Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==eriosoma lanigerum
Check title to add to marked list
Plagen in de laanboomkwekerij: appelbloedluis en gleditsiabladgalmug
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26
boomteelt - straatbomen - malus - eriosoma lanigerum - cecidomyiidae - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - arboriculture - street trees - control methods - integrated pest management - detection - varieties - varietal susceptibility
Appelbloedluis Eriosoma lanigerum is de belangrijkste plaag van Malus in de laanboomteelt. Omdat de soort zich zeer snel kan vermeerderen, kunnen enkele luizen in het voorjaar in korte tijd een plaag veroorzaken. Ook na een chemische bestrijding zullen de overlevende luizen zich snel weer uitbreiden. Er is dus een constante rem op de populatiegroei nodig om een explosie tegen te gaan. Het hier beschreven onderzoek richt zich op de geïntegreerde beheersing van deze plaag.
Selectief spuiten spaart oorwormen, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.12
Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de; Klaassen, J.W. ; Booij, C.J.H. - \ 2011
S.n.
forficulidae - geïntegreerde plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - integrated pest management - sustainability - augmentation - fruit growing
Informatieposter over selectief spuiten onder thema "doorontwikkeling duurzame gewasbescherming". Selectief spuiten spaart oorwormen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de regulatie van plagen als appelbloedluis en perenbladvlo
Nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen
Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit (PPO-rapporten 2010-24) - 37
forficula auricularia - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - gewasbescherming - augmentation - encouragement - fruit growing - plant protection
PT projectnummer 12857, in samenwerking met pcfruit en PRI
Stimuleren van de oorwormen als natuurlijke vijand van perenbladvlo en appelbloedluis : technische rapportage van experimenten en observaties in 2006 en 2007
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2008
Randwijk : PPO sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-27) - 54
insectenplagen - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - forficula auricularia - organismen ingezet bij biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - insectenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - insect pests - biological control agents - natural enemies - insect control - encouragement
In 2006 en 2007 werd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en PPO het project "Biodiversiteit op maat" uitgevoerd. Het project was gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van de perenbladvlo. In de perenteelt veroorzaakt dit insect grote problemen. Oorwormen en roofwantsen spelen een dominante rol bij de natuurlijk bestrijding. Het onderzoek richtte zich dan ook op deze twee natuurlijke vijanden. In dit rapport wordt het onderzoek aan oorwormen samengevat. Allereerst wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek over de rol van oorwormen in boomgaarden, gevolgd door een overzicht van de observaties en experimenten.
Roze appelluis in de val gelokt
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2008
De Fruitteelt 98 (2008)13. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - mengsels - feromonen - geurstoffen - eriosoma lanigerum - levenscyclus - vallen - vangmethoden - spuiten - proeven op proefstations - fruit growing - mixtures - pheromones - odours - life cycle - traps - trapping - spraying - station tests
Onderzoekers van Plant Research International en PPO-fruit ontdekten combinaties van geurstoffen die door de mannetjes van roze appelluis worden gebruikt om de vrouwtjes te vinden. Geuren spelen een belangrijke rol in het leven van bladluizen, met deze geurmengsels konden de mannetjes in de val worden gelokt
Bestrijding van appelbloedluis door massaintroductie van de sluipwesp Aphelinus mali : technische tussenrapportage 2004-2005
Trapman, M. ; Helsen, H.H.M. - \ 2007
Zoelmond : Bio Fruit Advies (Rapport / Bio Fruit Advies BFA-0801) - 31
fruitteelt - organismen ingezet bij biologische bestrijding - eriosoma lanigerum - parasieten van plaaginsecten - sluipwespen - aphelinus mali - gewasbescherming - teeltsystemen - biologische bestrijding - fruit growing - biological control agents - parasites of insect pests - parasitoid wasps - plant protection - cropping systems - biological control
Uit het onderzoek blijkt dat er géén antwoord is op de vraag of het mogelijk is parasiteringspercentage van de appelbloedluis te verhogen door het uitzetten van A. mali doordat slechts 10-20% van de uitgezette sluipwespen is uitgekomen. In 2004 werden de sluipwespen als poppen geleverd en uit onderzoek van de leverancier van de sluipwespen is gebleken dat de weersomstandigheden een belangrijke invloed hebben op het uitkomen van de sluipwesppoppen. De leverancier heeft om die reden besloten in 2005 alleen nog volwassen sluipwespen uit te leveren. De gekozen proefopzet en waarnemingsmethodieken bleken te functioneren en het parasiteringspercentage bleek trendmatig af te nemen met toenemende bloedluisaantasting. Daaruit kan worden afgeleid dat het aantal sluipwespen in mei een beperkende factor is in het systeem van natuurlijke regulatie. In die situatie heeft natuurlijke regulatie door massa-introductie van A. mali theoretisch een kans
Appelbloedluis? laat natuurlijke vijanden hun werk doen
Helsen, Herman - \ 2007
arboriculture - forest nurseries - fruit growing - fruit trees - eriosoma lanigerum - integrated pest management - biological control - natural enemies - forficulidae - braconidae - aphelinus mali - biological control agents - apples - encouragement
Kader 2. Functionele biodiversiteit in boomgaarden
Winkler, K. ; Helsen, H.H.M. ; Wackers, F. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 236 - 237.
fruitteelt - boomgaarden - geïntegreerde plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - landbouwkundige entomologie - predatoren van schadelijke insecten - bevordering van natuurlijke vijanden - fruit growing - orchards - integrated pest management - natural enemies - agricultural entomology - predators of insect pests - encouragement
Anders dan akkerbouwgewassen, die meestal (minder dan) een, hooguit twee, jaar op het land staan, worden fruitbomen voor een langere periode geplant. Samen met de rijststroken en de omgevende windhagen vormen fruitbomen een meerjarige ecosysteem, waarvan ook veel insecten- en spinnensoorten deel uitmaken. Van de 1000-2000 insectensoorten die in boomgaarden gevonden worden, is maar 10% als schadelijk voor de fruitproductie te beschouwen. Bijna elk van deze plaaginsecten wordt door meerdere natuurlijke vijanden belaagd. Door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wordt in samenwerking met Wageningen PPO fruit gewerkt aan een tweejarig proefproject, gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van perenbladvlo Cacopsylla pyri
Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 275 - 277.
dermaptera - biologische bestrijding - boomgaarden - fruitteelt - forficula auricularia - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - landbouwkundige entomologie - biological control - orchards - fruit growing - natural enemies - predators of insect pests - agricultural entomology
Oorwormen zijn alleseters. Omdat ze naast dierlijk voedsel en afval ook wel bladeren en vruchten aanvreten, richt een deel van de landbouwkundige aandacht voor oorwormen zich op hun bestrijding als plaag. In de moderne appel- en perenteelt worden oorwormen echter vooral beschouwd als welkome bestrijders van insectenplagen
Interactie tussen maatregelen nodig voor succes van geïntegreerde fruitteelt
Heijne, B. ; Helsen, H.H.M. ; Jong, P.F. de; Wenneker, M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005). - ISSN 0166-6495 - p. 41s - 42s.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - fruitteelt - boomgaarden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - reduviidae - forficula auricularia - interacties - plant protection - integrated control - biological control - fruit growing - orchards - interactions
Uit gegeven voorbeelden blijkt dat, door rekening te houden met interacties tussen maatregelen tegen ziekten en plagen, een stabieler systeem van biologische of geïntegreerde teelt wordt verkregen. Door onderling samenhangende maatregelen te introduceren in de praktijk wordt de kans op succes vergroot. Dat gebeurt nu in het project Telen met Toekomst
Bestrijding van appelbloedluis door massaintroductie van de sluipwesp Aphelinus mali : technische tussenrapportage 2004
Trapman, M. ; Helsen, H.H.M. - \ 2004
Zoelmond : Bio Fruit Advies (Rapport / Bio Fruit Advies BFA-0604) - 20
eriosoma lanigerum - aphelinus mali - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - biological control agents - integrated pest management
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.