Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==elektrische energie
Check title to add to marked list
Perspectief zonnestroom in de agrarische sector
Spruijt, J. ; Terbijhe, A. - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 690) - 35 p.
akkerbouw - zonne-energie - collectoren - zonnecollectoren - investering - eu regelingen - gebouwen - daken - glastuinbouw - opslag - elektrische energie - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - energieproductie in de landbouw - melkveehouderij - arable farming - solar energy - collectors - solar collectors - investment - eu regulations - buildings - roofs - greenhouse horticulture - storage - electrical energy - farm machinery - farm equipment - agricultural energy production - dairy farming
Het aantal agrarische bedrijven dat zonnestroom (PV) produceert is de afgelopen jaren snel toegenomen. De huidige salderingsregeling (voor kleine PV systemen) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE; voor grote PV systemen) en fiscale regelingen maakten het voor veel agrarische ondernemers aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Verwacht wordt dat deze groei verder zal doorzetten. Het plaatsingspotentieel op agrarische daken is enorm. Mede door het asbestverbod in 2024 zullen de komende jaren veel daken op schuren en loodsen vervangen moeten worden. Dit zal een toename van PV geïntegreerde daken betekenen. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe technologieën in ontwikkeling voor de opwekking van zonnestroom, die niet of nauwelijks ten koste gaan van de groei van het gewas. Teruglevering aan het net wordt op den duur onaantrekkelijk. Na 2020 dreigt de huidige salderingsregeling te verdwijnen en vanaf 2016 wordt niet langer SDE subsidie gegeven als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Ondernemers zullen hun verbruik dan zoveel mogelijk gaan afstemmen op de productiepieken van zonnestroom. De mogelijkheden verschillen per sector. Zo kan men in de melkveehouderij het overdag opwarmen van elektrische boilers en verder koelen van de melk (tot ± 2°C) zoveel mogelijk naar de dag verplaatsen. Bij de bewaring van o.a. aardappelen, groenten en fruit kan men met Demand Side Management (DSM) ofwel het aansturen van energieverbruikers in functie van het aanbod nog veel bereiken. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om juist de productiepieken af te vlakken, bijvoorbeeld Oost-West opstellingen en/of het gebruik van kleinere omvormers. Vooralsnog is de opslag van zonnestroom in accu’s onrendabel. Maar bij verlaging van de terugleververgoedingen en de verwachte prijsdalingen voor opslagsystemen zal dit in de toekomst omslaan. Er zijn al een paar innovatieve agrarische ondernemers die een grote accu op hun bedrijf hebben voor tijdelijke opslag van zonnestroom. Voor de open teelten is het nu nog lastig om het gebruik van zonnestroom af te stemmen op de productie, doordat een groot deel van de stroom verbruikt wordt voor bewaring in de donkere maanden. Batterijen zijn tot op heden nog niet geschikt voor opslag gedurende het seizoen. Een groot deel van het energieverbruik in de open teelten bestaat uit dieselverbruik. Net als in de autoindustrie is ook voor de landbouw de verwachting dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van elektriciteit. Elektrisch beregenen is nu al mogelijk en er zijn diverse nieuwe technologische ontwikkelingen in de landbouw gaande waarbij diesel vervangen wordt door stroom. Bijvoorbeeld de Multi Tool Trac, nu nog een hybride, maar in de toekomst mogelijk volledig elektrische trekker die met GPS besturing op vaste rijpaden kan werken. Andere voorbeelden zijn het Lasting Fields concept waarbij alle bewerkingen met ultra lichte en volledig zelfstandig werkende elektrische machines worden uitgevoerd en de Farmertronics onbemande cleantech trekker, met een motor die geschikt is voor waterstof, afkomstig uit elektriciteit van wind- en zonne-installaties.
Elektrochemisch geactiveerd water in elf vragen (onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw geleid door J. Hofland-Zijlstra)
Sleegers, J. ; Wageningen UR Glastuinbouw, ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)20. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
sierteelt - gewasbescherming - biociden - elektrochemie - elektrische energie - waterzuivering - irrigatie - cultuurmethoden - ornamental horticulture - plant protection - biocides - electrochemistry - electrical energy - water treatment - irrigation - cultural methods
Telers hebben de laatste tijd veel interesse in elektronisch geactiveerd water. Dit wordt door diverse leveranciers op de markt gebracht. Wat doet het en wat zijn de verschillen tussen de producten?
Akkerbouw onder hoogspanning : rapport over landbouwkundige gevolgen van 380 kV hoogspanningslijn Noord-Holland
Reeuwijk, P. van; Voort, M.P.J. van der; Wolf, P.L. de - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 42
akkerbouw - elektrische energie - elektriciteitsvoorzieningen - kabels - effecten - elektrische leidingen - hoogte - arable farming - electrical energy - electricity supplies - cables - effects - power lines - height
TenneT wil een hoogspanningslijn realiseren van Wateringen naar Beverwijk (TenneT, 2007). In 2011 start de inspraakprocedure. Het voorkeurstracé doorkruist een aantal landbouwgebieden. De Stichting van Bemmelenhoeve heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving opdracht gegeven om de gevolgen in kaart te brengen voor akkerbouwbedrijven in de buurt van Hoofddorp
CO2-doseren met gereinigde rookgassen: overmaat schaadt
Staalduinen, J. van; Dueck, T.A. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 54 - 55.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - capsicum annuum - vruchtgroenten - ethyleen - kooldioxide - verontreiniging - elektrische energie - verbranding - paprika - glastuinbouw - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - fruit vegetables - ethylene - carbon dioxide - pollution - electrical energy - combustion - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration - vegetables
Anders dan NOx kan etheen in paprika al bij zeer lage concentraties ernstige schade en productiederving veroorzaken. Onderzoekers achten het daarom niet verantwoord om fors hogere CO2-concentraties na te streven dan 800 ppm bij gebruik van gereinigde rookgassen. Voorts raden zij aan etheenconcentraties in de kas te meten (bij voorkeur op lage hoogte) en niet te doseren vlak na het in- of terugschakelen van WKK of ketel. Op die momenten vindt er geen optimale verbranding plaats en ontstaat er extra verontreiniging
CO2-afdruk Hollandse kassen steeds gunstiger (interview met o.a. Peter Vermeulen)
Thoenes, E. ; Vermeulen, P.C.M. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)1. - ISSN 1879-7318 - p. 36 - 39.
tuinbouwbedrijven - groenteteelt - groenten - kooldioxide - emissie - teelt onder bescherming - kassen - elektrische energie - warmte - tomaten - vruchtgroenten - energiegebruik - berekening - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - market gardens - vegetable growing - vegetables - carbon dioxide - emission - protected cultivation - greenhouses - electrical energy - heat - tomatoes - fruit vegetables - energy consumption - calculation - greenhouse horticulture - cogeneration
Wat veroorzaakt nu meer CO2-emissie : tomaten uit Spanje of tomaten die hier zijn geteeld, weliswaar in verwarmde kassen maar met gebruik van wkk's? Het blijkt er maar net aan te liggen wat er wordt meegenomen in de berekening en welke aannames worden gemaakt
Blue energy: electricity production from salinity gradients by reverse electrodialysis
Post, J.W. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855101 - 222
zout water - zoet water - vermenging - osmotische druk - zoutgehalte - elektrische energie - energieterugwinning - elektrodialyse - osmose - afsluitdijk - saline water - fresh water - mixing - osmotic pressure - salinity - electrical energy - energy recovery - electrodialysis - osmosis
Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie – ‘blauwe stroom’ – zeer groot. Ook in Nederland kunnen over minimaal tien jaar blauwe stroomcentrales worden geplaatst, onder meer aan de Afsluitdijk, die samen de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte kunnen dekken. Het principe dat stroom kan worden opgewekt uit het mengen van zoet en zout water, door gebruik te maken van het verschil in lading, is al meer dan 100 jaar bekend en in de vijftiger jaren van de vorige in een laboratorium voor het eerst beproefd. Er zijn twee methoden voor de opwekking van blauwe stroom: ‘onderdrukte osmose’ en ‘omgekeerde dialyse’. In zijn onderzoek heeft Post zich met name gericht op de laatste methode omdat die aantrekkelijker is voor de opwekking van energie uit zee- en rivierwater. De Afsluitdijk is een ideale plaats volgens Post vanwege de vrij abrupte scheiding van zout en zoet water. Bovendien is de Afsluitdijk een zeer geschikte locatie voor een noodzakelijke praktijktest op grote schaal
Elkas levert 16 kWh elektriciteit per m2 kas per jaar": Elkas vergt nog veel ontwikkeling
Kierkels, T. ; Sonneveld, P.J. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)5. - p. 90 - 91.
tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - energie - productie - zonnecollectoren - zonne-energie - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - electrical energy - energy - production - solar collectors - solar energy - greenhouse horticulture
Het prototype van de Elektriciteitsleverende Kas (Elkas) in Wageningen levert jaarlijks 16 kWh elektriciteit per m² kas. Aan warmte levert hij 54 kWh per m². Vanwege de dure constructie is deze kas nog niet rendabel. Er zijn echter tal van technische verbeteringsmogelijkheden, waardoor de kosten dalen en de baten stijgen. Op termijn biedt de techniek zeker perspectief
Ontwikkeling van de Elektriciteit Leverende Kas (ELKAS) : openbare rapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Mohammadkhani, V. ; Holterman, H.J. ; Zwart, H.F. de; Bot, G.P.A. ; Janssen, H.J.J. ; Tuijl, B.A.J. van; Campen, J.B. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 236) - 43
tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - foto-elektrische cellen - folie - warmteopslag - zonne-energie - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - electrical energy - electricity generators - photoelectric cells - foil - heat retention - solar energy - greenhouse horticulture
De Elektriciteit Leverende Kas of kortweg de ELKAS genoemd, levert warmte én elektriciteit. Bij de Elkas wordt elektriciteit opgewekt met teruggekaatst NIR-licht. PAR-licht komt wel in de kas en is beschikbaar voor plantengroei. In dit project is het Elkas principe uitgewerkt tot een werkend prototype waaraan daadwerkelijk elektriciteit- en warmtelevering is gemeten
Zonnige toekomst voor Elkas
Jagers op Akkerhuis, F. ; Wageningen UR Glastuinbouw, ; Sonneveld, P.J. - \ 2009
Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)18. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
tuinbouwbedrijven - kassen - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - foto-elektrische cellen - folie - warmteopslag - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - electrical energy - electricity generators - photoelectric cells - foil - heat retention - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
Bij de Elkas wordt elektriciteit opgewekt met teruggekaatst NIR-licht. PAR-licht komt wel in de kas en is beschikbaar voor plantengroei. Aangetoond is dat deze vorm van stroomproductie werkt. Een parallelproef met rozen laat zien dat het gewas zich zonder problemen ontwikkelt onder NIR-scherm
Effects of anaerobic root growth and nutrient limitation to the photosynthetic response and exudation of tomato and reed mannagrass plants
Kalarchakis, I. ; Blok, C. ; Warmenhoven, M.G. ; Khodabaks, R. ; Steenhuizen, J.W. ; Strik, D.P.B.T.B. ; Gerritsen, I. ; Snel, J.F.H. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture - 39
energie - zonne-energie - fotosynthese - elektrische energie - ontwikkeling van hulpbronnen - microbiële brandstofcellen - energy - solar energy - photosynthesis - electrical energy - resource development - microbial fuel cells
The Plant-MFC is based on two principle ideas, first the energy provided by sun can be stored into the root system of the plants through photosynthesis and second that bacteria can convert the rhizodeposits from plants into usable electrical energy via the microbial fuel cell. To make the Plant-MFC a viable technique, the efficiency of the processes needs to be optimised. In other studies it has been found that rhizodeposition can be stimulated by nutrient limitation, notably iron and phosphate. The aim of this study is to investigate if limitation of iron and phosphate can improve exudation and the maintain photosynthetic rate of tomato and reed mannagrass plants that are grown under anaerobic root conditions.
Energieverbruik in de bloembollensector : Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006
Wildschut, J. - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 15
bloembollen - energie - elektrische energie - energiegebruik - registreren - gegevensanalyse - ornamental bulbs - energy - electrical energy - energy consumption - recording - data analysis
Gedurende de 1ste ronde van de MJA-e zijn van 1995 t/m 2006 jaarlijks bij de 300 tot 450 deelnemende bedrijven o.a. energieverbruikscijfers, en per gewas areaals- en broeiproductiecijfers verzameld. In dit onderzoek zijn deze data dmv. multiple regressie analyse integraal geanalyseerd. Dmv. deze statische techniek zijn op sectorniveau en per gewas de energiecijfers per eenheid (hectare in de teelt en per 1000 stuks in de broei) bepaald. Voor sommige gewassen kon dit op jaarbasis betrouwbaar bepaald worden, voor andere gewassen (minder vaak geteeld of gebroeid) moesten jaren samengevoegd worden om statistisch betrouwbare gegevens op te kunnen leveren. Doel van deze analyse is om voor een aantal bolgewassen gas- en elektraverbruikscijfers per hectare en/of per 1000 stuks afgebroeide bollen af te leiden, die als referentie kunnen dienen als startpunt van de 2de ronde van de MJA-e
Energiebenutting warmtekrachtkoppeling in de Nederlandse glastuinbouw
Smit, P.X. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 56
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - energiegebruik - energieproductiekosten - energiebronnen - elektrische energie - warmte - aardgas - krachtcentrales - energiebalans - nederland - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - horticulture - protected cultivation - greenhouses - energy consumption - energy cost of production - energy sources - electrical energy - heat - natural gas - power stations - energy balance - netherlands - greenhouse horticulture - cogeneration
De Nederlandse glastuinbouw wil de energievraag zo efficiënt en duurzaam mogelijk invullen. Een van de mogelijkheden is decentrale warmtekrachtkoppeling (wkk). Deze techniek van het gecombineerd produceren van elektriciteit en warmte uit aardgas heeft door diverse ontwikkelingen een grote vlucht genomen; en hiermee heeft wkk een prominente plaats in het energiebeheer van de Nederlandse glastuinbouw. Om de energie-efficiëntie van wkk te beoordelen is inzicht nodig in de benutting van de geproduceerde energie. In dit onderzoek is een conceptueel raamwerk en een energiebalans opgesteld voor wkk in de Nederlandse glastuinbouw. De energiebenutting komt medio 2006 uit op ruim 98%, de toepassing van benutbare warmte ligt op ruim 96%.
WKK stoot al gauw te vuile rookgassen uit (projectleider Tom Dueck geinterviewd)
Boonekamp, G. ; Dueck, T.A. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)8. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
elektrische energie - energiebronnen - kooldioxide - emissie - oogstverliezen - warmtekrachtkoppeling - rookgassen - glastuinbouw - electrical energy - energy sources - carbon dioxide - emission - yield losses - cogeneration - flue gases - greenhouse horticulture
Wageningen UR heeft de grenswaarden voor de concentratie NO2 en etheen in kaslucht opnieuw vastgesteld. De oude stamden nog uit de jaren tachtig en waren gebaseerd op veel kleinere, minder gesloten kassen. De nieuwe waarden blijken vaak overschreden te worden
Emissies uit WKK installaties in de glastuinbouw : methaan, etheen en NOx concentraties in rookgassen voor CO2 dosering
Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Kempkes, F.L.K. ; Zalm, T. van der - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 505) - 46
elektrische energie - energiebronnen - kooldioxide - emissie - gewasverliezen - warmtekrachtkoppeling - rookgassen - glastuinbouw - electrical energy - energy sources - carbon dioxide - emission - crop losses - cogeneration - flue gases - greenhouse horticulture
In het kader van het energieonderzoek binnen het programma “Kas als energiebron”, is in opdracht van het Ministerie van LNV en PT door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek gedaan naar emissies van rookgassen. Tijdens CO2 dosering komen ondanks het reinigen, een deel van deze emissies in de kas terecht. Door verbeterde (dichtere kassen) en gewijzigde teeltomstandigheden zoals semi-gesloten telen is de luchtuitwisseling afgenomen en neemt nog verder af. De kwaliteit van de gedoseerde CO2 ten behoeve van de gewasgroei wordt daardoor een steeds belangrijker en kritische factor. Ook het ontbreken van betrouwbare cijfers van methaan emissies bij WKK-installaties was aanleiding voor dit onderzoek. Daarnaast vormde de vele klachten over gewasschades aanleiding om tegelijk in het project te kijken naar concentraties van rookgassen op gewasniveau. In dit verslag worden de concentratiepatronen van de belangrijkste rookgascomponenten in beeld gebracht
EWICON II: de ontwikkeling van een Elektrostatische Windenergie Converter II: Openbare eindrapportage
Balendonck, J. ; Sonneveld, P.J. ; Morshuis, P.H.F. ; Bruins, M.A. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 503) - 14
windenergie - elektrostatische lading - elektrische energie - elektriciteitsgeneratoren - wind power - electrostatic charging - electrical energy - electricity generators
Doel van dit project was om een converter te ontwikkelen die windenergie met behulp van elektrostatische principes direct kan omzetten in elektrische energie. Het idee hierbij is om elektrisch geladen deeltjes te laten meevoeren in de wind en vervolgens elektrostatisch af te remmen, waardoor elektrostatische energie kan worden gegenereerd.
Acceptance and suitability of renewable energy technologies in Lao PDR
Bush, S.R. - \ 2006
München : Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie - 26
milieubeleid - vervangbare hulpbronnen - elektriciteit - hulpbronnenbeheer - biomassa - zonne-energie - platteland - armoede - plattelandsgemeenschappen - elektrische energie - laos - environmental policy - renewable resources - electricity - resource management - biomass - solar energy - rural areas - poverty - rural communities - electrical energy
Based on the findings of the various studies completed under the Asia Pro Eco (APE) project, this paper reviews the social acceptability of PV Solar and biomass in the context of the Lao PDR. The analysis is guided by two key questions: What are the constraints and barriers to successful extension of RE to rural areas? What improvements can should be made to RE policy and extension services, meeting the needs of local social and environmental drivers for change?
Energiegebruik van WKK t.b.v. assimilatiebelichting in de glastuinbouw
Knies, P. ; Zwart, H.F. de - \ 2001
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu en Agritechniek P 2001-103) - 37
kassen - elektrische kracht - elektrische energie - kunstmatige verlichting - energiegebruik - energiekosten - glastuinbouw - greenhouses - electric power - electrical energy - artificial lighting - energy consumption - energy expenditure - greenhouse horticulture
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.