Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 506

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==flora
Check title to add to marked list
Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap"
Verdonschot, Piet - \ 2016
aquatic ecology - ecological restoration - flora - fauna - monitoring - scientific research

Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.

Bosbeheer en biodiversiteit : beheerders, aannemers en beschermers praten samen over de toekomst van de gedragscode
Bijlsma, Rienk Jan - \ 2016
forest administration - integrated forest management - biodiversity - code of practice - nature management - forest policy - fauna - flora - timber production

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseerde op 2 december een bijeenkomst met soortbeschermers, bosaannemers, natuurbeheerders en beleidsmakers om samen eens te bespreken hoe bosbeheer en biodiversiteit het beste samen kunnen gaan: waar hebben we het dan eigenlijk over, wat is daar voor nodig, hoe is dat te regelen? Aanleiding was de evaluatie van de gedragscode bosbeheer, maar bosbeheer en biodiversiteit gaat veel verder dan het houden aan de Flora- en faunawet. Het startpunt van het gesprek was dus niet hoe een nieuwe gedragscode er uit moet zien, maar juist hoe multifunctioneel bosbeheer en biodiversiteit samen kunnen gaan.

Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, R. ; Jansen, A.J.M. ; Vogels, J.J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 110 - 115.
016-3951 - natuurbeheer - ecologisch herstel - heidegebieden - bodemkwaliteit - flora - vegetatie - fauna - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - grondwater - nature management - ecological restoration - heathlands - soil quality - vegetation - applied research - wetland soils - groundwater
Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende resultaten geboekt door nieuwe vormen van herstelbeheer. OBN heeft daarvoor de kennisbasis ontwikkeld. In dit artikel worden de daaruit voortvloeiende inzichten uiteen gezet en worden uitdagingen voor de toekomst geschetst.
Crowdfunding site Muggenradar App
Koenraadt, C.J.M. ; Vliet, A.J.H. van; Vogels, C.B.F. - \ 2016
Wageningen University
flora - fauna - birds - lepidoptera - ecology - population dynamics
A landscape ecological vegetation map of Saba (Lesser Antilles)
Freitas, J. de; Rojer, A.C. ; Nijhof, B.S.J. ; Debrot, A.O. - \ 2016
Den Helder : IMARES (Report / IMARES C195/15) - 48 p.
vegetation mapping - vegetation - flora - islands - saba - vegetatiekartering - vegetatie - eilanden
A semi-detailed landscape-based vegetation map (scale: 1: 37,500) is presented for the 13 km2 Lesser Antillean steep volcanic island of Saba, Netherlands Caribbean. The map is based on a total of 49 vegetation plots that were sampled in 1999 using a stratified random sampling design and analysed using TWINSPAN cluster analysis. Three hundred and fourteen (314) plant species, representing 56% of the total known flora (565 species), were recorded in the sample plots. The principal lower sections of the island possess a tropical savannah climate whereas the upper slopes reaching a maximum altitude of 870 m can best be characterized as a tropical rainforest climate.
Kennistabel mitigerende maatregelen
Ottburg, F.G.W.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2683) - 18 p.
natuurbescherming - natuurbeheer - flora - fauna - natuur - nature conservation - nature management - nature
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
De Gedragscode Bosbeheer : regeldruk voor boseigenaren
Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2619)
bosbeheer - natuurbeheer - bedreigde soorten - flora - fauna - kwaliteitsnormen - forest administration - nature management - endangered species - quality standards
Toenemende regeldruk wordt wel als een belemmering ervaren voor de houtoogst en daarmee voor de functievervulling van het bos. Regeldruk wordt door boseigenaren vooral ervaren bij het voldoen aan de maatregelen uit de Gedragscode Bosbeheer. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken bij het toepassen van de Flora- en faunawet en de Gedragscode Bosbeheer. Ook geeft het een kwalitatieve beschrijving van de werkdruk van boseigenaren bij het uitvoeren van de Gedragscode Bosbeheer. Tot slot schetst het toekomstige ontwikkelingen op het vlak van wettelijke bescherming van natuur.
Test methodiek beoordeling natuurkwaliteit van gebieden : bevindingen bij de kwaliteitsbeoordeling van twee proefgebieden volgens de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’
Sanders, M.E. ; Schippers, P. ; Clement, J. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2642) - 57
natura 2000 - natuurwaarde - methodologie - monitoring - flora - fauna - natuurgebieden - zuid-holland - noord-brabant - natural value - methodology - natural areas
Testen van de beoordelingsmethode voor natuurkwaliteit volgens de ‘Werkwijze Monitoring en beoordeling natuurkwaliteit EHS en Natura2000/ PAS’ op basis van in oktober 2014 beschikbare monitoringsgegevens en kaarten. De test betreft een beoordeling van de flora- en fauna-, structuur-, milieu- en ruimtelijke indicatoren voor natuurkwaliteit op gebiedsniveau in de Nieuwkoopse plassen en de Loonse en Drunense duinen; twee Natura2000-gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Aangenomen is dat de beschikbare monitoringsgegevens gebruikt kunnen worden als indicatie voor de gegevens zoals die volgens de monitoringsmethodiek van de ‘werkwijze’ zijn verzameld en straks beschikbaar komen. In deze notitie zijn onze bevindingen bij de te nemen keuzes, interpretaties en aannames bij het volgen van de ‘Werkwijze’ vastgelegd. De notitie heeft als doel de discussie over de beoordeling en eventuele voorstellen voor verbetering te ondersteunen.
Invasieve soorten, column juridica
Kistenkas, F.H. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 27 - 27.
invasieve soorten - fauna - flora - habitats - eu regelingen - invasive species - eu regulations
Nu iedereen bezig is met PAS en onze eigen nationale wetsontwerpen voor nieuwe omgevings- en natuurbeschermingswetten, hoor je niemand over nieuwe Europese groene wetgeving die net in werking is gegaan. Terwijl onze omgevingswet blijft doormodderen in allerlei ontwerpfases en hooguit pas in 2018 in werking treedt, zijn er een paar EU-verordeningen inmiddels wel echt al in werking getreden. Toch hoor je er niks over.
Combining a weed traits database with a population dynamics model predicts shifts in weed communities
Storkey, J. ; Holst, N. ; Bøjer, Q. ; Bigongiali, F. ; Bocci, G. ; Colbach, N. ; Dorner, Z. ; Riemens, M.M. ; Sartorato, I. ; Sønderskov, M. ; Verschwele, A. - \ 2015
Weed Research 55 (2015)2. - ISSN 0043-1737 - p. 206 - 218.
agricultural intensification - invertebrate abundance - functional diversity - assembly theory - climate-change - winter-wheat - plant - flora - management - competition
A functional approach to predicting shifts in weed floras in response to management or environmental change requires the combination of data on weed traits with analytical frameworks that capture the filtering effect of selection pressures on traits. A weed traits database (WTDB) was designed, populated and analysed, initially using data for 19 common European weeds, to begin to consolidate trait data in a single repository. The initial choice of traits was driven by the requirements of empirical models of weed population dynamics to identify correlations between traits and model parameters. These relationships were used to build a generic model, operating at the level of functional traits, to simulate the impact of increasing herbicide and fertiliser use on virtual weeds along gradients of seed weight and maximum height. The model generated ‘fitness contours’ (defined as population growth rates) within this trait space in different scenarios, onto which two sets of weed species, defined as common or declining in the UK, were mapped. The effect of increasing inputs on the weed flora was successfully simulated; 77% of common species were predicted to have stable or increasing populations under high fertiliser and herbicide use, in contrast with only 29% of the species that have declined. Future development of the WTDB will aim to increase the number of species covered, incorporate a wider range of traits and analyse intraspecific variability under contrasting management and environments.
De natuurwaarde van flora en vegetatie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe:
Bijlsma, R.J. ; Bokdam, J. ; Dam, D. van; Visser, N. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 246 - 252.
natuurwaarde - flora - vegetatietypen - natura 2000 - nationale parken - veluwe - natural value - vegetation types - national parks
Natura 2000 vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Bijna 40% van de totale oppervlakte van het Nationale Park de Hoge Veluwe wordt ingenomen door Natura 2000-habitattypen. De vraag is, in hoeverre deze typen de natuurwaarde van flora en vegetatie afdoende vertegenwoordigen. Hierbij beschouwen we niet alleen bijzondere vegetatietypen die niet onder een habitattype vallen, maar analyseren ook de verspreiding van (habitat)typische soorten die karakteristiek worden geacht voor habitattypen en een rol spelen bij de formele kwaliteitsbeoordeling.
Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid
Braakhekke, W.G. ; Berendse, F. ; Jong, M.J. de; Kreveld, A. ; Winden, A. van - \ 2014
Bureau Stroming - 120
klimaatverandering - ecosystemen - flora - fauna - migratie - biodiversiteit - inventarisaties - climatic change - ecosystems - migration - biodiversity - inventories
In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapportage brengen Stroming en Wageningen Universiteit, in opdracht van Kennis voor Klimaat, de belangrijkste risico’s, kansen en kwetsbaarheden rond het thema natuur samen.
Rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : evaluatie rapportageperiode 2007-2012 en aanbevelingen voor de periode 2013-2018
Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bink, R.J. ; Soldaat, L. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 19) - 70
flora - fauna - vogels - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - monitoring - gegevens verzamelen - natura 2000 - birds - habitats directive - birds directive - data collection
In dit rapport wordt op grond van een evaluatie van de afgelopen rapportageperiode (2007-2012) een advies gegeven aan het Ministerie van Economische zaken hoe te anticiperen op de volgende rapportageperiode (2013-2018). Dit betreft de rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en specifiek de rapportageonderdelen waar ecologische kennis en informatie voor vereist is. Aanbevelingen worden gedaan voor het rapportageproces (proces), de beschikbaarheid en kwaliteit van data, informatie en kennis (inhoud) en de technische voorzieningen om het rapportageproces te ondersteunen (techniek). Beweegredenen om de desbetreffende aanbevelingen door te voeren, zijn het verhogen van de efficiency van het rapportageproces, de doorwerking van beleid en de kwaliteit van de beleidsinformatie.
De nieuwe wet natuurbescherming sluit aan op internationale afspraken
Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. - \ 2014
Planbureau voor de Leefomgeving
natuurbescherming - fauna - flora - wetgeving - nature conservation - legislation
Het kabinet stelt een nieuwe Wet natuurbescherming op die de basis legt voor het natuurbeleid. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het wetsvoorstel richt zich op bescherming van bedreigde soorten en sluit daarmee aan op internationale afspraken. De uitvoering van de wetgeving via het omgevingsrecht is nog niet optimaal geregeld.
Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen
Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Hammers, M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Riel, M.C. van - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2585) - 53
agrarisch natuurbeheer - habitatrichtlijn - provincies - natuurbeleid - flora - fauna - subsidies - nederland - agri-environment schemes - habitats directive - provinces - nature conservation policy - netherlands
In het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb-2016) worden vier agrarisch leefgebieden onderscheiden en daarbinnen 10 beheertypen. Deze eenheden vormen de basiseenheden van het stelsel waarvan het beheer in zogenaamde gebiedsplannen zal worden uitgewerkt. Voor deze eenheden zijn op basis van ecologische kennis kwalitatieve en kwantitatieve criteria uitgewerkt. De criteria zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen en beoordelen van gebiedsplannen. De soortenfiches, soortenmaatregelen en de eerder genoemde leefgebiedenbeschrijving, opgesteld door Wouter van Heusden, zijn gebruikt als uitgangspunt.
Het oude continent : beschouwingen over de natuur in Europa
Schaminee, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 6) - ISBN 9789050115148 - 184
natuur - landschap - vegetatie - flora - biodiversiteit - graslanden - duinen - moerassen - zoetwaterecologie - europa - fritillaria meleagris - nature - landscape - vegetation - biodiversity - grasslands - dunes - marshes - freshwater ecology - europe
Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende hooilanden tot kalkmoerassen in de bergen: tal van bijzondere landschappen en hun verhalen komen aan bod. flora, fauna, biodiversiteit, natuurbeheer, halfnatuurlijke graslanden, plantengemeenschappen, vegetatiekunde, ecologie, duinen, kalkmoerassen, wateren, bevloeiingssystemen, wildernis, natuur in Europa
'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek
Kleis, R. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2014
WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
fenologie - flora - fauna - natuurverschijnselen - monitoring - wetenschappelijk onderzoek - phenology - natural phenomena - scientific research
Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die gegevens zie je dat er een heel duidelijk effect is van de temperatuur op wat er om je heen gebeurt. Fenologie blijkt een heel goede indicator voor veranderingen in de natuur als gevolg van veranderingen in weer en klimaat. Op basis van waarnemingen van vrijwilligers krijg je een goed beeld van hoe een jaar eruit ziet en hoe het zich verhoudt tot andere jaren.
Biodiversiteit op de brouwerij : inrichting en beheer van de Heineken locatie Zoeterwoude voor biodiversiteitbehoud en -beleving
Snep, R.P.H. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2567) - 42 p.
brouwerij-industrie - duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - flora - fauna - industrieterreinen - zuid-holland
Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.
Natura 2000 - doelen in de Noordzeekustzone: van doelen naar opgaven voor natuurbescherming
Jak, R.G. ; Tamis, J.E. - \ 2014
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C123/14) - 59
natura 2000 - natuurbescherming - flora - fauna - vogels - habitats - mariene gebieden - noordzee - nature conservation - birds - marine areas - north sea
Natura 2000 in de Noordzeekustzone: prioriteiten voor beheerplan; Reden voor bescherming: waardevolle habitattypen en soorten; belangrijkste opgaven voor de natuurbescherming. Habitattypen in de Noordzeekustzone. Beschermde vissen en zeezoogdieren in de Noordzeekustzone. Beschermde vogels in de Noordzeekustzone
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.