Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==duurzaamheidsindicatoren
Check title to add to marked list
Sustainable development of agriculture: contribution of farm-level assessment tools
Olde, Evelien de - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Imke de Boer, co-promotor(en): Eddy Bokkers; F.W. Oudshoorn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430685 - 152
sustainable agriculture - sustainability - sustainability indicators - sustainability criteria - assessment - tools - reliability - validity - farming systems - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - duurzaamheidscriteria - beoordeling - gereedschappen - betrouwbaarheid - geldigheid - bedrijfssystemen

Current environmental, economic and social challenges urge agriculture to change to more sustainable modes of production. Insight in the impact of a system or a potential innovation on sustainability could support decision makers in identifying actions towards sustainable development. Over the past decade, therefore, a large number of tools have been developed to assess sustainability performance at farm level. Several concerns, however, have been raised whether assessment results provide reliable and valid conclusions about the sustainability performance of farms, and whether these conclusions can be implemented in practice. To evaluate the contribution of farm-level assessment tools to sustainable development of agriculture, this thesis analyzed current approaches to assessing sustainability. One of these approaches is the sustainability assessment tool RISE 2.0, which was used to assess the sustainability performance of 37 organic farms in Denmark. Analysis of the assessment results showed the impact of decisions, made during the development of a tool (e.g. selection of themes, indicators, reference values, scoring and aggregation method), on the assessment results. This emphasizes the importance of transparency in sustainability assessment tools to understand assessment results and identify actions to improve. Subsequently, a comparison of sustainability assessment tools in practice was made to gain insight into practical requirements, procedures and relevance perceived by farmers. Of 48 indicator-based sustainability assessment tools, only four tools (RISE, SAFA, PG and IDEA) complied to the selection criteria and were applied to assess the sustainability performance of five Danish farms. Characteristics including data requirements, assessment time, complexity, transparency and output accuracy varied between tools. Critical factors in farmers’ perception of tool relevance were context specificity, user-friendliness, complexity of the tool, language use, and a match between value judgements of tool developers and farmers. Farmers, moreover, indicated that implementing conclusions derived from sustainability assessments is challenging given the complex organization of agricultural systems. A more in-depth analysis of the four tools revealed a high diversity in selected indicators, themes, reference values, and scoring and aggregation methods. This results in different conclusions on the sustainability performance of farms, which does not only cause confusion but also affects the trust in, and reliability and implementation of, sustainability assessments. Variability in tools is caused by different perspectives on how to assess sustainability and is related to differences in context, priorities and value judgements of tool developers. These differences also play a role in the prioritization of criteria for indicator selection. To explore whether sustainability experts agreed on which criteria are most important in the selection of indicators and indicators sets for sustainability assessments, two ranking surveys were carried out. Both surveys showed a lack of consensus amongst experts about how best to measure agricultural sustainability. This thesis revealed variability in approaches to assess sustainability at farm level. This makes current assessment tools less suitable for functions that require a high reliability and validity, such as certification. Instead, current assessment tools present a useful starting point for discussion, reflection and learning on sustainable development of farming. To enhance the contribution of tools towards sustainable development of agriculture, more attention should be paid to increasing reliability and validity of tools, and improving transparency, harmonization, participation and implementation of assessments.

Sustainability of livestock production systems : a comparing conventional and organic livestock husbandry
Wagenberg, C.P.A. van; Haas, Y. de; Hogeveen, H. ; Krimpen, M.M. van; Meuwissen, M.P.M. ; Middelaar, C.E. van; Rodenburg, T.B. - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Economic Research report 2016-035) - ISBN 9789462577480 - 121
livestock - livestock farming - organic farming - europe - literature reviews - sustainable animal husbandry - farming systems - sustainability indicators - vee - veehouderij - biologische landbouw - europa - literatuuroverzichten - duurzame veehouderij - bedrijfssystemen - duurzaamheidsindicatoren
Sustainable livestock production systems are needed to feed the larger, more urban, richer and older world population in 2050. Quantitative information about the sustainability performance of existing livestock production systems can aid the debate of which actions could be developed and implemented. Strong points of conventional and organic dairy cattle, beef cattle, pig, laying hen, and broiler production systems were identified in peer-reviewed literature for a limited number of sustainability indicators within the subjects of economy, productivity, environment, animal welfare, and public health. This study aims to identify lessons learned for sustainable livestock production.
Duurzaamheidsindicatoren in het Bedrijveninformatienet
Veen, H.B. van der; Helming, J.F.M. ; Leeuwen, T.C. van; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Vertrouwelijke Nota VR14-003) - 58
agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - landbouw bedrijven - nederland - farm management - sustainability - sustainability indicators - farming - netherlands
Protocol invulling Duurzaamheidsindicatoren begroting 2015
Blokland, P.W. ; Wisman, J.H. ; Jukema, G.D. ; Meer, R.W. van der; Jager, J.H. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Nota 14-064) - 44
duurzaamheidsindicatoren - investering - duurzaamheid (sustainability) - input van landbouwbedrijf - landbouw - tuinbouw - visserij - nationale begroting - nederland - sustainability indicators - investment - sustainability - farm inputs - agriculture - horticulture - fisheries - national budgets - netherlands
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Economische Zaken (EZ) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting van 2015 tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur, Landschap en Platteland. In dit rapport worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01: het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de landbouw en visserij gepresenteerd. De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2012 met 12% gedaald tot 3,3 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen met ruim 20% zijn gestegen tot 886 miljoen euro. Vooral in de glastuinbouw werd meer geïnvesteerd in duurzame productiemiddelen. De landbouwsector is in 2012 verantwoordelijk voor circa twee derde van de totale duurzame investeringen. Daarbinnen zijn de investeringen in duurzame stallen van groot belang. De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen in 2013 iets lager uitkomt dan 2012. De inschatting voor 2014 ligt in een range orde van 23 tot 26%
Prof. Lourens Poorter over het doorgronden van het regenwoud
Poorter, L. - \ 2014
Wageningen
tropische regenbossen - duurzaamheid (durability) - duurzaamheidsindicatoren - klimaatverandering - biodiversiteit - bodemtypen (ecologisch) - ecologie - tropical rain forests - durability - sustainability indicators - climatic change - biodiversity - soil types (ecological) - ecology
Tropisch regenwoud is te complex om de dynamiek tussen alle afzonderlijke soorten te bepalen. Maar wel kun je aan de hand van planteigenschappen collectieve functies vaststellen, bijvoorbeeld met betrekking tot zonlicht, water en nutriënten. Daarmee ondersteunt het onderzoek van Lourens Poorter duurzaam bosgebruik en realistische klimaatmodellen.
Teelt de grond uit in perspectief; Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid
Breukers, A. ; Stokkers, R. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Haan, J.J. de - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO-AGV 578) - 56
tuinbouwgewassen - cultuurmethoden - hydrocultuur - cultuur zonder grond - duurzame landbouw - substraten - duurzaamheidsindicatoren - vergelijkend onderzoek - vollegrondsteelt - horticultural crops - cultural methods - hydroponics - soilless culture - sustainable agriculture - substrates - sustainability indicators - comparative research - outdoor cropping
Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd worden door de maatschappij. De teeltsystemen onderscheiden zich van gangbare teeltsystemen doordat gewassen los van de grond geteeld worden. Dit rapport brengt de duurzaamheid van teeltsystemen uit de grond ten opzichte van teelt in de grond in kaart. Hiertoe is een integrale perspectievenstudie uitgevoerd waarin prestaties van de verschillende systemen gemeten zijn in 11 gewassen: prei, bladgewassen, bloemkool, spinazie, aardbei, appel, lelie, Tilia, hosta, Aconitum, en Delphinium. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen teelt op water en teelt op substraat. De systemen zijn kwantitatief beoordeeld op 9 duurzaamheidsthema’s verdeeld over de drie dimensies Planet (7), Profit (1) en People (1).
Agrimatie : informatie over de agrosector
Fernhout, C.Y. ; LEI, - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR
landbouwsector - statistiek - overheidsbeleid - prijzen - informatiesystemen - economische indicatoren - duurzaamheidsindicatoren - agricultural sector - statistics - government policy - prices - information systems - economic indicators - sustainability indicators
Deze website toont diverse onderzoeksresultaten die LEI Wageningen UR in het kader van Wettelijke onderzoekstaken publiceert voor het Ministerie van Economische Zaken.
IDC’s: vliegwiel voor kennis en techniek (interview met Eric Poot)
Jagers, F. ; Poot, E.H. - \ 2013
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2013 (2013)Oktober. - ISSN 1878-8408 - p. 30 - 33.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - innovaties - demonstratiebedrijven, landbouw - duurzaamheidsindicatoren - kastechniek - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - protected cultivation - innovations - demonstration farms - sustainability indicators - greenhouse technology - knowledge transfer
Een nieuw fenomeen doet zijn intrede in de glastuinbouw: het Innovatie en Demo Centrum (IDC). Inmiddels zijn er vijf van dergelijke centra operationeel. En er volgen er nog meer. Wat is het doel van deze centra en wat kun je daar als teler halen?
Sustainability aspects of biobased products : comparison of different crops and products from the vegetable oil platform
Meesters, K.P.H. ; Corré, W.J. ; Conijn, J.G. ; Patel, M.K. ; Bos, H.L. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1441) - ISBN 9789461739827 - 68
oil plants - plant oils - palm oils - soyabean oil - rapeseed oil - sustainability - sustainability indicators - renewable energy - greenhouse gases - land use - biobased economy - biofuels - biopolymers - olieleverende planten - plantaardige oliën - palmoliën - sojaolie - raapzaadolie - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - hernieuwbare energie - broeikasgassen - landgebruik - biobrandstoffen - biopolymeren
This study focusses on the production of vegetable oil based products. A limited number of aspacts of the sustainability of the full chain (from agriculture to product at the factory gate) was evaluated. Three different vegetable oils were taken into account: palm oil, soy oil and rapeseed oil. Also three different products made from vegetable oil were evaluated: biodiesel, polyol (a raw material for production of PU foams) and resin. In the present study, sustainability of these products was evaluated through the following parameters: Non-Renewable Energy Usage (NREU) (GJ per ton of product); Greenhouse Gas (GHG) emissions (ton CO2-equivalent per ton of product); Land use (ha/ton vegetable oil) and NREU and GHG emission avoided (GJ or ton CO2-equivalent per hectare of land).
Safeguarding the sustainability of bioenergy in Europe. The implementation and impact of the EC Renewable Energy Directive and Fuel Quality Directive
Rau, M.L. ; Smeets, E.M.W. ; Georgiev, E.S. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2012
The Hague : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155958 - 115
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - duurzaamheidsindicatoren - europese unie - energiebeleid - beleid - duurzame energie - certificering - economische modellen - bioenergy - biofuels - sustainability - sustainability criteria - sustainability indicators - european union - energy policy - policy - sustainable energy - certification - economic models
In this study, the sustainability criteria in the Renewable Energy Directive (RED) and the Fuel Quality Directive (FQD) are investigated and reviewed. First, an overview is given of the current and future use of bioenergy, and bioenergy policies in the EU are discussed. Next, it is discussed how the RED-FQD sustainability criteria are operationalised into practically indicators, including a critical evaluation of the scientific robustness, completeness and accuracy of the approaches and indicators used in the RED-FQD. Finally, various options are formulated and a discussion is presented on how the sustainability of biofuels can be investigated using economic models such as the global computable general equilibrium model MAGNET (Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool). Such an analysis is needed to ascertain the impact of biofuel policies and will help to provide useful insights and advice for policy-makers.
Rooien en opslaan van laanbomen : is blokrooien een duurzaam alternatief
Smits, A.P. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
straatbomen - rooien - opslag - efficiëntie - economische haalbaarheid - modellen - duurzaamheidsindicatoren - street trees - grubbing - storage - efficiency - economic viability - models - sustainability indicators
Haalbaarheidsonderzoek naar de perspectieven van het blokrooien van laanbomen. Bij blokrooien worden alle leverbare bomen/spillen op een (deel van het) perceel in een keer gerooid en naar een centraal punt afgevoerd voor verdere afhandeling. De financiële haalbaarheid van blokrooien is voor twee bedrijven verkend.
Resource use efficiency and environmental performance of biofuel cropping systems
Vries, S.C. de - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Martin van Ittersum; Ken Giller, co-promotor(en): Gerrie van de Ven. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731173 - 211
biobrandstoffen - gebruiksefficiëntie - hulpbronnenbeheer - bioethanol - biodiesel - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - brandstofgewassen - biobased economy - biofuels - use efficiency - resource management - sustainability - sustainability indicators - fuel crops
Dit proefschrift heeft tot doel om de productie-ecologische duurzaamheid te analyseren van een aantal productieketens voor biobrandstoffen die zoveel mogelijk de wereldwijde verscheidenheid aan gewassen, biofysische en overige omstandigheden weerspiegelen. Productie-ecologische duurzaamheid maakt deel uit van de milieudimensie van duurzaamheid; voor ons specifieke doel hebben we dit deelgebied gedefinieerd middels een set duurzaamheidsindicatoren die betrekking hebben op de efficiëntie waarmee schaarse grondstoffen gebruikt worden, op bodemkwaliteit, netto energieproductie en broeikasgasemissies. Een tweede doel van dit proefschrift is het formuleren van een algemene methodiek die duurzaamheidsanalyses van productieketens voor biobrandstoffen mogelijk maakt, die helpt bij het ontwikkelen van zulke systemen met een minimum aan landgebruiksverandering en mogelijk een basis zou kunnen vormen voor het certificeren van de duurzaamheid ervan.
Perspectief op duurzaamheid : de biologische landbouw bekeken
Slobbe, R.B. ; Monteny, A. ; Wijnands, F.G. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - 36
biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - duurzaamheidsindicatoren - dierenwelzijn - biologische voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - energie - klimaatverandering - natuurbeheer - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - houding van boeren - waarden - milieueffect - organic farming - sustainability - sustainable agriculture - sustainability indicators - animal welfare - organic foods - food quality - energy - climatic change - nature management - landscape management - multifunctional agriculture - farmers' attitudes - values - environmental impact
Dit rapport kijkt naar de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw. Op verzoek van de sector zelf. Want deze sector met ambitie wil weten waar ze staat: hoe doet ze het, wat kan beter, waar liggen nog kansen, waar moet nodig wat gedaan worden? Samen met de sector en het ministerie is eerst vastgesteld voor welke thema's de maat genomen moet worden. Dat zijn de duurzaamheidsthema's: milieu, dierenwelzijn, klimaat en energie, natuur en landschap, gezondheid, verbondenheid (burger/consument-boer) en profit. Voor ieder gedefinieerd thema is een deelstudie verrricht. In dit rapport is iedere deelstudie samengevat. Daarbij is het vertrekpunt van de biologische landbouw gerespecteerd: de keuzes, de principes, de waardengedrevenheid.
Inzicht voor de consument in duurzaamheidslabels
Danse, M.G. ; Eppink, M.M. ; Fels, H.J. van der; Kernebeek, H.R.J. van; Immink, V.M. ; Sterrenburg, P. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-033) - 109
duurzaamheidsindicatoren - voedselproductie - eiwitrijke voedingsmiddelen - kwaliteitsetikettering - certificering - duurzaamheidscriteria - consumenteninformatie - dierenwelzijn - sustainability indicators - food production - protein foods - quality labelling - certification - sustainability criteria - consumer information - animal welfare
Het doel van dit onderzoek was de belemmeringen en mogelijke kansen in kaart te brengen om het gebruik van duurzaamheidsindicatoren door marktpartijen en consumenten te verbeteren. Dit is gebeurd door inzicht te geven in de technische kenmerken van het ontwerp van duurzaamheidsindicatoren, en de institutionele omgeving die dit ontwerp beïnvloedt. Deze inzichten zijn gebruikt om ontwikkelingsrichtingen van kansrijke strategieën aan te geven, die leiden tot de verdere ontwikkeling van praktisch hanteerbare duurzaamheidsindicatoren. Dit onderzoek richt zich op duurzaamheidsindicatorensets, die worden gebruikt voor proteïnerijke voedingsmiddelen.
Duurzaamheidprestaties op het gebied van Milieu : Deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw
Sukkel, W. ; Wijk, C.A.P. van; Vermeij, I. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 82
milieubeheer - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - indicatoren - milieueffect - mest - bemesting - nutriëntenuitspoeling - emissie - bodembeheer - verontreiniging - environmental management - organic farming - sustainability - sustainability indicators - indicators - environmental impact - manures - fertilizer application - nutrient leaching - emission - soil management - pollution
In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten geactualiseerd (Sukkel et al, 2007) als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 werden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kan het bedrijfsleven mogelijk beter onderbouwde argumenten voor de promotie van biologische producten en biologische landbouw opstellen. Daarnaast geeft de inventarisatie een verbeterd inzicht in de prestaties van de biologische landbouw op de genoemde duurzaamheidthema’s. In dit rapport wordt aandacht besteedt aan milieuverontreiniging (accumulatie en emissie) door nutriënten, zware metalen en pesticiden aan de productie van afval en aan eindige of (potentieel) schaarse productiemiddelen. In deze laatste categorie zijn Fosfor, water en bodem meegenomen.
Duurzaamheidsprestaties op het gebied van Natuur en Landschap : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw
Alebeek, F.A.N. van; Dekking, A.J.G. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 36
natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - indicatoren - biodiversiteit - agrobiodiversiteit - nature management - agri-environment schemes - landscape management - organic farming - sustainability - sustainability indicators - indicators - biodiversity - agro-biodiversity
Doel van deze rapportage is om zichtbaar te maken hoe de Nederlandse biologische landbouw presteert op het thema Natuur en Landschap ten opzichte van de gangbare landbouw. De prestaties met betrekking tot Natuur en Landschap worden per schaalniveau (bodem, perceel, bedrijf en landschap) en onderwerp weergegeven.
Sustainability indicators, alternative strategies and trade-offs in peasant agroecosystems : analysing 15 case studies from Latin America
Astier, M. ; Speelman, E.N. ; López-Ridaura, S. ; Masera, O.R. ; Gonzalez-Esquivel, C.E. - \ 2011
International Journal of Agricultural Sustainability 9 (2011)3. - ISSN 1473-5903 - p. 409 - 422.
agro-ecosystemen - landbouw bedrijven in het klein - alternatieve landbouw - duurzaamheidsindicatoren - duurzaamheid (sustainability) - gevalsanalyse - latijns-amerika - agroecosystems - peasant farming - alternative farming - sustainability indicators - sustainability - case studies - latin america - agricultural sustainability - developing-countries - framework - systems - biodiversity - methodology - landscapes - poverty - lessons
In view of the urgent need to improve agroecosystem sustainability, several efforts have been made to evaluate the effect of alternative strategies on key environmental and socioeconomic variables at the farm, community and regional levels. Most peasant farmers manage complex and diverse agroecosystems, and constantly adapt management strategies with multiple aims. A sustainability evaluation framework for peasant systems has been applied in over 40 case studies in Latin America, from which 15 were analysed, focusing on the choice of indicators, the effect of alternative strategies on agroecosystem sustainability and the trade-offs involved. Common indicators include yields, income, agrodiversity and external input dependence. Alternative strategies include crop/product diversification and soil conservation practices. Yields, income and agrodiversity improved in most cases, but in some cases the establishment costs increased external input use. Trade-offs observed include improved performance of a subsystem (i.e. crops) vs. decreased one in others (livestock, forestry) and increases in productivity vs. decreases in stability, resilience and reliability. The difficulty of assessing systems in transition towards alternative management was acknowledged by some evaluation teams. Applying the framework to such a vartiety of cases allowed making the sustainability concept operational, promoted alternatieve strategies and generated knowledge on agroecosystem processes among stakeholders.
Duurzaamheidprestaties op het gebied van Klimaat : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw
Sukkel, W. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
milieubeheer - milieubescherming - biologische landbouw - klimaatverandering - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - fossiele energie - broeikasgassen - emissie - koolstofvastlegging - environmental management - environmental protection - organic farming - climatic change - sustainability - sustainability indicators - fossil energy - greenhouse gases - emission - carbon sequestration
In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten en dierenwelzijn geactualiseerd als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 worden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie kan het bedrijfsleven mogelijk beter onderbouwde argumenten voor de promotie van biologische producten en biologische landbouw opstellen. Daarnaast geeft de inventarisatie een verbeterd inzicht in de prestaties van de biologische landbouw op de genoemde duurzaamheidthema’s. In dit rapport worden de onderdelen fossiel energieverbruik, emissie van broeikasgassen, koolstofopslag en adaptatie aan klimaatverandering behandeld.
Verbindingsmaatlat voor de landbouw : ontwikkeling van een indicator die een beeld geeft van de verbinding tussen een biologisch landbouwbedrijf en zijn omgeving : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidprestaties Biologische Landbouw
Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Veen, E.J. ; Sukkel, W. ; Visser, A.J. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 36
multifunctionele landbouw - biologische landbouw - duurzaamheidsindicatoren - duurzame landbouw - indicatoren - nevenactiviteiten - sociale interactie - multifunctional agriculture - organic farming - sustainability indicators - sustainable agriculture - indicators - ancillary enterprises - social interaction
Eén van de kenmerken van duurzaamheid, in de traditionele people, plant, profit indeling, is de mate waarin landbouw zich weet te verbinden aan de maatschappij. Deze studie focust zich op de ontwikkeling van een indicator die de mate van verbinding weergeeft. Omdat verbinding het resultaat is van een complexe sociale interactie die lastig meetbaar is, is er geen indicator beschikbaar die direct iets zegt over de mate van verbinding die een bedrijf of een sector weet te realiseren. Omdat er weinig informatie wordt vastgelegd over verbindingen die ondernemers aangaan in bestaande databases is ervoor gekozen om een indicator te ontwikkelen die direct door de ondernemer ingevuld kan worden. In deze studie is een eerste aanzet gedaan voor de ontwikkeling van deze duurzaamheidsindicator voor verbindingen.
Duurzaam consumeren : maatschappelijke context en mogelijkheden voor beleid
Bakker, H.C.M. de; Dagevos, H. ; Spaargaren, G. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 71) - 66
consumptie - duurzaamheid (sustainability) - methodologie - duurzaamheidsindicatoren - consumption - sustainability - methodology - sustainability indicators
Deze studie schetst vanuit een omgevingsperspectief een state of the art van het debat over duurzame consumptie en vergelijkt twee actuele onderzoekstrajecten (CONTRAST en CAPABILITY) waarin op verschillende wijze wordt getracht kennis te ontwikkelen die de bevordering van duurzame consumptie kan ondersteunen. Vergelijking van de onderzoekstrajecten laat zien dat deze sterke en zwakke punten hebben die goeddeels met elkaar contrasteren. Verder blijken CONTRAST en CAPABILITY interessante overeenkomsten te hebben en zijn er mogelijke aansluitingspunten. Zo komt een aantal consumptiedomeinen binnen het CONTRAST-project nagenoeg naadloos overeen met domeinen van capabilities en hulpbronnen die voor een CAPABILITY-index worden geïdentificeerd. Beide benaderingen pleiten ook voor de ontwikkeling van beleidsgerichte indicatorensets. De conclusie is dat de uitdaging moet worden aangegaan deze twee onderzoeksbenaderingen te combineren. Op deze manier kan een rijker geheel van beleidsondersteunende kennis worden gerealiseerd om duurzame consumptie te bevorderen. Trefwoorden: Duurzaamheid, duurzame consumptie, consumptiesociologie, kritische theorie, indicatoren, kwantitatieve methoden, kwalitatieve methoden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.