Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==economische samenwerking
Check title to add to marked list
North-Sea-Weed-Chain: sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain
Groenendijk, F.C. ; Bikker, P. ; Blaauw, R. ; Brandenburg, W.A. ; Burg, S.W.K. van den; Harmsen, P.F.H. ; Jak, R.G. ; Kamermans, P. ; Krimpen, M.M. van; Prins, H. ; Stuiver, M. ; Werf, A.K. van der; Scholl, M.M. ; Wald, J. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C055/16) - 94 p.
seaweeds - seaweed culture - seaweed products - feasibility studies - economic viability - public-private cooperation - economic cooperation - projects - biobased economy - zeewieren - zeewierenteelt - zeewierproducten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - publiek-private samenwerking - economische samenwerking - projecten
Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.
De waarde van waarden
Oosterhoff, W. ; Stokkers, G.J. ; Smit, A.B. - \ 2015
V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - ondernemingen - persoonlijke ontwikkeling - bewustwording - waarden - economische samenwerking - farm management - entrepreneurship - enterprises - personal development - conscientization - values - economic cooperation
Agrarische ondernemers schakelen voortdurend tussen de drie O’s: Ondernemer, Onderneming en Omgeving. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen onderneming en omgeving. We noemen dat omgevingsgericht ondernemen. Bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten ligt de focus vooral op de ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers in opleiding staat hoog in het vaandel. Onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling is de bewustwording van de eigen waarden.
Uiensector werkt samen aan kwaliteit
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Boerderij 100 (2015)28. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
akkerbouw - uien - kwaliteit - rassen (planten) - economische samenwerking - proefboerderijen - nederland - arable farming - onions - quality - varieties - economic cooperation - experimental farms - netherlands
Door kordate ketensamenwerking heeft de uiensector kwaliteitsonderzoek in de benen gekregen. Met ook als resultaat: de rassenlijst blijft bestaan. De plannen zijn groter dan ooit.
Compostering reststromen van Vaste Planten- en Zomerbloementelers
Slootweg, G. - \ 2015
IDC Bollen & Vaste Planten - 11
siergewassen - tuinplanten - zomerbloemen - vasteplantenkwekerijen - bloementeelt - compostering - reststromen - economische samenwerking - bemesting - organische meststoffen - collectieve overeenkomsten - ornamental crops - bedding plants - summer flowers - perennial nurseries - floriculture - composting - residual streams - economic cooperation - fertilizer application - organic fertilizers - collective agreements
Elk teeltbedrijf van Vaste Planten en Zomerbloemen heeft een reststroom van plantaardig materiaal. Deze reststroom wordt nu meestal als afval afgevoerd. Hiermee verdwijnen kostbare nutriënten en organische stoffen van het bedrijf, die later in de vorm van compost en (kunst)mest weer moeten worden aangevoerd. In dit project is de mogelijkheid van het centraal composteren van gewasresten, met gesloten mestboekhouding, onderzocht. Een composteerbedrijf zamelt dan de gewasresten van verschillende bedrijven in. Deze worden bij elkaar gecomposteerd. Vervolgens wordt de ontstane compost naar evenredigheid over de bedrijven verdeeld. De conclusie van dit project is dat het centraal laten composteren van gewasresten door een groep telers niet met gesloten mestboekhouding mogelijk is. Daarnaast is de aparte compostering van de deze groep op de composteringsbedrijven (praktisch) niet mogelijk en kan de kwaliteit, door wisselende samenstelling van het afval niet worden gegarandeerd. Het beste alternatief is afvoer van gewasresten en aanvoer van kwalitatief goede (gecontroleerde) compost, eventueel in een collectief van telers.
Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - multifunctional agriculture
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
Verdienmodellen Natuurinclusieve landbouw
Polman, N.B.P. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Doorneweert, R.B. ; Rijk, P.J. ; Vogelzang, T.A. ; Reinhard, A.J. ; Heideveld, A. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR - 49
akkerbouw - veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische economie - agrarisch natuurbeheer - extensieve landbouw - economische samenwerking - natuurbeheer - inventarisaties - arable farming - livestock farming - farm management - agricultural economics - agri-environment schemes - extensive farming - economic cooperation - nature management - inventories
Voor de sectoren akkerbouw en veehouderij zijn voorbeelden uitgewerkt hoe rekening gehouden kan worden met natuur. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering.
Meer aandacht nodig voor ui
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Boerderij 100 (2015)30. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 58.
akkerbouw - uien - proeven op proefstations - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - economische samenwerking - arable farming - onions - station tests - plant protection - plant pathogenic fungi - economic cooperation
Akkerbouwer Jaap de Zeeuw is voorzitter van het Platform Nederlandse Uientelers. Hier en daar duikt de naam van deze organisatie op, onder meer als participant in het koprotonderzoek met PPO.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: Notitie monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 9
tuinbouw - bloembollen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - landbouwregio's - economische samenwerking - methodologie - innovaties - innovatie adoptie - bollenstreek - horticulture - ornamental bulbs - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - agricultural regions - economic cooperation - methodology - innovations - innovation adoption
De notitie ‘Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitor IDC Duin- en Bollenstreek 2014’ is een publicatie van onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (MK). Het betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Duin- en Bollenstreek (pp. 40-43) in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 (http://edepot.wur.nl/297588).
Richting geven aan een zoekproces. Innovatieprojecten Agrivizier
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 23
innovaties - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - economische samenwerking - samenwerking - regionale centra - tuinbouw - inkomen van landbouwers - innovations - knowledge transfer - knowledge exploitation - economic cooperation - cooperation - central places - horticulture - farmers' income
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (BO 28) levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt. Het onderliggende project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en aansturing vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).
Kom over de brug! Op weg naar boer-burgercollectieven voor natuur- en landschapsbeheer. Tips voor agrarische natuurverenigingen en groene burgergroepen
Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Rooij, S.A.M. van; Holster, H.C. ; Alebeek, F.A.N. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
agrarisch natuurbeheer - financieren - landschap - ecosysteemdiensten - burgers - boeren - economische samenwerking - agri-environment schemes - financing - landscape - ecosystem services - citizens - farmers - economic cooperation
Tot nu toe staat private financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer nog in de kinderschoenen. Op kleine schaal zijn enkele gebiedsfondsen opgezet waar bedrijven en burgers aan meebetalen, soms ondersteund vanuit goede doelen, of vanuit initiatieven zoals Streekrekeningen. Wat is er nodig voor meer financiering van het landschap door ‘de buurt’? Agrarische natuur- en landschapsbeheerders en de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In de zoektocht naar ‘verdienmodellen’ door partnerschap met ‘de buurt’ is snel succes niet te verwachten. Een combinatie van de uitdaging aangaan, lange adem, en weten dat het moeilijk wordt, is nodig voor deze zoektocht.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s : Notitie monitor Innovatiemotor Greenport Aalsmeer 2014
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 6
kennissystemen - kennisoverdracht - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - plattelandseconomie - economische samenwerking - knowledge systems - knowledge transfer - area development - integrated spatial planning policy - rural economy - economic cooperation
De notitie betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Aalsmeer in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 Het thema MK levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
Kennis en innovatiesystemen in de Greenportregio’s : Notitie monitor Agrivizier 2014
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 7
kennisoverdracht - innovaties - regio's - regionaal landbouwbeleid - economische samenwerking - knowledge transfer - innovations - regions - regional agricultural policy - economic cooperation
Deze notitie beschrijft de tussentijdse stand van zaken van een monitorings en evaluatietraject 2012–2015 in het kader van het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht. De ontwikkelingen en de verankering van samenwerking in regionale kennis en innovatiesystemen wordt bestudeerd in zeven Greenportregio’s: Westland Oostland (Innovatie en Demonstratie Centra), Duin en Bollenstreek (IDC Bollen en Vaste planten), Noord Holland Noord (Agrivizier), Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem), Boskoop (Kennis en Innovatie Impuls), Aalsmeer (Innovatiemotor) en Venlo (GreenBrains). De studie richt zich specifiek op: Het monitoren en evalueren van het samenwerkingsproces om de regio’s zowel intern als regio overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te documenteren. En het leveren van kennis op maat op basis van specifieke vragen van de betreffende Greenportregio’s.
Video-impressie van het Green Business Benefits Buffet in het Dokkaffee, Rotterdam
Smit, A. ; Coninx, I. ; Nysingh, S.A.J.G. ; Vries, E.A. de; Steingröver, E.G. ; Knoppersen, S. ; Tusveld, M.A.H. ; Luttik, J. ; Visser, S.M. ; Rooij, S.A.M. van; Holz Amorim de Sena, N.H. ; Rots, G.J.A.W. - \ 2014
Alterra, Wageningen-UR
ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - economische samenwerking - entrepreneurship - farm management - sustainability - economic cooperation
Video-impressie van het Green Business Benefits Buffet in het Dokkaffee, Rotterdam. Groen ondernemen, we willen het, we zijn op zoek naar een goede vorm.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
Open innovation in the Food Industry: An Evidence Based Guide
Omta, S.W.F. ; Fortuin, F.T.J.M. ; Dijkman, N.C. - \ 2014
Wageningen : Food Valley (1 1) - ISBN 9789082221206
innovaties - voedselindustrie - firma's - netwerken - economische samenwerking - kleine bedrijven - bedrijven - europa - europese unie - richtlijnen (guidelines) - bedrijfsmanagement - innovations - food industry - firms - networks - economic cooperation - small businesses - businesses - europe - european union - guidelines - business management
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen, uitgebreide rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - innovaties - clusters - ondernemerschap - kennisoverdracht - economische samenwerking - logistiek - milieufactoren - biobased economy - voeding en gezondheid - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - entrepreneurship - knowledge transfer - economic cooperation - logistics - environmental factors - nutrition and health
Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van thema’s en onderwerpen dient als startpunt voor innovatieprojecten met ondernemers. De beschrijving van de werkwijze voor selectie en prioritering van onderwerpen, kan gebruikt worden voor het selecteren en prioriteren van toekomstige onderwerpen met ondernemers.
Productie van duurzame energie uit mest en andere biomassa : opties en combinaties van vergisten in de regio Helmond
Verdoes, N. ; Melse, R.W. ; Timmerman, M. ; Zwart, K.B. ; Kolk, J.W.H. van der; Buisonjé, F.E. de - \ 2013
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 288) - 43
veehouderij - mestvergisting - co-vergisting - regionale ontwikkeling - regionale verkenningen - duurzame energie - economische samenwerking - biobased economy - energiebalans - kooldioxide - noord-brabant - livestock farming - manure fermentation - co-fermentation - regional development - regional surveys - sustainable energy - economic cooperation - energy balance - carbon dioxide
De Energie Club Helmond Regio (ECHR) heeft zich tot doel gesteld de regio Helmond CO2-neutraal te maken. De ECHR heeft daarom via de Wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoek uitgezet met de vraag in welke mate vergisting van mest en biomassa in de regio Helmond een bijdrage kan leveren aan meer duurzame energieproductie. In dit rapport is die verkenning gemaakt. Geïnventariseerd is welke initiatieven in dit gebied lopen en waar er koppelingen en win-winsituaties mogelijk zijn. Hieruit blijkt dat mest- en/of covergisting een positieve bijdrage kan leveren om duurzame energie te produceren en dat de efficiëntie van de benutting van deze energie (warmte, biogas, elektriciteit) verhoogd kan worden door initiatieven aan elkaar te koppelen. Er blijkt een flink aantal initiatieven in de regio te zijn, maar het is lastig om deze daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd te krijgen. Oorzaken lijken vooral: financiën, vergunningen en eenling-acties. Er is veel enthousiasme, maar de samenwerking moet duidelijk nog gezocht worden en goed ondernemerschap is een essentiële voorwaarde. Voor het gebied zijn er voorstellen gedaan om lopende initiatieven te verbinden en is uitgewerkt op welke wijze dat zou kunnen.
Landbouw moet veel meer denken in winstmargefluctuaties
Pennings, J.M.E. - \ 2011
Boerderij 96 (2011)46. - ISSN 0006-5617 - p. 18 - 20.
landbouw - landbouw als bedrijfstak - landbouwsector - economische samenwerking - prijsvorming - prijzen - agriculture - agriculture as branch of economy - agricultural sector - economic cooperation - price formation - prices
De hele landbouwketen moet nog meer samenwerken en veel beter nadenken over de afzet, vooral ook op de langere termijn, stelt hoogleraar Joost Pennings, vakgroep Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Universiteit.
Actieplan visteelt; Samenwerkingsvormen
Duijn, A.P. van; Dijkxhoorn, Y. ; Beukers, R. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurläke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154715 - 42
visteelt - aquacultuur - agro-industriële sector - economische samenwerking - interviews - inventarisaties - fish culture - aquaculture - agroindustrial sector - economic cooperation - inventories
De omvang van de Nederlandse visteeltsector is de afgelopen jaren afgenomen. Om de transactiekosten te verlagen wordt binnen de sector het initiatief genomen om samen te werken. Om de meest geschikte samenwerkingsvormen voor de Nederlandse viskweek te identificeren heeft het LEI, in opdracht van het ministerie van EL&I, in 2010 een onderzoek uitgevoerd. Door middel van een deskstudie en interviews is vastgesteld welke samenwerkingsvormen er aan deze relevante samenwerkingsvormen gekoppeld zijn
Actieplan visteelt; Eindrapportage
Duijn, A.P. van; Mheen, H.W. van der; Blonk, R.J.W. ; Beukers, R. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154722 - 35
viskwekerijen - aquacultuur - bedrijfsvoering - inventarisaties - participatie - economische samenwerking - fish farms - aquaculture - management - inventories - participation - economic cooperation
De omvang van de Nederlandse visteeltsector is de afgelopen jaren afgenomen. Om te komen tot een meer competitieve visteeltsector heeft het LEI, in opdracht van het ministerie van EL&I, samen met IMARES in 2010 een actieplan opgesteld. Door middel van individuele gesprekken en bijeenkomsten met mensen uit de visteeltsector en aanverwante sectoren zijn op participatieve wijze de perspectieven geïnventariseerd. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn vervolgens geanalyseerd moet bepalen wat er moet gebeuren om de gewenste ontwikkelingsrichting te realiseren
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.