Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==docenten
Check title to add to marked list
Regioleren : Professionalisering van docenten, docententeams en organisaties met behulp van scenario’s
Wesselink, R. ; Gulikers, J.T.M. ; Dubbeldam, Ria - \ 2016
Wageningen UR - 2 p.
regioleren - docenten - vaardigheden - onderwijsmethoden - regional atelier - teachers - skills - teaching methods
Deze rubric beschrijft negen rollen voor docenten bij regioleren. Een tool die goed inzetbaar is voor de ontwikkeling van docenten in de verschillende rollen, maar ook bruikbaar is op team-, school- en HRM-niveau.
Biobased products and Biorefinery
Koenders, P. ; Vilsteren, G.E.T. van - \ 2015
Wageningen UR - 11 p.
biobased economy - biobased chemistry - biobased materials - education - teachers - chemie op basis van biologische grondstoffen - materialen uit biologische grondstoffen - onderwijs - docenten
Presentatie van de derde CBBE docentendag met als onderwerp: Biobased Products and Biorefinery.
Over de bodem is nog zoveel te leren
Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers
Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
Samen een practicum immunologie ontwerpen
Versluis, K. ; Savelkoul, H.F.J. - \ 2014
Bionieuws 24 (2014)9. - ISSN 0924-7734 - p. 14 - 14.
onderwijsmethoden - lesmaterialen - laboratoriummethoden - proeven - immunologie - elisa - docenten - voortgezet onderwijs - teaching methods - teaching materials - laboratory methods - trials - immunology - teachers - secondary education
Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.
Doceren in Regioleren : rollen, taken en competenties van docenten in regionale leerarrangementen
Oonk, C. ; Beers, P.J. ; Wesselink, R. ; Dubbeldam, R. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 12
regioleren - docenten - vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - functieverrijking - regional atelier - teachers - skills - competency based education - job enrichment
Je raakt als docent betrokken bij regioleren. Wat betekent het leren in de regio voor jouw rol als docent? Welke nieuwe taken staan je te wachten en welke competenties heb je daarvoor nodig? Deze brochure biedt een overzicht van de nieuwe rollen, taken en competenties.
Expertisecentrum Dierenwelzijn : bijscholing HBO docenten
Hokwerda, J. ; Hopster, H. - \ 2013
dierenwelzijn - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - docenten - bijscholing - animal welfare - education - higher education - vocational training - teachers - continuing training
Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar dierhouders en praktijk. In dit onderdeel van het project staat de bijscholing van HBO docenten over dierenwelzijn centraal.
Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 12 - 13.
informeel onderwijs - leeractiviteiten - leerervaringen - onderwijsmethoden - onderwijsvaardigheden - docenten - natuur- en milieueducatie - voortgezet onderwijs - non-formal education - learning activities - learning experiences - teaching methods - teaching skills - teachers - nature and environmental education - secondary education
Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs
Holster, H.C. ; Heijman, T. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 618) - 34
agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - computerondersteund onderwijs - docenten - coachen - kennisoverdracht - internet - communities of practice - agricultural education - intermediate vocational training - computer assisted instruction - teachers - coaching - knowledge transfer
Schools in Green (agricultural based) education are looking for new ways of offering education by the digital way. This is a specific issue for small educational institutes. Communication goals, resources and digital systems are put side by side. Considerations for choices to be made are discussed and recommendations are given.
Workshop Bescherm de planten!
Willemen, D. ; Goud, J.C. - \ 2012
Gewasbescherming 43 (2012)1. - ISSN 0166-6495 - p. 13 - 13.
docenten - workshops (programma's) - gewasbescherming - lerarenopleidingen - biologie - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - teachers - workshops (programs) - plant protection - educational courses - biology - secondary education - intermediate vocational training
Op verzoek van het NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie, verzorgde de landelijke scholierenwebsite www.plantenziektekunde.nl tweemaal een workshop tijdens de jaarlijkse NIBI-conferentie voor biologiedocenten. De bijeenkomst had deze keer als thema ‘Bescherm jezelf!’
Docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten : theorie en praktijk in de klas
Bouwman-Smits, L. - \ 2011
docenten - agrarisch onderwijs - bijscholing - plantencelbiologie - plantenontwikkeling - teachers - agricultural education - continuing training - plant cell biology - plant development
Poster met informatie over de docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten.
Nascholing voor docenten biologie : voortplantingsstrategieën van planten; de evolutionele context
Bouwman-Smits, L. - \ 2011
bijscholing - docenten - voortplanting - planten - evolutie - onderwijsmethoden - continuing training - teachers - reproduction - plants - evolution - teaching methods
Het resultaat van het project is een tweedaagse nascholingscursus voor docenten gericht op voortplantingsstrategieën van planten. De cursisten maken kennis met de seksualiteit van mossen tot zaadplanten. Ze doen hands-on ervaring op met practica en experimenten die ze rechtstreeks kunnen importeren in hun lessen en practica.
Docententraining ondernemerschap
Kortstee, H.J.M. - \ 2011
bijscholing - ondernemerschap - docenten - agrarisch onderwijs - continuing training - entrepreneurship - teachers - agricultural education
Het doel van dit project is de competenties op het gebied van ondernemerschap bij docenten in het Groen Onderwijs (verder) te ontwikkelen en te versterken.
Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs
Potters, J.I. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 30
agrarisch onderwijs - biologische landbouw - onderwijsonderzoek - attitudes - studenten - docenten - leerlingen - agricultural education - organic farming - educational research - students - teachers - pupils
In de huidige onderwijspraktijk biedt een beperkt aantal instellingen een specifieke opleiding of opleidingsvariant biologische landbouw aan. Bij de overige instellingen wordt het als keuzevak aangeboden of komt het onderwerp in andere vakken of helemaal niet aan de orde. Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de studentrespondenten tijdens de opleiding op geen enkele manier met biologische landbouw in aanraking komt. De studenten zelf vinden dat er meer aandacht voor mag en moet zijn. De beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs is overwegend positief. Bij ruim een derde van de studenten en docenten is de beeldvorming ten positieve veranderd in de afgelopen jaren. De uitdaging en tegelijkertijd de vraag is: hoe weet het onderwijs de kansen van de biologische landbouw de komende tijd te benutten? Er is een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Matchingsbijeenkomst : docent zoekt onderzoeker : reportage
Noorduyn, L. ; Potters, J.I. - \ 2010
Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 8 - 9.
onderzoekers - docenten - samenwerking - biologische landbouw - onderwijs - toegepast onderzoek - projecten - research workers - teachers - cooperation - organic farming - education - applied research - projects
Onderzoekers hebben interessante onderzoeksvragen waar studenten of leerlingen van hbo en mbo aan kunnen werken. Goed voor uitwisseling van de nieuwste kennis. Maar hoe vinden onderzoek en onderwijs elkaar? Het project Leren met Toekomst werkt met matchingsbijeenkomsten voor de biologische sector.
Ondernemerschap in het onderwijs regionaal aanpakken : samenwerking
Noorduyn, L. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2010
Syscope Magazine 2010 (2010)25. - p. 20 - 21.
agrarisch onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - onderzoekers - toegepast onderzoek - docenten - publiek-private samenwerking - Nederland - agricultural education - entrepreneurship - cooperation - research workers - applied research - teachers - public-private cooperation - Netherlands
Lesgeven over ondernemerschap is niet eenvoudig: de docent moet beschikken over de laatste kennis en aansluiting hebben met ondernemers. Een nieuwe aanpak maakt duidelijk hoe de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers het best is op te pakken.
Ondernemen met een koe : landelijke onderwijsdag melkveehouderij
Barnier, L. - \ 2008
Vakblad Groen Onderwijs 50 (2008)18. - ISSN 1568-8704 - p. 27 - 27.
agrarisch onderwijs - melkveehouderij - docenten - agricultural education - dairy farming - teachers
Docenten veehouderij die uit het hele land kwamen samen, sprokkelen kennis bij elkaar en wisselen kennis uit over actuele discussies en innovaties in de melkveehouderij
Bijscholing docenten gewasbescherming
Os, G.J. van - \ 2008
agrarisch onderwijs - onderzoek - scholingscursussen - lesmaterialen - docenten - onderzoekers - gewasbescherming - kennisoverdracht - agricultural education - research - training courses - teaching materials - teachers - research workers - plant protection - knowledge transfer
Posterpresentatie over Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat jaarlijks scholingsdagen en excursies voor docenten gewasbescherming uit het groen onderwijs (mbo en hbo) organiseert
Kennisoverdracht is mensenwerk
Os, G.J. van - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)3. - ISSN 0166-6495 - p. 86 - 88.
gewasbescherming - plantenplagen - plantenziekten - bestrijdingsmethoden - onderwijsmethoden - docenten - beroepsopleiding - lesmaterialen - compact discs - computerondersteund onderwijs - kennisoverdracht - kennissystemen - plant protection - plant pests - plant diseases - control methods - teaching methods - teachers - vocational training - teaching materials - computer assisted instruction - knowledge transfer - knowledge systems
In het project 'Kennisdoorstroming gewasbescherming van Wageningen UR naar AOC' is de nieuwste (onderzoek)kennis over gewasbescherming geschikt gemaakt voor cursusonderwijs en MBO-dagonderwijs. Intensieve samenwerking tussen onderzoekers en AOC-docenten heeft in 2005-2006 geleid tot een drietal kennisproducten dat beschikbaar is voor alle AOC's. De kwaliteit van de producten is hoog en de tevredenheid onder de docenten is groot.
Kennis op de werkvloer 1/2: Wat beweegt innovatieve docenten om te vernieuwen?
Lans, T. ; Kupper, H.A.E. - \ 2006
onderwijsvernieuwing - innovaties - docenten - kennis - educational innovation - innovations - teachers - knowledge
Stimulerende en belemmerende factoren bij vernieuwing in het onderwijs, met succesverhalen van docenten
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.