Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fishing vessels
Check title to add to marked list
Frame Survey Curaçao’s fishing fleet 2016
Kraan, Marloes - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C022/17) - 38
fishing vessels - fisheries - curacao - vissersschepen - visserij - curaçao
A brief inventory of the current fishing capacity (frame survey) of the insular fishing fleet of Curacao was conducted. Curacao is part of the Kingdom of the Netherlands. It lies in the southern Caribbean, approximately 60km off the coast of Venezuela.
Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35 p.
dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
VIP Report Acoustic Data Collection
Fassler, S.M.M. ; Brunel, T.P.A. ; Couperus, A.S. ; Gastauer, S. ; Burggraaf, D. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C178/15) - 121 p.
herrings - whiting - marine fisheries - fish stocks - fishery resources - fishery management - fishing vessels - acoustic tracking - surveys - haringen - wijting - zeevisserij - visstand - visbestand - visserijbeheer - vissersschepen - akoestisch sporen - karteringen
Visserijlocaties van verschillende visserijen in 2013, net behulp van VMS
Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R. - \ 2015
IMARES - 7 p.
visserij - visbestand - monitoring - vis vangen - vissersschepen - noordzee - fisheries - fishery resources - fishing - fishing vessels - north sea
Alle VMS-gegevens bestaan uit een locatie, snelheid en tripnummer. Deze kunnen middels het tripnummer worden gelinkt aan de logboek data. Hierdoor wordt voor elke trip bekend welk tuig gebruikt is, en wat de (geschatte) aanlandingen waren per soort. Voor elk tuig apart wordt per VMS-ping bepaald of het schip op dat moment vissende is. Dat wordt bepaald aan de hand van de snelheid. Vervolgens worden de aanlandingen verspreidt over de VMS-pings, welke als vissend zijn beoordeeld. Soms zijn er reizen waarvan wel logboeken zijn ingevuld, maar er geen VMS-data beschikbaar is. Voor dit project zijn deze reizen niet meegenomen.
Opbrengsten en kosten in de kottersector : product van Kenniskringen visserij
Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
visserij - vissersschepen - economische analyse - kosten - opbrengsten - duurzaamheid (sustainability) - fisheries - fishing vessels - economic analysis - costs - yields - sustainability
Als kottereigenaar is het van belang om economisch duurzaam te ondernemen. De kosten mogen gemiddeld niet hoger liggen dan de verkregen opbrengsten. Maar waar bestaan de kosten en opbrengsten in de kottersector daadwerkelijk uit? In deze factsheet van Kenniskringen Visserij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kosten en opbrengsten.
Masterplan Duurzame Visserij LCA - analyse 1e fase: Emissieberekeningen
Tamis, J.E. ; Vries, P. de - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C121/15A) - 15
visserij - duurzaamheid (sustainability) - emissie - vissersschepen - fisheries - sustainability - emission - fishing vessels
In het kader van het Masterplan Duurzame Visserij is een innovatief schip ontworpen en gebouwd: de MDV1. Het doel van dit onderzoek is om emissieberekeningen (CO2, NOx, SO2 en PM) uit te voeren aan het schip MDV1, die te vergelijken met dat van een referentieschip (traditioneel boomkorkotter met wekkerkettingen) en een indicatie af te geven voor (toekomstige) alternatieve ontwerpen. Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de emissieberekeningen.
Dutch demersal fisheries
Turenhout, Mike - \ 2015
demersal fisheries - netherlands - pelagic fishery - mussel culture - oysters - shellfish fisheries - fishing vessels - fishing methods
Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden
Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C065/15) - 23
visserij - bodemecologie - onderwatergronden - vissersschepen - vismethoden - vistuig - waterbodems - mariene gebieden - nadelige gevolgen - noordzee - bodembescherming - milieueffect - fisheries - soil ecology - subaqueous soils - fishing vessels - fishing methods - fishing gear - water bottoms - marine areas - adverse effects - north sea - soil conservation - environmental impact
Dit rapport geeft een samenvatting van de ‘state of the art’ kennis met betrekking tot de impact van bodemberoerende vistuigen en bespreekt de te verwachte effecten van de flyshoot methode in vergelijking met de andere vismethoden.
Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot
Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
Investigation into fishing activity near offshore piplines
Hintzen, N.T. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C035/15) - 18
noordzee - visserij - pijpleidingen - beschadigingen - vissersschepen - bufferzones - risicoanalyse - north sea - fisheries - pipelines - injuries - fishing vessels - buffer zones - risk analysis
On the North Sea bottom lie numerous pipelines to link oil- or gas offshore drilling units, - platforms and processing stations on land. Although pipeline tubes are coated and covered with protective layers, the pipelines risk being damaged through man-made hazards like anchor dropping and fishing activities with bottom trawls. This study provides, as a proof of concept, a map of fishing intensities in a buffer area around the pipelines that can be used in a GIS application by Fugro to assess risks and advise TAQA Energy B.V. on e.g. additional survey activities. The addition of a fishing intensity layer to the procedure currently applied by Fugro may improve the overall risk assessment for pipeline damages.
Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd
Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2014
Den Haag : LEI (Rapport / LEI 2014-039) - 46
pleuronectiformes - vissersschepen - vistuig - boomkorvisserij - pulsvisserij - innovaties - milieueffect - brandstofverbruik - kosten-batenanalyse - fishing vessels - fishing gear - beam trawling - pulse trawling - innovations - environmental impact - fuel consumption - cost benefit analysis
By integration of pulse-technique in SumWing gear (“flat beam”) a new, working and marketable pulsewing fishing gear model has been developed. This as an alternative gear for beam trawl, specifically suitable for catching sole. Economic results of pulsewing seems to be better than the results of using beam trawl and SumWing and impact on ecology is considerably less. Compared to beam trawl, less fish was landed and a lower revenues were realised per day at sea, but less fuel consumption and as a result of that lower costs shows better margins to pay other costs. Fuel consumption related to landed fish (per kilogram) shows also lower figures. In this report just calculations are made for fishing vessels of 2.000 hp. Till 2011 no smaller vessels (Eurocutters, 300 hp) were active with pulsewing fishing gear.
Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
Masterplan Duurzame Visserij; Haalbaarheidsonderzoek 2e fase
Taal, C. ; Hoefnagel, A. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 67
visserij - visserijbeheer - vissersschepen - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - zeevisserij - noordzee - fisheries - fishery management - fishing vessels - innovations - sustainability - marine fisheries - north sea
De Stuurgroep Masterplan duurzame Visserij heeft samen met vijf specifieke werkgroepen (Techniek, Financiën, Bestuur en politiek, Aanwending bestaande schepen en Duurzaamheid) onderzoek verricht naar vernieuwingskansen voor de platvisvloot. Er is vooral gekeken naar effecten op economische en duurzaamheidsindicatoren bij rigoureus innoveren in de scheepsbouw en in visserijmethoden.
A study on overcapacity in the Dutch flatfish sector
Bartelings, H. ; Soma, K. - \ 2010
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI : Research area Natural resources ) - ISBN 9789086154456 - 75
pleuronectiformes - visserijbeheer - visserij - vissersschepen - inkomen - kosten - toekomst - economische analyse - fishery management - fisheries - fishing vessels - income - costs - future - economic analysis
This report addresses the important issue of overcapacity in the fishery sector. The main objectives of the research were to estimate current incomes and costs in the Dutch flatfish sector. And future fishing capacity under various scenarios.
Motorvermogen van vissersschepen naar de wettelijke normen; Eindevaluatie Co-management en motorvermogen
Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154548 - 162
vissersschepen - vis vangen - motoren - kracht - capaciteit - normen - rechtshandhaving - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - Nederland - fishing vessels - fishing - engines - power - capacity - standards - law enforcement - public-private cooperation - sustainability - agricultural policy - Netherlands
Dit onderzoeksverslag betreft een eindevaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. In deze derde evaluatie wordt de uitvoering, naleving en effectiviteit van het arrangement onderzocht. Co-management blijkt een geschikt instrument om het proces op gang te brengen het motorvermogen van viskotters beheersbaar te maken. Dit proces is ondersteund door de hoge olieprijs en verslechterde economische situatie in de visserij, waardoor vissers er belang bij hebben zuinig om te gaan met energie en daardoor geneigd zijn hun scheepsmotor niet voluit te gebruiken.
Towards abundance estimates for jack mackerel in the South Pacific based on acoustic data collected by the commercial vessels
Brunel, T.P.A. ; Faessler, S.M.M. ; Haan, D. de; Hintzen, N.T. ; Kamp, P.H.J. van der; Ybema, M.S. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C149/10) - 21
pelagische visserij - vissersschepen - akoestisch sporen - gegevens verzamelen - makrelen - zuidelijke stille oceaan - visgronden - mariene ecologie - pelagic fishery - fishing vessels - acoustic tracking - data collection - mackerels - south pacific - fishing grounds - marine ecology
Pelagic trawlers make intensive use of echosounders and therefore could potentially be used as acoustic data collection platforms. This project investigated the possibility of collecting acoustic data and its potential utility to estimate fish stock biomass. The scope of the project was to develop and - when possible - test the tools that would be necessary for large scale data collection from commercial vessels, and investigate the suitability of acoustic data to derive abundance indices.
Management challenges from technological development in commercial fisheries
Eigaard, O.R. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): J.R. Nielsen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856801 - 113
visserij - visserijbeheer - visbestand - vistuig - vissersschepen - technologie - duurzaamheid (sustainability) - europa - zeevisserij - visstand - visvangsten - fisheries - fishery management - fishery resources - fishing gear - fishing vessels - technology - sustainability - europe - marine fisheries - fish stocks - fish catches
Onderzoek naar de verbetering van tongvangsten in de outrigvisserij
Marlen, B. van; Berghe, Ch. van den; Craeynest, K. van - \ 2009
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/09) - 46
vistuig - vissersschepen - vis vangen - tong (vis) - optimalisatie - efficiëntie - fishing gear - fishing vessels - fishing - dover soles - optimization - efficiency
De laatste jaren is de boomkorvisserij onder druk komen te staan vanwege de effecten van deze methode van vissen op het mariene ecosysteem. De recente stijging van gasolieprijzen en daarmee samenhangende brandstofkosten van rond de 0.20 €/ltr tot ca. 0.70 €/ltr brengen de rendabiliteit van deze visserijsector in gevaar. Er wordt dan ook betwijfelt of de huidige boomkorvisserij nog toekomst heeft . Om deze redenen zoeken vissers naar alternatieve vangstmethoden, zoals de ‘outrig’ visserij. Deze methode, waarbij met een bordentrawl vanuit de gieken van een boomkorschip wordt gevist levert een aanzienlijke brandstofbesparing op, maar de vangst van tong is doorgaans minder door geringer bodemcontact.
Bayesian survey-based assessment of North Sea plaice (Pleuronectes platessa): extracting integrated signals from multiple surveys
Bogaards, J.A. ; Kraak, S.B.M. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2009
ICES Journal of Marine Science 66 (2009)4. - ISSN 1054-3139 - p. 665 - 679.
fisheries stock assessment - mixed fisheries - fishing vessels - tagging data - management - dynamics - flatfish - trends - model - interference
Dependence on a relatively small sample size is generally viewed as a big disadvantage for survey-based assessments. We propose an integrated catch-at-age model for research vessel data derived from multiple surveys, and illustrate its utility in estimating trends in North Sea plaice abundance and fishing mortality. Parameter estimates were obtained by Bayesian analysis, which allows for estimation of uncertainty in model parameters attributable to measurement error. Model results indicated constant fishing selectivity over the distribution area of the North Sea plaice stock, with decreased selectivity at older age. Whereas separate analyses of survey datasets suggested different biomass trends in the southeast than in the western and central North Sea, a combined analysis demonstrated that the observations in both subareas were compatible and that spawning-stock biomass has been increasing over the period 1996¿2005. The annual proportion of fish that dispersed in a northwesterly direction was estimated to increase from about 10% at age 2 to 33% at age 5 and older. We also found higher fishing mortality rates than reported in ICES assessments, which could be the consequence of inadequate specification of catchability-at-age in this study or underestimated fishing mortality by the conventional ICES assessment, which relies on official landings figures
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.