Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 164

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==drinking water
Check title to add to marked list
Gezond drinkwater voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - drinking water - animal nutrition
What is water doing for us? | WURcast
Dijksma, R. - \ 2017
Wageningen :
rain - water - agriculture - drinking water - climatic change - nature
Risicobeoordeling waterverstrekking aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren
Jong, I.C. de; Koene, P. ; Ellen, H.H. ; Emous, R.A. van; Rommers, J.M. ; Brand, H. van den - \ 2016
Wageningen Livestock Research - 62 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal nutrition - drinking water - animal health
This report describes the methods of water provision in the current housing and management of broilers and broiler breeders and the possible impact of these management practices on animal welfare (including animal health). It provides an overview of drinking behavior of chickens, the physiology of water intake and factors affecting water consumption in broilers and broiler breeders. Based on scientific literature and expert opinion it is estimated that the current methods of water provision to broiler chickens do not have an effect on welfare. The current methods of water provision to broiler breeders are estimated to affect broiler breeder welfare, but evidence from scientific literature is lacking. It is described which management methods can be applied to reduce the welfare impact of water provision to broilers and broiler breeders. Finally, recommendations for further research are provided
Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal
Knegt, B. de; Hoek, D.C.J. van der; Veerkamp, C.J. ; Woltjer, I. ; Aa, N.G.F.M. van der; Boekel, E.M.P.M. van; Diederiks, J.F.H.A. ; Goosen, H. ; Koekoek, A. ; Lesschen, J.P. ; Staritsky, I.G. ; Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 75) - 122
ecosysteemdiensten - natuur - water - drinkwater - hoogwaterbeheersing - landbouw - nederland - ecosystem services - nature - drinking water - flood control - agriculture - netherlands
Local projects conducted within the framework of the Natural Capital Netherlands (NKN) programmeidentified various opportunities for mutual improvement of natural capital and the economy. In a follow-upstudy we investigated whether the insights gained also apply to other parts of the Netherlands. Which areasoffer the best opportunities? What measures are needed in these areas to actually capitalise on theseopportunities, and who are the relevant stakeholders? To address these questions, the local opportunitiesidentified in the NKN projects were explored at the national level, using ‘opportunity maps’. The three localprojects are: Greening the Common Agricultural Policy, Clean Water and Delta Programme
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
Achtergrond : boeren! : valt daar mee te praten dan?
Aarts, Frans - \ 2016
water management - water quality - farmers - agricultural sector - polder boards - drinking water
Ze hebben veel gezamenlijke belangen, maar in de praktijk verloopt de samenwerking tussen agrariërs en de watersector niet altijd soepel. Boeren zien waterschappen als bolwerken van bureaucratie en waterschappen vinden boeren maar een stelletje zeuren. Twee werelden… and never the twain shall meet? Nee, zo erg is het niet, want soms gaat het ook wél goed.
Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn
Sjerps, Rosa M.A. ; Laak, T.L. ter; Zwolsman, G.J. - \ 2016
H2O online (2016)augustus.
climatic change - drinking water - water quality - surface water - pesticides - radiography - drug residues - water pollution - river meuse - river rhine - prognosis - klimaatverandering - drinkwater - waterkwaliteit - oppervlaktewater - pesticiden - radiografie - geneesmiddelenresiduen - waterverontreiniging - maas - rijn - prognose
Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker en langduriger zullen optreden in een veranderend klimaat. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050. De voorspelde concentraties van diverse geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de Rijn en de Maas overschrijden de ERM-streefwaarden voor oppervlaktewater als bron van drinkwater. Sporen van enkele organische microverontreinigingen kunnen doordringen in het drinkwater.
The consolidation of deep tube well technology in safe drinking water provision: the case of arsenic mitigation in rural Bangladesh
Kundu, D.K. ; Vliet, B.J.M. van; Gupta, A. - \ 2016
Asian Journal of Technology Innovation 24 (2016)2. - ISSN 1976-1597 - p. 254 - 273.
arsenic mitigation - Bangladesh - deep tube well technology - drinking water - Multi-level Perspective on transitions
This paper explains why and how deep tube well as a safe drinking water technology has become dominant in mitigating the arsenic crisis in rural Bangladesh. We do so by applying insights from the Multi-Level Perspective on transitions in explaining changes in the safe socio-technical drinking water regime in rural Bangladesh. Data about seven dimensions of regime change were gathered from key actors through in-depth interviews, focus groups sessions, a survey, and a workshop. The findings reveal that with the introduction of deep tube well as an arsenic mitigation technology, the observed changes in the seven dimensions help to transform the existing safe drinking water regime in order to re-stabilise it. Technological attributes, symbolic meaning, industry structures, and techno-scientific knowledge have supported an evolving dominance of the deep tube well. Besides, user practices as well as related infrastructures have adapted to the use of deep tube wells, and new policies stimulated its application. We argue that the dimensions of the technology change in the existing regime are consistent with the features of incremental innovation. By offering such insights, we show the relevance of the Multi-Level Perspective on transitions to analyse socio-technical innovation in a developing world context.
Kansenkaarten voor duurzaam benutten natuurlijk kapitaal
Knegt, B. de; Hoek, Dirk Jan van der; Veerkamp, C.J. - \ 2016
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 41 - 47.
natuurbeleid - natuurbeheer - waterbeheer - drinkwater - waterkwaliteit - ecosysteemdiensten - grondwaterwinning - veiligheid - nature conservation policy - nature management - water management - drinking water - water quality - ecosystem services - groundwater extraction - safety
Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen deze praktijkprojecten op te schalen naar andere gebieden in Nederland? Waar liggen deze kansrijke gebieden. Wat zijn mogelijke maatregelen en relevante stakeholders om deze kansen daadwerkelijk in winst om te zetten? Om antwoorde te krijgen op deze vragen zijn de praktijkprojecten met behulp van 'kansenkaarten' in landelijk perspectief geplaatst.
Effectiveness of zinc fortified drinking water on zinc intake, status and morbidity of rural Kenyan pre-school children
Kujinga-Chopera, P. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Michael Zimmermann, co-promotor(en): Inge Brouwer; D. Moretti. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577572 - 127 p.
preschool children - drinking water - zinc - fortification - kenya - diarrhoea - nutrient deficiencies - morbidity - childhood diseases - diet - diet studies - peuters en kleuters - drinkwater - zink - fortificatie - diarree - voedingsstoffentekorten - morbiditeit - kinderziekten - dieet - dieetstudies
Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland
Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Meeuwsen, H.A.M. ; Sanders, M.E. ; Veraart, J.A. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2719) - 100 p.
drinkwater - waterwinning - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natura 2000 - drinking water - water catchment - nature - nature management - ecosystem services
Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontreinigingen en is minder zuiveringsinspanning nodig om drinkwater te maken. In de Rijksnatuurvisie (2014) wordt met regelmaat verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Om samen te zoeken naar invulling van deze natuurvisie, is in een Groene Tafel ‘drinkwater en natuur’ (april 2014) afgesproken de samenwerking tussen overheden, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. In 2004 is een studie verricht naar de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur. Dit rapport is een update van deze studie. Het geeft een overzicht van het belang van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland en wat er sinds 2004 is veranderd op dat gebied.
Sensory quality of drinking water produced by reverse osmosis membrane filtration followed by remineralisation
Vingerhoeds, M.H. ; Nijenhuis, M.A. ; Ruepert, N. ; Bredie, W.L.P. ; Kremer, S. - \ 2016
Water Research 94 (2016). - ISSN 0043-1354 - p. 42 - 51.
drinking water - water quality - sensory evaluation - taste research - reverse osmosis - membranes - filtration - drinkwater - waterkwaliteit - sensorische evaluatie - smaakonderzoek - omgekeerde osmose - membranen - filtratie
Membrane filtration of ground, surface, or sea water by reverse osmosis results in permeate, which is almost free from minerals. Minerals may be added afterwards, not only to comply with (legal) standards and to enhance chemical stability, but also to improve the taste of drinking water made from permeate. Both the nature and the concentrations of added minerals affect the taste of the water and in turn its acceptance by consumers. The aim of this study was to examine differences in taste between various remineralised drinking waters. Samples selected varied in mineral composition, i.e. tap water, permeate, and permeate with added minerals (40 or 120 mg Ca/L, added as CaCO3, and 4 or 24 mg Mg/L added as MgCl2), as well as commercially available bottled drinking waters, to span a relevant product space in which the remineralised samples could be compared. All samples were analysed with respect to their physical–chemical properties. Sensory profiling was done by descriptive analysis using a trained panel. Significant attributes included taste intensity, the tastes bitter, sweet, salt, metal, fresh and dry mouthfeel, bitter and metal aftertaste, and rough afterfeel. Total dissolved solids (TDS) was a major determinant of the taste perception of water. In general, lowering mineral content in drinking water in the range examined (from <5 to 440 mg/L) shifted the sensory perception of water from fresh towards bitter, dry, and rough sensations. In addition, perceived freshness of the waters correlated positively with calcium concentration. The greatest fresh taste was found for water with a TDS between 190 and 350 mg/L. Remineralisation of water after reverse osmosis can improve drinking quality significantly.
Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland : ontwikkeling van een economisch instrumentarium om de risico’s van watertekorten te bepalen : syntheserapport
[Unknown], - \ 2015
Netherlands : Deltares (Deltares rapport 1220104004) - 240
zoet water - watervoorziening - drinkwater - natuur - landbouw - economische analyse - transport over water - watertekort - kosten-batenanalyse - fresh water - water supply - drinking water - nature - agriculture - economic analysis - water transport - water deficit - cost benefit analysis
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland’ uitgevoerd door Deltares, Stratelligence en het LEI in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater in opdracht van het Programmabureau Zoetwater en begeleid door RWS-WVL. Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen: Ontwikkeling van een algemene methodiek - Historische analyses (Scheepvaart, Drinkwatervoorziening, Natuur) - Toolontwikkeling welvaartseffecten Landbouw - Casestudie Rijnland.
Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop
Linden, A.M.A. van der; Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. ; Pol, J.W. - \ 2015
Bilthoven : RIVM (RIVM report 2015-0095) - 78
pesticides - groundwater - drinking water - water quality - water pollution - degradation - risk assessment - sorption - decision models - leaching - bentazone - mcpa - pesticiden - grondwater - drinkwater - waterkwaliteit - waterverontreiniging - degradatie - risicoschatting - sorptie - beslissingsmodellen - uitspoelen - bentazon
Sinds 2004 wordt een beslismodel (beslisboom) gebruikt om te beoordelen in welke mate een gewasbeschermingsmiddel uitspoelt naar het grondwater. Uit een evaluatie van het RIVM, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en onderzoekinstituut Alterra blijkt dat de beslisboom goed werkt en state of the art is. Wel laten de stofgegevens waarmee wordt gerekend te wensen over. Om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen moeten deze gegevens zorgvuldiger worden afgeleid.
Voer en water tijdens transport van pluimvee
Niekerk, T.G.C.M. van; Voogt, Annika ; Visser, E.K. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 752) - 45 p.
pluimvee - veevervoer - drinkwater - pluimveevoeding - diervoeding - dierenwelzijn - wetgeving - europese unie - dierlijke productie - diergezondheid - poultry - transport of animals - drinking water - poultry feeding - animal nutrition - animal welfare - legislation - european union - animal production - animal health
Pilot studies on discolouration loose deposits' build-up
Poças, Ana ; Rebola, Nazaré ; Rodrigues, Sérgio ; Benoliel, Maria João ; Rietveld, Luuk ; Vreeburg, Jan ; Menaia, José - \ 2015
Urban Water Journal 12 (2015)8. - ISSN 1573-062X - p. 631 - 638.
discolouration - drinking water - loose deposits build-up - pilot studies

Tap water discolouration occurs due to resuspension of loose deposits (LD) that accumulate in drinking water distribution systems. Strategies for discolouration control involve network pipe cleaning and replacement of cast-iron pipes. However, the sole application of such measures is not generally effective. Therefore, a deeper understanding on processes associated with LD origin and development is required. Transparent (but covered) test rig pipes (Ø = 23 mm) continuously supplied with drinking water at steady flow through mode (7–9 months) were used to investigate LD build-up under laminar flow (0.2–4.1 cm/s) conditions. Rather than continuously and homogeneously, LD developed as spots, and predominantly at the pipes' bottom. Results suggested that particle attachment may be added to settling as a LD build-up process. This is consistent with LD cohesive–adhesive properties, as shown by LD repose angle tests, as well as to the occurrence of flocculent extracellular polymeric substances-EPS in LD.

Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Kempen, M. ; Smolders, F. ; Rheenen, H. van - \ 2015
Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)Oktober. - p. 30 - 33.
waterbeheer - waterkwaliteit - drinkwater - watervoorziening - klimaatverandering - watertekort - waterverzadiging - wateropslag - afvoer - hergebruik van water - biomassa productie - waterzuivering - water management - water quality - drinking water - water supply - climatic change - water deficit - waterlogging - water storage - discharge - water reuse - biomass production - water treatment
Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
Impact of the water matrix on the effect and the side effect of MP UV/H2O2 treatment for the removal of organic micropollutants in drinking water production
Martijn, A.J. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Ivonne Rietjens, co-promotor(en): J.P. Malley; J.C. Kruithof. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575882 - 172
water treatment - pollutants - toxins - pretreatment - drinking water - pressure treatment - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - effects - waterzuivering - verontreinigende stoffen - toxinen - voorbehandeling - drinkwater - drukbehandeling - ultraviolette straling - waterstofperoxide - effecten
Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar
Chung, J.W. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Piet Lens, co-promotor(en): J.W. Foppen. - Leiden : CRC Press/Balkema - ISBN 9789462574977 - 156
drinkwater - afvalwaterbehandeling - biochar - biomassaconversie - pyrolyse - micro-organismen - gezondheidsgevaren - volksgezondheid - drinking water - waste water treatment - biomass conversion - pyrolysis - microorganisms - health hazards - public health
Goed drinkwater niet vanzelfsprekend
Harn, J. van; Neijenhuis, F. ; Ellen, H.H. - \ 2015
De Pluimveehouderij 45 (2015)8. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 30.
pluimveehouderij - drinkwater - waterkwaliteit - vleeskuikens - reiniging - poultry farming - drinking water - water quality - broilers - clearing
Vleeskuikenhouders hebben over het algemeen veel vertrouwen in het drinkwater dat ze aan hun kuikens voorschotelen. Helemaal wanneer dit afkomstig is van het waterleidingbedrijf. Toch blijkt dit vertrouwen vaak niet terecht. De GD in Deventer toonde aan dat bijna 8 procent van water op drinknippel niveau ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt was als drinkwater voor pluimvee. Waterkwaliteit verdient continu aandacht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.