Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 169

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==edible fungi
Check title to add to marked list
Wat deed ijsmummie Ötzi met die zwam?
Griensven, Leo van - \ 2016
fomitopsidaceae - betulaceae - wild foods - edible fungi - medicinal fungi - antioxidant properties
Evaluation of king oyster mushroom strains (Pleurotus eryngii) on selective lignin degradation in wheat straw: An update
Sonnenberg, A.S.M. ; Visser, M.H.M. ; Lavrijssen, B. ; Cone, J.W. ; Hendrickx, P.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI report 2016-4) - 21 p.
mushrooms - edible fungi - lignin - postharvest quality - agaricus bisporus - composts - nutrient use efficiency - pleurotus eryngii - lentinula edodes - wheat straw - miscanthus - straw - paddestoelen - eetbare paddestoelen - lignine - kwaliteit na de oogst - compost - nutriëntengebruiksefficiëntie - tarwestro - stro
The collection of Plant Breeding contains a large number of strains of Pleurotus eryngii and Lentinula edodes, two fungi producing edible mushrooms and also known by their selective degradation of lignin in lignocellulosic materials.
Metabolites contributing to taste in Agaricus bisporus
Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Mumm, R. ; Stijger, I. ; Wehrens, H.R.M.J. - \ 2016
Plant Research International (PPO/PRI-report 2016-1) - 19 p.
mushrooms - edible fungi - metabolites - taste - agaricus bisporus - taste panels - postharvest quality - paddestoelen - eetbare paddestoelen - metabolieten - smaak - smaakpanels - kwaliteit na de oogst
During the last 35 years, hardly any breeding has been done in the button mushrooms (Agaricus bisporus). The fact that no new varieties are generated directed to trends in the food market has caused a slowly decrease in mushroom consumption in the Netherlands and in Europe. The hurdles for generating new varieties are difficulties in breeding and protection of new varieties. These hurdles are now nearly tackled and it is time to generate new varieties. One issue that has never been addressed is taste. The collection of Plant Breeding Wageningen UR contains a large number of strains of the button mushroom with a large genetic variation. In previous research this collection has been genotyped and a small selection of genetically different strains has been made. In 2014 these strains were cultivated along two different methods that were likely to cause differences in taste. Atempts were made to link the results from the taste panel to the metabolite concentrations. Even though it is a relatively small dataset, some correlations can be found for the taste attributes Firmness, Gummi and Boiled Egg and for the metabolites Alanine, Arginine and Proline.
Accuracy of sampling during mushroom cultivation
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI report 2015-5) - 33 p.
mushrooms - edible fungi - cropping systems - sampling - agaricus bisporus - mushroom compost - efficiency - dry matter - crop yield - postharvest quality - paddestoelen - eetbare paddestoelen - teeltsystemen - bemonsteren - champignonmest - efficiëntie - droge stof - gewasopbrengst - kwaliteit na de oogst
Experiments described in this report were performed to increase the accuracy of the analysis of the biological efficiency of Agaricus bisporus strains. Biological efficiency is a measure of the efficiency with which the mushroom strains use dry matter in the compost to produce mushrooms (expressed as dry matter produced).
Naar een beter substraatgebruik in de champignonteelt via rassen : een genetische analyse
Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 2015-2) - 20
eetbare paddestoelen - agaricus bisporus - veredelen - kruisingen - stammen (biologisch) - genetische bronnen - segregatie - materialen uit biologische grondstoffen - substraten - edible fungi - breeding - crosses - strains - genetic resources - segregation - biobased materials - substrates
In 2014 is een nieuwe stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: • Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) • Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat.
Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
Spruijt, J. ; Vermeulen, T. ; Jansma, J.E. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
stadslandbouw - kantoren - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - teeltsystemen - teelt in meer lagen - containerplanten - eetbare paddestoelen - groene daken - insecten als voedsel - urban agriculture - offices - profitability - farm comparisons - cropping systems - multistorey cropping - container grown plants - edible fungi - green roofs - insects as food
Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionele productie in de open grond of in de kas. Stadslandbouw is daarom geen structurele oplossing voor de huidige grootschalige kantorenleegstand.
Differences in taste in button mushroom strains (Agaricus bisporus)
Baars, J.J.P. ; Stijger, I. ; Kersten, M. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Plant Breeding (Report / Plant Breeding Wageningen UR 2015-3) - 17 p.
mushrooms - edible fungi - taste - agaricus bisporus - agaricus - taste research - taste panels - postharvest quality - dry matter - paddestoelen - eetbare paddestoelen - smaak - smaakonderzoek - smaakpanels - kwaliteit na de oogst - droge stof
This report describes the results of a screening of genetically diverse strains of mushroom Agaricus bisporus for differences in taste. Eight different strains were grown on regular commercial compost and casing soil. Two of these strains were also grown on a casing with calcium chloride added to increase osmotic value. The intension was to increase the dry matter content of the mushrooms that might affect the “bite” sensation of mushrooms.
Naktuinbouw experimenteert met nieuwe eiwitgewassen
Roza, C. ; Reith, J.H. - \ 2014
Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw 2014 (2014)3. - p. 14 - 17.
nieuwe voedingsmiddelen - eiwitgehalte - nieuwe cultuurgewassen - wolffia - zeewieren - zeewierenteelt - algen - eetbare paddestoelen - voeding en gezondheid - voedingsstoffen - supplementen - biobased economy - novel foods - protein content - new crops - seaweeds - seaweed culture - algae - edible fungi - nutrition and health - nutrients - supplements
In 2050 zijn er volgens de Verenigde Naties wereldwijd 9 miljard monden te voeden. De vraag naar vlees stijgt. Ondertussen verdwijnt er bruikbare landbouwgrond, vooral door klimaatverandering. De hamvraag: hoe voorzien we iedereen van voldoende eiwit in 2050? Antwoord: door niet alleen te mikken op dierlijk eiwit, bijvoorbeeld insecten kunnen ook een efficiënte vervanging zijn van vlees. Kroos, algen, wieren en paddenstoelen worden al geteeld om er eiwit uit te winnen. De veredeling staat nog in de kinderschoenen, maar Naktuinbouw is voor sommige gewassen al bezig met de voorbereidingen voor rassenonderzoek.
Market intelligence champignons : productie en handel van Nederlandse champignons in context
Logatcheva, K. ; Smit, P.X. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
LEI Wageningen UR
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - economische situatie - marktconcurrentie - marktprijzen - consumptie - nederland - agrarische handel - export - edible fungi - mushroom houses - economic situation - market competition - market prices - consumption - netherlands - agricultural trade - exports
De Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Deze factsheet geeft informatie over recente ontwikkelingen in productie, handel, consumptie en prijs van champignons.
LEI-BIA : Hoe worden champignons verwerkt? - Teun Koolen, champignonkwekerij en Alfons Beldman, LEI Wageningen UR
Beldman, A.C.G. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - agaricus - voedselverwerking - agrarische bedrijfsvoering - marketing van voedingsmiddelen - paddestoelen - innovaties - edible fungi - mushroom houses - food processing - farm management - food marketing - mushrooms - innovations
LEI-BIA staat voor LEI-Business Innovation Approach, een initiatief van LEI Wageningen UR. Het LEI is bij uitstek toegerust om ontwikkeltrajecten met ondernemers naar meer markt- en klantgerichtheid te begeleiden.
Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost?
Straatsma, G. - \ 2014
Horst : Applied Plant Research, Research Unit Mushrooms - 23
eetbare paddestoelen - champignonmest - compost - kwaliteit - stikstofgehalte - bemesting - edible fungi - mushroom compost - composts - quality - nitrogen content - fertilizer application
SMS (Spent Mushroom Substrate) is zeer stabiel. De hoeveelheid stikstofmineralen in SMS is even laag als in andere compostmengsels en stukken lager dan in vaste bemesting. Het risico van lekken van N-mineraal van SMS is beperkt.
Onderbouwing gezondheidsbevorderende werking van paddestoelen : een eerste aanzet!
Baars, J.J.P. ; Plat, J. ; Mes, J.J. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International
eetbare paddestoelen - gezondheidsvoedsel - voeding en gezondheid - glucanen - cholesterol - humane voeding - edible fungi - health foods - nutrition and health - glucans - human feeding
Nagaan van gezondheidsbevorderende werking van paddestoelen als middel om de consument te kunnen overtuigen van de extra voordelen van paddenstoel consumptie. Als eerste stap stelt PPO Paddenstoelen voor om, in een samenwerking met de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit Maastricht, onderzoek te doen naar effecten van de consumptie van glucanen op het cholesterolgehalte.
Biologische efficiëntie substraatverbruik bij champignon : een genetische analyse
Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding (Rapport / Plant Research International 2014-2) - 22
agaricus - eetbare paddestoelen - substraten - cultuurmethoden - veredelingsmethoden - kruisingen - efficiëntie - edible fungi - substrates - cultural methods - breeding methods - crosses - efficiency
In 2013 is de tweede stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat. Er is in 2013 een selectie gemaakt van negen wild-isolaten en één commerciëel ras van de champignon. Deze stammen dekken de hele variatie van de collectie van Plant Breeding in de efficiëntie van het substraatgebruik (uitgedrukt als g droge stof aan champignons per kg verbruikte organische stof) ook wel biologische effcientie genoemd (BE).
Breeding for quality of button mushrooms: genetically dissecting bruising sensitivity and quality-related traits of Agaricus bisporus
Gao, W. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Anton Sonnenberg; Johan Baars. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739018 - 174
agaricus bisporus - eetbare paddestoelen - plantenveredeling - kneuzen - gevoeligheid - loci voor kwantitatief kenmerk - kwaliteit - kenmerken - genetische analyse - edible fungi - plant breeding - bruising - sensitivity - quantitative trait loci - quality - traits - genetic analysis

The present-day cultivars of button mushroom are too sensitive to mechanical damage. Consequently, mushrooms for the fresh market are still handpicked, which is a main cost factor for the Dutch mushroom industry. The main objective of this thesis is to use the phenotypic variation and segregation to study the genetic determinants explaining the differences in bruising sensitivity and generate breeding stocks that can be used to construct commercial varieties that are suitable for mechanical harvest. In addition, the genetic basis of other quality-related traits was investigated. For this, segregating populations were generated and used to study in more detail the life cycle of the bisporicvariety. The availability of the whole genome sequence allowsa more detailed study of recombination frequencies generating knowledge invaluable for further mushroom breeding.

Naar een betere bescherming van champignonrassen : het definiëren van afgeleid kwekersrecht voor champignons en het creëren van draagvlak
Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding/WUR-Glastuinbouw (Rapport 2013-2) - 14
eetbare paddestoelen - hybride rassen - bevestigingstesten - genetica - kwekersrecht - veredelen - controle - wettelijke rechten - nederland - edible fungi - hybrid varieties - confirmatory tests - genetics - breeders' rights - breeding - control - legal rights - netherlands
1. Inleiding In 1980 zijn de eerste hybride rassen van de champignon gemaakt en op de markt gebracht: Horst U1 en Horst U3. Deze rassen zijn in 3 jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ch ampignonrassen, wereldwijd. Beide rassen zijn ook de eerste paddenstoelrassen die via kwekersrecht zijn beschermd. Al 3 jaar na het uitbrengen van deze nieuwe rassen werden door verschillende broedleveranciers “nieuwe” hybriden op de markt gebracht. De eerste hybriden waren in eigenschappen niet te onderscheiden van de eerste beschermde hybriden. Ras testen wezen uit dat dit naar alle waarschijnlijkheid kopieën waren van de Horst rassen. Het aanvechten van deze inbreuk op kwekersrecht voor het gerecht bleek een moeilijke zaak te zijn en uiteindelijk is er geen uitspraak gedaan door de rechter wegens gebrek aan expertise en een gebrek aan kennis over de genetica (levenscyclus) van de champignon. In de volgende jaren verschenen steeds nieuwe rassen op de markt die weliswaar erg op de Horst rassen leken maar toch wat andere eigenschappen hadden. Genetische fingerprints konden deze rassen niet onderscheiden van de Horst-rassen. Tot op heden zijn deze rassen de belangrijkste rassen die wereldwijd geteeld worden. Deze zijn, door gebruik te maken van de bijzondere levenscyclus van de champignon, direct afgeleid van de eerste hybride Horst U1/U3 zonder menging met andere rassen of wild isolaten. Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd en met geringe inspanningen een “nieuw” ras te maken. De bedoeling van dit project is om data te genereren die gebruikt kunnen worden om te onderbouwen dat dit type rassen valt onder de definitie van afgeleid kwekersrecht en daardoor een bescherming verdient. Tevens is het project bedoeld om het bedrijfsleven internationaal achter deze aanpak te krijgen zodat de definitie van afgeleid kwekersrecht wordt opgenomen in de wetgeving. Op deze manier wordt een return of investment gegarandeerd voor veredelaar en zal een investering in veredeling weer lonen. Op dit moment is er een dringende behoefte aan nieuwe rassen om aan de nieuwe wensen van telers en de markt tegemoet te komen.
Global collection of mushroom pathogens
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Korsten, L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding - 40
eetbare paddestoelen - ziekten - diagnostische technieken - resistentie van variëteiten - alternatieve methoden - pathogenen - bedrijfshygiëne - monitoring - maatregelen - edible fungi - diseases - diagnostic techniques - varietal resistance - alternative methods - pathogens - industrial hygiene - measures
In many places in the world, increasingly less chemical crop protection agents are available for use in mushroom cultivation. As a consequence, mushroom cultivation will loose the ability to use crop protection agents. As a consequence, good hygiene management, early detection and monitoring of pathogens (diagnostics), alternative crop protection agents and disease resistant mushroom varieties have to play an important role. The number of researchers in several mushroom producing countries is decreasing already for a number of years. For an effective use of research funds, international collaboration on topics of mutual interest is important. At the workshop of the Global Mushroom Disease Diagnostic Initiative, held in 2008 just before the ISMS conference in Cape Town, it was decided to try and build a collection of reference pathogen strains for the white button mushroom diseases present world wide. This collection will play a vital role in the development of diagnostic methods for mushroom diseases. This project was funded in part by the ISMS and in part by the Dutch Horticultural Board.
Input-output Fase III : Bijvoeden en vulgewicht
Baars, J. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Visser, P.H.B. de; Blok, C. - \ 2013
PRI Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapporten PRI 2013-1) - 28
paddestoelen - eetbare paddestoelen - champignonmest - agaricus bisporus - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - hemicellulosen - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - mushrooms - edible fungi - mushroom compost - conditioned cultivation - cultural methods - hemicelluloses - quality - outturn - growth yield relationship
Het 'input-output' project wil meer inzicht verschaffen in de teelt van champignons zodat duidelijk wordt waar de grenzen/knelpunten van het huidige systeem liggen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. In vorige fasen van het project is bepaald hoe de diverse voedingscomponenten in de compost worden verbruikt van vullen met entbare compost tot de tweede vlucht. Daaruit bleek dat vooral hemicellulose een knelpunt kan vormen. Voor het nu afgeronde project zijn diverse type bijvoedmiddelen toegevoegd aan doorgroeide compost en de effecten op opbrengst en kwaliteit getest bij verschillende vuldikten. De voornaamste conclusies: Extra toevoeging van hemicellulose leidt niet tot extra productie terwijl extra hemicellulose wel wordt verbruikt. Lage vulgewicht leidt tot efficiënter gebruik compost maar ook tot lagere kwaliteit champignons
Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst
Tuijl, B.A.J. van; Bos, A.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1276)
champignonbedrijven - paddestoelen - eetbare paddestoelen - economische ontwikkeling - innovaties - productiemogelijkheden - methodologie - bedrijfssystemenonderzoek - samenwerking - onderzoek - kwekers - mushroom houses - mushrooms - edible fungi - economic development - innovations - production possibilities - methodology - farming systems research - cooperation - research - growers
Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een literatuuronderzoek en heeft geleid tot vijf denkrichtingen. Deze denkrichtingen zijn beschreven in toekomstscenario’s.
Effectiviteit van Middel X voor de beheersing van champignonmuggen (Lycoriella castanescens) in de champignonteelt
Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding (Report / Plant Research International 2012-6) - 15
eetbare paddestoelen - champignonmest - lycoriella auripila - bestrijdingsmethoden - behandeling - proefopzet - substraten - ovipositie - edible fungi - mushroom compost - control methods - treatment - experimental design - substrates - oviposition
Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van Middel X ter bestrijding van champignonmuggen in de teelt van champignons. De effectiviteit werd onderzocht door ge-CACte dekaarde op een commercieel teeltbedrijf voor eiafzetting aan te bieden aan de aanwezige populatie champignonmuggen. Vervolgens werd de ge-CACte dekaarde behandeld met het equivalent van 2, 4 of 6 ml Middel X/m2 teeltoppervlak. Hiervoor werd Middel X op twee verschillende manieren toegepast; als een begieting op de dekaarde of gemengd door de dekaarde. Ter controle werd Dimilin (werkzame stof diflubenzuron) in halve dosering (1 ml Dimilin/m2) of normale dosering (2 ml Dimilin/m2) toegepast middels een begieting op de dekaarde. De conclusie is dat Middel X niet geschikt is voor de bestrijding van champignonmuggen in de champignonteelt. Daarnaast is gebleken dat entbare compost beter geschikt is als substraat voor de kweek van champignonmuggen dan ge-CACte dekaarde of doorgroeide compost.
Het Paddenstoelenbedrijf van de toekomst : een herontwerp vanuit potentiële kansen
Tuijl, Bart van - \ 2012
mushrooms - edible fungi - market gardens - economic development - innovations - methodology - sustainability - system innovation - production possibilities
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.