Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==duinzand
Check title to add to marked list
Resultaten 2012 lelieteelt in dunne substraatlaag : teeltdegronduit
Slootweg, G. ; Kool, S.A.M. de - \ 2013
lilium - lelies - plantmateriaal - substraten - duinzand - gewasopbrengst - lilies - planting stock - substrates - dune sand - crop yield
Resultaten van lelieteelt in dunne substraatlaag in 2012. Het doel van het onderzoek is verkenning van de kansen en knelpunten van de teelt in substraatbedden met 20 cm gestoomde duinzandgrond.
Inventarisatie fosfaatarme organische materialen voor de bollenteelt op duinzandgrond
Os, G.J. van; Lans, A.M. van der; Lommen, J. ; Wal, E. van der; Keuper, D. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 37
bloembollen - tuinbouw - duinzand - fosfaat - nitraat - organische stof - bodemweerbaarheid - ornamental bulbs - horticulture - dune sand - phosphate - nitrate - organic matter - soil suppressiveness
Met het intreden van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 1 januari 2010 zijn de fosfaatgebruiksnormen verder aangescherpt. Om de kwaliteit van bloembollenpercelen op duinzandgrond voor de langere termijn te waarborgen is het van belang om te beschikken over alternatieve materialen die veel effectieve organische stof leveren en weinig fosfaat bevatten. Voorwaarde hierbij is dat andere belangrijke functies die organische stof heeft in de bodem, waaronder bodemweerbaarheid, behouden blijven.
Perspectieven fosfaatzuivering van bodem, en drainwater uit bollenpercelen
Belder, P. ; Koopmans, G.F. ; Jansen, S. - \ 2011
waterkwaliteit - drainage - bloembollen - fosfaat - oppervlaktewater - bodemwater - kaderrichtlijn water - duinzand - particuliere percelen - water quality - ornamental bulbs - phosphate - surface water - soil water - water framework directive - dune sand - private plots
Infomatieposter over perspectieven voor fosfaatzuivering van bodem- en drainwater uit bollenpercelen
Meer inzicht in afbraak organische stof
Leeuwen, P.J. van; Pronk, A.A. ; Berg, H. van den - \ 2010
De Boomkwekerij 2010 (2010)7. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
proeven op proefstations - onderzoek - organische stof - afbraak (plantenziektekundig) - duinzand - wetenschappelijk onderzoek - station tests - research - organic matter - breakdown - dune sand - scientific research
PRI en PPO verrichten onderzoek naar de afbraak van organische stof in duinzanden. Een verslag van de tussentijdse resultaten
Duinzand verarmt relatief snel
Leeuwen, P.J. van; Pronk, A.A. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)9. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 49.
duinzand - duingronden - gronden van het duinlandschap - organische stof - chemische samenstelling - onderzoek - afbraak (plantenziektekundig) - organisch bodemmateriaal - humus - bloembollen - dune sand - dune soils - duneland soils - organic matter - chemical composition - research - breakdown - soil organic matter - ornamental bulbs
PRI en PPO Bollen zijn twee jaar geleden onderzoek gestart naar de afbraaksnelheid van organische stof op duinzandgronden. Er zijn verschillen gevonden maar het is nog te vroeg voor conclusies
Snellere afbraak organische stof op duinzandgrond
Leeuwen, P.J. van; Pronk, A.A. ; Berg, H. van den - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)187. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
proeven op proefstations - organische stof - veldproeven - duinzand - afbraak (plantenziektekundig) - meting - station tests - organic matter - field tests - dune sand - breakdown - measurement
In 2008 en 2009 is bij PRI en PPO in Lisse onderzoek gedaan naar de afbraaksnelheid van organische stof op duinzandgronden. Op het veld en in het laboratorium is uitgebreid gemeten. Tussen de afbraak op diverse gronden blijken verschillen te bestaan. In dit artikel de stand van zaken na twee jaar
Bodemweerbaarheid tegen Meloidogyne hapla
Slootweg, G. - \ 2009
meloidogyne hapla - overblijvende planten - duinzand - landbouwkundig onderzoek - compost - bodemweerbaarheid - perennials - dune sand - agricultural research - composts - soil suppressiveness
Powerpointpresentatie over de vraag of op een duinzandgrond natuurlijke ziektewering tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla opgewekt kan worden door het toevoegen van compost, stalmest en/of chitine?
Organische stof : essentieel maar complex
Pronk, A.A. ; Leeuwen, P.J. van; Berg, H. van den - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)11. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
boomkwekerijen - sierplanten - organische stof - duinzand - zandgronden - compost - stalmest - sierteelt - forest nurseries - ornamental plants - organic matter - dune sand - sandy soils - composts - farmyard manure - ornamental horticulture
Eind 2007 is een onderzoek gestart naar de afbraak van organische stof in duinzandgronden. In dit artikel de laatste resultaten uit dit onderzoek
Organische stof essentieel voor goede teelt
Berg, H. van den; Pronk, A.A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2009
BloembollenVisie 2008 (2009)161. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
proeven op proefstations - bloembollen - voedingsstoffen - organische stof - duinzand - zandgronden - bodemtypen (naar textuur) - bodembiologie - station tests - ornamental bulbs - nutrients - organic matter - dune sand - sandy soils - soil types (textural) - soil biology
Organische stof breekt sneller af op duinzandgrond dan op andere zandgronden, maar hoeveel sneller is niet bekend. Ook is de bijdrage van bijvoorbeeld stalmest en compost aan de organische stofvoorziening waarschijnlijk minder op duinzandgrond. Een door Productschap Tuinbouw en LNV gefinancierd project is bedoeld om deze antwoorden te vinden
Influence of surfactant applications on the wettability of a dune sand with grass cover: long-term effect of Primerr604 and short-term effect of ACA 1897
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-report 659) - 54
duinzand - neerslag - infiltratie - waterafstotende gronden - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - bodemwater - dehydratie - dune sand - precipitation - infiltration - water repellent soils - surfactants - soil water - dehydration
Effects of surfactant applications and irrigations on the wetting of a dune sand with grass cover
Oostindie, K. ; Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 540) - 88
waterafstotende gronden - oppervlaktespanningsverlagende stoffen - tijdsdomeinreflectometrie - bodemwatergehalte - duinzand - duingraslanden - irrigatie - bodemfysica - bodemvocht - hydrofobie - water repellent soils - surfactants - time domain reflectometry - soil water content - dune sand - dune grasslands - irrigation
Water repellency and critical soil water content in a dune sand
Dekker, L.W. ; Doerr, S.H. ; Oostindie, K. ; Ziogas, A.K. ; Ritsema, C.J. - \ 2001
Soil Science Society of America Journal 65 (2001)6. - ISSN 0361-5995 - p. 1667 - 1674.
bodemwater - waterafstotende gronden - zandgronden - duingebieden - bodemfysica - bodemkunde - bodemvocht - duinzand - preferente stroming - zandgrond - soil water - water repellent soils - sandy soils - duneland
Assessments of water repellency of soils are commonly made on air-dried or oven-dried samples, without considering the soil water content. The objectives of this study were to examine the spatial and temporal variability of soil water content, actual water repellency over short distances, and the variations in critical soil water contents. Between 22 April and 23 November 1999, numerous samples were collected from a grass-covered dune sand (typic Psammaquent), at six depths, eight times in transects and two times in soil blocks. The water drop penetration time (WDPT) test was used to measure the actual water repellency of the field-moist samples and the potential water repellency after drying the samples at 25, 65, and 105 °C. Highly spatial and temporal variability in water content and persistence of actual water repellency was found between the samples from all soil depths. At each depth we established an upper water content, below which samples were water repellent and a lower water content, above which samples were wettable. This water content range, called the transition zone, was different for each depth, and, for example, assessed at 0 to 2.5 cm depth between soil water contents of 18 and 23% (vol./vol.), and at 16.5 to 19 cm depth between 2 and 5% (vol./vol.). The potential water repellency of samples dried at 25 and 65 °C was on some days less severe than the actual repellency of field-moist samples on other days, thus underestimating the maximal persistence of water repellency that can occur in the field. Drying of the samples at 105 °C significantly increased the potential water repellency.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.