Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==doorlaatbare vloeren
Check title to add to marked list
Vloeren met mestscheiding in vrijloopstallen
Houwers, H.W.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 908) - 17
huisvesting van koeien - doorlaatbare vloeren - vloertypen - loopstallen - mestschuiven - diergezondheid - dierenwelzijn - ammoniakemissie - dierlijke productie - melkvee - cow housing - permeable floors - floor type - loose housing - dung scrapers - animal health - animal welfare - ammonia emission - animal production - dairy cattle
In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de doorlatende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie over het beoogde doel van de kunststofvloer, de mestafvoer, de vereiste bovenbouw en tot slot welke factoren leiden tot een succes van de kunststofvloer in de vrijloopstal.
'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer
Anoniem, - \ 2010
De kalverhouder 30 (2010)6. - ISSN 1389-3386 - p. 26 - 27.
dierenwelzijn - stallen - vloeren - doorlaatbare vloeren - welzijnsvoorzieningen - kalveren - intensieve dierhouderij - animal welfare - stalls - floors - permeable floors - welfare services - calves - intensive husbandry
Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef
Effect of slatted and solid floors and permeability of floors in pig houses on environment, animal welfare and health and food safety: a review of literature
Vermeij, I. ; Enting, J. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 186) - 19
varkenshouderij - varkens - huisvesting, dieren - vloeren - doorlaatbare vloeren - pig farming - pigs - animal housing - floors - permeable floors
An integrated approach can improve understanding of floor performance. Not only gap width or percentage of slatted floor is important, but a minimum percentage of permeability of the total floor area appears to be decisive
Effect van volledig roostervloer en dichte vloer en doorlaatbaarheid van vloeren in varkensstallen op milieu, diergezondheid en -welzijn en voedselveiligheid: een literatuur review
Vermeij, I. ; Enting, J. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 187) - 21
varkens - varkenshouderij - huisvesting, dieren - vloeren - doorlaatbare vloeren - pigs - pig farming - animal housing - floors - permeable floors
Een integrale benadering kan leiden tot het verbeteren van een vloeruitvoering. Niet alleen spleetbreedte of aandeel roostervloer is belangrijk, maar een minimum percentage doorlaatbaarheid van het totale vloeroppervlak is doorslaggevend
Tussenrapportage kooibodemonderzoek: zijn er verschillen in voetzoolbeschadigingen tussen 'oude' 2mm bodems en 'nieuwe' 3mm bodems?
Jong, I.C. de; Reimert, H.G.M. - \ 2008
Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 26 (2008)1. - p. 6, 9, 11 - 12.
konijnen - dierhouderij - intensieve dierhouderij - konijnenhokken - kooien - doorlaatbare vloeren - huidziekten - benen - dierenwelzijn - rabbits - animal husbandry - intensive husbandry - rabbit housing - cages - permeable floors - skin diseases - legs - animal welfare
Bij 3 praktijkbedrijven met nieuwe en oude bodems werden de voetzoolbeschadigingen van voedsters vergeleken
Ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met opvang en verwijdering van mest via spoelgoten
Huis in ‘t Veld, J.H.W. ; Satter, I.H.G. - \ 1998
Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P98-44)
varkenshouderij - vleesproductie - varkensstallen - stalinrichting - doorlaatbare vloeren - roostervloeren - goten - dierlijke meststoffen - afvoer - ammoniakemissie - pig farming - meat production - pig housing - animal housing design - permeable floors - grid floors - ducts - animal manures - discharge - ammonia emission
Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgotensysteem. Bij dit systeem bevonden zich onder de roosters, horizontaal gelegen, in V-vorm uitgevoerde goten van 26 cm diep. De mest van de varkens kwam in deze goten terecht en werd tweemaal daags uit de afdeling verwijderd door de goten te spoelen met onbehandelde dunne fractie van bezonken vleesvarkensmest. Hierdoor bleef het emitterend oppervlak van de mestopslag klein. Van juni 1997 t/m maart 1998 werd op een vleesvarkensbedrijf gedurende 2 aaneengesloten ronden de ammoniakemissie gemeten uit 3 naast elkaar gelegen afdelingen, ingericht met verschillende roosters: - een combinatie van beton- en kamstaalrooster, - uitsluitend een betonnen rooster, - en een metalen driekantrooster met een mestspleet van 10 cm.
Vleesvarkensstal met mestverwijdering door spoelen met dunne mestfractie via spoelgoten
Satter, I.H.G. - \ 1997
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / IMAG-DLO 97-1004) - 17 p.
varkensstallen - stallen - ammoniak - emissie - luchtverontreiniging - vervluchtiging - varkensmest - afvoer - doorlaatbare vloeren - luchtkwaliteit - ammoniakemissie - varkenshouderij - pig housing - stalls - ammonia - emission - air pollution - volatilization - pig manure - discharge - permeable floors - air quality - ammonia emission - pig farming
Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgoten-systeem.
Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Meijerhof, R. ; Someren, G. van - \ 1996
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 49) - 28
konijnen - vrouwelijke dieren - huisvesting, dieren - kooien - vloeren - doorlaatbare vloeren - lattenvloeren - pododermatitis - prestatieniveau - konijnenhokken - intensieve dierhouderij - stallen - rabbits - female animals - animal housing - cages - floors - permeable floors - slatted floors - performance - rabbit housing - intensive husbandry - stalls
Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit de commerciële konijnenhouderij (Igodt, 2 typen Materlap, kunststof latten, Chabeauti en Extrona). Twee typen bodems waren afkomstig uit de pluimveehouderij (Vencomatic) en de eendenhouderij (Red Rooster)
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.