Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 326

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ecohydrology
Check title to add to marked list
Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - forests - grasslands - historical geography
Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan : OBN deskundigenteam Nat zandlandschap
Burg, A. van den; Bijlsma, R.J. ; Brouwer, E. ; Waal, R.W. de - \ 2016
VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 36 p.
bosbeheer - waterbeheer - bossen - bosecologie - ecohydrologie - grondwater - grondwaterstand - beekdalen - forest administration - water management - forests - forest ecology - ecohydrology - groundwater - groundwater level - brook valleys
Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt herkennen, in welke landschappen ze voorkomen en hoe ze functioneren.
Juncus dudleyi Wiegand, een nieuwe rus uit Amerika, en Juncus ×sallandiae Corporaal & Schaminée hybr. nov., zijn hybride met J. tenuis Willd
Corporaal, A. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2015
Gorteria 37 (2015)2. - ISSN 0017-2294 - p. 52 - 63.
vegetatie - plant-water relaties - ecohydrologie - bodemwater - overijssel - vegetation - plant water relations - ecohydrology - soil water
In Nederland is in 2009 voor het eerst de Noord-Amerikaanse rus Juncus dudleyi Wiegand aangetroffen.De soort groeide met tientallen exemplaren in een recent afgegraven waterbergingsgebied ten zuidwesten van Nieuwleusen (Overijssel) op een vochtige tot natte zandige ondergrond. Begeleidende soorten zijn vooral pioniersoorten. Een veelvuldig begeleidende soort is de eveneens uit Noord-Amerika afkomstige soort J. tenuis Willd. Tezamen met beide soorten groeide een onbekende rus die, naar later bleek, nog niet voor de wetenschap bekend was en die de hybride is van beide eerder genoemde soorten. Deze hybride is J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée genoemd, naar de naam van deze streek Salland. Opmerkelijk genoeg is deze hybride tot dusverre niet van Amerika bekend, hoewel beide soorten daar relatief veel in elkaars nabijheid voorkomen.The North American Rush species Juncus dudleyi Wiegand was first found in the Netherlands in 2009.The species occurred in great numbers on sandy soil in moist to wet places in a recently shallowlyexcavated water buffer area southwest of Nieuwleusen, Province of Overijsel. Most accompanying plant species were pioneer species. A frequently accompanying species was J. tenuis Willd., a longnaturalized Rush species which also originates from North America. Growing together with these two Rush species was an unknown Rush, which we have identified as the hybrid of these two Rush species. This hybrid is new to sciences and has been described here as J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée. The epithet ‘sallandiae’ refers to the region of the Province of Overijssel where the hybrid was found, namely Salland.
Inzicht in verdroging TOP-gebieden via stambuisregressie
Gelderen, van, J. ; Knotters, M. ; Winsen, van, S. - \ 2015
H2O online (2015). - 6 p.
natuurgebieden - verdroging - ecohydrologie - grondwaterstand - monitoring - provincies - utrecht - natural areas - desiccation - ecohydrology - groundwater level - provinces
De provincie Utrecht heeft als een van de eerste provincies de verdrogingssituatie van haar TOP-natuurgebieden bepaald met stambuisregressie. Hiervoor zijn meetrondes met gerichte grondwateropnames uit voorjaar en zomer gekoppeld aan stambuis-grondwatermeetreeksen. Deze methodiek heeft een statistische basis, waarmee zuivere schattingen zijn verkregen van oppervlaktepercentages die voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden voor het betreffende (natuur)gebied (GxG). De intensieve veldmeetcampagne is met een gedegen voorbereiding goed uitvoerbaar. De provincie zal over enige jaren – opnieuw met deze methode – de aanpak van de verdrogingsbestrijding in de Utrechtse TOP-natuurgebieden evalueren.
Fine scale ecohydrological processes in northern peatlands and their relevance for the carbon cycle
Nijp, J.J. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Juul Limpens; Klaas Metselaar. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575837 - 202
ecohydrologie - veengebieden - koolstofcyclus - koolstof - klimaat - neerslag - droogte - bodem - ecohydrology - peatlands - carbon cycle - carbon - climate - precipitation - drought - soil
Waterwijzer Landbouw, fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST
Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R. ; Dam, J.C. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Supit, I. ; Hendriks, R.F.A. ; Wit, A.J.W. de; Bolt, F.J.E. van der; Walvoort, D.J.J. ; Hoving, I.E. ; Bakel, J. van - \ 2015
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2015-16) - ISBN 9789057736766 - 121
landbouw - grondwaterstand - droogte - klimaatverandering - ecohydrologie - plant-water relaties - modellen - agriculture - groundwater level - drought - climatic change - ecohydrology - plant water relations - models
Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.
Potential sensitivity of fen plant species to salinity
Stofberg, S.F. ; Klimkowska, A. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Witte, J.P.M. - \ 2014
Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office - 57
vegetatietypen - zouttolerantie - bodem-plant relaties - standplaatsfactoren - waterkwaliteit - ecohydrologie - vegetation types - salt tolerance - soil plant relationships - site factors - water quality - ecohydrology
Het is te verwachten dat laagveen plantensoorten verschillend kunnen reageren als gevolg van een blootstelling aan zout. In dit rapport worden verschillende typen informatie vergeleken, waaronder verspreidingsdata, indicatiegetallen en experimentele data. Een aantal soorten (13–18% van totaal aantal soorten, vooral wijdverspreide soorten) tolereren brakke condities, terwijl 41 andere (minder wijdverspreide) soorten mogelijk gevoelig zijn voor chlorideconcentraties boven 100 à 200 mg/L, maar er blijven onzekerheden. Verspreidingsdata geven een beperkt inzicht in de tolerantiegrenzen, maar gevoeligheid hangt niet altijd samen met verspreiding. Daarnaast kan de blootstelling in de wortelzone verschillen van het zoutgehalte in het oppervlaktewater. Experimentele gegevens zouden meer inzicht kunnen bieden, maar op dit moment is er weinig informatie beschikbaar van experimenteel onderzoek naar wilde plantensoorten.
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur.
Ek, R. van; Witte, J.M.P. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Vries, W. de; Wamelink, G.W.W. ; Hunink, J. ; Bonten, L.T.C. - \ 2014
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2014-22) - ISBN 9789057736582 - 161
vegetatietypen - ecohydrologie - natuurgebieden - landgebruik - zoet water - modellen - vegetation types - ecohydrology - natural areas - land use - fresh water - models
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt om de gevolgen van maatregelen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur op landelijke schaal in te kunnen schatten. Na de deltabeslissingen zal de uitvoering opgepakt moeten gaan worden. Veel van de effecten van de maatregelen zullen zich voor de terrestrische natuur juist uiten op regionale en vooral lokale schaal. Vanuit STOWA was er daarom de behoefte om in te zoomen op de effectvoorspelling op die beide schaalniveaus.
AGRICOM 2.01 : theorie en gebruikershandleiding
Mulder, H.M. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2576) - 61
bodemwater - grondwaterstand - ecohydrologie - opbrengsten - kosten-batenanalyse - landbouw - waterbeheer - modellen - soil water - groundwater level - ecohydrology - yields - cost benefit analysis - agriculture - water management - models
AGRICOM is een acronym voor AGRIcultural COst Model. AGRICOM is een agro-economisch model dat op basis van de resultaten van een hydrologisch model kosten en baten voor de landbouwsector in Nederland berekent. Dit betreft de effecten van te droge, te natte of te zoute omstandigheden op de Nederlandse landbouw. De kosten en baten analyse wordt per jaar of over een langjarig gemiddelde periode uitgevoerd. Het AGRICOM model dient ter ondersteuning bij beleidsvragen als: wat zijn kansrijke maatregelen om landbouwschade te voorkomen, wat zijn de neveneffecten voor de landbouw van anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden en hoe efficiënt is beregening.
Preadvies voor herstel en ontwikkeling van vochtige bossen op de pleistocene zandgronden
Burg, R.F. van der; Brouwer, E. ; Bijlsma, R.J. ; Burg, A. van der; Duinen, G.A. van; Hommel, P.W.F.M. ; Jansen, A.J.M. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Waal, R.W. de - \ 2014
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 260
bossen - bodemwater - habitats - ecohydrologie - landschap - natura 2000 - forests - soil water - ecohydrology - landscape
Dit preadvies geeft inzicht in de sleutelprocessen en factoren die bepalend zijn voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in vochtige bossen. Ook zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om via herstelbeheer, regulier beheer en omvormingsbeheer te komen tot herstel van natuurwaarden in het geval sleutelprocessen en factoren verminderd of niet meer werkzaam of aanwezig zijn.
Klimaatverandering en natuur : ontwikkeling van een provinciaal adaptatieplan
Geertsema, W. ; Vos, C.C. ; Wamelink, G.W.W. ; Baveco, J.M. ; Mol-Dijkstra, J.P. - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)2. - ISSN 0169-6300 - p. 63 - 72.
klimaatadaptatie - natuurbeheer - bodem-plant relaties - grondwaterstand - ecohydrologie - klimaatverandering - noord-brabant - climate adaptation - nature management - soil plant relationships - groundwater level - ecohydrology - climatic change
Klimaatverandering heeft zowel direct als indirect gevolgen voor planten en dieren. Adaptatiestrategieën versterken ecosystemen zodanig dat ze in staat zijn om veranderingen op te vangen. We hebben een methodiek ontwikkeld om samen met stakeholders ruimtelijke adaptatieplannen voor een provincie te ontwerpen. De methodiek is generiek inzetbaar op provinciale schaal; de toepassing is beschreven voor Noord-Brabant.
How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows
Cirkel, D.G. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee; J.P.M. Witte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739124 - 171
hooiland - ecohydrologie - soortendiversiteit - alkalisch water - grondwater - kwel - biogeochemie - standplaatsfactoren - natuurgebieden - meadows - ecohydrology - species diversity - alkaline water - groundwater - seepage - biogeochemistry - site factors - natural areas
Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig vindt men deze laagproductieve hooilanden alleen nog in beschermde natuurgebieden. Het gaat hierbij om veelal kleine reservaten, die geïsoleerd liggen in een intensief gebruikt agrarisch landschap. De hoge biodiversiteit van de hooilanden wordt verklaard door de toestroming van schoon en basenrijk grondwater. Die resulteert in relatief hoge en stabiele grondwaterstanden en, gecombineerd met een beperkte hoeveelheid infiltrerend regenwater, in kleinschalige waterkwaliteitsgradiënten in de bodem. Dit proefschrift verschaft een integraal inzicht in de hydrologische en biogeochemische relaties tussen kwelwater, infiltrerend neerslagwater en vegetatiepatronen. Dat inzicht is van belang voor het beheer van kwelafhankelijk graslanden, bijvoorbeeld doordat het kan bijdragen aan een juiste beoordeling van de ecohydrologische gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding, van klimaatverandering en van de instroming van vervuild grondwater
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
Aggenbach, C.J.S. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vries, H.H. de; Groenendijk, D. ; Dijkstra, J.P. ; Diggelen, R. van - \ 2014
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 137
vegetatie - moerasgronden - ecohydrologie - beekdalen - maaien - ecologisch herstel - fauna - vegetation - swamp soils - ecohydrology - brook valleys - mowing - ecological restoration
Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
Transport in the atmosphere-vegetation-soil continuum
Moene, A.F. ; Dam, J.C. van - \ 2014
New York, NY : Cambridge University Press - ISBN 9780521195683
ecohydrologie - hydrologie - bodemfysica - micrometeorologie - meteorologie - atmosfeer - vegetatie - bodemkunde - bodemwater - transportprocessen - beweging in de bodem - ecohydrology - hydrology - soil physics - micrometeorology - meteorology - atmosphere - vegetation - soil science - soil water - transport processes - movement in soil
Traditionally, soil science, atmospheric science, hydrology, plant science and agriculture have been studied largely as separate subjects. These systems are clearly interlinked, however, and in recent years a great deal of interdisciplinary research has been undertaken to better understand the interactions. This textbook was developed from a course that the authors have been teaching for many years on atmosphere-vegetation-soil interactions at one of the leading international research institutes in environmental science and agriculture. The book describes the atmosphere-vegetation-soil continuum from the perspective of several interrelated disciplines, integrated into one textbook.
Synthesis of ecosystem vulnerability to climate change in the Netherlands shows the need to consider environmental fluctuations in adaptation measures
Bodegom, P.M. van; Verboom-Vasiljev, J. ; Witte, J.P.M. ; Vos, C.C. ; Batholomeus, R.P. ; Geertsema, W. ; Cormont, A. ; Veen, M. van der; Aerts, R. - \ 2014
Regional Environmental Change 14 (2014)3. - ISSN 1436-3798 - p. 933 - 942.
klimaatverandering - ecosystemen - dispersie - ecohydrologie - climatic change - ecosystems - dispersion - ecohydrology - plant traits - species distribution - range shifts - water-flow - models - vegetation - biodiversity - conservation - conductance - terrestrial
Climate change impacts on individual species are various and range from shifts in phenology and functional properties to changes in productivity and dispersal. The combination of impacts determines future biodiversity and species composition, but is difficult to evaluate with a single method. Instead, a comparison of mutually independent approaches provides information and confidence in patterns observed beyond what may be achieved in individual approaches. Here, we carried out such comparison to assess which ecosystem types in the Netherlands appear most vulnerable to climate change impacts, as arising from changes in hydrology, nutrient conditions and dispersal limitations. We thus combined meta-analyses of species range shifts with species distribution modelling and ecohydrological modelling with expert knowledge in two respective impact studies. Both impact studies showed that nutrient-poor ecosystems and ecosystem types with fluctuating water tables—like hay meadows, moist heathlands and moorlands—seem to be most at risk upon climate change. A subsequent meta-analysis of species–environmental stress relations indicated that particularly endangered species are adversely affected by the combination of drought and oxygen stress, caused by fluctuating moisture conditions. This implies that adaptation measures should not only aim to optimise mean environmental conditions but should also buffer environmental extremes. Major uncertainties in the assessment included the quantitative impacts of vegetation-hydrology feedbacks, vegetation adaptation and interactions between dispersal capacity and traits linked to environmental selection. Once such quantifications become feasible, adaptation measures may be tailor-made and optimised to conserve vulnerable ecosystem types
The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation
Cirkel, D.G. ; Witte, J.P.M. ; Bodegom, P.M. van; Nijp, J.J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2014
Ecohydrology 7 (2014)1. - ISSN 1936-0584 - p. 21 - 32.
bodemchemie - bodemaciditeit - vegetatietypen - bodem-plant relaties - soortensamenstelling - plantenfysiologie - rizosfeer - wetlands - heterogeniteit - ecohydrologie - ruimtelijke variatie - soil chemistry - soil acidity - vegetation types - soil plant relationships - species composition - plant physiology - rhizosphere - heterogeneity - ecohydrology - spatial variation - ellenberg indicator values - field-measurements - plant ecology - ph changes - iron - regression - diversity - diffusion - oxidation
Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Therefore, generally applicable quantifications of mechanistic plant responses to soil acidity are still not available. An alternative is the semi-quantitative and integrated response variable ‘indicator value for soil acidity’ (Rm). Although relationships between measured soil pH and Rm from various studies are usually strong, they often show systematic bias and still contain high residual variances. On the basis of a well-documented national dataset consisting of 91 vegetation plots and a dataset with detailed, within-plot, pH measurements taken at three periods during the growing season, it is shown that strong spatiotemporal variation of soil pH can be a critical source of systematic errors and statistical noise. The larger part of variation, however, could be explained by the moisture status of plots. For instance, Spearman's rho decreased from 93% for dry plots and 87% for moist plots to 59% for wet plots. The loss of relation between soil pH and Rm in the moderately acid to alkaline range at increasingly wetter plots is probably due to the establishment of aerenchyma-containing species, which are able to control their rhizosphere acidity. Adaptation to one site factor (oxygen deficit) apparently may induce indifference for other environmental factors (Fe2+, soil pH). For predictions of vegetation response to soil acidity, it is thus important to take the wetness of plots into account
Bepalen kansrijke percelen
Delft, S.P.J. van - \ 2013
Wageningen :
natura 2000 - hydrologie - bodemwater - waterkwaliteit - fosfaten - ecohydrologie - uitspoelen - proefvelden - hydrology - soil water - water quality - phosphates - ecohydrology - leaching - experimental plots
De doelstelling van dit experiment is: ‘Verbeteren kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het gebied dat hydrologisch de Natura 2000 gebieden van water voorziet.’ Om te komen tot een selectie van de percelen waarop het experiment uitgevoerd gaat worden zijn, afgezien van de belangstelling van ondernemers, zijn een aantal criteria van belang. Achtergronden bij een proefproject.
Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010
Hommel, P.W.F.M. ; Kemmers, R.H. ; Querner, E.P. ; Waal, R.W. de - \ 2013
Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken nr. 2013/OBN149-BE) - 96
bossen - ecohydrologie - ecologisch herstel - bosecologie - verdroging - natura 2000 - helofytenfilters - twente - achterhoek - forests - ecohydrology - ecological restoration - forest ecology - desiccation - artificial wetlands
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzuivering in rietvelden met een kunstmatig peilbeheer (vanaf 2006). De looptijd van het herstelproject bedroeg vijf jaar (2005 – 2010). Het doel was te onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk bostype (Vogelkers-Essenbos; Pruno-Fraxinetum) kon worden hersteld door vernatting met gezuiverd “afvalwater” van de zuiveringsmoerassen. Voor de praktijkproef werden in een bosperceel grenzend aan de zuiveringsmoerassen 18 meetpunten ingericht, in de helft waarvan strooisel en vegetatie werden verwijderd. Daarnaast werden elders op het landgoed, buiten de verwachte hydrologische invloed van de waterzuiveringsproef, nog eens zes meetpunten ingericht als referentie. Ook hier werden in de helft van de punten strooisel en vegetatie verwijderd.
Hoe met remote sensing via de vegetatie bodem en water kunnen worden gekarteerd
Roelofsen, H.D. ; Amerongen, J. van; Kooistra, L. ; Runhaar, J. ; Witte, J.P. - \ 2013
Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)2. - ISSN 1382-6069 - p. 107 - 120.
remote sensing - ecohydrologie - vegetatietypen - evapotranspiratie - grondwaterstand - monitoring - ecohydrology - vegetation types - evapotranspiration - groundwater level
Remote sensing is de verzamelterm voor diverse vormen van aardobservatie. Zoals observaties van het aardoppervlak door satellieten (spaceborne remote sensing). Observaties vanuit vliegtuigen (airborne remote sensing) zijn eveneens mogelijk. De vraag wat remote sensing kan betekenen voor hydrologische toepassingen stond centraal tijdens de NHV voorjaarsbijeenkomst, in mei 2012. Daar betoogden wij dat diverse hydrologische grootheden afgeleid kunnen worden van remote sensing beelden. Dit artikel is een verdere uitwerking van dit betoog. We willen met deze bijdrage aantonen dat de natuurlijke vegetatie een nuttige vertaalsleutel kan vormen tussen remote sensing observaties enerzijds en eigenschappen van de ondergrond anderzijds.
Herstel broekbossen
Runhaar, J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A.J.P. ; Verdonschot, R.C.M. ; Hommel, P.W.F.M. - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN169-BE) - 135
bosecologie - ecohydrologie - fauna - aquatische ecologie - bodem-plant relaties - forest ecology - ecohydrology - aquatic ecology - soil plant relationships
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het OBN-project ‘Herstel Broekbossen’. Broekbossen vormen een belangrijk onderdeel van het habiatttype H19E0, Vochtige alluviale bossen, en behoud en ontwikkeling van broekbossen vormt dan ook een belangrijk doel in het Nederlandse natuurbeleid. Als onderdeel van het project is ook een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de fauna in broekbossen, een aspect waaraan tot nu toe nauwelijks of geen aandacht is besteed. Ten onrechte, zoals het onderzoek laat zien, want broekbossen zijn rijk aan soorten, mede dank zij de grote variatie aan habitats binnen een goed ontwikkeld broekbos. Het waterregime speelt een belangrijke rol in de overlevingsstrategieën van de verschillende organismengroepen. Daarbij vormt voor aquatische soorten droogval in de zomer een kritische factor, en voor terrestrische soorten overstroming in de winter. Het literatuuronderzoek is bij gebrek aan Nederlands onderzoek vooral gebaseerd op buitenlandse literatuur.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.