Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==food colourants
Check title to add to marked list
Analysis and stability of fatty acid esterified xanthophylls from microalgae
Weesepoel, Y.J.A. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Harry Gruppen, co-promotor(en): Jean-Paul Vincken. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570450 - 172
xanthofyllen - astaxanthine - stabiliteit - kleurstoffen in voedsel - algen - estervorming - xanthophylls - astaxanthin - stability - food colourants - algae - esterification

Fatty acid esterified xanthophylls (e.g. astaxanthin) produced by microalgae are regarded as a natural alternative for food colourants, but little is known on the stability of these compounds in foods. The aims of this research were (i) to develop protocols to analyze esterified xanthophylls, and their degradation products, from microalgae by UHPLC-PDA-ESI-MS and MALDI-TOF-MS, and (ii) to assess whether esterification influences xanthophyll stability.

Both analytical methods were successfully tested on complex palmitoyl astaxanthin mixtures of Haematococcus pluvialis. MALDI-TOF-MS analysis showed that sodiated [M+Na]+ palmitoyl astaxanthin parents had higher ionization efficiency compared to the radical/protonated parents [M]+•/[M+H]+. Furthermore, TOF/TOF fragmentation of [M+Na]+ parents yielded more diagnostic daughter ions than for [M]+•/[M+H]+ parents.

UHPLC-PDA-ESI-MS was applied to investigate xanthophyll biosynthesis in Chlorella zofingiensis. Upon nitrogen depletion, C. zofingiensis produced, amongst other pigments, ketolutein and its fatty acid ester. Ketolutein production was independent of the production of secondary β,β-carotene derivatives. Furthermore, UHPLC-PDA-ESI-MS was used to assess the oxidation products of palmitoyl astaxanthins and the influence of the fatty acid ester on colour stability. Mild light-accelerated autoxidation led to formation of free apo-astaxanthins and a new class of palmitoyl apo-astaxanthins. Harsh hypochlorite bleaching revealed (palmitoyl) epoxide-apo-9- and 13-astaxanthinones. Similarly, the methine bridges in the tetrapyrrole biliverdin were found to be susceptible to autoxidation.

An increase in palmitate esterification enhanced stability of all-trans-astaxanthin upon light-accelerated autoxidation in hexane. Esterification appeared to modulate the cis-trans equilibrium of astaxanthin, which seems to play a key role in its stability.

Coffee brew melanoidins Structural and Functional Properties of Brown-Colored Coffee Compounds
Bekedam, E.K. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Smit; Tiny van Boekel, co-promotor(en): Henk Schols. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049517 - 168
koffie - kleurstoffen in voedsel - roosteren - chemische eigenschappen - coffee - food colourants - toasting - chemical properties
The aim of the work presented in this thesis was the identification of structural and functional properties of coffee brew melanoidins, and their formation mechanisms, that are formed upon roasting of coffee beans.
Verwaarding reststroom uienbewerking
Meeusen-van Onna, M.J.G. ; Schroot, J.H. ; Mulder, W.J. ; Elbersen, H.W. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (ASFG nr. 886) - ISBN 9789085048503 - 155
uien - oogstresten - verwerking - extractie - industriële toepassingen - compostering - verbranding - fermentatie - kleurstoffen in voedsel - antioxidanten - scheidingstechnologie - bioethanol - biobased economy - onions - crop residues - processing - extraction - industrial applications - composting - combustion - fermentation - food colourants - antioxidants - separation technology
In opdracht van ZUVER heeft Wageningen Universiteit en Research Centre de mogelijkheden bekeken voor verwaarding van de reststroom die bij de uienbewerking vrijkomt. Tijdens het uienbewerkingsproces komt een continue reststroom vrij. Deze reststroom bedraagt voor alle uienbewerkingsbedrijven tezamen jaarlijks 16.800 tot 18.900 ton. De reststroom komt vrij tijdens drie verschillende deelprocessen: lossen, afstaarten en sorteren/verpakken. De samenstelling van de reststroom is bij ieder proces anders. De drie deelprocessen geven qua omvang de volgende reststromen: ¿ Lossen: 4.800 ton tot 5.400 ton ¿ Afstaarten: 9.600 ton tot 10.800 ton ¿ Sorteren: 2.400 ton tot 2.700 ton Op dit moment 2008 wordt de reststroom gecomposteerd en over het land uitgereden. Tegelijkertijd willen de uienbewerkingsbedrijven ook kijken naar afzetmogelijkheden met meer toegevoegde waarde. De reststroom bevat interessante componenten die mogelijk interessant zijn voor hoogwaardiger toepassingen. De droge bruine pellen zijn rijk aan onoplosbare vezels en ze bevatten relatief veel quercitine. De wortels en bolstoel bevatten relatief veel zwavelcomponenten die als geur- of smaakstof herkenbaar zijn. Mogelijk kan een mengsel van quercitine en de zwavelcomponenten toegepast worden als insecticide of herbicide. Dit zal afhangen van werkzaamheid, dosering en benodigde zuiverheid. Wanneer de reststroom wordt gescheiden in een grondfractie en een overige fractie zijn er meer mogelijkheden voor de reststroom in beeld. Er zijn dus voordelen van scheiding van de grond- en niet-grondfractie. Het scheiden net na het lossen gebeurt al op dit moment: dat is de losstroom. Voor een aanvullende scheidingsstap is vooral de droge scheidingstechnologie in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om windziften. Immers op elk bedrijf staan al afzuiginstallaties . ZUVER wil via mechanische stappen de scheiding verder optimaliseren . Om deze scheidingstechnieken te implementeren is nog wel een kort onderzoekstraject noodzakelijk waarin de technische en economische haalbaarheid van een scheiding van grond en uienpellen (inclusief staarten) uitgezocht wordt. Op basis van de samenstelling van de reststroom uit de uienbewerking is een groot aantal toepassingen bedacht. Deze toepassingen zijn gegroepeerd Verwaarding reststroom uienbewerking naar toegevoegde waarde, waarbij het onderscheid in fertilizer (compost, bodemverbeteraar), fuel (energie), fibre (vezel), feed (veevoer), food (humane voeding), farma en other (overig) is gehanteerd. De potentiële toepassingen omvatten een groot scala aan producten, die sterk uiteenlopen waar het gaat om de toegevoegde waarde. Daarvan lijkt een aantal toepassingen aantrekkelijk voor de uienbewerkingsbedrijven. Deze opties zijn nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om opties die al binnen handbereik liggen, zoals compostering. Daarnaast zijn er toepassingen waar enig aanvullend onderzoek noodzakelijk is zoals verbranding. De meer hoogwaardiger toepassingen als kleurstof, antioxidant fungicide en insecticide vergen ook verdere ontwikkeling (met partners). Voor deze meer hoogwaardiger toepassingen geldt dat bedrijven die actief zijn in deze markt interesse hebben in de producten die de uienbewerkingsbedrijven kunnen aanleveren. In een samenwerkingsverband kunnen de mogelijkheden voor de verdere productontwikkeling worden verkend.
Ketenontwikkeling in de biosap case
Jukema, N.J. - \ 2007
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 21
groenten - groentesappen - verwerking - afvalverwerking - kleurstoffen in voedsel - biologische voedingsmiddelen - biologische landbouw - agro-industriële ketens - ketenmanagement - vegetables - vegetable juices - processing - waste treatment - food colourants - organic foods - organic farming - agro-industrial chains - supply chain management
In deze rapportage wordt verslag gedaan van ketenontwikkeling (fase 5) en implementatie van het ketenconcept (fase 6) in het project van groentereststroom naar biologisch groentesap. Dit ketenproject wordt in dit onderzoek aangeduid als ‘de biosap case’. Het onderzoek naar ketenontwikkeling en implementatie van het ketenconcept is één van de vijf deelonderzoeken van het project "Van groentereststroom naar biosap", dat in 2006 werd uigevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO), onderdeel van Wageningen UR, in samenwerking met HAS Kennis Transfer, Provalor, Green Organics en Green Ways gestart
Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding
Stegeman, D. ; Jansen, W.W.J.T. ; Zegveld, A. ; Verkleij, T.J. ; Stekelenburg, F.K. - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Science Group 658) - ISBN 9085850185 - 52
vleeswaren - biologische voedingsmiddelen - nitriet - voedseladditieven - voedselbewaring - kleurstoffen in voedsel - aromatische stoffen - voedselveiligheid - meat products - organic foods - nitrite - food additives - food preservation - food colourants - flavourings - food safety
Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discussie. Om deze discussie te ondersteunen is er een experimentele studie uitgevoerd, waarin het effect op de kleur en de kleurstabiliteit tijdens de bewaring van biologische vleeswaren, geproduceerd met een verlaagde hoeveelheid nitriet, werd onderzocht. Daarnaast zijn challengetesten met vleeswaren uitgevoerd, met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden van Clostridium botulinum in vleesproducten met verlaagd nitrietgehalte te bestuderen. Geconcludeerd wordt dat de kans op de ontwikkeling van C. botulinum bacteriën en de vorming van botuline toxien relatief klein is voor gepasteuriseerde vleesproducten zonder nitriet die gekoeld bewaard worden en qua productsamenstelling lijken op de in het onderzoek onderzochte modelvleesproducten
Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht
Stegeman, D. ; Verkleij, T.J. ; Stekelenburg, F.K. - \ 2005
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 560) - ISBN 9067549797 - 44
vleeswaren - biologische voedingsmiddelen - nitriet - voedseladditieven - voedselbewaring - kleurstoffen in voedsel - aromatische stoffen - meat products - organic foods - nitrite - food additives - food preservation - food colourants - flavourings
Nitrite is a commonly used additive in the production of meat products like cold meats. It is used as a preservative and gives the product the well known pink colour and flavour. In organic meat products, nitrite is defined an undesirable additive. In the present literature survey, an overview of the functions of nitrite and possible, organic and conventional, alternatives to reduce or replace nitrite are given. From the survey it can be concluded that simply abandoning nitrite in the production of organic meat products is not possible without changes in appearance and controlling product safety.
Kleur bepalend in voorkeur voor limonades bij jonge kinderen
Eilander, M. ; Poelman, A. - \ 2001
Voeding Nu 3 (2001)2. - ISSN 1389-7608 - p. 18 - 19.
voedselvoorkeuren - voedingsvoorkeuren - voedingsgedrag - voedingsmiddelen - kleurstoffen in voedsel - consumentenonderzoeken - kinderen - food preferences - feeding preferences - feeding behaviour - foods - food colourants - consumer surveys - children
Dit onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke meerjarige studie naar perceptie en acceptatie van gezonde voeding door jonge consumenten. Naast het ATO participeert een drietal andere instituten in het onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke kennis te verkrijgen over productontwikkeling en productacceptatie. Voor meer informatie: 0317-475225 of 070-3358122
Nevenbestanddelen in margarine en halvarine
Essers, M.L. ; Muuse, B.G. - \ 1981
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.89) - 5
margarine - toevoegingen - voedseladditieven - kleurstoffen in voedsel - voedselconserveermiddelen - retinol - voedselkwaliteit - additives - food additives - food colourants - food preservatives - food quality
In het margarinebesluit staan de toevoegingsmiddelen vermeld die toegestaan zijn in margarine en halvarine. Voor de conserveermiddelen, kleurstoffen en retinol (vit. A) is een bepalingsvoorschrift opgenomen in de warenwet.
Ontwikkeling bepalingsmethode voor het aantonen van kleurstoffen in vieux
Oostrom, J.J. van; Ruig, W.G. de - \ 1981
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.76) - 4
alcoholische dranken - kleurstoffen in voedsel - voedseladditieven - kwantitatieve analyse - kwantitatieve methoden - alcoholic beverages - food colourants - food additives - quantitative analysis - quantitative methods
Doel van dit onderzoek is: ontwikkelen van een snelle kwantitatieve isolatiemethode voor de bepaling van kleurstoffen in vieux. Dit verslag beschrijft de ontwikkeling en resultaten van bovengenoemd onderzoek.
Identificatie van een gele kleurstof in/op kip
Oostrom, J.J. van; Ruig, W.G. de - \ 1980
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.43) - 5
kleurstoffen in voedsel - kippen - pluimveeproducten - bèta-caroteen - food colourants - fowls - poultry products - beta-carotene
Er wordt een verslag gegeven van de isolatie, de zuivering en de identificatie van een gele kleurstof. Het vele werk dat aan dit, voor de afdeling Additieven en Spoorelementen, nieuwe onderzoek voorafging heeft geleid tot een methode voor de bepaling van kleurstof in/op kip die ongetwijfeld ook voor andere vleesprodukten is toe te passen. In dit geval kon de kleurstof worden geïdentificeerd als B-caroteen.
Verklikstoffen in boterconcentraat
Labrijn, J. ; Oortwijn, H. - \ 1980
Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 80.64)
boter - concentraten - kleurstoffen in voedsel - bèta-caroteen - vanilla - stigmasterol - butter - concentrates - food colourants - beta-carotene
Onderzoek naar het terugvinden van verklikstoffen in boterconcentraat en een vergelijkend onderzoek tussen het RIKILT en BCS "Friesland" van de gevonden waarden. De verklikstoffen [beta]-apo-8-caroteen zure ethylester , vanille, [beta]-sitosterol, stigmasterol en triglyceriden van n-heptaanzuur zijn kwantitatief onderzocht volgens de gebruikelijke methoden van het RIKILT en BCS "Friesland".
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.