Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ducts
Check title to add to marked list
Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - outdoor cropping - growth analysis
Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
Kwaliteit van groente en snijbloemen uit gronddoekgoten verbluffend goed : Vermindering emissie water en meststoffen
Rodenburg, J. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)9. - p. 30 - 31.
glastuinbouw - snijbloemen - groenten - teeltsystemen - materialen - goten - plantenontwikkeling - substraten - groeimedia - emissie - reductie - greenhouse horticulture - cut flowers - vegetables - cropping systems - materials - ducts - plant development - substrates - growing media - emission - reduction
Na succesvolle proefresultaten van gronddoekgoten bij de teelt van lisianthus, breidde Wageningen UR Glastuinbouw dit voorjaar het onderzoek uit naar sla, radijs en zomerbloemen. Gedurende vier maanden testte studente Jou-Fu Wang de producten op zowel kwaliteit als groei. De uitkomsten waren boven verwachting goed en bieden kansen voor de toekomst.
'Innovatie op innovatie maakt lisianthusproject niet eenvoudig' : Eerste ervaringen lisianthusteelt in grondgoten
Velden, P. van; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 37 - 37.
glastuinbouw - snijbloemen - eustoma grandiflorum - hydrocultuur - innovaties - cultuurmethoden - goten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - hydroponics - innovations - cultural methods - ducts - trials
De bloemen van de eerste twee teelten van het project ‘Het Nieuwe Telen Lisianthus’ zijn inmiddels geoogst. De kwaliteit van de gewassen in gronddoekgoten op de eb- en vloedvloer is gewoon prima. Alleen moeten de onderzoekers nog heel wat hobbels nemen om het hele systeem geschikt te maken voor de praktijk.
Groeiwinst uit/in de grond verschilt per soort
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2014
De Boomkwekerij 27 (2014)10. - ISSN 0923-2443 - p. 26 - 27.
straatbomen - houtachtige planten - proeven - spillen - plantenontwikkeling - goten - vollegrondsteelt - containerplanten - teeltsystemen - boomkwekerijen - vergelijkend onderzoek - street trees - woody plants - trials - spindles - plant development - ducts - outdoor cropping - container grown plants - cropping systems - forest nurseries - comparative research
Spillen eerst één seizoen opkweken in het gotensysteem, en daarna twee seizoenen doorkweken in de vollegrond of in containers tot laanbomen. Binnen het project ’Teelt de grond uit’ is onderzocht welk doorteeltsysteem de meeste groeiwinst oplevert. PPO kwam tot opmerkelijke verschillen in diktemaat.
Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij : BOGO project Nieuwe teeltsystemen
Reuler, Henk van - \ 2013
woody plants - cropping systems - innovations - sustainable agriculture - container grown plants - ducts - cultural methods - emission
Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij
Reuler, Henk van - \ 2013
street trees - forest nurseries - cropping systems - cultural methods - alternative methods - container grown plants - ducts - plant development - roots - irrigation water - environmental policy
Verspreiding van Verticillium dahliae door water : een verkenning i.o.v. het project Teelt de grond uit
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Pham, K.T.K. - \ 2013
PPO sector Bollen, Bomen en Fruit - 25
boomkwekerijen - straatbomen - teeltsystemen - goten - bodempathogenen - gewasbescherming - verticillium dahliae - plantmateriaal - irrigatiewater - forest nurseries - street trees - cropping systems - ducts - soilborne pathogens - plant protection - planting stock - irrigation water
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan systemen om laanbomen niet in de volle grond maar los daarvan in “goten” te telen. Naast arbeid technische voordelen biedt dit systeem in principe ook de mogelijkheid om problemen met bodempathogenen te voorkomen omdat er met een “schoon” groeimedium gewerkt kan worden. Er blijft echter een kleine kans dat pathogenen zoals Verticillium dahliae met het plantgoed mee komen. Dat dit inderdaad een reële mogelijkheid is, bleek in 2012. Een aantal van de toen in de goten geplante Acer rubrum vertoonde symptomen die aan een Verticillium infectie deden denken. Bij onderzoek door het diagnostiek laboratorium van PPO in Lisse werd in 2 van de 3 onderzochte planten V. dahliae aangetoond (zie Bijlage 1). Onduidelijk is in hoeverre V. dahliae na een dergelijke introductie in het systeem kans ziet om zich te verspreiden naar andere planten in het systeem. Met name het gerecirculeerde drainagewater lijkt daarbij een mogelijke verspreidingsroute. Om een indruk te krijgen van het gevaar hiervan is in 2012 en 2013 een verkenning gedaan die bestond uit twee delen: ¿ Een beknopte literatuur studie naar verspreiding van V. dahliae met irrigatiewater in tuinbouw of vollegronds gewassen. ¿ Kunstmatige infectie van een deel van de planten in een goot, gevolgd door een in de loop van het groeiseizoen regelmatig herhaalde analyse van het drainwater uit die goot. Na een eerste verkenning van de mogelijkheden in 2012, is dit experiment is op grotere schaal herhaald in 2013. In deze notitie worden de resultaten van beide onderdelen beschreven, gevolgd door enkele daaruit te trekken conclusies en een overzicht van de gevonden relevante literatuur. Technische gegevens betreffende het onderzoek naar natuurlijke besmetting in het plantgoed, de moleculaire analyse van de watermonsters in 2012 en 2013, en het onderzoek naar de verspreiding van de schimmel in geïnoculeerde planten zijn opgenomen in een viertal bijlagen.
Teelt de grond uit en substraat
Reuler, Henk van - \ 2013
woody plants - cultural methods - cropping systems - substrates - culture media - container grown plants - pot plants - ducts
Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012
Slootweg, G. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 7
lelies - cultuurmethoden - teeltsystemen - goten - emissie - substraten - proeven - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - drenthe - teelthandleidingen - lilies - cultural methods - cropping systems - ducts - emission - substrates - trials - ornamental bulbs - agricultural research - cultivation manuals
De noodzaak te voldoen aan de toenemende milieueisen en tevens een constante goede kwaliteit te produceren, vereisen de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’ worden nieuwe teeltsystemen voor de open teelten ontwikkeld en waar mogelijk geïmplementeerd. Bij PPO in Lisse wordt sinds 2010 onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies in kleine volumes substraat. Op basis van de ontwikkelde kennis vanuit de proeven in Lisse, is op het proefveld van ROL te Wapse een pilot aangelegd waarbij lelies in goten in de grond worden geteeld.
Rapportage Teelt de grond uit : Project in het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 17
straatbomen - boomteelt - teeltsystemen - goten - economische analyse - kwaliteit - kaderrichtlijn water - pesticiden - street trees - arboriculture - cropping systems - ducts - economic analysis - quality - water framework directive - pesticides
De teelt van laanbomen is een meerjarige teelt (drie tot vier jaar) die in verschillende fasen kan worden onderscheiden. In het ‘telen in goten’ project is de eerste fase van de laanbomenteelt onderzocht, waarbij in substraat los van de grond wordt geteeld. De producten uit dit eerste teeltjaar worden daarna opgeplant voor de volgende teeltfase. Ook zijn in het gotensysteem testen uitgevoerd met andere boomkwekerijgewassen, zoals vruchtbomen, sierheesters. Het project “telen in goten” werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de boomkwekers J.W. Crum BV en Willemsen & Zn BV. Hun betrokkenheid en inzet bij de uitvoering van het project was van groot belang. Andere projectpartners waren: Waterschap Rivierenland en WUR-Plant Research International. Toeleveranciers van gootmateriaal, substraten, meststoffen, machines, sensoren, etc. waren zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling en met de inzet van hun expertise een bijdrage geleverd aan de succesvolle uitvoering van het project. Belangrijkste doelstelling van het project was de ontwikkeling van het telen in goten systeem, de beschrijving van het systeem en de mogelijkheden van het systeem onder de aandacht te brengen van diverse sectoren. Dat is goed gelukt. Het systeem trok veel aandacht vooral ook vanwege de goede teeltresultaten en economisch perspectief. Vanuit KRW optiek is een belangrijk resultaat het realiseren van terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen, zowel in kg. actieve stof als in Milieu Belastings Punten (Tabel 1). Ondanks de waargenomen verschillen tussen 2009 en 2010, die voor het belangrijkste deel zijn te verklaren door het verschil in weersomstandigheden, is de milieubelasting van de gotenteelt duidelijk lager dan die van de volle grond. Een tweede belangrijk resultaat is dat de emissie van nutriënten vanuit dit systeem beperkt is, als gevolg van de mogelijkheid om optimaal te profiteren van de toepassing van gecontroleerd vrijkomende meststoffen en door efficiënte watersturing. De emissie kan nog verder worden terug gedrongen door de opvang en hergebruik van het drainwater. Tabel 1. Milieu Belasting Punten van de in de laanbomenteelt gebruikt gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden en herbiciden). Vergelijking van het goten systeem met de teelt in de volle grond. Referentie volle grond Goten 2009 Goten 2010 Insecticiden 373 782 233 Fungiciden 354 95 17 Herbiciden 2753 610 839 Totaal 3479 1487 1089 Foto 1 geeft een overzicht van de onderwerpen waar o.a. aan gewerkt is en een beeld van de geboekte resultaten. Foto 1. Overzicht van systeem en resultaten (bron folder Telen in goten). De planten uit het gotensysteem van seizoen 2009 zijn opgenomen in een vervolg project, teelt de grond uit (deelproject teelt van laanbomen in containers). Doelstelling is het ontwikkelen van een gesloten keten teeltsysteem. Het deelproject is in 2011 afgesloten met mooie resultaten. Financier van dit project was het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Productschap Tuinbouw (PT).
Teelt de grond uit bloembollen : rapportage onderzoek substraatbedden PPO Lisse 2011
Vreeburg, P.J.M. ; Kok, B.J. ; Kool, S.A.M. de - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 44
bloembollen - teeltsystemen - substraten - goten - kweekmedia - hyacinthus - lelies - vergelijkend onderzoek - proeven op proefstations - economische analyse - ornamental bulbs - cropping systems - substrates - ducts - culture media - lilies - comparative research - station tests - economic analysis
De ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem biedt mogelijk een oplossing voor de bloembollenteelt om te kunnen voldoen aan de steeds strengere norm en ten aanzien van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Naast het terugdringen van emissie naar grond- en oppervlaktewater zal het nieuwe teeltsysteem ook moeten leiden tot voordelen voor de telers, zoals een betere productkwaliteit, voorkoming van grondgebonden ziektes en plagen, een grotere arbeidsefficiëntie en nieuwe marktkansen. Uitgangspunt is dat een nieuw teeltsysteem economisch rendabel moet zijn. Dit rapport geeft de opzet en resultaten weer van het onderzoek naar substraatbedden en –goten. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 1. Hoe is de opbrengst en kwaliteit van hyacint en lelie geteeld in substraatbedden en -goten in vergelijking met teelt in de vollegrond (gangbare praktijksituatie). 2. Welk substraat is het meest geschikt voor de teelt van hyacint en lelie in substraatbedden 3. Wat is de minimaal benodigde teeltlaag dikte.
Lelieteelt in goten in Noord-Holland
Kool, S.A.M. de - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)258. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
lilium - bloembollen - teeltsystemen - goten - proeven - ornamental bulbs - cropping systems - ducts - trials
Teelt van lelies "uit de grond" biedt kansen om ziektevrij lelies te telen in een duurzaam systeem. Daarom heeft een groep lelietelers in Noord-Holland het initiatief genomen voor een praktijkproef, waarin zij lelies in goten in de grond telen.
Zandfilter en aangepaste goot houden Phytophthora in bedwang
Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W. ; Evenhuis, A. - \ 2012
Groenten & Fruit 2012 (2012)4. - ISSN 0925-9708 - p. 40 - 41.
teeltsystemen - recirculatiesystemen - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - phytophthora cactorum - plantenziekten - ziektepreventie - gewasbescherming - cropping systems - recirculating systems - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing - plant diseases - disease prevention - plant protection
Water hergebruiken bij de aardbeienteelt is prima mogelijk, ook bij een zware aantasting van Phytophthora cactorum. Dit is de belangrijkste conclusie tot nu toe van het onderzoeksproject "Teelt de grond uit". Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan
Spillenteelt in goten rendeert vooral dankzij betere oogst
Reuler, H. van; Roelofs, P.F.M.M. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)18. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
boomkwekerijen - spillen - teeltsystemen - goten - efficiëntie - rendement - economische analyse - forest nurseries - spindles - cropping systems - ducts - efficiency - returns - economic analysis
Voor de spillenteelt werkt het gotensysteem efficiënter dan het gangbare systeem in de vollegrond. Dat leren de ervaringen van de afgelopen jaren. Maar kan het gotensysteem wel financieel uit? Volgens de laatste onderzoeksresultaten wel
Teelt de grond uit : Boomteelt in goten en grote containers rendabel
Reuler, H. van - \ 2011
teeltsystemen - straatbomen - boomteelt - potcultuur - goten - uitspoelen - cropping systems - street trees - arboriculture - pot culture - ducts - leaching
Poster met onderzoeksinformatie.
Teelt de grond uit : Hergebruik drainwater bij teelt van aardbei op stellingen
Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
teeltsystemen - gesloten systemen - drainagewater - recycling - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - cropping systems - closed systems - drainage water - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing
Poster met onderzoeksinformatie.
PPO brengt nieuws uit laanbomenonderzoek
Engels, A. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van; Helsen, H.H.M. - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)51/52. - ISSN 0923-2443 - p. 30 - 31.
straatbomen - landbouwkundig onderzoek - ziekteresistentie - innovaties - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektepreventie - teeltsystemen - goten - bereikt resultaat - street trees - agricultural research - disease resistance - innovations - plant protection - pest control - disease prevention - cropping systems - ducts - achievement
PPO presenteerde afgelopen maandag aan Boomteeltstudieclub Opheusden en Kring Opheusden de nieuwste resultaten uit vijf laanboomonderzoeken: resistentie van iep, kopstekers in linde, Verticillium op zand en klei, Teelt de grond uit, en meer innovaties.
Telen in goten : naar een emissiearm teeltsysteem voor de boomkwekerij
Baltissen, A.H.M.C. ; Pronk, A.A. - \ 2011
PPO Bloembollen en Bomen, PRI [etc.]
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - teeltsystemen - substraten - goten - nutrientenbeheer - gewasbescherming - optimale controle - irrigatie - duurzaamheid (sustainability) - forest nurseries - ornamental woody plants - cropping systems - substrates - ducts - nutrient management - plant protection - optimal control - irrigation - sustainability
Folder met informatie en beeldmateriaal over een systeem ontwikkeld voor de duurzame teelt van boomkwekerijgewassen. De teelt vindt daarbij niet plaats in de volle grond, maar in beweegbare goten.
Gotenteelt moet aster over winterdip tillen (interview met o.a. Caroline Labrie)
Sleegers, J. ; Labrie, C.W. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)8. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
goten - bloementeelt - aster - winterafsterving - snijbloemen - cultuur zonder grond - jaarrondproductie - ducts - floriculture - winter kill - cut flowers - soilless culture - all-year-round production
Asters kunnen zich na de oogst, als ze tot de wortel zijn afgesneden, moeilijk herstellen. Daardoor zijn ze vatbaar voor allerlei ziekten. Om jaarrond te kunnen telen is telen op substraat een mogelijke oplossing. Onderzoek hiernaar toont al enkele voordelen aan.
Teelt de grond uit: telen van planten in goten
Baltissen, A.H.M.C. ; Pronk, A.A. - \ 2010
goten - teeltsystemen - ergonomie - arbeidsomstandigheden - testen - prestatiekenmerken - reductie - pesticiden - prestatiemeting - ducts - cropping systems - ergonomics - working conditions - testing - performance traits - reduction - pesticides - performance measurement
Poster over het telen van planten in goten, de teelt de grond uit is de doelstelling. aanleiding, doelstelling, aanpak, resultaten en vervolgactiviteiten worden aangestipt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.