Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==economische indicatoren
Check title to add to marked list
Competitiveness of the EU food industry : ex-post assessmentof trade performance embedded in international economic theory
Wijnands, J.H.M. ; Verhoog, A.D. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-018) - ISBN 9789086157358 - 79 p.
food industry - market competition - competitive ability - terms of trade - economic indicators - international trade - world markets - european union - usa - voedselindustrie - marktconcurrentie - concurrerend vermogen - ruilvoet - economische indicatoren - internationale handel - wereldmarkten - europese unie - vs
This study assessed the competitiveness of the EU food industry benchmarked against USA, Australia, Brazil and Canada. This assessment is based on trade indicators (Relative Net trade advantage and export share on the world market) and on economic indicators (value added, labour productivity and share value added in total manufacturing). This study is an update of an earlier study executed in 2007. The overall competitiveness performance of the EU28 (intra-EU trade excluded) remained weak: the three economic indicators weakened and the trade indicators improved in period (2) 2008-2012 compared to period (1) 2003-2007. The position in period 2 was even weaker than the relative weak position in period 1. Brazil remained the strongest and the USA became strong.
Agrimatie : informatie over de agrosector
Fernhout, C.Y. ; LEI, - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR
landbouwsector - statistiek - overheidsbeleid - prijzen - informatiesystemen - economische indicatoren - duurzaamheidsindicatoren - agricultural sector - statistics - government policy - prices - information systems - economic indicators - sustainability indicators
Deze website toont diverse onderzoeksresultaten die LEI Wageningen UR in het kader van Wettelijke onderzoekstaken publiceert voor het Ministerie van Economische Zaken.
Nationale Rekeningen en de maatschappelijke waarde van natuur - Een eerste verkenning
Heide, C.M. van der; Brouwer, F.M. ; Gaaff, A. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Natuurlijke hulpbronnen ) - 21
ecosysteemdiensten - natuurwaarde - economische indicatoren - natuur - economische analyse - economische evaluatie - monitoring - overheidsbeleid - ecosystem services - natural value - economic indicators - nature - economic analysis - economic evaluation - government policy
EL&I heeft de ambitie om voor de Begroting 2013 een indicator te ontwikkelen die de economische betekenis van natuur/biodiversiteit weergeeft voor maatschappelijke functies in de vorm van het aandeel van ecosysteemdiensten dat is opgenomen in het bbp. In het bijzonder gaat het daarbij om een indicator in de vorm van het aandeel ecosysteemdiensten in het bbp die de waarde van natuur in maatschappelijke functies weerspiegelt
LEI-conjunctuurbarometer; Een verkenning van de mogelijkheden om de stemming onder agrarische ondernemers te peilen
Jukema, G.D. ; Oltmer, K. ; Galen, M.A. van; Dijkxhoorn, Y. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - 56
landbouwsector - economische indicatoren - conjunctuurcyclus - nederland - vragenlijsten - agricultural sector - economic indicators - business cycles - netherlands - questionnaires
Het LEI heeft de mogelijkheden bekeken voor het ontwikkelen van een eigen conjunctuurbarometer van de land- en tuinbouw in Nederland. In dit rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksactiviteiten ten behoeve hiervan.
Raakt de kredietcrisis de agrosector?
Bont, C.J.A.M. de; Bolhuis, J. ; Boone, J.A. ; Groot, N.S.P. de; Luijt, J. ; Meulen, H.A.B. van der; Oostenbrugge, J.A.E. van; Pronk, A. - \ 2008
Den Haag : LEI (LEI rapporten : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152766 - 46
agrarische economie - economische crises - crises - landbouwsector - financiën - economische situatie - economische indicatoren - nederland - agricultural economics - economic crises - agricultural sector - finance - economic situation - economic indicators - netherlands
Deze notitie geeft overzicht van de gevolgen en mogelijke consequenties van de in september 2008 in volle hevigheid tot uitdrukking gekomen kredietcrisis voor de Nederlandse agrosector. De notitie bespreekt de mogelijke gevolgen aan de hand van analyses van LEI-medewerkers en op basis van gesprekken met deskundigen en berichten uit verschillende bronnen.
The dutch non-commercial small-scale fleet in 2006
Bartelings, H. ; Oostenbrugge, J.A.E. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Report / LEI : Sectors and enterprises 2008-033) - ISBN 9789086152407 - 37
vissersschepen - economische indicatoren - nederland - rentabiliteit - risico-baten analyse - fishing vessels - economic indicators - netherlands - profitability - risk-benefit analysis
Concurrentiemonitor fruit : een studie naar de concurrentiepositie van appels, peren en aardbeien
Galen, M.A. van; Hietbrink, O. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086152025
agrarische economie - fruit - marktconcurrentie - appels - peren - aardbeien - landbouwsector - internationale vergelijkingen - economische indicatoren - nederland - agricultural economics - market competition - apples - pears - strawberries - agricultural sector - international comparisons - economic indicators - netherlands
In deze studie staat de concurrentiekracht van de Nederlandse fruitsector centraal. De concurrentiekracht van de sector wordt vergeleken met andere landen. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de belangrijkste fruitsectoren voor Nederland: appels, peren en aardbeien. De sectoren worden vergeleken met andere landen op basis van een groot aantal economische en bedrijfsindicatoren. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en beoogt een brede inkijk te verschaffen in de concurrentiekracht van de sector. De studie identificeert sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en belangrijke concurrenten. De methodiek is zo opgezet dat deze herhaalbaar is om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken.
Een instrument om de duurzaamheid van de biologische landbouw te meten
Tonneijck, A.E.G. ; Haan, J.J. de - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 123) - 58
biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - biologische indicatoren - economische indicatoren - sociale indicatoren - bedrijfssystemen - nederland - organic farming - sustainability - indicators - biological indicators - economic indicators - social indicators - farming systems - netherlands
Dit rapport geeft een handreiking om de werkelijke duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw te meten voor de primaire productie aan de hand van een duurzaamheidsinstrument met indicatoren die bepaald worden op bedrijfsniveau. Ingegaan wordt op het belang van de indicatoren voor de verschillende doelgroepen bij het nastreven van verduurzaming van de landbouw. De internationale situatie wordt in het kort geschetst waarbij met de ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrument wordt aangesloten. Manieren om duurzaamheidsresultaten te presenteren en te communiceren worden beschreven, tevens komt de concrete toepassing van het duurzaamheidsinstrument in de praktijk aan de orde
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.