Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 118

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fragaria
Check title to add to marked list
Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - soil properties - plant protection - trials - bioassays - biological techniques - outdoor cropping
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2014
Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 595) - 17
kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - reduviidae - effecten - proeven - landbouwkundig onderzoek - small fruits - integrated pest management - plant protection - sustainable development - effects - trials - agricultural research
Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker en een groot aantal middelen mag niet worden ingezet tijdens de bloei (zoals Decis). Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) in combinatie met inzet van roofwantsen.
Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - integrated pest management - plant protection - sustainable development - effects - trials - augmentation
Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
Teelt de grond uit aardbei, Eindrapportage 2009 - 2013
Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Wilms, J.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
fragaria - aardbeien - teeltsystemen - substraten - hergebruik van water - waterzuivering - desinfecteren - zandfiltratie - bacterieziekten - teelthandleidingen - strawberries - cropping systems - substrates - water reuse - water treatment - disinfestation - sand filtration - bacterial diseases - cultivation manuals
Het onderzoek is uitgevoerd op een tweetal sporen: - Teelt van aardbei op stelling zonder substraat, - Toepassing van een ontsmettingsmethode om verspreiding van ziekten te voorkomen. De stellingen waren overkapt met kleine plastic koepels. Om zonder substraat te kunnen telen is het Nutriënt Film Techniek (NFT) systeem gebruikt, een techniek waarbij een dunne stromende waterfilm alle voedingsstoffen meeneemt die noodzakelijk zijn voor de plantengroei. Uit literatuur en praktijkervaringen kwamen de volgende mogelijke ontsmettingsmethoden in beeld: toepassing of gebruik van een zandfilter, lage of hoge UV-ontsmetting, verhitting, combinatie van waterstofperoxide/ozon en een moerasfilter. Het zandfilter leek uit literatuurstudie en ervaring bij andere teelten de meest handzame en perspectiefvolle ontsmettingsmethode voor recirculatiewater bij aardbei stellingteelt. Daarom heeft het onderzoek zich sterk gericht op de zandfilter methode met de vraag of aardbeiziekten hiermee afdoende voorkomen kunnen worden. De voornaamste aardbeienziekten bij de stellingteelt worden veroorzaakt door Phytophthora cactorum en P. fragariae, maar ook Botrytis (koprot) en Rhizoctonia kunnen van belang zijn. Xanthomonas fragariae is van beperkt belang bij de stellingteelt, in de plantopkweek kan deze bacterie wel een probleem vormen als geen passende maatregelen worden genomen.
Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt
Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2013
fragaria - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - desinfecteren - regelingen - waterzuivering - Nederland - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - disinfestation - regulations - water treatment - Netherlands
Het meeste water dat in de aardbeienteelt gebruikt wordt voor de opkweek van trayplanten en voor de teelt van aardbeien op stellingen moet worden hergebruikt. Voor de stellingenteelt is lozen van het drainwater in de bodem alleen nog toegestaan bij het gebruik van langzaam werkende meststoffen. Per 1 januari 2013 gaat de regelgeving voor het gebruik van water vallen onder het Activiteitenbesluit Landbouw. Dit betekent dat er strenger wordt gecontroleerd op de naleving. Het overtollige drain en/of gietwater moet worden opgevangen en hergebruikt. De eenvoudigste en goedkoopste methode is dit water op te vangen en te gebruiken in een ander gewas (bijvoorbeeld gras, maïs, prei of fruitteelt). Wordt het water opnieuw gebruikt in de aardbeienteelt dan is het zinvol om het te ontsmetten o m de kans op verspreiding van ziekten te voorkomen . Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals : langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid an de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
Ziektewering in aardbei op substraat. Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming (2012)
Postma, J. ; Nijhuis, E.H. ; Evenhuis, A. ; Lamers, J.G. ; Debode, J. ; Maes, M. - \ 2012
gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - fragaria - kweekmedia - substraten - samenstelling - alternatieve methoden - ziektebestrijding - plant protection - sustainability - culture media - substrates - composition - alternative methods - disease control
De aardbeienteelt wordt bedreigd door een aantal ziekten en plagen die kunnen leiden tot kwaliteits- en opbrengstverliezen. Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. Bovendien is het gebruik van chemische middelen ongewenst vanuit milieu- en consumentenperspectief. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
Guttatie is soms gewenst, maar soms ook niet : bij hoge worteldruk kan plant overtollig water kwijtraken door guttatie
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)3. - p. 10 - 11.
teelt onder bescherming - glastuinbouw - plant-water relaties - guttatie - worteldruk - fragaria - phalaenopsis - groenten - potplanten - protected cultivation - greenhouse horticulture - plant water relations - guttation - root pressure - vegetables - pot plants
Behalve verdamping heeft de plant nog een manier om overtollig water kwijt te raken, namelijk guttatie. Door speciale openingen aan de top en de rand van bladeren scheidt het gewas druppeltjes uit. Het is een indicatie dat de celspanning op orde is, maar een teveel is niet gewenst.
Literatuurstudie naar de moleculaire kennis rond de balans tussen vegetatieve-generatieve groei van aardbeiplanten
Bastiaan-Net, S. ; Doorn, W.G. van; Evenhuis, A. ; Mes, J.J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1303) - ISBN 9789461732552 - 76
plantenontwikkeling - aardbeien - bloei - groeistadia - fragaria - regulatie - genetische regulatie - genen - kleinfruit - plant development - strawberries - flowering - growth stages - regulation - genetic regulation - genes - small fruits
De situatie waarbij de aanleg van blad en bloem in goed evenwicht is, zodat de gewenste fysiologische en productieve stadia van de plant bereikt worden, is van groot belang voor de aardbeien sector. In opdracht van het Productschap Tuinbouw en onder begeleiding en advies van Plantum is een literatuurstudie uitgevoerd naar de moleculaire kennis op dit gebied bij planten in het algemeen en de vertaling ervan naar meerjarige aardbei planten. Recent onderzoek op dit gebied heeft geleid tot de identificatie van een aantal sleutelgenen die de regulatie van bloemaanleg en ontwikkeling bepalen.
CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden
Kruistum, G. van; Hoek, J. ; Verschoor, J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 17
aardbeien - fragaria - plantenplagen - parasitaire nematoden - vermeerderingsmateriaal - temperatuur - optimale controle - landbouwkundig onderzoek - strawberries - plant pests - parasitic nematodes - propagation materials - temperature - optimal control - agricultural research
In de vermeerdering van aardbeiplanten, maar ook in de productieteelt van aardbeien kunnen plant parasitaire nematoden veel schade veroorzaken. Met schoon uitgangsmateriaal op aaltjesvrije grond wordt populatieopbouw voorkomen en inzet van chemische grondontsmettingsmiddelen sterk gereduceerd. Een aangepaste CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes P. penetrans en M. hapla. De vraag is of door een geoptimaliseerde CATT behandeling besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
Phytophthora cactorum vraagt om een oplossing!, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-007
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
S.n.
aardbeien - fragaria - gewasbescherming - phytophthora cactorum - drainage - strawberries - plant protection
Informatieposter getiteld "Phytophtera cactorum vraagt om een oplossing!", thema "Teelt de grond uit". Bij de huidige teelt van aardbeien op substraat vindt in ruime mate overdrainage plaats. Hierdoor bestaat het risico dat voedingswater terecht komt in grond- en oppervlaktewater. Hergebruik van voedingswater is daarom noodzakelijk. De praktijk is terughoudend om te recirculeren vanwege besmettingsgevaar door bodemgebonden ziekteverwekkers zoals Phytophthorasoorten
Bestrijding plantparasitaire nematoden in aardbei : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming
Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2011
aardbeien - fragaria - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - warmtebehandeling - gecontroleerde omgeving - strawberries - plant protection - sustainability - pest control - plant parasitic nematodes - heat treatment - controlled atmospheres
Powerpoint presentatie over de bestrijding van plantparasitaire nematoden in aardbei, waarbij de vraag is of door een geoptimaliseerde CA-behandeing (Controlled Atmoshpere) besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
Het nieuwe telen van aardbeien : topkwaliteit aardbeien telen met 14 kuub gas
Kempkes, F.L.K. ; Maaswinkel, R.H.M. ; Weel, P.A. van; Laarhoven, A. van; Beekers, M. ; Geelen, P. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / GTB 1036) - 82
aardbeien - fragaria - glastuinbouw - energiebesparing - teeltsystemen - fruit - kwaliteit na de oogst - strawberries - greenhouse horticulture - energy saving - cropping systems - postharvest quality
Op een glasbedrijf in Limburg heeft tussen begin augustus 2009 en medio juni 2010 energieonderzoek bij aardbeien plaatsgevonden. Het doel van het project is om minimaal 20% energie te besparen en de vruchtkwaliteit te verbeteren. De hypothese is, dat energie kan worden bespaard door vroeg te planten in augustus, aanpassing van kasklimaat in nazomer en herfst waardoor in januari er minder warmtevraag is. Ondanks de grote verschillen in klimaat waren de uiteindelijke verschillen in plantontwikkeling, productie en vruchtkwaliteit erg klein. Doordat in de gekoelde afdelingen een lagere temperatuur werd gerealiseerd ontwikkelden de planten zich in die afdelingen trager
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming
Spruijt, J. ; Spoorenberg, P.M. ; Schreuder, R. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 149) - 72
gewasbescherming - chemische bestrijding - luchtverontreiniging - drift - bodemverontreiniging - akkerbouw - bloembollen - milieueffect - pootaardappelen - suikerbieten - maïs - tarwe - aardbeien - fragaria - allium porrum - asparagus - tulipa - hyacinthus - narcissus - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - fabrieksaardappelen - plant protection - chemical control - air pollution - soil pollution - arable farming - ornamental bulbs - environmental impact - seed potatoes - sugarbeet - maize - wheat - strawberries - field vegetables - outdoor cropping - starch potatoes
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog vaak overschreden en wordt het tussendoel voor de drinkwaternorm niet gehaald. In een vooruitblik stelt het evaluatierapport dat de behaalde milieuwinst niet genoeg is om in 2010 uit te komen bij de gewenste milieukwaliteit. Gesteld wordt dat hiervoor extra maatregelen nodig zijn. Vooruitlopend op de eindevaluatie is behoefte aan inzicht in het milieueffect van maatregelen van geïntegreerde gewasbescherming, de kosten ervan en de eventuele teeltrisico’s. Vanuit onderzoek en praktijk zijn maatregelen ontworpen die beogen de milieubelasting te verlagen. In het project ‘Telen met Toekomst’ zijn deze maatregelen door onderzoekers, voorlichting en ondernemers verder ontwikkeld en door de ondernemers toegepast. In de in dit rapport beschreven pilotstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 4 modelbedrijven uit de akkerbouw, vollegrondsgroenten- en bloembollensector. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van de reductie in Milieu Indicator Punten (MIP) voor de milieubelasting van oppervlaktewater door drift bij gewasbescherming (conform de toetsingsparameter in de Tussenevaluatie) en de kosten en risico’s van effectieve maatregelen zijn in beeld gebracht. Voor de MIP-berekeningen is het Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel voor de Open Teelten (MEBOT) aangepast. Uit deze pilotstudie blijkt bij de modelbedrijven voor vollegrondsgroenten en bloembollen dat driftbeperkende maatregelen die verder gaan dan nu is voorgeschreven de MIP-waarde sterk kunnen verlagen en de grootste milieuwinst opleveren in vergelijking met geïntegreerde maatregelen per gewas. Deze verder door te voeren driftbeperkende maatregelen bestaan uit vergroting van de huidige teeltvrije zone en het gebruik van nieuwe spuittechnieken die de drift nog verder beperken. Omdat de kosten voor spuitdoppen die de drift nog verdere reduceren relatief gering zijn, is de kosteneffectiviteit (MIP/euro) van deze maatregel groot. Sommige middelen moeten nu al met 75% of 90% reducerende doppen worden gespoten. Er zou een behoorlijke verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater kunnen optreden als meer middelen in een strook van 14 meter bij een sloot met deze driftreducerende doppen moeten worden gespoten. Verder blijkt uit deze studie dat er enkele stoffen zijn met zeer hoge MIP-waarden. De grootste milieuwinst (naast driftbeperkende maatregelen) kan worden behaald door juist voor het bestrijdingsdoel van deze milieubelastende stoffen alternatieven te vinden.
Demodag aardbei bedient telers op breed front (interview met G. van Kruistum)
Stallen, J. ; Kruistum, G. van - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)39. - ISSN 0925-9694 - p. 38 - 39.
fruitteelt - fruitgewassen - aardbeien - fragaria - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - residuen - emissie - vollegrondsteelt - fruit growing - fruit crops - strawberries - crop yield - crop quality - residues - emission - outdoor cropping
Aardbeitelers hadden werkelijk wat te zoeken op wat de organisatoren DLV, LTO-Groeiservice zelfbewust aankondigden als 'Dé Aardbeien Demodag'. Opvallend was naast de vanzelfsprekende aandacht voor kilo's en kwaliteit, de aandacht voor residu-arm telen en voor de kwaliteit van bodem en water
Nederlands onderzoek aan plantpathogene bacteriën in perspectief : themanummer fytobacterologie
Wolf, J.M. van der; Bovenkamp, G. van den - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 162 - 168.
plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - vermeerderingsmateriaal - plantenziektebestrijding - elisa - gewasbescherming - aardappelen - bloembollen - koolsoorten - tomaten - fragaria - boomteelt - fruitteelt - wetenschappelijk onderzoek - diagnostiek - plant diseases - plant pathogenic bacteria - propagation materials - plant disease control - plant protection - potatoes - ornamental bulbs - cabbages - tomatoes - arboriculture - fruit growing - scientific research - diagnostics
Ziekten veroorzaakt door plantpathogene bacteriën worden door producenten van uitgangsmateriaal, door telers en door exporteurs gezien als zeer bedreigend. De ziekteverwekker is vaak moeilijk op te sporen, kan zich symptoomloos verspreiden,is in plantmateriaal niet of moeilijk te bestrijden, resistentiebronnen zijn veelal onbekend en de economische schade bij uitbraak is vaak aanzienlijk. Onderzoek aan plantpathogene bacteriën in Nederland kent dan ook een lange historie. In deze schets wordt het belang van dit onderzoek voor het voetlicht gebracht. Er wordt stilgestaan bij het onderzoek uit heden en verleden. Ook worden kennisleemtes en onderzoekswensen geïnventariseerd
Aardbeimijt te lijf met nieuwe behandelmethode
Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)27. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
fragaria - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - plagenbestrijding - mijtenbestrijding - desinfectie - alternatieve methoden - strawberries - propagation materials - pest control - mite control - disinfection - alternative methods
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onderzocht een groot aantal alternatieve behandelmethoden. Vooral de CA-warmtebehandeling bleek perspectiefvol. Een methode zonder gebruik van chemische middelen, duurzaam, en meteen toepasbaar in de praktijk zonder lange toelatingsprocedures. Samen met onderzoeksinstituut A&F Wageningen en bestrijdingsspecialist Ruvoma in Montfoort werd een werkbaar concept van CA-warmtebehandeling voor de praktijk ontwikkeld.
Effect van loofdoodmiddel op de overleving van Xanthomonas fragariae in ondergewerkte gewasresten van aardbei
Kastelein, P. ; Vries, P.M. de; Krijger, M.C. ; Wolf, J.M. van der - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 258) - 14
fragaria - aardbeien - xanthomonas fragariae - oogstresten - herbiciden - plantenresten - quarantaine organismen - strawberries - crop residues - herbicides - plant residues - quarantine organisms
De bacterie Xanthomonas fragariae veroorzaakt de bacteriebladvlekkenziekte in aardbei. De bacteriebladvlekkenziekte is een quarantaineziekte. Wanneer de ziekte voorkomt worden maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Het aangetaste gewas wordt doodgespoten met een herbicide en verbrand, of de planten worden na rooien gekneusd en ondergewerkt om vertering te bevorderen. In dit onderzoek werd onderzocht hoelang X. fragariae onder Nederlandse omstandigheden kan overleven op ondergewerkte gewasresten
Geïntegreerde teelt van vollegrondsaardbeien
Evenhuis, A. ; Booij, C.J.H. ; Köhl, J. ; Kruistum, G. van; Lamers, J.G. ; Linden, A. van der; Wilms, J.A.M. - \ 2009
aardbeien - fragaria - geïntegreerde bestrijding - botrytis - meeldauw - thrips - phytophthora - vollegrondsteelt - strawberries - integrated control - mildews - outdoor cropping
Poster met resultaten uit onderzoek naar beheersing van plantenziekten en plagen in de vollegrondsteelt van aardbeien
Nieuwe ontsmettingsmethode tegen aardbeimijt
Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T. ; Spoorenberg, P.M. ; Buddendorf, C.J.J. ; Schaik, A.C.R. van; Zouwen, F. van - \ 2009
fragaria - aardbeien - vermeerderingsmateriaal - plagenbestrijding - mijtenbestrijding - desinfectie - alternatieve methoden - strawberries - propagation materials - pest control - mite control - disinfection - alternative methods
Bij de vermeerdering van aardbeiplanten is een aantasting door de aardbeimijt een bedreiging voor de kwaliteit van het plantmateriaal. In de productiefase is de aardbeimijt schadelijk voor de vruchtkwaliteit en opbrengst. Door de sanering van methylbromide met ingang van 2008 is het vinden van een bij voorkeur duurzaam en niet chemisch alternatief voor de ontsmetting van basisplantgoed urgent
Bestrijding van phytophthora, verlaagde dosering, rijenbehandeling
Rovers, J.A.J.M. ; Pijnenburg, H. ; Lamers, J.G. ; Evenhuis, A. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - 2
aardbeien - fragaria - gewasbescherming - phytophthora cactorum - fungiciden - vollegrondsteelt - strawberries - plant protection - fungicides - outdoor cropping
In 2007 is bij telers onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van rijenbehandeling in plaats van grondbehandeling tegen stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) in aardbei. Op basis van deze kunstmatig besmette veldproef kan in plaats van een volveldsbehandeling ook een rijenbehandeling worden uitgevoerd met een derde van de hoeveelheid middel
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.