Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==extensieve landbouw
Check title to add to marked list
Verdienmodellen Natuurinclusieve landbouw
Polman, N.B.P. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Doorneweert, R.B. ; Rijk, P.J. ; Vogelzang, T.A. ; Reinhard, A.J. ; Heideveld, A. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR - 49
akkerbouw - veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische economie - agrarisch natuurbeheer - extensieve landbouw - economische samenwerking - natuurbeheer - inventarisaties - arable farming - livestock farming - farm management - agricultural economics - agri-environment schemes - extensive farming - economic cooperation - nature management - inventories
Voor de sectoren akkerbouw en veehouderij zijn voorbeelden uitgewerkt hoe rekening gehouden kan worden met natuur. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering.
Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014
Nuijten, H.A.C.P. ; Prins, U. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 25
akkerbouw - graanproducten - streekgebonden producten - biologische landbouw - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - rassenkeuze (gewassen) - teeltsystemen - opbrengst - bakkwaliteit - arable farming - cereal products - regional specialty products - organic farming - extensive farming - farming systems - choice of varieties - cropping systems - outturn - baking quality
Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te verhogen. Die gronden zijn van belang om graangewassen te kunnen telen, o.a. voor stro en veevoer. Op deze natuurakkers kan graan geteeld worden voor de verkoop als regionaal product, o.a. in de vorm van brood en meel.
Actualisatie berekeningen Boeren voor Natuur
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 693) - 32
agrarisch natuurbeheer - inkomsten uit het landbouwbedrijf - extensieve landbouw - landgoederen - begrazing - melkveehouderij - zoogkoeien - schapenhouderij - vergelijkend onderzoek - twente - westland - agri-environment schemes - farm income - extensive farming - estates - grazing - dairy farming - nurse cows - sheep farming - comparative research
In 2006 and 2007, income differences between conventional farms and 'Farming for Nature farms' have been calculated for dairy cattle in the polder "Biesland" and dairy cattle, sheep and suckler cows on "Twickel estate". In this study, these calculations are updated with current prices and insights.
Focus op kosten le vert veel op
Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
V-focus 10 (2013)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 40.
melkveehouderij - agrarisch natuurbeheer - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - extensieve landbouw - natuurgebieden - friesland - dairy farming - agri-environment schemes - farm results - farm management - extensive farming - natural areas
Op de opbrengsten heb je weinig invloed, maar op de kosten wel. Vanuit die basisgedachte runt Koeien & Kansen-deelnemer Richard de Wolff zijn bedrijf. Dit leidt al jarenlang tot bijzonder goede economische prestaties, zo ook in 2011. Van de ruim 106 hectare cultuurgrond die De Wolff in gebruik heeft, bestaat echter ongeveer 25 hectare uit grond van Staatsbosbeheer waar maar beperkt voer van gewonnen kan worden. Zouden deze hectares voor de helft mee worden gerekend, dan komt de intensiteit uit op zo’n 13.000 kg melk per hectare. Om de resultaten van het bedrijf goed te kunnen beoordelen, is een vergelijking gemaakt met een spiegelgroep van bedrijven met een ongeveer overeenkomstige bedrijfsstructuur
Grond voor schaalvergroting; Achtergronddocument
Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 37
landbouw - extensieve landbouw - landgebruik - melkveehouderij - akkerbouw - grondmarkten - bedrijfsgrootte in de landbouw - agriculture - extensive farming - land use - dairy farming - arable farming - land markets - farm size
Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren
Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness
Lammerts Van Bueren, E. - \ 2010
In: Proceedings of Eucarpia 2nd conference of the Organic and Low-Input agriculture section on Breeding for resilence: a strategy for organic and low-input farming systems?, Paris, The Netherlands, 1-3 December 2010. - Parijs : Eucarpia - p. 8 - 10.
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - biologische landbouw - selectiemethoden - moleculaire merkers - extensieve landbouw - organic plant breeding - plant breeding - organic farming - selection methods - molecular markers - extensive farming
Organic production and also the attention for plant breeding for organic agriculture is still increasing in Europe. The question often raised is how much does plant breeding for the organic sector differ from modern plant breeding and does a ban on GMO also include refraining from molecular marker assisted selection (MAS)? In this paper I will first elaborate on the values in organic agriculture and it related systems approach as a central focus in organic agriculture and will then discuss in which way molecular marker assisted selection can be of use for plant breeding for organic and low-input agriculture.
Stoppen of extensiveren van de agrarische tak op een multifunctioneel bedrijf
Vijn, M.P. ; Veen, E.J. ; Migchels, G. ; Visser, A.J. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (PPO 391) - 56
agrarische bedrijfsvoering - extensieve landbouw - landschap - effecten - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - zorgboerderijen - farm management - extensive farming - landscape - effects - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - social care farms
Bij het ministerie van LNV leeft de zorg dat als landbouwbedrijven zeer succesvol worden in hun multifunctionele takken, zij hun primaire productietak gaan afstoten. Afstoten van de primaire productietak zou een grote impact kunnen hebben op de landschappelijke kwaliteit. Als landbouwgrond verkocht wordt zou het landschap meer kunnen verrommelen. Als dit het geval is, dan kan de stimulering van de multifunctionele landbouw resulteren in ongewenste neveneffecten. Dit verkennende onderzoek is gericht op het in beeld brengen van deze problematiek. Belangrijke vraag daarbij is of het gaat om grote hoeveelheden bedrijven die wegens succes van hun multifunctionele tak de primaire productie afstoten, of dat het slechts enkele bedrijven betreft.
Modelling of intensive and extensive farming in CLUE
Temme, A.J.A.M. ; Verburg, P.H. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 187) - 80
landgebruik - meervoudig landgebruik - extensieve landbouw - intensieve landbouw - biodiversiteit - computer software - landgebruiksmonitoring - modelleren - agrobiodiversiteit - land use - multiple land use - extensive farming - intensive farming - biodiversity - land use monitoring - modeling - agro-biodiversity
land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy under different scenarios. In turn, this makes it possible to predict policy effects on intensity-related biodiversity issues on the EU-level. Our method defines agricultural land use intensity in terms of nitrogen input. For arable land, it first combines the Land Use / Cover Area frame statistical Survey (LUCAS) dataset with Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling system (CAPRI) results to assess probability of occurrence for three classes of intensity. For grassland, it uses available spatially explicit predictions of livestock intensity to assess probability of occurrence for two classes of intensity. Then, agricultural land in different intensity classes is spatially allocated using a simple allocation algorithm. We illustrate and evaluate this method for five countries: the Netherlands, Portugal, Spain, Greece and Poland. Intensity predictions are made for two years: 2000 (ex-post) and 2025 (using the Financial Policy Reform Scenario from the FP6 EU SENSOR project). This report contains building bocks for a possible future quality status of the method.
Perspectieven van veranderend landgebruik : extensivering kan lonend zijn
Korevaar, H. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (PRI brochure maart 2006) - 15
landgebruik - extensieve landbouw - extensieve productie - boerderijtoerisme - achterhoek - gelderland - land use - extensive farming - extensive production - farm tourism
In het project meervoudig duurzaam landgebruik zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat deze nieuwe functies voor ons (mensen) en onze leefomgeving (platteland) betekenen.
Selection for growth of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) in low-input environments
Charo-Karisa, H. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth; Johan van Arendonk, co-promotor(en): Hans Komen. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9064640114 - 169
oreochromis niloticus - tilapia - groei - selectief fokken - extensieve landbouw - input van landbouwbedrijf - genetische parameters - visteelt - aquacultuur - plattelandsontwikkeling - growth - selective breeding - extensive farming - farm inputs - genetic parameters - fish culture - aquaculture - rural development
Vier jaar multifunctionele gras- en bouwlanden in Winterswijk: gevolgen voor economie en ecologie op de bedrijven
Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Visser, W. de; Koldeweij, E. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 115) - 80
akkerbouw - graslanden - alternatieve landbouw - extensieve landbouw - duurzaamheid (sustainability) - verontreiniging - landgebruik - nederland - gelderland - arable farming - grasslands - alternative farming - extensive farming - sustainability - pollution - land use - netherlands
Vegetatie en erosiebestendigheid van extensief beheerd grasland op Waddendijken in Friesland; effecten op de samenstelling, zodedichtheid en doorworteling van de grasmat, 7 jaar na beëindiging van de mestgift
Frissel, J.Y. ; Hazebroek, E. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1083) - 52
dijken - graslanden - begrazing - graslandbeheer - vegetatie - beworteling - erosie - erosiebestrijding - extensieve landbouw - friesland - dykes - grasslands - grazing - grassland management - vegetation - rooting - erosion - erosion control - extensive farming
In dit rapport worden de resultaten beschreven van 7 jaar (1997-2004) onbemest hooien en weiden in proefvakken in Friesland. Het doel is om na te gaan hoe de vegetatiesamenstelling veranderd, of de doorworteling van de grasmat verbeterd, en of de zodedichtheid voldoende blijft volgens het `voorschrift Toetsen op veiligheid¿ (VTV). Na 7 jaar beheer van hooien of weiden zonder bemesting kan gezegd worden dat seizoens fluctuaties grote invloed hebben op de doorworteling en de zodedichtheid. Over het algemeen veranderd de vegetatiesamenstelling van de onbemeste proefvakken, soorten van voedselrijke bodems verdwijnen, en soorten van minder voedselrijke bodems kunnen zich vestigen. De doorworteling neemt af in de bovenste bodemlagen, maar neemt toe in de diepere bodemlagen, ongeacht het beheer. Op een uitzondering na voldoen alle proefvakken wat betreft zodedichtheid aan de norm van het `voorschrift toetsen op veiligheid¿.
Voeren op de norm : scherper voeren vooral voor intensieve bedrijven financieel interessant
Hamminga, A.J. ; Berentsen, P.B.M. - \ 2003
Veeteelt 20 (2003)6. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkvee - rundveevoeding - voedingsnormen - kosten-batenanalyse - rendement - agrarische bedrijfsvoering - intensieve landbouw - extensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - cattle feeding - feeding standards - cost benefit analysis - returns - farm management - intensive farming - extensive farming
Uitgerekend is wat de kosten en opbrengsten zijn bij het boven de norm voeren en bij verscherpt op de norm voeren, waarbij onderscheid is gemaakt in extensieve en intensieve bedrijven
Grond: een vreemd productiemiddel
Haan, M. de; Vries, C. de - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
landbouwgrond - landgebruik - grondproductiviteit - land - grondeigendom - grondbeheer - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - voedergewassen - kapitaal - bedrijfskapitaal - investering - extensieve landbouw - extensieve veehouderij - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - productiefactoren - input van landbouwbedrijf - grondwaarde - agricultural land - land use - land productivity - land ownership - land management - farm management - crop production - fodder crops - capital - working capital - investment - extensive farming - extensive livestock farming - intensive farming - intensive livestock farming - dairy farming - factors of production - farm inputs - land value
Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.
Introduction
Bokdam, J. ; Braeckel, A. van - \ 2002
In: Grazing as a conservation management tool in peatland : report of a workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland / Bokdam, J., - p. 5 - 9.
weiden - veengebieden - extensieve landbouw - conservering - laagveengebieden - begrazing - polen - pastures - peatlands - extensive farming - conservation - fens - grazing - poland
The biodiversity of low-productive pastures and hayfields is threatened across Europe by intensified land use and abandonment. The question is whether and how Extensive Farming can be maintained or restored, or whether conservation management should shift to New Wilderness. Suitability and feasibility of both strategies differ and depend on local conditions. The aim of the workshop was to discuss and clarify the strategic management dilemma for peatlands by taking the Biebrza National Park (BNP) in N.E.Poland as a case study. The BNP authorities are facing a tremendous and difficult problem to stop and reverse succession on 20.000 ha abandoned fen peat. Questions addressed during the workshop were 'Which extensive farming methods (grazing, mowing, cutting, and burning) are suitable for BNP-peatlands in view of the management objectives? Which methods are most feasible in view of the actual and future socio-economical environment of the BNP? Which management recommendation and research recommendations can be given to the BNP authorities?
Low-input schapen scoort beter dan gangbaar
Schreuder, R. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 23.
schapen - extensieve landbouw - scharrelhouderij - begrazing - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - sheep - extensive farming - free range husbandry - grazing - farm comparisons - farm results - profitability
De resultaten zijn op het gebied van bedrijfseconomie, arbeid en milieu met elkaar vergeleken. Het blijkt dat het Low-Input systeem beter scoort qua inkomen, milieu en arbeid
Low-inputsysteem schapen: de groei van gras en lammeren in 1998
Verkaik, J. ; Schils, R. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 20 - 21.
schapen - lammeren - groei - extensieve landbouw - scharrelhouderij - begrazing - graslanden - voer - samenstelling - voedingswaarde - voedergrassen - sheep - lambs - growth - extensive farming - free range husbandry - grazing - grasslands - feeds - composition - nutritive value - fodder grasses
De groei van lammeren in dit systeem is vooral afhankelijk van de graslandproductie, de kwaliteit van het gras en de gezondheidsstatus van de lammeren.
Low Input schapenbedrijf beperkt arbeid
Jagtenberg, K. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 14.
schapen - bedrijfssystemen - extensieve landbouw - arbeid (werk) - werkplanning - arbeid in de landbouw - sheep - farming systems - extensive farming - labour - work planning - farm labour
De arbeid op het lowinput schapenbedrijf kon in de afgelopen jaren op een laag niveau worden gehouden. Zonder de administratie op nog geen drie uur per aanwezige ooi.
Low-input systeem schapen in 1997: prima voer, veel lammer
Boer, J. de; Pol-van Dasselaar, A. van den - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 46 - 48.
extensieve landbouw - schapen - geiten - lammeren - graslanden - trifolium - klavers - groei - ontwikkeling - scharrelhouderij - voer - droge stof - voedingswaarde - extensive farming - sheep - goats - lambs - grasslands - clovers - growth - development - free range husbandry - feeds - dry matter - nutritive value
Op de Waiboerhoeve wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een low-input schapenbedrijf. Op dit bedrijf krijgen zowel de ooien als de lammeren geen krachtvoer. Er wordt geweid op gras/klaver en bemesting vindt nauwelijks plaats. Er is geen huisvesting. Het dek- en aflamseizoen ligt enkele maanden later dan op de traditionele schapenbedrijven.
Low-input schapenbedrijf naar concurrerend resultaat
Jagtenberg, K. ; Boer, J. de - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 35 - 37.
extensieve landbouw - hamels - lammeren - begrazing - prijzen - prijsvorming - kosten - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - extensive farming - wethers - lambs - grazing - prices - price formation - costs - farm results - profitability
Bij de bedrijfsvoering van het Low-input schapenbedrijf op de Waiboerhoeve wordt nadrukkelijk gelet op het kosten aspect. Met een arbeidsopbrengst van f 35 per aanwezige ooi in 1995/96 biedt deze bedrijfsvorm zeker perspectief. Dit komt vooral door het in mei aflammeren en het afwezig zijn van bedrijfsgebouwen. De goede gras/klaverweide leverde voldoende stikstof zodat aankoop van kunstmeststikstof niet nodig was. Door de afzet van een aantal lammeren vroeg in het voorjaar werd echter beperkt geprofiteerd van de gestegen lammerprijzen. De oplopende lammerprijzen in de loop van 1996 vormen niettemin een welkome ondersteuning van het bedrijfsresultaat. Op onderdelen blijven de kosten echter de aandacht vragen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.