbloemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - recirculating systems - environmental control - disposal - waste water treatment - water quality - water storage - disinfectants - vegetables - cut flowers
Op termijn mogen tuinbouwbedrijven geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen meer uitstoten en dienen teeltsystemen volledig gesloten te zijn. Een aantal bedrijven boekt al goede vooruitgang. Met voldoende wateropslag- en ontsmettingscapaciteit, zorgvuldig werken en een beetje durf is het milieu gediend en wordt flink bespaard op bemestingskosten.
Overleving van komkommerbontvirus (CGMMV) in verschillende milieus
Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 21
komkommerbontvirus - plantenziekten - cucumis sativus - verspreide infecties - gewasbescherming - ontsmettingsmiddelen - bedrijfshygiëne - organisch bodemmateriaal - tests - effecten - cucumber green mottle mosaic virus - plant diseases - disseminated infections - plant protection - disinfectants - industrial hygiene - soil organic matter - effects
Komkommerbontvirus is een virus dat via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via sap van geïnfecteerde planten kan bij alle gewashandelingen zoals indraaien, snoeien en oogsten het virus worden overgedragen op gezonde planten. Verspreiding van het virus is mogelijk via besmet materiaal zoals mesjes, scharen, kleding en fust. Het virus kan overblijven in gewasresten zoals bladeren, wortels en vruchten. Grote vraag is of er ook andere bronnen voor een nieuwe infectie met komkommerbontvirus zijn? Doel van het onderzoek is om praktische kennis voor de telers te vergaren die direct toepasbaar is en antwoord geeft op de in de praktijk levende vragen.
Goed Gietwater: Werkpakket 2: Kwaliteit gietwater en groeiprestaties
Blok, C. ; IJdo, M.L. ; Maas, A.A. van der; Marrewijk, I. van - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1215) - 48
glastuinbouw - waterkwaliteit - irrigatie - emissie - kwaliteitsnormen - ontsmettingsmiddelen - organische stof - groeiremmers - tests - greenhouse horticulture - water quality - irrigation - emission - quality standards - disinfectants - organic matter - growth inhibitors
Referaat De opkweeksector stelt hoge eisen aan de kwaliteit van gietwater ter voorkoming van groeiremming en ziekten. Lozingen en emissies zijn soms een uitweg om risico’s te mijden. Het project Goed Gietwater beoogt de ontwikkeling van een duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw. Hiermee moet de emissie geminimaliseerd worden. In dit verslag over werkpakket 2 wordt een geselecteerd aantal factoren die de kwaliteit van het gietwater negatief kunnen beïnvloeden nader onderzocht. Het gaat om een ontsmettingsmiddel (natrium hypochoriet), twee organische stoffen (POW-humus en kokoschips) een remstof (Alar) en een vloeier. Deze stoffen worden in meetreeksen getest op groeiremming. Natrium hypochloriet laat groeiremming zien vanaf 45 mg/l, ook Alar (Daminozide) remt de groei vanaf 45 mg/l. De organische stoffen en de vloeier vertonen geen groeiremming. Een hoog gehalte aan organische stof beïnvloedt wel de groei van micro-organismen en kan verstorend werken bij de UV-ontsmetting. In een tweede reeks testen is gekenen naar het tenietdoen van de groeiremming met geavanceerde oxidatie. Geavanceerde oxidatie (AOX) lijkt geen oplossing te bieden voor afbraak van natrium hypochloriet, humus en exudaat van kokoschips bij de in de praktijk toegepaste UVc-dosis (maximaal 250 mJ/cm2). Vloeier in demiwater wordt bij een hoge dosis peroxide (30ppm) en 240mJ/cm2 UVc tot 45% afgebroken. AOX leidt niet tot substantiele afbraak van remstoffen. Abstract The propagation sector demands a very high quality of irrigation water to prevent negative growth effects and diseases. Discharge of nutrient solution is sometimes used to avoid risks for the crop. The project Goed Gietwater (Good Irrigation Water) aims to develop sustainable water technology for nurseries in greenhouse horticulture. The underlying aim is to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. This report decribes how in Work Package 2 a selected number of quality determining factors was investigated in laboratory experiments. The tested materials were a disinfectant (sodium hypochlorite), two organic compounds (POW-humic and coconut chips) a growth control agent (Alar) and a surfactant as used in rockwool. Sodium hypochlorite gave growth inhibition from 45 mg/l on, Alar (Daminozide) reduced growth from 45 mg/l. The organic substances and surfactant showed no growth inhibition. In a subsewuent series of tests advanced oxidation (AOX) seems no solution to destruct sodium hypochlorite or POW humus or the exudate of coir chips when applied in practical UVc doses (up to 250 mJ/cm2). Surfactant with a high dose peroxide (30 ppm) and 240mJ/cm2 UVc is broken down up to 45%. AOX does not readily destrcut growth control agents.
Waterstofperoxide en UV-ontsmetter werken samen extra effectief (interview met o.a. Erik van Os)
Arkesteijn, M. ; Os, E.A. van - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 16 - 17.
snijbloemen - rozen - gewasbescherming - waterstofperoxide - ultraviolette straling - drainagewater - hergebruik van water - ontsmettingsmiddelen - proeven - glastuinbouw - uv-lampen - cut flowers - roses - plant protection - hydrogen peroxide - ultraviolet radiation - drainage water - water reuse - disinfectants - trials - greenhouse horticulture - uv lamps
Een combinatie van twee gangbare technieken, waterstofperoxide en UV, geeft een beter ontsmettingsresultaat dan ieder afzonderlijk. Bovendien worden er restanten gewasbeschermingsmiddelen afgebroken. Tegelijkertijd blijkt dat simpel meer aandacht voor het watersysteem zijn vruchten afwerpt.
Ontsmetten met Easy Ice Clean ("Coldblast") "Proof of principle"
Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Gulik, M.W. van; Diepenhorst, T. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1156) - 22
glastuinbouw - hygiëne - decontaminatie - hogedruktechnologie - koudeshock - ontsmettingsmiddelen - nederland - greenhouse horticulture - hygiene - decontamination - high pressure technology - cold shock - disinfectants - netherlands
In dit onderzoek is er gekeken naar de potentie en het proof of principle van de Cold Jet techniek van Easy Ice Clean in de tuinbouw. Met dit onderzoek is getracht te beantwoorden of de Cold Jet techniek potentie heeft als alternatieve ontsmettingstechniek voor chemische middelen. De techniek die in dit onderzoek een rol speelde is een techniek die gebruik maakt van droogijs (bevroren CO2). Droogijspellets worden onder grote druk op een te reinigen oppervlak gestraald. Als gevolg van de koude shock en de kracht van de straal kunnen oppervlakken worden gereinigd en misschien wel worden ontsmet. Deze techniek kan een milieuvriendelijke oplossing zijn voor het reinigen van oppervlakken zoals tafels, vloeren, materialen en kassen bij uiteenlopende glastuinbouwteelten. Op basis van het uitgevoerde experiment kan worden geconcludeerd dat de droogijsstraal techniek een onvoldoende ontsmettend effect heeft om een alternatief te zijn voor chemische ontsmettingsmiddelen. De techniek heeft potentie in de glastuinbouw bij het schoonmaken van ernstig vervuilde oppervlakken en complexe apparatuur en installaties. Ook installaties en apparatuur die gevoelig zijn voor water (corrosie) kunnen met deze methode wel grondig worden schoon gemaakt. Ook kan de techniek in combinatie met andere aanvullende technieken wel leiden tot een schoon én ontsmet oppervlak.
Zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel
Werd, H.A.E. de; Lans, A.M. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; mestdagh, I. ; Hoop, M. D' - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
bloembollen - dompelbaden - ontsmettingsmiddelen - residuen van ontsmettingsmiddelen - waterkwaliteit - benodigde machines - gebruiksefficiëntie - kosten - ornamental bulbs - dips - disinfectants - disinfectant residuals - water quality - machinery requirements - use efficiency - costs
Het doel van dit onderzoek is om het bloembollenbedrijfsleven en de KAVB in het bijzonder de kennis te geven waarmee zij kan beoordelen of zuivering van dompelbadrestanten met de Sentinel een reëel alternatief is, voor het geval het uitrijden van dompelbadrestanten in de toekomst geen werkbare oplossing meer zou zijn. Hiervoor is inzicht nodig in: - effectiviteit van zuivering met de Sentinel - het wettelijke kader waar bij gebruik van de Sentinel rekening gehouden dient te worden - kosten. Daarnaast is gevraagd de voor- en nadelen van biologische zuivering van dompelbadrestanten ten opzichte van zuivering met de Sentinel inzichtelijk te maken indien dat mogelijk is op basis van bestaande kennis.
Meereizende insecten duurzamer bestreden
Qiu, Y.T. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)april. - p. 17 - 17.
ontsmettingsmiddelen - desinfecteren - internationale handel - gewasbescherming - plantenplagen - plagenbestrijding - insectenplagen - disinfectants - disinfestation - international trade - plant protection - plant pests - pest control - insect pests
Insecten die meereizen met internationaal verhandeld plantaardig materiaal kunnen de economie flink schaden. Wageningen UR ontwikkelde samen met de sector een milieuvriendelijke bestrijding van de beestjes, die hard nodig is in de handel.
Different virucidal activities of hyperbranched quaternary ammonium coatings on poliovirus and influenza virus
Tuladhar, E. ; Koning, M.C. de; Fundeanu, I. ; Beumer, R.R. ; Duizer, E. - \ 2012
Applied and Environmental Microbiology 78 (2012)7. - ISSN 0099-2240 - p. 2456 - 2458.
spread - disinfectants - contamination - compound - efficacy - surfaces - disease
Virucidal activity of immobilized quaternary ammonium compounds (IQACs) coated onto glass and plastic surfaces was tested against enveloped influenza A (H1N1) virus and nonenveloped poliovirus Sabin1. The IQACs tested were virucidal against the influenza virus within 2 min, but no virucidal effect against poliovirus was found in 6 h.
Mixed species biofilms of Listeria monocytogenes and Lactobacillus plantarum show enhanced resistance to benzalkonium chloride and peracetic acid
Veen, S. van der; Abee, T. - \ 2011
International Journal of Food Microbiology 144 (2011)3. - ISSN 0168-1605 - p. 421 - 431.
food-processing environment - stress resistance - sos response - egd-e - strains - growth - sanitizers - microorganisms - disinfectants - contamination
We investigated the formation of single and mixed species biofilms of Listeria monocytogenes strains EGD-e and LR-991, with Lactobacillus plantarum WCFS1 as secondary species, and their resistance to the disinfectants benzalkonium chloride and peracetic acid. Modulation of growth, biofilm formation, and biofilm composition was achieved by addition of manganese sulfate and/or glucose to the BHI medium. Composition analyses of the mixed species biofilms using plate counts and fluorescence microscopy with dual fluorophores showed that mixed species biofilms were formed in BHI (total count, 8-9 log10 cfu/well) and that they contained 1-2 log10 cfu/well more L. monocytogenes than L. plantarum cells. Addition of manganese sulfate resulted in equal numbers of both species (total count, 8 log10 cfu/well) in the mixed species biofilm, while manganese sulfate in combination with glucose, resulted in 1-2 log10 more L. plantarum than L. monocytogenes cells (total count, 9 log10 cfu/well). Corresponding single species biofilms of L. monocytogenes and L. plantarum contained up to 9 log10 cfu/well. Subsequent disinfection treatments showed mixed species biofilms to be more resistant to treatments with the selected disinfectants. In BHI with additional manganese sulfate, both L. monocytogenes strains and L. plantarum grown in the mixed species biofilm showed less than 2 log10 cfu/well inactivation after exposure for 15 min to 100 µg/ml benzalkonium chloride, while single species biofilms of both L. monocytogenes strains showed 4.5 log10 cfu/well inactivation and single species biofilms of L. plantarum showed 3.3 log10 cfu/well inactivation. Our results indicate that L. monocytogenes and L. plantarum mixed species biofilms can be more resistant to disinfection treatments than single species biofilms. Research Highlights ¿Listeria monocytogenes and Lactobacillus plantarum form mixed species biofilms. ¿Single species biofilms are more resistant than planktonic cells. ¿Mixed species biofilms are more resistance than single species biofilms. Keywords: Biofilm; Listeria monocytogenes; Lactobacillus plantarum; Peracetic acid; Benzalkonium chloride
Watervoorziening en emissie bij tomaat
Os, Erik van - \ 2011
greenhouse horticulture - water supply - emission - pesticides - tomatoes - water flow - optimization methods - growth inhibitors - disinfectants - environmental management
Glastuinbouw Waterproof : WP5: Haalbaarheidstudie zuiveringstechnieken restant- water substraatteelt
Jurgens, R. ; Appelman, W. ; Kuipers, N. ; Feenstra, L. ; Creusen, R. ; Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Balendonck, J. - \ 2010
Apeldoorn : TNO Bouw en Ondergrond, Milieu en Leefomgeving - 147
glastuinbouw - substraten - teeltsystemen - siergewassen - snijbloemen - rozen - recirculatiesystemen - wateropname (planten) - ontsmettingsmiddelen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - gewasbescherming - greenhouse horticulture - substrates - cropping systems - ornamental crops - cut flowers - roses - recirculating systems - water uptake - disinfectants - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - plant protection
Op een rozenbedrijf is de toepassing van geavanceerde oxidatie (combinatie van waterstofperoxide (H2O2) en UV-licht getest als methode om groeiremming bij recirculatie op te heffen. Bij goede resultaten kan het drainwater langer worden hergebruikt en vermindert de lozing van water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het gewas is geen groeiremming aangetoond en zijn geen groeiverschillen gemeten tussen de verschillende behandelingen (UV en H2O2/UV). Uit de proef is gebleken dat gedurende een lange periode een productief gewas kan worden geteeld zonder drainwater te hoeven lozen. Dit geldt niet voor ieder bedrijf, maar het lijkt mogelijk om de grenzen te verleggen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.