Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 118

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==farm labour
Check title to add to marked list
40 procent veehouders wil meer arbeidsplezier
Verhagen, M. ; Methorst, R.G. - \ 2013
V-focus 2013 (2013)12. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 46.
melkveehouderij - arbeidsvoldoening - arbeidsomstandigheden - arbeid in de landbouw - plezier - dairy farming - work satisfaction - working conditions - farm labour - enjoyment
De melkveehouder heeft een steeds groter palet aan keuzes wat betreft bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling. Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan steeds sneller en de diversiteit tussen bedrijven neemt sterk toe. De factor arbeid krijgt makkelijk te weinig aandacht bij alle overwegingen. Uit een enquête blijkt dat 40 procent van de melkveehouders meer arbeidsplezier zou willen hebben.
Boomteelt, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-011
Reuler, H. van - \ 2011
S.n.
teeltsystemen - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - emissie - arbeid in de landbouw - ziekten - kwaliteit - waterkwaliteit - boomteelt - cropping systems - forest nurseries - sustainability - emission - farm labour - diseases - quality - water quality - arboriculture
Informatieposter getiteld : "boomteelt", thema "teeltdegronduit". Doelen waren de ontwikkeling van een emissie-arm systeem, verbetering arbeidsefficiëntie en ARBO, voorkomen bodemgebonden ziekten, goede kwaliteitsproductie en verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
poster: Arbeidsbesparende technieken in de fruitteelt
Heijerman-Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
fruitteelt - arbeid in de landbouw - technische vooruitgang - besparingen - fruit growing - farm labour - technical progress - savings
Poster met onderzoeksinformatie: verkenning naar technische ontwikkelingen die de sector verwacht, en effect van toekomstige technische ontwikkelingen op arbeidsbehoefte en bedrijfsresultaat fruitteeltbedrijven.
Boeren aan de macht? Boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930
Cruyningen, P.J. van - \ 2010
Hilversum : Verloren (Historische studies naar platteland, landschap en milieu ) - ISBN 9789087042028 - 327
boeren - arbeid in de landbouw - emancipatie - landbouwcoöperaties - plattelandsontwikkeling - cultuurgeschiedenis - sociale klassen - nederland - gelderland - farmers - farm labour - emancipation - agricultural cooperatives - rural development - cultural history - social classes - netherlands
Uitbreiding van het kiesrecht, de opkomst van politieke partijen en verzuiling, en de groei van de coöperatieve beweging leidden in de periode 1880-1930 tot grote veranderingen in de sociale en politieke organisatie van het Gelderse platteland. In dit boek wordt onderzocht of deze ontwikkelingen de politieke emancipatie van de boerenbevolking tot gevolg had. Kregen de boeren meer macht op het platteland? Piet van Cruyningen laat zien, dat dit maar ten dele het geval was. Kleinere boeren kregen weliswaar meer toegang tot de macht, maar de invloed van traditionele elites van grote boeren kalfde juist af. Het eindresultaat van de veranderingen was paradoxaal. Enerzijds lijken in de lokale en regionale politiek vooral de niet-agrarische middengroepen meer invloed te verwerven. Anderzijds werd een hecht netwerk van door boeren bestuurde verenigingen en coöperaties opgebouwd: de basis voor het later zo machtige ‘Groene Front’.
Work is gaming : motiverende factoren in de glastuinbouw
Pekkeriet, E.J. ; Bruins, M.A. - \ 2010
Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 10.2.247) - ISBN 9789050594318 - 36
tuinbouw - arbeid (werk) - personeel - motivatie - stimulansen - werkorganisatie - arbeidsvoldoening - functieverrijking - glastuinbouw - arbeid in de landbouw - horticulture - labour - personnel - motivation - incentives - organization of work - work satisfaction - job enrichment - greenhouse horticulture - farm labour
Voorstudie over welke factoren medewerkers in de glastuinbouw motiveren en welke vormen van beloning (financieel of niet financieel) waardevol zijn.
HIV/AIDS, labor organization and agrobiodiversity : the case of farm households in Southwest Ethiopia
Gebreselassie, K. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Justus Wesseler; Lisa Price. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085852933 - 154
plattelandsontwikkeling - platteland - plattelandsbevolking - biodiversiteit - humaan immunodeficiëntievirussen - acquired immune deficiency syndrome - arbeidseconomie - allocatie van arbeid - landbouwhuishoudens - landbouwbedrijven - deelpacht - Ethiopië - agrobiodiversiteit - arbeid in de landbouw - rural development - rural areas - rural population - biodiversity - human immunodeficiency viruses - labour economics - labour allocation - agricultural households - farms - metayage - Ethiopia - agro-biodiversity - farm labour
Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij : biologische en gangbare bedrijven vergeleken
Kappers, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut nr. 12) - 27
biologische landbouw - geitenhouderij - geiten - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsproductiviteit - dierhouderij - schapen - arbeid in de landbouw - organic farming - goat keeping - goats - farm management - labour productivity - animal husbandry - sheep - farm labour
Om naar een optimalisatie van de arbeidsproductiviteit te werken is meer inzicht nodig in de huidige arbeidsbehoefte op geitenbedrijven. Hiervoor zijn cijfers uit de praktijk noodzakelijk. Bestra consultancy (onderdeel van Hendrix UTD) heeft via workshops over de arbeidsproductiviteit in de geitenhouderij veel praktijkcijfers gegenereerd. Vanuit het project Biogeit is aan Bestra consultancy gevraagd met deze cijfers de volgende vragen te beantwoorden:1. Hoe ligt de arbeidsbehoefte in de geitenhouderij en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen biologische- en gangbare bedrijven? 2. Welke maatregelen zijn er te nemen om de arbeidsproductiviteit te optimaliseren en wat is het effect? De data van 84 bedrijven (11 biologische en 73 gangbare geitenbedrijven) zijn door Bestra consultancy geanalyseerd voor onderliggende studie.
Zijn veehouders met een melkrobot gezonder?
Dooren, H.J.C. van - \ 2008
V-focus 5 (2008)1. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - machinaal melken - robots - arbeidsomstandigheden - gezondheid op het werk - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - machine milking - working conditions - occupational health - farm management - farm labour
In het kader van het 'arboconvenant voor de agrarische sectoren' heeft ASG Veehouderij tussen 2004 en 2006 een onderzoek uitgevoerd naar het effect van automatisch melken op de fysieke en mentale belasting en gezondheid van de ondernemer. Ook is gekeken naar welke rol de persoonlijkheid speelt bij afwegingen en keuzes rondom een automatisch melksysteem
Diervriendelijk dieren houden zonder rugklachten
Roelofs, H. ; Vermeer, H.M. - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - dierenwelzijn - rug - lichaamshouding - ergonomie - biologische landbouw - vergelijkend onderzoek - arbeid in de landbouw - pig farming - poultry farming - hens - animal welfare - back - posture - ergonomics - organic farming - comparative research - farm labour
Onderzoekers hebben de fysieke belasting van diervriendelijke systemen in de varkens- en leghennenhouderij vergeleken met die op gangbare gezinsbedrijven. Het blijkt dat bij de (ver)bouw van een diervriendelijke stal de hoeveelheid arbeid en fysieke belasting is te beperken door rekening te houden met enkele aandachtspunten. Ook is samen met biologische varkenshouders een schets gemaakt voor biologische varkensbedrijven met zo weinig mogelijk arbeid
Blauwdruk van bedrijfssystemen voor biologische varkens met minder fysieke belasting
Vermeer, H.M. ; Groenestein, C.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group (Vertrouwelijk Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 40) - 44
varkenshouderij - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - pig farming - labour - labour intensity - organic farming - farm management - farm labour
De biologische varkenshouderij is een arbeidsintensievere sector dan de gangbare varkenshouderij. Er moet niet alleen meer werk worden verzet, maar er wordt ook relatief veel meer gewerkt met zware goederen als strooisel, vaste mest en ruwvoer. Mede als gevolg daarvan is de gemiddelde grootte van een gezinsbedrijf circa de helft van die van een gangbaar varkensbedrijf. Het verschil in arbeid heeft zowel gevolgen voor de kostprijs als voor de fysieke belasting van de biologische varkenshouder. Om de fysieke belasting te verlichten is samen met vier biologische varkenshouders het ideale biologische gezinsbedrijf geschetst. Daartoe zijn alle vier de bedrijven van de betrokken varkenshouders bezocht en de positieve en negatieve punten met betrekking tot arbeid vastgelegd. Deze punten zijn in een workshop geïntegreerd om te komen tot een blauwdruk van een ideaal bedrijf en ideale hokken uit het oogpunt van arbeid.
Kwaliteit versus structuur : standweiden kost grasproductie, maar is eenvoudig en arbeidsvriendelijk : serie Hightech-/Lagekostenbedrijven. Deel 2: Graslandmanagement
Bree, M. de - \ 2007
Veeteelt 24 (2007)4. - ISSN 0168-7565 - p. 38 - 39.
melkveehouderij - graslandbeheer - arbeidsverdeling - rundveevoeding - voer - voedingswaarde - festuca arundinacea - lolium perenne - proefstations - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - grassland management - division of labour - cattle feeding - feeds - nutritive value - experimental stations - farm management - farm labour
In dit 2e deel zijn Martin de Bree (hightechbedrijf) en Roel Withaar (lage kostenbedrijf) aan het woord over graslandmanagement, waarbij de voederwaarde van een mengsel rietzwenk en Engelsraaigras in een tabel voor het hightechbedrijf worden weergegeven en de arbeidsverdeling voor de stalperiode en de weideperiode voor het lagekostenbedrijf in een tabel
Samen vers gras voeren is goedkoop : onderzoek
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
Veehouderij Techniek 10 (2007)2. - ISSN 1387-3105 - p. 12 - 12.
melkveehouderij - rundveevoeding - graslandbeheer - maaien - zomerstalvoedering - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - arbeid in de landbouw - dairy farming - cattle feeding - grassland management - mowing - zero grazing - cooperation - farm management - farm results - farm labour
Om te kijken in hoeverre het voeren van vers gras in de zomer op stal goedkoper zou kunnen heeft door het netwerk 'Vers en veilig in de pens' verschillende voermethoden doorgerekend voor een bestaand bedrijf met 120 melkkoeien, waar een rantsoen van vers gras, snijmais, natuurhooi en aardappels wordt gevoerd
Arbeid in de biologische varkenshouderij
Vermeer, H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
BioKennis bericht Varkensvlees 2 (2007). - 4
biologische landbouw - varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - organic farming - pig farming - animal housing - stalls - working conditions - organization of work - farm labour
Op biologische varkensbedrijven kost het schoonhouden en reinigen van hokken veel tijd. Dit vergt een hoge fysieke belasting. Biologische varkenshouders en onderzoekers hebben samen nagedacht over de ideale plaatsing van de stallen en de inrichting van de hokken. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere smalle hokken verminderen de werkbelasting.
High-tech of lowcost melken
Koning, C.J.A.M. de; Wemmenhove, H. - \ 2007
V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
melkveehouderij - arbeidsintensiteit - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - machinaal melken - melkstandinrichtingen - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour intensity - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - machine milking - milking parlours - farm comparisons - farm management - farm labour
Bij een renovatie van de melkstal of nieuwbouw bepaalt de keuze voor een melkstal of een automatisch melksysteem in sterke mate de bedrijfsvoering voor de komende 10 jaar. Een vraag van veel veehouders is dan ook of ze moeten kiezen voor automatisch melken of voor een melkstal met een hoge capaciteit. Het Lagekostenbedrijf had gekozen voor een goedkope, eenvoudige melkstal zonder automatisering, terwijl bij het High-techbedrijf de keuze vanzelfsprekend op een automatisch melksysteem viel. Beide ervaringen zijn naast elkaar geplaatst
Meer tijd met minder werk
Blanken, K. ; Evers, A.G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
melkveehouderij - werkorganisatie - efficiëntie - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - organization of work - efficiency - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - farm comparisons - farm management - farm labour
Het werk, dat op het Lagekostenbedrijf moest gebeuren, was heel anders dan de arbeid die voor het High-techbedrijf belangrijk was. De automatisering op het High-techbedrijf maakte het mogelijk flexibel met de werkzaamheden om te gaan, terwijl op het Lagekostenbedrijf een strak werkschema werd gevolgd. Toch redden beide bedrijven het om het werk in een relatief korte werkweek om te zetten
Efficiënter werken door schaalvoordelen uit te buiten
Zijlstra, J. - \ 2006
V-focus 3 (2006)februari. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - arbeidsproductiviteit - werkorganisatie - bedrijfsgrootte in de landbouw - efficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - grote landbouwbedrijven - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour productivity - organization of work - farm size - efficiency - farm management - large farms - farm labour
Grotere melkveebedrijven kunnen een grotere arbeidsefficiëntie toepassen. Uit een onderzoek bij 39 melkveebedrijven in verschillende regio's, waar een urenregistratie werd bijgehouden, blijkt dat veel bedrijven hun schaalvoordelen niet weten uit te buiten, waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen
Bedrijfsomvang en arbeidsinzet: geen vast verhouding
Jager, J.H. ; Everdingen, W.H. van - \ 2006
Agri-monitor 2006 (2006)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsgrootte in de landbouw - werkuren - arbeid (werk) - landbouwbedrijven - arbeid in de landbouw - farm management - farm size - working hours - labour - farms - farm labour
Bij afwezigheid van een urenregistratie kan informatie over de hoeveelheid arbeid op een land- en tuinbouwbedrijf worden afgeleid van de bedrijfsomvang. Over het algemeen neemt het aantal arbeidsuren per Nederlandse grootte-eenheid met toenemende bedrijfsgrootte af. De arbeidsbehoefte per nge kan tussen bedrijven van vergelijkbare omvang wel uiteenlopen, met name door verschillen in mechanisatie en inrichting van gebouwen, stallen of kassen.
Fysieke belasting bij verschillende kuilblootmethoden = Physical load during different methods to uncover silage pits
Roelofs, P.F.M.M. ; Berg, G. van den; Dooren, H.J.C. van - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 21) - 54
veehouderijbedrijven - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - arbeidsomstandigheden - lichamelijke stress - methodologie - kuilvoer - afdekken - arbeid in de landbouw - livestock enterprises - labour - labour intensity - working conditions - physical strain - methodology - silage - casing - farm labour
In 2006 is in het kader van het Arboconvenant Agrarische sectoren onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de fysieke belasting bij het bloten van voerkuilen te verminderen. Het onderzoek was gericht op afdekkingmethoden van voerkuilen en op hulpmiddelen bij het bloten die men op praktijkbedrijven toepast. Er zijn 18 veehouderijen bezocht. Tijdens de bedrijfsbezoeken zijn naast het verzamelen van algemene informatie, foto’s en filmopnamen gemaakt van degenen die de kuil blootten. Op basis van deze opnamen zijn op het handelingenniveau gegevens verzameld over werktijd, lichaamshoudingen, tillen en dragen, krachtgebruik en energiegebruik. Voor zover op verschillende bedrijven dezelfde handelingen voorkwamen, zijn de verzamelde gegevens gemiddeld. Vervolgens zijn deze gegevens samengevoegd tot het bewerkingenniveau door handelingen achter elkaar te zetten. Op deze manier zijn 24 ‘karakteristieke werkmethoden’ gevormd, die zijn beoordeeld
Impacts of HIV/AIDS on Labor Allocation and Crop Diversity : do Stages of the Disease Matter?
Gebreselassie, K. ; Price, L.L. ; Wesseler, J.H.H. ; Ierland, E.C. van - \ 2006
Wageningen : Mansholt Graduate School (Discussion paper / Mansholt Graduate School 32) - 66
acquired immune deficiency syndrome - humaan immunodeficiëntievirussen - humane ziekten - allocatie van arbeid - werkgelegenheid buiten het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - gewasteelt - gewassen - pachtstelsel - Ethiopië - gevalsanalyse - arbeid in de landbouw - human immunodeficiency viruses - human diseases - labour allocation - off-farm employment - non-farm income - crop management - crops - tenure systems - Ethiopia - case studies - farm labour
This paper deals with the impact of HIV/AIDS on labor allocation and crop diversity. The study is based on an in-depth analysis of 4 case studies in Ethiopia. A novel element in the study is the emphasis on the distinction of various stages in which the disease affects families. Results show that impact on labor allocation very much depends on the various stages of the disease and which family member (or members) is affected. Also land tenure plays an important role, because of the options of having sharecropping contracts or opportunities for off-farm labour. This has implications for the intervention strategies in the various phases of the disease, both for men and women.
Arbeid als zwakste schakel : vaste werkzaamheden vragen tussen twee en zeven uur per duizend kilo melk
Booij, A. - \ 2005
Veeteelt 22 (2005)1/2. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - arbeid (werk) - arbeidsproductiviteit - efficiëntie - arbeidsverdeling - werkuren - tijdsbesteding - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour - labour productivity - efficiency - division of labour - working hours - time allocation - organization of work - farm labour
Signalering van het probleem van een hoge arbeidsdruk in de melkveehouderij, doordat de arbeidsreserve is opgeraakt, waardoor het belang van een ver doorgevoerde efficiëntie nog meer op de voorgrond komt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.