Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 316

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==forest nurseries
Check title to add to marked list
Case studies best practices onkruidbestrijding : Duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland
Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport 2016-10) - 23 p.
straatbomen - onkruidbestrijding - gevalsanalyse - best practices - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - mechanische bestrijding - rivierengebied - street trees - weed control - case studies - forest nurseries - sustainability - mechanical control
Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector in de regio naar duurzame oplossingen. Welke methoden zijn er en worden op dit moment al succesvol toegepast? Welke nieuwe methoden zijn in ontwikkeling? Wat past bij de bedrijfsvoering in de regio van het laanboompact. Welke mogelijkheden worden en kunnen effectief ingezet worden tegen onkruid. De doelstelling van het project is door middel van case studies de mogelijkheden van best practices onkruidbestrijding bij de boomkwekers onder de aandacht te brengen waardoor effectieve methoden meer opgepakt gaan worden.
Hoe safe zijn onze geënte eiken? : Robur op een onderstam van robur zou altijd veilig moeten zijn, maar klopt dat wel?
Sluis, Bart van der - \ 2016
ornamental woody plants - public green areas - municipalities - quercus rubra - quercus cerris - quercus frainetto - quercus robur - graft rejection - rootstocks - forest nurseries - incompatibility
Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistentieveredeling - overblijvende planten - boomkwekerijen - ziekteresistentie - selectiemethoden - vasteplantenkwekerijen - plantenveredeling - gewasbescherming - lesmaterialen - resistance breeding - perennials - forest nurseries - disease resistance - selection methods - perennial nurseries - plant breeding - plant protection - teaching materials
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Nederlandse handelsbalans boomkwekerij
Smit, P.X. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012c) - 4 p.
handelsbalans - boomkwekerijen - bosproducten - export - nederland - balance of trade - forest nurseries - forest products - exports - netherlands
De export van boomkwekerijproducten is in 2014 met een kleine 5% gestegen tot € 1.250 mln. Het belang van Duitsland als exportbestemming is de laatste jaren sterk afgenomen. Naar het VK, België en Italië nam de export daarentegen sterk toe. Een gelijkblijvende exportwaarde in 2015 lijkt aannemelijk. De exportwaarde van boomkwekerijproducten steeg in 2014 met een kleine 5%. Omdat de importwaarde zeer klein is, heeft deze nauwelijks invloed op de handelsbalans van boomkwekerijproducten. Hierdoor steeg de handelsbalans van boomkwekerijproducten met deze exporttoename. De toename werd binnen de EU-landen gerealiseerd, want de exportwaarde en handelsbalanswaarde met landen buiten de EU nam af.
Biologisch afbreekbare bindbuis : marktintroductie in laanboomkwekerij
Sluis, B.J. van der - \ 2015
Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
tuinbouw - kunststofbuizen - materialen uit biologische grondstoffen - boomkwekerijen - straatbomen - productontwikkeling - boomteelt - horticulture - plastic pipes - biobased materials - forest nurseries - street trees - product development - arboriculture
PPO heeft samen met Wageningen UR Food & Biobased Research biologisch afbreekbare bindbuis ontwikkeld met dezelfde eigenschappen als de reguliere PVC-bindbuis. Deze ontwikkeling is jarenlang financieel ondersteund door Productschap Tuinbouw.
Kringlopen
Baltissen, Ton - \ 2015
teaching materials - biobased economy - cycling - horticulture - forest nurseries
Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-21) - 15 p.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - straatbomen - bodemschimmels - verticillium dahliae - veldproeven - groenbemesters - folie - verwelkingsziekten - forest nurseries - ornamental woody plants - biological soil sterilization - street trees - soil fungi - field tests - green manures - foil - wilts
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de Boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33 p.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - bodemschimmels - verticillium dahliae - biologische grondontsmetting - detectie - veldproeven - verwelkingsziekten - groenbemesters - folie - forest nurseries - ornamental woody plants - street trees - soil fungi - biological soil sterilization - detection - field tests - wilts - green manures - foil
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.
Optimaal water geven in de boomkwekerij : Eindrapportage Boomkwekers aan de slag met innovatief waterbeheer
Vreman, H. ; Dalfsen, P. van; Brouwer, J. ; Wijk, D. van; Nannes, L. - \ 2015
Zwolle : LTO NOORD - 146
boomkwekerijen - duurzame landbouw - waterbeheer - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - irrigatiesystemen - waterbehoefte - gewassen, groeifasen - teeltsystemen - forest nurseries - sustainable agriculture - water management - farm comparisons - farm management - irrigation systems - water requirements - crop growth stage - cropping systems
Het doel van het project is om een aantal innovatieve meetmethodes zodanig met elkaar te integreren, zodat inzicht ontstaat in de bodem in relatie tot de waterbehoefte en de gewasgroei en deze optimaal gestuurd kunnen worden.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014
Dolmans, N.G.M. ; Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12
boomkwekerijen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - innovaties - samenwerking - levenslang leren - regionaal landbouwbeleid - ondernemerschap - monitoring - forest nurseries - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - innovations - cooperation - lifelong learning - regional agricultural policy - entrepreneurship
In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en overheden. Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het Greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd beoogd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand te brengen waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande kennis- en ervaringsnetwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van ondernemers in de Greenportregio. Door het project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop is de benodigde cofinanciering geboden aan het EFRO-project om deze brede regiodoelstelling te realiseren zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven lang leren (Stichting Greenport Regio Boskoop, 20091).
Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone
Zande, J.C. van de - \ 2014
Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 596) - 16 p.
verstuiven (insectenbestrijding) - spuitapparatuur - spuitstukken - emissiereductie - emissie - oppervlaktewater - chemische bestrijding - pesticiden - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - drift spraying - spraying equipment - nozzles - emission reduction - emission - surface water - chemical control - pesticides - nurseries - forest nurseries
In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting. Voor veel gemechaniseerde spuittechnieken geldt voor intensief gespoten gewassen volgens het Activiteitenbesluit een teeltvrije zone van minimaal 1,0 m. Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek en berekeningen is bekend dat er door op veldspuiten 95% driftreducerende spuitdoppen te gebruiken een versmalling van de teeltvrije zone tot 0,5 m mogelijk is. In deze rapportage is door middel van berekening aan eerder uitgevoerde metingen deze uitspraak onderbouwd. Uit de berekeningen blijkt dat bij bespuitingen van een kale grond of een gewas met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 m de driftdepositie op wateroppervlak en op oppervlaktewater (insteek-insteek) vergelijkbaar of lager is dan door een bespuiting van een gewas met een DRT90 techniek en een 1,50 m teeltvrije zone en een DRT95 techniek met een 0,50 m teeltvrije zone. Dit biedt de mogelijkheid voor bespuitingen met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen een smallere teeltvrije zone te definiëren van 0,50 m in plaats van de nu gebruikte 1,00 m bij DRT90 spuittechnieken
Innovatie- en Demonstratiecentrum Bomen in de Greenport Regio Boskoop : een verkenning naar de wijze van opzet en invulling
Derkx, M.P.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 51
boomkwekerijen - regio's - kennisoverdracht - ondernemerschap - duurzaamheid (sustainability) - agrarisch onderwijs - opleiding - participatie - instellingen - doelgroepen - organisaties - innovaties - forest nurseries - regions - knowledge transfer - entrepreneurship - sustainability - agricultural education - training - participation - institutions - target groups - organizations - innovations
Het doel van het project Kennis & Innovatie Impuls Greenportregio Boskoop is een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan duurzaam ondernemerschap en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd groen personeel voor de toekomst. Met het project wordt een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand gebracht waarin alle relevante regiopartijen participeren. Doelgroepen van het EFRO-project zijn ondernemers, kennisinstellingen (onderzoeks-, onderwijs- en adviespartijen) en overheden actief in de regio Boskoop. Een verkenning naar de wijze van opzet en invulling.
Vermeerdering van boomkwekerijgewassen onder LED in een meerlagensysteem
Dalfsen, Pieter van - \ 2014
forest nurseries - artificial lighting - led lamps - vegetative propagation - energy expenditure - returns - ornamental woody plants - heat production
Uitleveringslogistiek boomkwekerij - Sector: Containerteelt
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - farm structure - container grown plants - marketing - intrafarm transport - supplies - forest nurseries - logistics - teaching materials
Bepaal het best passende scenario met het spelsimulatiemodel
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - supplies - simulation models - teaching materials - logistics - forest nurseries
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Vaste planten in de volle grond
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - logistics - supplies - perennials - outdoor cropping - marketing - mechanization - forest nurseries - teaching materials
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Vaste planten in containers
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - perennials - container grown plants - intrafarm transport - marketing - farm structure - supplies - logistics - teaching materials - forest nurseries
Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Boomkwekerij laanbomen
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - woody plants - street trees - intrafarm transport - marketing - farm structure - supplies - logistics - teaching materials - forest nurseries
Uitlevering van orders: optimalisatie logistiek boomkwekerij
Splinter, Gerben - \ 2014
arboriculture - management information systems - logistics - forest nurseries - nurseries - supplies - marketing - farm planning - adjustment of production - teaching materials
Een goedkope vochtsensor voor de boomkwekerij
Dalfsen, P. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Stenfert Kroese, W. - \ 2014
De Boomkwekerij 2014 (2014)2. - ISSN 0923-2443 - p. 31 - 31.
boomkwekerijen - houtachtige planten - boomteelt - irrigatiesystemen - sensors - instrumenten (meters) - proeven - vochtigheid - forest nurseries - woody plants - arboriculture - irrigation systems - instruments - trials - humidity
SensorTagSolutions ontwikkelde een goedkoop meetsysteem, AquaTag, zodat meer kraanvakken kunnen worden voorzien van sensoren. Drie boomkwekers in regio Boskoop testen het systeem met hulp van PPO.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.