Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==expertsystemen
Check title to add to marked list
Bast- en bladvlekkenziekte in Tilia : Ontwikkeling en demonstratie van een waarschuwingsysteem
Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen, Bomen en Fruit - 31
bladvlekkenziekte - tilia - gewasbescherming - consultancy - gebruik - expertsystemen - cercospora - leaf spotting - plant protection - usage - expert systems
Vooral in concentratiegebieden voor laanbomenteelt (Rivierenland, Haaren en Zundert) is bast- en bladvlekkenziekte in Tilia een lastig probleem. Schade als gevolg van bast- en bladvlekken wordt op verschillende manieren toegebracht. Namelijk een vermindering van de groei door aantasting van de bladeren, het afsterven van dunnere takken en bij jonge bomen het afsterven van een deel van de boom en beschadiging van de bast waardoor bomen niet meer of pas later leverbaar zijn. In aangetaste bomen kunnen gemakkelijk secundaire aantastingen zoals het meniezwammetje optreden. In een voorgaand project blad- en bastvlekken in Tilia is een waarschuwingsysteem ontwikkeld. De adviesbespuitingen volgens het waarschuwingsmodel konden de ziekte goed onderdrukken. Tegelijkertijd werd meer kennis opgedaan van de veroorzaker, de schimmel Cercospora microsora. Het doel van dit project was om het waarschuwingsysteem praktijkrijp te maken en om meer telers ervaring met het gebruik van het waarschuwingsysteem te laten opdoen. Het uitvoeren van bespuitingen op basis van een waarschuwingsysteem is voor de meeste kwekers een nog onbekend terrein. Naar verwachting zal het opgepakt worden als het zich enige jaren ‘bewezen’ heeft.
Telen met toekomst : voortgangsrapportage 10, februari 2009: Fruitteelt: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk
PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 11
best practices - expertsystemen - maatregelen - innovaties - kennissystemen - expert systems - measures - innovations - knowledge systems
In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid
Akkerbouw: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk : telen met toekomst Voortgangsrapportage 10, februari 2009
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 20
gewasbescherming - best practices - teeltsystemen - geïntegreerde bestrijding - expertsystemen - plant protection - cropping systems - integrated control - expert systems
In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expertinschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden 8 in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid.
Toetsing knelpuntenlijst en prioriteitstelling in het Meerjarenprogramma Ontsnippering
Grift, E.A. van der; Pouwels, R. ; Wegman, R.M.A. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1567) - 102
migratie - dieren - infrastructuur - wegen - inventarisaties - habitat vernietiging - expertsystemen - nederland - evaluatie - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - migration - animals - infrastructure - roads - inventories - habitat destruction - expert systems - netherlands - evaluation - habitat corridors - habitat fragmentation
In opdracht van LNV is de knelpuntenlijst van het in 2004 gepubliceerde Meerjarenprogramma Ontsnippering nog eens tegen het licht gehouden. Onderzocht is of er knelpunten toegevoegd danwel verwijderd konden worden op basis van duurzaamheidanalyses van ecologische netwerken met het expertsysteem LARCH. Tevens is nagegaan of er aanpassingen nodig zijn in de prioroteitstelling van de knelpunten van MJPO
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen : V maatregelwijzer waterbeheer
Bleeker, M.A.K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1521) - 90
waterbeheer - expertsystemen - hydrologie - waterlopen - waterkwaliteit - herstel - ecologie - maatregelen - water management - expert systems - hydrology - streams - water quality - rehabilitation - ecology - measures
Het Nederlandse peilbeheer was in het verleden vooral gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Het doel van deze studie was tot het komen tot een operationeel instrument waarmee een water- of natuurbeheerder voor een bepaald oppervlaktewater de hydrologische of andere maatregel kan kiezen met het hoogste ecologisch rendement
Wanneer zinvol belichten? Interviews naar de keuzes van rozentelers wanneer wel of niet te belichten
Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
Naaldwijk : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten Wageningen UR Glastuinbouw ) - 23
rozen - rosa - belichting - agrarische bedrijfsvoering - expertsystemen - glastuinbouw - roses - illumination - farm management - expert systems - greenhouse horticulture
Acht rozentelers zijn geïnterviewd naar hun belichtingsstrategie. Aanleiding hiervoor is de gedachte dat beslissingen omtrent belichting kunnen worden ondersteund met modelberekeningen op basis van de lichtbenuttingsefficiëntie, de elektriciteitsprijs en de te verwachten productprijs. Uit de interviews is gebleken dat tussen de telers nog grote verschillen bestaan in de mate van belichting en in de beargumentering waarom er wordt belicht. Ook is bij telers nog weinig bekend over op welke momenten de plant het meest effectief met belichting omgaat. Het gevoel bepaalt vaak de beslissing. Rekenmodellen zullen dan ook alleen gebruikt worden als zij gebruiksvriendelijk zijn en als de uitkomsten overeenkomen met het gevoel van de telers. Hierbij is de begeleiding van een adviseur onontbeerlijk. Meer kennis over hoe efficiënt de roos omgaat met het aangeboden licht is nodig om het belichtingsmodel te nauwkeurig genoeg te maken om telers te overtuigen. Volledige acceptatie zal echter pas plaatsvinden als het model zich in de praktijk heeft bewezen
Methodological aspects of designing induction-based applications
Verdenius, F. - \ 2004
University of Amsterdam. Promotor(en): J.B. Wielinga, co-promotor(en): M..W. van Someren. - Amsterdam : Verdenius - ISBN 9067548251 - 160
expertsystemen - computer software - industriële toepassingen - kunstmatige intelligentie - computerwiskunde - expert systems - industrial applications - artificial intelligence - computational mathematics
Hyperspectral remote sensing of vegetation species distribution in a saltmarsh
Schmidt, K.S. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; A.M. Cleef. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9058088308 - 252
remote sensing - vegetatie - kweldergronden - plantengeografie - multispectrale beelden - expertsystemen - gegevensanalyse - nederland - friesland - vegetation - salt marsh soils - phytogeography - multispectral imagery - expert systems - data analysis - netherlands
The availability of quality empirical data on vegetation species distribution is a major factor limiting the understanding, if not resolution, of many nature conservation issues. Accurate knowledge of the distribution of plant species can form a critical component for managing ecosystems and preserving biological diversity. Remote sensing is an important tool for mapping and monitoring vegetation. Advances in sensor technology continually improve the information content of imagery for airborne as well as space-borne systems. The unifying hypothesis of this dissertation was that vegetation associations can be differentiated using their hyperspectral reflectance in the visible to shortwave infrared spectral range. For this purpose the field reflectance spectra and airborne hyperspectral images of detailed saltmarsh vegetation types of the Dutch Waddenzee wetland were analyzed. Prior to analysis the field spectra were smoothed with an innovative wavelet approach which, compared to other techniques, showed the best trade-off between noise reduction and the preservation of spectral features. In the first stage of the analysis, the reflectance spectra of the vegetation types were tested for differences between type classes. It was found that, although vegetation spectra consist of similar detectable absorption features making them an important source of information about the biochemical constitution of vegetation, there are significant differences between vegetation types, both in absolute reflectance and in curvature. Using the airborne hyperspectral imagery, an alternative method was demonstrated that uses an expert system to combine airborne hyperspectral imagery with terrain data derived from radar altimetry. The accuracy and efficiency of production of the detailed vegetation map increased when generated by the expert system compared to those of a vegetation map produced by conventional aerial photograph interpretation. Lastly, the accuracy of classification for vegetation types was determined for the three data reduction techniques on both the field spectra and the imagery. Compared with the selection of individual bands, linear transformation of hyperspectral space into lower-dimensional improves the classification accuracy for vegetation classes, and therefore should be the preferred method. Therefore, the results confirm the main hypothesis that it is possible to differentiate vegetation using hyperspectral remote sensing.
The Two Faces of Sustainability : Fuzzy Evaluation of Sustainable Development
Cornelissen, T. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Herman van Keulen, co-promotor(en): W.J. Koops. - [S.I.] : S.n. - ISBN 905808776X - 183
duurzaamheid (sustainability) - landbouwproductie - bedrijfssystemen - alternatieve landbouw - vage logica - expertsystemen - indicatoren - systeembenadering - sustainability - agricultural production - farming systems - alternative farming - fuzzy logic - expert systems - indicators - systems approach

An evaluative framework of sustainable development operates at both the production system level and the society level: objective information gathered at the production system level is given subjective meaning at the society level. The evaluative framework constitutes a complete cycle to monitor sustainable development: Phases 1 through 4 establish evaluative conclusions, and Phase 5 closes the cycle by acting upon the conclusions. Emphasis in this thesis is on methodological aspects to identify (Phases 1 through 3) and interpret (Phase 4) sustainability criteria. The objectives of this study were to construct a support to identify appropriate sustainability criteria, and to obtain relevant information with respect to sustainable development; and to construct a method to interpret this information, and to draw evaluative conclusions about sustainable development. Based on Koestler's metaphor of the Janus-faced holon, the «two faces of sustainability» provide a two-way perspective by integrating ecocentric and anthropocentric rationales on sustainability in a system imperative and a societal imperative. These two imperatives of sustainability identify common ground for sustainable development that allows proper identification of sustainability criteria. If appropriate sustainability criteria have been identified, then giving meaning to the information obtained from sustainability criteria, by way of measuring or observing sustainability indicators, is the next phase in drawing conclusions about sustainable development. Fuzzy set theory was suggested as a formal mathematical basis to support Phase 4. The main body of research presented in this thesis deals with the feasibility of fuzzy set theory to interpret and integrate available information. Fuzzy models can interface information between the society level and the production system level, because linguistic variables provide a bridge between subjective interpretation of objective measurements. If expert knowledge is thoughtfully applied to construct both the essential membership functions and fuzzy rule bases, then fuzzy models can draw valid evaluative conclusions with respect to sustainable development. The evaluative framework of sustainable development that identifies sustainability criteria on the basis of the point of view provided by the two faces of sustainability, and that gives meaning to sustainability criteria on the basis of fuzzy evaluation, provides a novel and valuable contribution to the sustainability debate.

Onderbouwing en uitbreiding van het kennissysteem LARCH; dispersievermogen, locale populatie afstand en duurzaamheid van locale populaties
Schotman, A.G.M. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 213) - 97
populaties - verspreiding - modellen - vogels - expertsystemen - populatie-ecologie - nederland - habitatfragmentatie - populations - dispersal - models - birds - expert systems - population ecology - netherlands - habitat fragmentation
Het LARCH-model is een onderdeel van het instrumentatium van Alterra voor toepassing van ruimtelijk ecologische kennis. Dit rapport beschrijft een deel van de ontwikkeling en onder-bouwing van LARCH aan de hand van gegevens van één soort: de boomklever (Sitta europaea). Het bevat een onderbouwing voor de norm `netwerk afstand¿ ¿ nodig voor het begrenzen van habitat netwerken ¿ op basis van het dispersievermogen van een soort. Het bevat een onderbouwing van de norm `locale populatie afstand¿, nodig voor het begrenzen van netwerken. Tenslotte bevat het een hoofdstuk over de mogelijkheden en de wenselijkheid van het uitbreiden van de uitvoer van LARCH met `de duurzaamheid van locale populaties¿, naast de bestaande uitvoer `de duurzaamheid van netwerkpopulaties¿
Voorstel voor verbetering van de habitatmodellering in het kennissysteem LARCH; van een vaste begroeiingstypenkaart naar een kaartlagensysteem
Pouwels, R. ; Reijnen, R. ; Sierdsema, H. ; Swaay, C. van; Houweling, H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 704) - 41
plantengemeenschappen - vegetatietypen - habitats - modellen - expertsystemen - gegevensanalyse - vogels - lepidoptera - begroeiing - fauna - geo-informatie - kennissysteem - landschapsecologie - simulatiemodel - vlinders - plant communities - vegetation types - models - expert systems - data analysis - birds
LARCH is een kennissysteem dat de overlevingskans van diersoorten bepaalt op basis van de ruimtelijke configuratie van de leefgebieden en de kwaliteit daarvan. Het wordt vooral toegepast bij het ontwerp en de toetsing van de ruimtelijke inrichting vanbestaande en toekomstige landschappen. De analyse bestaat uit twee stappen: habitatmodellering en ruimtelijke modellering. In dit rapport is een voorstel uitgewerkt voor het verbeteren van de habitatmodellering met behulp van ruimtelijke basisbestanden.
Decision Support Systems ter ondersteuning van microscopisch onderzoek
Raamsdonk, L.W.D. van - \ 2001
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2001.008) - 26
kwaliteitscontroles - microscopie - expertsystemen - microscoopglaasjes - melkpoeder - zetmeel - beslissingsondersteunende systemen - quality controls - microscopy - expert systems - microscope slides - dried milk - starch - decision support systems
LARCH: een toolbox voor ruimtelijke analyses van een landschap
Pouwels, R. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 43) - 48
landschap - biodiversiteit - soortendiversiteit - modellen - expertsystemen - natuurbescherming - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - analyse - habitats - populatie-ecologie - nederland - habitatfragmentatie - landscape - biodiversity - species diversity - models - expert systems - nature conservation - sustainability - spatial distribution - analysis - population ecology - netherlands - habitat fragmentation
Voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt het kennissysteem LARCH ontwikkeld. Met LARCH kunnen de effecten van versnippering van een landschap in beeld worden gebracht. Het kennissysteem kan met name worden toegepast bij vraagstukken over natuurbehoud en de inrichting van het landschap. Met LARCH wordt het landschap bekeken 'door de ogen van een diersoort'. In dit rapport wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de versnipperingsproblematiek en op de verschillende analyses die met het huidige model LARCH gedaan kunnen worden. LARCH is een model in ontwikkeling. De komende jaren zal de methodiek verder verfijnd worden en zal de functionaliteit worden uitgebreid.
Waardering van gronden met BODEGA : toepassingsmogelijkheden van een digitaal kennissysteem voor landevaluatie in de eerste schatting van het landinrichtingsproject 'Hupsel-Zwolle'
Boogaard, H.L. ; Kiestra, E. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 678) - 63
bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - ruilverkaveling - grondprijzen - expertsystemen - nederland - achterhoek - soil surveys - soil suitability - land consolidation - land prices - expert systems - netherlands
KLASSE : ontwikkeling van een kennissysteem voor landevaluatiestudies
Hendriks, C.M.A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Soesbergen, G.A. van - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (Rapport / Staring Centrum 395) - 63
landevaluatie - bodemgeschiktheid - expertsystemen - nederland - land evaluation - soil suitability - expert systems - netherlands
MultiSwap als applicatie van het Framework Integraal Waterbeheer
Groenendijk, P. ; Elswijk, M. van; Huygen, J. ; Kroes, J.G. ; Otjens, A.J. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Veldhuizen, A.A. ; Wesseling, J.G. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum - 82
watersystemen - waterbeheer - bodemwater - expertsystemen - integraal waterbeheer - water systems - water management - soil water - expert systems - integrated water management
Om de werkzaamheid van het Framework Integraal Waterbeheer te beproeven is MultiSwap gebouwd, waarmee in een poldergebied een systeemanalyse van de waterhuishouding kan worden uitgevoerd. Als testgebied is een polder gekozen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. MultiSwap is voorzien van een grafische gebruikersinterface, een gebiedsschematisering vervat in shape-files, een database, en drie rekenharten voor de simulatie van watertransport in de bodem, watertransport in het oppervlaktewater en stoftransport in de bodem en het oppervlaktewater. De interfaces voor de gegevensoverdracht tussen de rekenharten en het hoofdprogramma worden uitgebreid beschreven.
Ruimtelijke kansrijkdom in stedelijke gebieden; potenties voor duurzame vogelpopulaties, exercities met een expertmodel
Foppen, R.P.B. ; Reijnen, R. ; Heer, M. de; Sierdsema, H. - \ 1999
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 55 (1999)5. - ISSN 0166-3534 - p. 42 - 47.
vogels - fauna - biogeografie - landschapsecologie - populatie-ecologie - stedelijke gebieden - steden - ecosystemen - bescherming - bedrijfsvoering - expertsystemen - modellen - programma's - birds - biogeography - landscape ecology - population ecology - urban areas - towns - ecosystems - protection - management - expert systems - models - programs
Het LARCH model (Landscape Analysis and Rules for Configuration of Habitat) is gebruikt voor de berekening van de biodiversiteit van vogels
Viability of hedgehog populations in central Netherlands
Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1999
Lutra 42 (1999). - ISSN 0024-7634 - p. 65 - 76.
erinaceidae - erinaceus europaeus - doodsoorzaken - mortaliteit - verkeer - habitats - bevolkingsafname - wegbermen - expertsystemen - nederland - menselijke invloed - gelderland - flevoland - causes of death - mortality - traffic - population decrease - roadsides - expert systems - netherlands - human impact
I.v.m. het hoge aantal verkeersslachtoffers onder egels vraagt men zich af dit kan leiden tot het uitsterven van locale of regionale populaties. Hiertoe is een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd met het expertsysteem LARCH op en rond de Veluwe en Flevoland
Benelearn - 98 : proceedings of the eighth Belgian - Dutch conference on machine learning
Verdenius, F. ; Broek, W. van den - \ 1998
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / Agrotechnical Research Institute (ATO-DLO) 352) - 156
expert systems - computer software - artificial intelligence - expertsystemen - kunstmatige intelligentie
Waardering van gronden voor uitruilen in landinrichtingsgebieden; toepassingsmogelijkheden van het Kennissysteem voor Landevaluatie Studies met Systematisch Geïntegreerde Expert-kennis (KLASSE)
Boogaard, H.L. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 94
bodemgeschiktheid - classificatie - expertsystemen - landgebruiksplanning - nederland - utrecht - soil suitability - classification - expert systems - land use planning - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.