Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 661

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==farm results
Check title to add to marked list
Fokwaarde voeropname op volle kracht : vanaf komende Interbull-draai is de fokwaarde voeropname voor elke stier beschikbaar in Nederland en Vlaanderen
Haas, Yvette de; Veerkamp, Roel - \ 2016
cattle husbandry - bulls - milk production - dairy cows - feed intake - farm results - intensive livestock farming - breeding value - flanders - netherlands - australia
Meer euro's onder de streep in 2014 : Economie op Koeien & Kansen-bedrijven
Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
V-focus 13 (2016). - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische economie - melkveehouderij - melkveebedrijven - landbouw en milieu - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductiekosten - farm accounting - agricultural economics - dairy farming - dairy farms - agriculture and environment - farm results - milk production costs
In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samen aan het verbeteren van de milieuprestaties, zonder verlies aan inkomen. Het verhogen van de mineralenbenutting krijgt hierbij veel aandacht. Vanaf 2014 heeft het project met het thema ‘water’ extra focus gekregen. Dus extra aandacht voor doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook voor voldoende kwalitatief goed drinkwater voor het vee en het beperken van nat- en droogteschade.
Meerwaarde voor vis
Zaalmink, W. ; Verweij, M. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 2015-035 ) - 47
visserij - nederland - belgië - denemarken - circuits - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële ketens - bedrijfsresultaten in de landbouw - coöperaties - elektronische handel - winkels - consumenten - handel - fisheries - netherlands - belgium - denmark - sustainability - agro-industrial chains - farm results - cooperatives - electronic commerce - shops - consumers - trade
Deze brochure beschrijft inspirerende voorbeelden van enkele niet-alledaagse afzetmogelijkheden van vis, Het doel is visserijondernemers te stimuleren tot het ontwikkelen van economisch en ecologisch rendabele visketens.
Hoog weiderendement nodig, ook bij kleine huiskavel en melkrobot : innovatieve huiskavel en melkrobot : innovatieve
Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Haan, M.H.A. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 35.
melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazingsproeven - melkprijzen - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - grazing systems - grazing trials - milk prices - returns - farm results
Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn in 2014 praktijkproeven uitgevoerd onder ‘uitdagende’ omstandigheden: dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot. Bij een lage melkprijs is beweiden snel aantrekkelijk. Voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het cruciaal om te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.
Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting
Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-040) - ISBN 9789086156924 - 39
landbouw - tuinbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwsituatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - marktprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - agrarische structuur - agriculture - horticulture - farm results - agricultural situation - farm income - market prices - agricultural economics - profitability - agricultural structure
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Nederland. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is het gemiddelde inkomen in 2014 geraamd op 35.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2013 die vooral veroorzaakt wordt door een prijsdaling van de producten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. De sterkste inkomensstijging in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren een forse inkomensdaling. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.
Kringloopwijzer : Economische resultaten kringloopWijzer
Livestock Research, - \ 2014
economic evaluation - economic impact - dairy farming - farm results - agricultural economics - agricultural policy - cycling - sustainable animal husbandry
Leghennenhouderij in diep dal
Horne, P.L.M. van; Wisman, J.H. - \ 2014
Agri-monitor 2014 (2014)june. - ISSN 1383-6455 - 3
pluimveehouderij - hennen - eieren - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - poultry farming - hens - eggs - prices - farm results - returns
De leghennenhouders ontvangen nu al twee jaar eierprijzen fors onder de kostprijs. Vooral scharrelhennenhouders hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het perspectief voor het komende halfjaar is niet gunstig.
Inkomenseffecten minder koeien houden
Evers, A.G. ; Haan, M. de - \ 2014
Koeien & Kansen
melkveehouderij - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - mestoverschotten - melkkoeien - melkveevoeding - dairy farming - farm income - farmers' income - dairy farms - farm management - farm results - manure surpluses - dairy cows - dairy cattle nutrition
In deze notitie wordt berekend wat de inkomenseffecten zijn als een intensief bedrijf met een ruwvoertekort en fors mestoverschot minder koeien gaat houden zodat het ruwvoertekort en mestoverschot kan worden beperkt.
Toprunderen door genomische kennis
Veerkamp, R.F. ; Calus, M.P.L. ; Roos, S. de; Geus, B. de - \ 2014
V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
rundveehouderij - dierveredeling - dierenwelzijn - duurzame veehouderij - duurzame ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - dna - genotypen - dierlijke productie - tracking en tracing - cattle husbandry - animal breeding - animal welfare - sustainable animal husbandry - sustainable development - farm results - genotypes - animal production - tracking and tracing
Met de introductie van genomics is het mogelijk om op basis van DNA-testen te voorspellen wat de genetische waarde van een dier in de populatie is. Breed4Food, een samenwerking van vier private partijen en Wageningen UR, wil de kennis over genomische informatie versnellen en samen delen. Dit artikel beschrijft de activiteiten, die worden opgepakt voor de rundveehouderij.
Agro Vertrouwensindex
Galen, M.A. van; Luiten, J. ; Breembroek, J. ; Klink, J. ; Fernhout, C.Y. - \ 2013
economic sectors - agricultural sector - agroindustrial sector - statistics - farm comparisons - farm development - farm results - farm surveys - agricultural economics - economic development
De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten productie, opbrengstprijs, omzet en winst. Deze website geeft daardoor elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn. Beleidsmakers en bedrijven hebben door de Agro vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier het beleid op af te stemmen. Inzicht in de impact van beleidsbeslissingen, wijzigingen in inkomens- of concurrentiepositie kunnen met deze LEI agro vertrouwensindex worden gevolgd. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de LEI agro vertrouwensindex vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.
Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding
Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-065) - ISBN 9789086156603 - 78
akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - stikstofkringloop - waterkwaliteit - monitoring - bodemtypen - zandgronden - zware kleigronden - arable farming - farm results - nitrogen cycle - water quality - soil types - sandy soils - clay soils
Onder de vlag van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft het LEI de invloed onderzocht van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven op het stikstofoverschot, de waterkwaliteit en de financiële bedrijfsresultaten. Met behulp van regressieanalyse met paneldata is nagegaan hoe groot de invloed is van de bedrijfsstructuur en die van de bedrijfsvoering. Het onderzoek betrof de periode 1991-2009, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de grondsoorten zand, klei en löss.
Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw 2013 : samenvatting
Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-060) - ISBN 9789086156627 - 38
bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - landbouw als bedrijfstak - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - agrarische structuur - akkerbouw - melkveehouderij - glastuinbouw - vollegrondsteelt - varkenshouderij - pluimveehouderij - nederland - farm results - agricultural economics - agriculture as branch of economy - farm income - profitability - agricultural structure - arable farming - dairy farming - greenhouse horticulture - outdoor cropping - pig farming - poultry farming - netherlands
De brutoproductiewaarde van de agrarische sector in 2013 is geraamd op ruim 27 miljard euro. Dat is 3,5% meer dan in 2012. De stijging is vooral te danken aan de rundveehouderij, die profiteerde van een fors hogere melkprijs. Maar ook de andere productgroepen laten per saldo een toename van de brutoproductie zien.
Lager antibioticagebruik op varkensbedrijven gaat gepaard met uiteenlopende diergezondheidskosten
Puister-Jansen, L.F. ; Wisman, A. - \ 2013
Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
diergezondheid - dierenwelzijn - varkenshouderij - zeugen - kosten - antibiotica - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - animal health - animal welfare - pig farming - sows - costs - antibiotics - farm results - returns
De totale diergezondheidskosten op zeugenbedrijven zijn in de periode 2005-2012 toegenomen tot 74 euro per zeug (inclusief biggen). Op vleesvarkensbedrijven zijn de kosten voor diergezondheid in dezelfde periode gedaald naar ruim 2 euro per vleesvarken. Bij beide diersoorten zijn de kosten voor antibiotica omlaag gegaan. Op zeugenbedrijven lijkt de daling van het antibioticagebruik samen te hangen met hogere kosten voor vaccinaties. Op vleesvarkensbedrijven is daarentegen geen relatie gevonden tussen aantal dagdoseringen antibioticagebruik en vaccinatiekosten.
Saldoverschillen consumptieaardappelen door meer kilo’s en hogere prijs
Meer, R.W. van der - \ 2013
Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
akkerbouw - fabrieksaardappelen - gewasopbrengst - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - arable farming - starch potatoes - crop yield - farm results - returns
Akkerbouwbedrijven die in de periode 2010 – 2012 een bovengemiddeld saldo behaalden voor consumptieaardappelen, hadden dit niet alleen te danken aan een hogere productie maar ook aan een hogere prijs. Deze bedrijven maakten in 2011 minder gebruik van contracten en waren meer gericht op nieuwe afzetmarkten of producten.
Meeste open teelten bereiken hoog inkomensniveau in 2012
Meer, R.W. van der; Stokkers, R. - \ 2013
Agri-monitor 2013 (2013)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
bedrijfsresultaten in de landbouw - akkerbouw - vollegrondsteelt - tuinbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - farm results - arable farming - outdoor cropping - horticulture - farm income - profitability
In 2012 zorgde krapte op de internationale markten bij vrijwel alle gewassen van de akkerbouw en opengrondstuinbouw voor een hoger prijsniveau. Dit leidde bij de groente- en fruittelers en vooral bij de akkerbouwers tot een sterke stijging van het gemiddelde inkomen. Uitzondering op de regel vormde de bloembollenteelt, waarbij de daling van opbrengsten en prijzen het gemiddelde inkomen van de bedrijven onder druk zette.
Duurzaamheid in de land- en tuinbouw : meten is weten
LEI, - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR - 28
landbouw - tuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - duurzame ontwikkeling - agriculture - horticulture - sustainability - farm management - farm results - sustainable development
Het is voor een ondernemer in de agrarische sector essentieel om op basis van betrouwbare gegevens bedrijfsmatige beslissingen te kunnen nemen die een positieve invloed hebben op people, planet en profit.
Bedrijfsresultaten 2008-2012
Vliet, A.L.J. van - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR - 27
bedrijfsresultaten in de landbouw - farm results
In dit verslag zijn bedrijfsresultaten opgenomen over de LEI-administratie periode 2008-2012.
Grazing dairy cows in North-West Europe : Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation
Reijs, J.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156375 - 124
melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - beweidingssystemen - weiden - graslandbeheer - melkveevoeding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - bedrijfsstructuur in de landbouw - toekomst - noordwest-europa - landen van de europese unie - nederland - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - dairy cows - grazing - grazing systems - pastures - grassland management - dairy cattle nutrition - farm results - returns - farm structure - future - northwestern europe - european union countries - netherlands - animal welfare - animal production - dairy cattle
The dairy sector is an important contributor to food production, economic activity and land use in the European Union. Grazing has long been a traditional element of dairy farming in the EU. Current developments in the dairy sector appear to result in a decline in grazing. The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is concerned about this decline, particularly because of consequences for animal welfare, and has commissioned this analysis. This study gives an overview of the current state-of-the-art and expected future developments with respect to grazing in six key target EU countries of WSPA. The study builds to a large extent on local expertise and focuses on economic aspects and farm management issues.
Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2012 en het productiegetal 2013 zeugenhouderij
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2013
[Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 6
varkenshouderij - zeugen - rentabiliteit - indexen - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - pig farming - sows - profitability - indexes - farm results - standards - performance
Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de zeugenhouderij. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In het kort wordt beschreven wat de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouder betekenen. Vervolgens worden in het kort de berekeningsmethode en de uitgangspunten voor de berekeningen van de waarderingsnormen uiteengezet. Met behulp van deze waarderingsnormen zijn de rentabiliteitsindex en het productiegetal per individueel bedrijf te berekenen.
Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2012 en het productiegetal 2013 vleesvarkenshouderi
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2013
[Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 6
varkenshouderij - vleesproductie - rentabiliteit - indexen - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - pig farming - meat production - profitability - indexes - farm results - standards - performance
Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In het kort wordt beschreven wat de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouder betekenen. Vervolgens worden in het kort de berekeningsmethode en de uitgangspunten voor de berekeningen van de waarderingsnormen uiteengezet. Met behulp van deze waarderingsnormen zijn de rentabiliteitsindex en het productiegetal per individueel bedrijf te berekenen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.