Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 188

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==farm planning
Check title to add to marked list
Revisited: van burger naar boer : Wordt vervolgd: Bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - agrarische bedrijfsplanning - biologische landbouw - financieren - farm management - entrepreneurship - farm planning - organic farming - financing
Je familie heeft geen agrarisch bedrijf en je wilt toch boer worden. Ekoland schreef al eerder over deze nieuwe intreders (Ekoland 6-2011). Twaalf ondernemers die nog steeds een agrarisch bedrijf hebben, zijn door student Marisa de Later opnieuw geïnterviewd. Hoe gaat het met deze intreders? Hoe heeft hun bedrijf zich ontwikkeld, welk netwerk hebben ze gevormd? Met wie werken ze samen? En hoe zijn ze gefinancierd?
Uitlevering van orders: optimalisatie logistiek boomkwekerij
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - management information systems - logistics - forest nurseries - nurseries - supplies - marketing - farm planning - adjustment of production - teaching materials
Local for local in Europees perspectief - Verkennende marktstudie voor de Nederlandse glastuinbouw
Stokkers, R. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 52
glastuinbouw - agrarische handel - agrarische productiesystemen - europa - landbouwhervorming - ontwikkelingsplannen - modellen - agrarische bedrijfsplanning - marktverkenningen - aanpassing van de productie - greenhouse horticulture - agricultural trade - agricultural production systems - europe - agrarian reform - development plans - models - farm planning - market surveys - adjustment of production
Het doel van deze deelstudie is om inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op de belangrijkste Europese afzetmarkten en aanknopingspunten te bieden voor Nederlandse producentenorganisaties en handels-bedrijven in de tuinbouw bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen gericht op 'local for local'.
Veel plannen bij Oost-Europese melkveehouders
Kuipers, A. ; Lauwere, C.C. de; Malak-Rawlikowska, A. ; Stalgiene, A. ; Klopcic, M. ; Spijkerman, A. - \ 2014
V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
melkveehouderij - veehouders - landen van de europese unie - agrarische bedrijfsplanning - europa - dairy farming - stockmen - european union countries - farm planning - europe
De meeste melkveehouders willen het liefst veel melken als strategie naar de toekomst. De Oost-Europese melkveehouders zien daarbij de toekomstige EU-landbouwpolitiek en de markt als een grotere bedreiging dan onze veehouders, terwijl Nederlandse veehouders afschaffing van de quotering zelfs als een uitdaging zien. Onze veehouders lijken echter meer afwachtend met strategievorming.
Opleving prognoses Elstar en Conference: prijsprognoses hoger, maar baseer begroting op eigen gerealiseerde prijzen
Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103/2013 (2013)48. - ISSN 0016-2302 - p. 9 - 11.
fruitteelt - rassenkeuze (gewassen) - agrarische bedrijfsplanning - besluitvorming - financiële planning - investeringsplannen - markten - fruit growing - choice of varieties - farm planning - decision making - financial planning - investment planning - markets
De Commissie Prijsprognoses Appel en Peer heeft de jaarlijkse prognoses van de lange termijn afzetprijzen voor de belangrijkste appel- en perenrassen vastgesteld. De hoge prijzen in het voorbije afzetseizoen leiden tot vijf cent hogere prijsprognoses voor Elstar en Conference. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en finacieringsaanvragen hechten banken echter vooral waarde aan de resultaten die u zelf de afgelopen jaren realiseerde. Ook voor uw eigen beslissingen over bijvoorbeeld rassenkeuze is deze informatie onmisbaar.
Weiden... pak het planmatig op
Philipsen, Bert - \ 2013
dairy farming - pastures - grazing - farm planning - budgeting
‘ Geniale’ oplossingen voor hardnekkige problemen
Visser, A.J. ; Noorduyn, L. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 16 - 17.
multifunctionele landbouw - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - multifunctional agriculture - management - farm management - farm planning - farm development
De multifunctionele landbouw heeft er van alles aan gedaan om te groeien. Met succes. Keerzijde is dat die groei knelpunten blootlegt, die lastig zijn op te lossen. Een speciaal ontwerptraject benoemt deze knelpunten en brengt oplossingen in beeld.
Beletsels en oplossingen : Verbeteren diergezondheid varkenshouderij
Bokma-Bakker, M.H. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2011
Veehouder en Dierenarts 25 (2011)4. - ISSN 1381-8007 - p. 28 - 30.
varkenshouderij - diergezondheid - agrarische bedrijfsplanning - kennisoverdracht - pig farming - animal health - farm planning - knowledge transfer
Er zijn een aantal belemmeringen, die de gewenste verbetering van de varkensgezondheid in de weg staan: - een sterke prikkel ontbreekt om op een andere manier dan antibiotica het diergezondheidsmanagement te versterken; - samenwerking in de driehoek varkenshouder-dierenarts-voervoorlichter is niet optimaal; - en een compacte dataset voor de varkenshouder over diergezondheid en achterliggende risicofactoren ontbreekt. Een aantal oplossingen zijn er echter wel.
Elk biologisch melkveebedrijf haar eigen strategie
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR (BioKennis bericht : Zuivel en rundveevlees ) - 4
melkveehouderij - melkveebedrijven - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsmanagement - strategisch management - dairy farming - dairy farms - organic farming - farm management - farm planning - business management - strategic management
Wat is de beste strategie voor een biologische melkveebedrijf? De deelnemers aan de themawerkgroep Strategie proberen hierop een antwoord op te vinden. Daarbij zijn zij zich ervan bewust dat de omstandigheden per bedrijf verschillen, en daarmee ook de bedrijfsvoering en strategie. Maar: elke bedrijfsstrategie kan altijd beter. In dit bioKennisbericht daarom enkele voorbeelden, ervaringen en tips.
Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk
Wientjes, H.A. ; Looman, J. - \ 2011
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)27. - 4
melkveehouderij - huisvesting van koeien - biologische landbouw - agrarische bedrijfsplanning - ontwerp - innovaties - stallen - loopstallen - dairy farming - cow housing - organic farming - farm planning - design - innovations - stalls - loose housing
Wat komt er allemaal kijken bij een nieuwe stal? Dit bioKennisbericht bundelt belangrijke tips die helpen bij het realiseren van een eigen stalontwerp. Deze tips komen voort uit de themawerkgroep Diervriendelijk Stalontwerp. Ook komen drie voorbeelden van innovatieve stalontwerpen in de melkveehouderij aan bod: een vrijloopstal met kasbovenbouw, een ligpotstal met biovergister en een serrestal.
Bezoek op het multifunctionele boerenerf
Visser, A.J. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 14 - 14.
multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - nevenactiviteiten - multifunctional agriculture - farm management - farm planning - ancillary enterprises
Steeds meer boeren bieden recreatie, educatie of zorg aan of verkopen producten direct aan de consument. Daar verdienen ze vaak goed aan. De publiekscontacten kunnen echter spanningen geven, bijvoorbeeld bij dierziektes of verkeersproblemen. Wageningse onderzoekers werken met boeren en experts aan oplossingen.
Strengthening entrepreneurship through coaching and developing competencies
Beldman, A.C.G. - \ 2011
Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 24 - 27.
ondernemerschap - duurzame landbouw - strategisch management - vaardigheidsonderwijs - coachen - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsmanagement - entrepreneurship - sustainable agriculture - strategic management - competency based education - coaching - farm planning - business management
Strengthening entrepreneurship is an important strategy for stimulating the transition to sustainable agriculture. But how is that done? One example is the Interactive Strategic Management method, which supports entrepreneurs in the creation and execution of future-focused strategies.
Communiceren met uw omgeving
Vijn, M.P. ; Alebeek, F.A.N. van; Dekking, A.J.G. - \ 2011
Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
communicatie - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - maatschappelijk draagvlak - communication - farm management - farm planning - public support
Wie zijn landbouwbedrijf wil uitbreiden of veranderen, krijgt te maken met verschillende partijen (buren, gemeente, accountmanager bij de bank) bij wie draagvlak voor de plannen gecreëerd moet worden. Een werkboek van PPO Wageningen UR kan daarbij helpen.
Extra stuurmogelijkheden met leds en spaarlampen: Anjerteelt kan zonder gloeilamp (interview met o.a. Frank van der Helm)
Kamminga, H. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)25. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
anjers - belichting - kunstlicht - groeitempo - groeikromme - kwekers - agrarische bedrijfsplanning - carnations - illumination - artificial light - growth rate - growth curve - growers - farm planning
De wegval van gloeilampen is voor anjerstelers lastig, maar niet onoverkomelijk. Onderzoek van WUR Glastuinbouw wijst erop dat led- en spaarlampen goede vervangers zijn. Welke het beste voldoet hangt af van het doel van de tuinder: kwaliteit, snelheid of productie.
Van burger naar boer
Vijn, M.P. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
biologische landbouw - multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - bedrijfseconomie - organic farming - multifunctional agriculture - farm management - farm planning - entrepreneurship - business economics
Je familie heeft geen agrarisch bedrijf en je wilt toch boer worden. In de biologische en multifunctionele landbouw komt dat relatief vaak voor. Wie zijn die nieuwe intreders? En waar krijgen ze mee te maken als ze bedrijf starten? Een verkenning.
Uitleverlogistiek in de boomkwekerij
Verdouw, C.N. ; Hennen, W.H.G.J. ; Splinter, G.M. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155033 - 72
boomkwekerijen - plantenkwekerijen - leveringen - werkplanning - marketing - simulatiemodellen - technieken - agrarische bedrijfsplanning - aanpassing van de productie - boomteelt - forest nurseries - nurseries - supplies - work planning - simulation models - techniques - farm planning - adjustment of production - arboriculture
In de boomkwekerij is sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weersinvloeden. Een snel en efficiënt uitleversysteem is een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen. LEI en DLV Plant deden in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, het Productschap Tuinbouw en de zes boomkwekerijen onderzoek. Doel was om inzicht te krijgen in welke uitlevermethode of comibinatie van uitlevermethodes het meest geschikt is voor elk afzonderlijk bedrijf.
Nieuwe intreders in de multifunctionele landbouw
Vijn, M.P. ; Bremmer, B. ; Hassink, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 40
agrarische bedrijfsplanning - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - financiële planning - investeringsplannen - financieren - sponsorschap - farm planning - multifunctional agriculture - entrepreneurship - financial planning - investment planning - financing - sponsorship
In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve financieringsvormen (d.w.z. niet-bancaire financieringsvormen) voor multifunctionele landbouwbedrijven. Daaruit kwam naar voren dat deze financieringsvormen aantrekkelijk zijn voor bedrijven met weinig of geen onderpand in de vorm van grond of gebouwen. In de praktijk blijken dit vaak nieuwe intreders te zijn: personen die een multifunctioneel landbouwbedrijf starten zonder eerst een agrarisch bedrijf te hebben. Dit is een groep waarover weinig bekend is en die zowel in onderzoek als in beleid onderbelicht lijkt te zijn.
Koppeling groeimodellen en logistieke modellen voor optimale sturing, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-005
Marcelis, L.F.M. ; Noort, F.R. van - \ 2011
S.n.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenkwekerijen - logistiek - planning - monitoring - groeimodellen - computertechnieken - agrarische bedrijfsplanning - greenhouse horticulture - protected cultivation - nurseries - logistics - growth models - computer techniques - farm planning
Onderzoek naar het ontwikkelen en koppelen van groeimodellen met logistieke modellen bij potplantenkwekerijen om teelt en logistiek beter op elkaar te kunnen afstemmen.
Trade-off analyse van duurzaamheid op basis van het Bedrijven-Informatienet; Methodologie en toepassing op de melkvee- en vleesvarkenshouderij
Dolman, M.A. ; Kernebeek, H.R.J. van; Pierick, E. ten; Staalduinen, L.C. van - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap ) - 59
melkveehouderij - varkenshouderij - vleesproductie - duurzame veehouderij - bedrijfssystemenonderzoek - agrarische bedrijfsplanning - landbouwbeleid - indicatoren - dairy farming - pig farming - meat production - sustainable animal husbandry - farming systems research - farm planning - agricultural policy - indicators
Op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI is een stappenplan ontwikkeld om uitruil- en afwentelingmechanismen te kunnen bepalen en in beeld te brengen. Deze methodiek is toegepast op 2 cases: de melkvee- en vleesvarkenshouderij. Een trade-off, of uitruil, is een situatie, waarbij een kwaliteit of een voordeel wordt opgegeven in ruil voor een andere, hogere kwaliteit of groter voordeel. Een vraag met betrekking tot uitruil is bijvoorbeeld of het dierenwelzijn kan worden verbeterd door het oppervlakte per dier te vergroten, zonder dat dit een stijging van de ammoniakemissie veroorzaakt. De afwentelingsproblematiek is voornamelijk zichtbaar bij de 'planet' thema's: als er sprake is van afwenteling betekent dit dat stappen in het productiesysteem ten behoeve van het eindproduct leiden tot nadelige effecten elders in de wereld en/of in de toekomst.
Het verbinden van werelden: Strategieën voor de multifunctionele landbouw
Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2010
agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken (activiteit) - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networking
Multifunctionele landbouw combineert primaire agrarische productie met andere maatschappelijke producten en diensten, zoals zorg, recreatie, energie, natuurbeheer, productverwerking en –verkoop, educatie, etc. Veel multifunctionele ondernemers bewegen zich dan ook tegelijkertijd in verschillende maatschappelijke sectoren of systemen. Zo moeten ondernemers in de zorglandbouw, bijvoorbeeld, zich handhaven in de twee, voorheen gescheiden, werelden van landbouw en zorg en die werelden onderling weten te verbinden. Deze ‘werelden’ worden gedomineerd door verschillende maatschappelijke netwerken met elk hun eigen (spel)regels en routines. Zo kunnen de afzonderlijke regimes elkaar op onderdelen uitsluiten of onderling strijdig zijn of kunnen er leemtes bestaan die gevuld moeten worden om landbouw en zorg te kunnen verenigen binnen een bedrijf. Gaandeweg worden voorheen gescheiden regimes met elkaar verweven en groeit als het ware een nieuw regime rondom zorglandbouw met eigen netwerken, eigen regels en eigen praktijken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.