Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 137

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==energiebronnen
Check title to add to marked list
Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
Biobrandstof met het gemak van benzine
Klein Lankhorst, R.M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)6. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 34.
brandstoffen - biobrandstoffen - waterstof - zonne-energie - fotosynthese - energiebronnen - projecten - biobased economy - fuels - biofuels - hydrogen - solar energy - photosynthesis - energy sources - projects
Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen wordt dit gas omgezet in een vloeibare brandstof. Dat is makkelijker te transporteren dan waterstofgas. In plaats van benzine kan de automobilist dan straks klimaatneutrale zonnebrandstof tanken.
Groenkennisnet Dossier Duurzame Energielandschappen
Stremke, S. ; Waal, R.M. de - \ 2015
Wageningen University
energie - bio-energie - energiebronnen - zonne-energie - duurzame energie - waterkracht - windenergie - meervoudig landgebruik - landschap - landinrichting - lesmaterialen - energy - bioenergy - energy sources - solar energy - sustainable energy - water power - wind power - multiple land use - landscape - land development - teaching materials
De duurzame energievormen hebben een lagere energiedichtheid dan de fossiele brandstoffen en de winning ervan neemt daarom vaak meer ruimte in beslag. Als ze zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap en bovendien andere functies en waarden van het landschap (voedselvoorziening, biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit, en andere ecosysteemdiensten) niet aantasten kun je spreken van duurzame energielandschappen.
Advancing CapMix for electricity generation : system operation, cell design and material selection
Liu, F. - \ 2015
University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573079 - 164
hernieuwbare energie - bio-energie - energiebronnen - capacitantie - vermenging - zout water - zoet water - elektrodialyse - biobased economy - renewable energy - bioenergy - energy sources - capacitance - mixing - saline water - fresh water - electrodialysis

ABSTRACT

Capacitive energy extraction of the mixing process, also referred as Capacitive Mixing (CapMix), is a novel and promising technology that can convert salinity gradient power into electricity directly. This technology uses two porous activated carbon electrodes. The energy extraction is directly linked to the mixing process, while no emission of greenhouse gases and no thermal pollution occur. This emerging CapMix technology is still immature. In order to transform the proof-of-principle into a viable technology, many questions remain to be answered, not only in science (i.e. understanding what is happening), but also in technology (i.e. how to design and manufacture the system). In this thesis, the author investigated the optimized way to operate the system. Moreover, models were developed to understand the physical-chemical process; material including ion exchange membranes and activated carbon electrodes were evaluated; and the innovative cell design was made.

Proefinstallatie brengt 'blauwe energie' dichterbij
Didde, R. ; Baptist, M.J. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 6 - 6.
energie - duurzame energie - opwekking van elektriciteit - energiebronnen - zoet water - zout water - milieutechnologie - biobased economy - nadelige gevolgen - waddenzee - energy - sustainable energy - electricity generation - energy sources - fresh water - saline water - environmental technology - adverse effects - wadden sea
Een wereldprimeur voor Nederland: 26 november 2014 opende koning Willem-Alexander op de Afsluitdijk de eerste proefinstallatie voor ‘blauwe energie’. Hier wordt energie opgewekt door contact tussen zout en zoet water. Wageningse wetenschappers stonden aan de wieg van de nieuwe energievorm.
Capacitive bioanodes for electricity storage in Microbial Fuel Cells
Deeke, A. - \ 2014
University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers; Annemiek ter Heijne. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571105 - 151
afvalwaterbehandeling - organische stof - brandstofcellen - energiebronnen - elektriciteit - opslag - energiegebruik - elektrodes - elektrolyten - bio-energie - onderzoek - biobased economy - waste water treatment - organic matter - fuel cells - energy sources - electricity - storage - energy consumption - electrodes - electrolytes - bioenergy - research
Denkend aan het opraken van de fossiele brandstoffen, wordt de noodzaak om naar hernieuwbare alternatieven te kijken alleen maar groter. Zon, wind, water en biomassa zijn al hernieuwbare bronnen die actueel gebruikt worden. Maar voor zonne-, wind- en waterenergie beperkt die discontinue aanwezigheid de verdere ontwikkeling en wordt de noodzaak voor elektriciteitsopslag benadrukt. Een andere technologie voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking is de microbiële brandstofcel (MFC). In een MFC worden de organische bestanddelen van het afvalwater rechtstreeks in elektrische energie omgezet. MFCs zijn een opkomende technologie van de afgelopen 10 jaar en vele onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de verbetering van de stroomdichtheid en het vermogen. De continue verwerking van het afvalwater vraagt om opslag van het afvalwater of om opslag van de geproduceerde elektriciteit. Opslag van de elektriciteit kan bewerkstelligd worden door het combineren van een MFC met een condensator.
Publiek-private samenwerking in het agrarisch kennis- en innovatiesysteem
Hermans, G.J.F.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Potters, J.I. ; Overbeek, G. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 60
intensieve veehouderij - glastuinbouw - energiebronnen - publiek-private samenwerking - duurzame landbouw - innovaties - Nederland - intensive livestock farming - greenhouse horticulture - energy sources - public-private cooperation - sustainable agriculture - innovations - Netherlands
Dit onderzoek bestudeert de sterke en zwakke punten van de toepassing van publiek-private partnerschappen om duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Nederlandse landbouwsector te bevorderen. In de twee cases Duurzame (intensieve) veehouderij en Kas als Energiebron is het middel van PPS vooral ingezet om systeeminnovatie richting duurzame landbouw te stimuleren, terwijl in de andere twee cases (Uitgangsmaterialen en Food & Nutrition) PPS werd ingezet om het Nederlandse kennissysteem en innovatiekracht bij bedrijven te versterken
Video KaEb
Wageningen UR Glastuinbouw, ; Zwart, H.F. de - \ 2013
You Tube
energie - zonne-energie - glastuinbouw - kastechniek - energiebronnen - teeltsystemen - verwarmingssystemen - energiegebruik - energy - solar energy - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy sources - cropping systems - heating systems - energy consumption
De kas als energiebron. Hoe kunnen we planten, groenten en bloemen telen met zo min mogelijk gebruik gebruik van kostbare hoogwaardige energie? Hoe doen we dat voor de plant zo effectief mogelijk? De oplossing vraagt om innovatief denken en ingrijpen in de glastuinbouw met onder andere een maximale benutting van de zon. Wageningen UR bouwde in Bleiswijk het Innovatie en Demonsto Centrum. De Kas als Energiebron. Drie demokassen waarmee de glastuinbouw werk maakt van haar ambitie om in 2020 alleen nog klimaatneutrale kassen te bouwen. Doel is om telers te inspireren tot duurzame oplossingen voor de klimaatneutrale teelt in hun kassen.
Hernieuwbare energie in Noordwest-Europa. Desk-study naar ambities, beleid en sturingsmechanismen in enkele Europese landen
Visschedijk, P.A.M. ; Vries, E.A. de; Smit, A. ; Stuiver, M. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2471) - 44
energiebeleid - overheidsbeleid - hernieuwbare energie - europese unie - energiebronnen - biobased economy - energy policy - government policy - renewable energy - european union - energy sources
Binnen de Europese Unie worden afspraken gemaakt omtrent het energiegebruik in de verschillende landen. Aan deze afspraken liggen afspraken uit het Kyoto-verdrag ten grondslag. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat het beleid rond de vermindering van de uitstoot van CO2 gedomineerd wordt door een nationale benadering terwijl gezamenlijke aanpak over landsgrenzen heen relatief weinig aandacht krijgt. Dit is dan ook een aanleiding om in deze studie te focussen op de aanpak binnen de verschillende landen. Het Ministerie van Economische Zaken had de wens om vooral te kijken naar landen die koploper zijn in het energiebeleid en enigszins vergelijkbaar zijn met Nederland. Er is gekozen het energiebeleid in beeld te brengen voor de vijf landen die in vergelijking met het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2005, de meest vooruitstrevende de bindende streefcijfers voor 2020 hebben. Dit zijn Verenigd Koninkrijk (+13,7%), Denemarken (+13,0%), Ierland (+12,9%), Frankrijk (+12,7%) en Duitsland (+12,2%).
Capacitive technology for energy extraction from chemical potential differences
Bastos Sales, B. - \ 2013
University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737380 - 120
capacitantie - bio-elektrische potentiaal - hernieuwbare energie - energiebronnen - zoutgehalte - elektrische kracht - temperatuur - capacitance - bioelectric potential - renewable energy - energy sources - salinity - electric power - temperature

This thesis introduces the principle of Capacitive energy extraction based on Donnan Potential (CDP) to exploit salinity gradients. It also shows the fundamental characterization and improvements of CDP. An alternative application of this technology aimed at thermal gradients was tested.

Chapter 2 introduces the principle and initial tests. The entropy increase of mixing two solutions of different salt concentrations can be harnessed to generate electrical energy. Worldwide, the potential of this resource, the controlled mixing of river and seawater, is enormous, but existing conversion technologies are still complex and expensive. Here we present a small-scale device that directly generates electrical power from the sequential flow of fresh and saline water, without the need of auxiliary processes or converters. The device consists of a sandwich of porous “supercapacitor” electrodes, ion-exchange membranes, and a spacer and can be further miniaturized or scaled-out. Our results demonstrate that alternating the flow of saline and fresh water through a capacitive cell allows direct autogeneration of voltage and current and consequently leads to power generation. Theoretical calculations aid in providing directions for further optimization of the properties of membranes and electrodes.

In Chapter 3, traditional electrochemical techniques (galvanostatic charge–discharge and cyclic voltammetry) were used to investigate intrinsic properties of this open system. This study demonstrates the feasibility to characterize the capacitive behavior of the cell in low concentration (0.5 M). Presence of membranes, as well as the possibility of having the electrolyte flowing through the cell was investigated. In the studied cell, the presence of membranes showed a limitation by the anion exchange membrane at low current densities but no effect at high current densities. The flow rate did not influence the capacitance of the system either.

Chapter 4uses again a stack of eight cells coupled in parallel to investigate the viability of this technology. An average power density of 0.055W/m2was obtained during the peak of the different cycles, though reasonable optimization suggests an expectation of 0.26W/m2at 6.2 A/m2. It was found that 83 ± 8% of the theoretical driving potential was obtained during the operating process. By studying the polarization curves during charging and discharging cycles, it was found that optimizing the feed fluid flow is currently among the most beneficial paths to make CDP a viable salinity difference power source. Another parallel route for increasing the efficiency is lowering the internal ohmic resistances of the cell by design modifications.

A modification is proposed in Chapter 5, approaching the electrodes geometry that has a relevant impact on internal resistance and overall performance in CDP. In this work, we present the first effort to use wire-shaped electrodes and its suitability for improving CDP. Analytical evaluation and electrical measurements confirm a strong nonlinear decrease in internal resistance for distances between electrodes smaller than 3 mm. We also demonstrate that we get more power per material invested when compared to traditional flat plate designs. These findings show the advantages of this design for further development of CDP into a mature technology.

Alternatively, in Chapter 6, we present a new principle for producing electricity from low temperature differences by using an affordable assembly combining ion exchange membranes and supercapacitor carbon electrodes. Our proposed design involves two isolated salty solutions, with equal concentration but different temperatures. The operation consists of an alternately and cyclic exposure of the electrodes to these electrolytes. This difference in temperature generates a thermomembrane potential that acts as a driving force for ionic adsorption/desorption cycles on the electrodes. Our simple system is interesting for exploiting the potential of low temperature waste heat. When two volumes with equal concentration have different temperatures, it is possible to immerse a pair of electrodes (anode and cathode) into the low temperature one and have ion adsorption. An electric current is then generated in the external circuit to achieve electro neutrality. After saturation, the same electrodes are immersed in the high T volume and then ions desorb from the electrodes and are released to the volume, leading to a reverse electric current in the external circuit compared to the first step. These experiments prove the principle and the direct dependence of the temperature gradient for energy extraction.

Finally, Chapter 7discusses the internal energy losses identified and faced throughout this thesis. We summarize the solutions encountered for the major contributions hindering the CDP performance and give suggestions to further develop the technology.

Topsectorenbeleid en fysieke leefomgeving, een verkenning van mogelijke effectentopsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving
Fontein, R.J. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2420) - 29
energiebronnen - energiebeleid - biobased economy - aardgas - biogas - nadelige gevolgen - milieueffect - inventarisaties - groningen - rijnmondgebied - energy sources - energy policy - natural gas - adverse effects - environmental impact - inventories
Het topsectorenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Deze notitie geeft de resultaten weer van een verkenning naar de effecten van het topsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving. Op basis van de innovatiecontracten en gesprekken is de belangrijkste conclusie dat het topsectorenbeleid voornamelijk gericht is op technologische innovaties, maar deze innovaties hebben wel als doel het bevorderen van energie en biobased toepassingen. Deze ontwikkelingen hebben enorme gevolgen voor de fysieke leefomgeving en het beleid dat die ontwikkelingen ondersteunt indirect ook. Het gaat dan zowel om rode, groene en grijze aspecten van de fysieke leefomgeving. Deze notitie gaat ook in op specifieke effecten voor Mainport Rotterdam en Energy Valley. De innovatiecontracten hebben geen ruimtelijke en regionale vertaling, waardoor het lastig is effecten en eventueel kansen en bedreigingen voor Mainport Rotterdam en Energy Valley in te schatten op basis van de innovatiecontracten.
Sustainable energy landscapes : designing, planning, and development
Stremke, S. ; Dobbelsteen, A. van den - \ 2013
Boca Raton, FL [etc.] : CRC (Applied ecology and environmental management : a series ) - ISBN 9781439894040 - 510
landschap - ontwerp - vervangbare hulpbronnen - energiebronnen - duurzaamheid (sustainability) - landschapsplanning - landschapsbeheer - duurzame ontwikkeling - landscape - design - renewable resources - energy sources - sustainability - landscape planning - landscape management - sustainable development
In the near future the appearance and spatial organization of urban and rural landscapes will be strongly influenced by the generation of renewable energy. One of the critical tasks will be the re-integration of these sustainable energy landscapes into the existing environment—which people value and want to preserve—in a socially fair, environmentally sound, and economically feasible manner. Accordingly, Sustainable Energy Landscapes: Designing, Planning, and Development focuses on the municipal and regional scale, where energy-conscious interventions are effective, and stakeholders can participate actively in the transition process. This book presents state-of-the-art knowledge in the exciting new field of sustainable energy landscapes. It bridges the gap between theory and fundamental research on the one hand, and practice and education on the other. The chapters—written by experts in their fields—present a selection of interdisciplinary, cutting-edge projects from across the world, illustrating the inspiring challenge of developing sustainable energy landscapes. They include unique case studies from Germany, Taiwan, the United Kingdom, Canada, Denmark, Austria, Italy, and the United States. The editors and team of contributing authors aim to inspire readers, providing a comprehensive overview of sustainable energy landscapes, including principles, concepts, theories, and examples. The book describes various methods, such as energy potential mapping and heat mapping, multicriteria decision analysis, energy landscape visualization, and employing exergy and carbon models. It addresses how to quantify the impact of energy transition both on landscape quality and energy economy, issues of growing importance. The text infuses readers with enthusiasm to promote further research and action toward the important goal of building energy landscapes for a sustainable future.
Warmte en koude opslag : met warmtepomp energie besparen en stalklimaat verbeteren
Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
Wageningen UR etc.
verwarming - koelen - warmtepompen - warmteopslag - stallen - huisvesting, dieren - stalklimaat - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - heating - cooling - heat pumps - heat retention - stalls - animal housing - stall climate - sustainability - energy sources
Varkens- en pluimveebedrijven hebben een grote vraag naar zowel warmte als koeling. Duurzame verwarming en koeling zijn te verkrijgen met een warmtepomp, eventueel gecombineerd met een warmte- en koudeopslag. De duurzame energiesystemen zorgen bovendien voor een stabiel stalklimaat zonder tocht en hittestress, wat leidt tot betere technische resultaten en een betere gezondheid en welzijn van dieren.
Zonnepanelen : zonnepanelen steeds interessanter
Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
Wageningen UR etc.
zonne-energie - zonnecollectoren - energiegebruik - energiebronnen - solar energy - solar collectors - energy consumption - energy sources
Het is voor veel agrarische bedrijven de moeite waard om in zonnepanelen te investeren. Ook zonder subsidie. De prijs is afgelopen tijd sterk gedaald en de energieprijzen blijven naar verwachting stijgen. Panelen verdienen zich terug bij een jaarlijks energieverbruik tot ongeveer 60.000 kWh.
De rol van de Bio-energiesector in de Biobased Economy : achtergronddocument voor het opstellen van een
Annevelink, E. ; Elbersen, H.W. ; Ree, R. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1277) - ISBN 9789461730794 - 27
bio-energie - biobased economy - biomassa - overheidsbeleid - energiebeleid - energy economics - energiebronnen - nederland - bioenergy - biomass - government policy - energy policy - energy sources - netherlands
Met name de niet energie gerelateerde onderdelen van de Biobased Economy nemen in de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. Dit legt een druk op het gebruik van biomassastromen voor bio-energie.Een te radicale transitie waarbij de aandacht voor bio-energie zou verslappen, heeft potentieel negatieve gevolgen voor de introductiesnelheid van nieuwe Biobased Economy toepassingen. In deze analyse wordt geargumenteerd dat de bio-energie sector juist een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar de bredere Biobased Economy, o.a. bij het in stand houden, ontwikkelen en uitbouwen van biomassaketens en bij het verwerken van biomassareststromen.
Biomassa : moderne houtverbranding en vergisting
Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
biomassa - fermentatie - energiebronnen - houtresten - biobased economy - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - biomass - fermentation - energy sources - wood residues - agricultural research - ornamental bulbs
Naast zonne-energie, windkracht en bodemwarmte is ook biomassa een duurzame energiebron. Bijvoorbeeld de verbranding van hout in een houtkachel. In de praktijk blijkt dat houtkachels goed bevallen op landbouwbedrijven. Ook vergisters kunnen voor de bloembollensector interessant zijn. PPO zette de methodes op een rij en bekeek de kosten en baten.
Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven : een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden
Putten, K. van der - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
bloembollen - energiebronnen - duurzame energie - kosten-batenanalyse - rendement - alternatieve methoden - ornamental bulbs - energy sources - sustainable energy - cost benefit analysis - returns - alternative methods
Dit rapport geeft een overzicht van beschikbare duurzame energiebronnen en technieken waarmee decentraal energie kan worden opgewekt in de bloembollensector. Door de verwachte stijging van de gas en elektriciteitsprijzen uit te zetten tegen de verwachte prijsdaling van de nieuwe, duurzame technologieën, is een schatting gemaakt van het jaar waarin deze technieken financieel aantrekkelijk worden voor bloembollenbedrijven. Hierbij is rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en het wel/niet verkrijgen van subsidie.
Duurzame energiebeelden voor de Veenkoloniën op basis van energiepotentiekartering en netwerkanalyses
Broersma, S. ; Fremouw, M. ; Dobbelsteen, A. van den; Stremke, S. ; Waal, R.M. de; Klap, K. - \ 2011
Delft : TU Delft (Eindrapport 2.3) - 80
klimaatverandering - energiebronnen - energiebehoud - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - broeikasgassen - emissie - veenkolonien - climatic change - energy sources - energy conservation - sustainability - sustainable energy - greenhouse gases - emission
In juni 2010 is voor de Agenda voor de Veenkoloniën het project Hotspot Veenkoloniën van start gegaan. Binnen dit project is het hoge ambitieniveau gesteld om als regio meer koolstofdioxide vast te leggen dan er uitgestoten wordt. Hiermee zal het gebied een bijzonder grote bijdrage gaan leveren in het tegengaan van klimaatveranderingen. Voor de Hotspot Veenkoloniën zijn diverse deelprojecten uitgeschreven om vanuit verschillende disciplines en mogelijkheden aan deze doelstelling bij te dragen. In dit rapport is een drietal van deze deelprojecten opgenomen: de netwerkanalyse, de energiepotentiestudie en een integrale energievisie. De ruimtelijke bouwstenen van de eerste twee projecten vormen de input voor het ruimtelijke structuurbeeld. Deze integrale energievisie omvat een duurzame energievisie waarin ook rekening is gehouden met de uitkomsten van andere deelstudies.
Veel bermgras kan biogas worden
Spijker, J.H. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 9 - 9.
biomassa - wegbermplanten - wegbermen - onderhoud - economische aspecten - energiebronnen - biomass - roadside plants - roadsides - maintenance - economic aspects - energy sources
Nederland heeft veel bermen. Het gemaaide gras kan middels vergisting of compostering worden gebruikt als biogas. Maar er moeten nog wel wat praktische problemen worden opgelost.
Proeftuin voor duurzame energie
Visser, C.L.M. de - \ 2011
Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 16 - 17.
duurzame energie - energiebronnen - biobased economy - windenergie - bio-energie - publiek-private samenwerking - Nederland - sustainable energy - energy sources - wind power - bioenergy - public-private cooperation - Netherlands
Energieproducent Eneco wil al haar klanten duurzaam opgewekte energie kunnen gaan leveren. Samen met Wageningen UR werkt de energieleverancier in het project Acrres aan technieken om dat te bereiken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.