Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==forficula auricularia
Check title to add to marked list
Nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen
Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit (PPO-rapporten 2010-24) - 37
forficula auricularia - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - gewasbescherming - augmentation - encouragement - fruit growing - plant protection
PT projectnummer 12857, in samenwerking met pcfruit en PRI
Stimuleren van de oorwormen als natuurlijke vijand van perenbladvlo en appelbloedluis : technische rapportage van experimenten en observaties in 2006 en 2007
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2008
Randwijk : PPO sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-27) - 54
insectenplagen - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - forficula auricularia - organismen ingezet bij biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - insectenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - insect pests - biological control agents - natural enemies - insect control - encouragement
In 2006 en 2007 werd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en PPO het project "Biodiversiteit op maat" uitgevoerd. Het project was gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van de perenbladvlo. In de perenteelt veroorzaakt dit insect grote problemen. Oorwormen en roofwantsen spelen een dominante rol bij de natuurlijk bestrijding. Het onderzoek richtte zich dan ook op deze twee natuurlijke vijanden. In dit rapport wordt het onderzoek aan oorwormen samengevat. Allereerst wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek over de rol van oorwormen in boomgaarden, gevolgd door een overzicht van de observaties en experimenten.
Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden
Helsen, H.H.M. ; Winkler, K. - \ 2007
Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 275 - 277.
dermaptera - biologische bestrijding - boomgaarden - fruitteelt - forficula auricularia - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - landbouwkundige entomologie - biological control - orchards - fruit growing - natural enemies - predators of insect pests - agricultural entomology
Oorwormen zijn alleseters. Omdat ze naast dierlijk voedsel en afval ook wel bladeren en vruchten aanvreten, richt een deel van de landbouwkundige aandacht voor oorwormen zich op hun bestrijding als plaag. In de moderne appel- en perenteelt worden oorwormen echter vooral beschouwd als welkome bestrijders van insectenplagen
Interactie tussen maatregelen nodig voor succes van geïntegreerde fruitteelt
Heijne, B. ; Helsen, H.H.M. ; Jong, P.F. de; Wenneker, M. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005). - ISSN 0166-6495 - p. 41s - 42s.
gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - fruitteelt - boomgaarden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - reduviidae - forficula auricularia - interacties - plant protection - integrated control - biological control - fruit growing - orchards - interactions
Uit gegeven voorbeelden blijkt dat, door rekening te houden met interacties tussen maatregelen tegen ziekten en plagen, een stabieler systeem van biologische of geïntegreerde teelt wordt verkregen. Door onderling samenhangende maatregelen te introduceren in de praktijk wordt de kans op succes vergroot. Dat gebeurt nu in het project Telen met Toekomst
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.