Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 91

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==friese wouden
Check title to add to marked list
Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream
Holster, H.C. ; Opheusden, M. van; Gerritsen, A.L. ; Kieft, H. ; Kros, H. ; Plomp, M. ; Verhoeven, F. ; Vries, W. de; Essen, E. van; Sonneveld, M.P.W. ; Venekamp, A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461739940 - 64
agro-ecologie - melkveehouderij - bemesting - bodemchemie - waterkwaliteit - bodemkwaliteit - fosfaten - stikstof - emissiereductie - friese wouden - drenthe - agroecology - dairy farming - fertilizer application - soil chemistry - water quality - soil quality - phosphates - nitrogen - emission reduction
Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar de toekomst de nieuwe kringloopboeren kunnen worden. Efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen is de kerngedachte
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
Effecten van kringlooplandbouw op ecosysteemdiensten en milieukwaliteit : een integrale analyse van People, Planet & Profit, effecten op gebiedsniveau, en de potentie voor zelfsturing, met de Noardlike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld
Boer, H.C. de; Dolman, M.A. ; Gerritsen, A.L. ; Kros, J. ; Sonneveld, M.P.W. ; Stuiver, M. ; Termeer, C.J.A.M. ; Vellinga, Th.V. ; Vries, W. de; Bouma, J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 61
duurzame veehouderij - melkveehouderij - kringlopen - bedrijfssystemenonderzoek - levenscyclusanalyse - duurzaamheid (sustainability) - bodemkwaliteit - milieu-analyse - friese wouden - sustainable animal husbandry - dairy farming - cycling - farming systems research - life cycle assessment - sustainability - soil quality - environmental analysis
Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij de nadruk ligt op het gebruik van op het bedrijf aanwezige hulpbronnen en voorraden, en het behalen van voldoende inkomen over langere termijn met het behoud van de kwaliteit van natuurlijke ecosystemen. In Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’ (NFW) wordt in de melkveehouderij een vorm van kringlooplandbouw bedreven die zich onder andere kenmerkt door het voeren van de melkkoeien met een structuurrijk en eiwitarm dieet, minder gebruik van kunstmest, het bovengronds uitrijden van dierlijke mest en de focus op een hogere bodembenutting van stikstof (N) uit dierlijke mest. Bij deze vorm van kringlooplandbouw ligt de focus op levering van ecosysteemdiensten door de bodem, vanuit haar diverse functies. Belangrijke ecosysteemdiensten, waarbij door de bodem een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd, zijn de voedsel- en biomassaproductie, de grondwaterkwaliteit, de opslag van koolstof en de regulering van nutriënten. De maatschappelijke doorwerking van kringlooplandbouw is in potentie zeer groot, en de belangstelling vanuit de maatschappij voor deze vorm van landbouw neemt toe.
Vanuit de rand gezien : een vegetatieonderzoek van sloten en wallen in het boerenland van de Noordelijke Friese Wouden
Weeda, E.J. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2127) - 63
waterkwaliteit - biologische indicatoren - dijken - waterplanten - sloten - slootkanten - monitoring - milieu - vegetatie - friese wouden - water quality - biological indicators - dykes - aquatic plants - ditches - ditch banks - environment - vegetation
In de lintvormige elementen tussen de percelen van het boerenland komen allerlei planten voor die als indicator van de milieukwaliteit te gebruiken zijn. Het best onderzocht zijn water- en moerasplanten, maar ook landplanten geven belangrijke informatie. Tijdens een veldonderzoek in 2005 in de Noordelijke Friese Wouden is nagegaan welke wilde plantensoorten hier voorkomen in perceelscheidingen: in en langs sloten en poelen, in elzensingels en op eikenwallen (‘dykswâlen’). Vijftien gemakkelijk herkenbare soorten water- en moerasplanten zijn uitgekozen als indicatoren van de waterkwaliteit. Verder worden suggesties gedaan voor monitoring van slootkanten en andere perceelscheidingen aan de hand van landplanten. Het rapport bevat verder een beschrijving van de spontane plantengroei in de perceelranden van de 36 onderzochte boerenbedrijven.
Zelfsturing en Profit in de Noordelijke Friese Wouden : catalogus van inspirerende voorbeelden
Swagemakers, P. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2011
Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Rurale Sociologie - 25
werkgelegenheid - zelfbeheer - organisatie - plattelandsontwikkeling - regionale ontwikkeling - regio's - economische ontwikkeling - samenwerking - friese wouden - employment - self management - organization - rural development - regional development - regions - economic development - cooperation
Als onderdeel van de verkenningsfase van het TransForum innovatieve praktijkproject in de Noordelijke Friese Wouden over zelfsturing en profit, wordt in deze bijdrage een aantal binnen- en buitenlandse voorbeelden gegeven die als inspiratiebron kunnen dienen voor toekomstige ontwikkelingen in de Noordelijke Friese Wouden.
Europees en nationaal plattelandsbeleid : een beknopte uiteenzetting over doelstellingen en maatregelen : achtergronddocument project ‘Zelfsturing en profit in de Noordelijke Friese Wouden’
Wiskerke, J.S.C. ; Derkzen, P.H.M. - \ 2011
{S.l.] : S.n. - 10
plattelandsbeleid - plattelandsontwikkeling - ontwikkelingsplannen - friese wouden - samenwerking - eu regelingen - rural policy - rural development - development plans - cooperation - eu regulations
In dit document een beknopt overzicht van het plattelandsbeleid op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Dit beleid vormt (een deel van) het kader (zowel beperkend als mogelijkheden biedend) waarbinnen activiteiten en ambities van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden plaatsvinden en dienen te worden gerealiseerd.
Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren : biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden
Weeda, E.J. - \ 2011
Wageningen : Alterra - 41
biologische monitoring - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - friese wouden - friesland - biomonitoring - water quality - aquatic ecosystems
Voor: matig voedselarme wateren; gemiddeld voedselrijke wateren; en zeer voedselrijke wateren zijn de gidssoorten beschreven. Vervolgens zijn de vijftien belangrijkste planten in deze gids geselecteerd op basis van twee criteria, die elk voor zich heel verschillende selecties zouden opleveren. Enerzijds moet de gids gemakkelijk hanteerbaar zijn. Daardoor moet het aantal soorten beperkt zijn, ze moeten zonder hulp van specialisten op naam te brengen zijn en hun aanwezigheid moet zonder moeite vast te stellen zijn.
Kringlooplandbouw : op weg naar geborgde bedrijfsspecifieke milieuresultaten
Stuiver, M. ; Verhoeven, F.P.M. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 19
landbouw - duurzame landbouw - bemesting - milieubeleid - wetgeving - nationale landschappen - eu regelingen - friese wouden - agriculture - sustainable agriculture - fertilizer application - environmental policy - legislation - national landscapes - eu regulations
Binnen de Noordelijke Friese Wouden en daarbuiten vinden kringlooplandbouw dat ze meer ruimte in de huidige wet- en regelgeving moeten krijgen. Ruimte voor een eigen route met hetzelfde, zo niet betere milieu- en bedrijfsprestaties. Over de waarde van en het ruimte geven aan kringlooplandbouw, daar gaat dit rapport over. De volgende zaken worden daarin behandeld. Allereerst staat de kringlooplandbouw zelf centraal. Wat is kringlooplandbouw in de praktijk, hoe geven boeren het vorm en vanuit welke basisprincipes? Welke waarden worden er gecreëerd? Wat zegt de wetenschap tot nu toe over kringlooplandbouw en welk onderzoek is er wellicht nog nodig? Hoe kan certificering van kringlooplandbouw onder ondernemers worden gestimuleerd? Verder komt het ruimte geven aan kringlooplandbouw aan de orde. Daarvoor is eerst het probleem van belang: wat komen kringlooplandbouw tegen in de praktijk van regelgeving? Onder welke condities zou kringlooplandbouw ruimte kunnen krijgen binnen de regels van de Nederlandse overheid en de Europese Unie? Wat is hiervoor nodig?
Businessmodel voor de Noordelijke Friese Wouden
Oostindië, H.A. ; Eweg, R. ; Gerritsen, A.L. - \ 2010
Wageningen [etc.] : Alterra [etc.]
regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - friese wouden - friesland - regional development - economic development - agri-environment schemes
Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : projectbeschrijving en overzicht van publicaties
Drooge, G. van; Gerritsen, A.L. - \ 2010
[S.l.] : TransForum - 24
landbouwontwikkeling - innovatie adoptie - landschapsbeheer - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - milieubeheer - inventarisaties - nationale landschappen - friese wouden - agricultural development - innovation adoption - landscape management - nature management - agri-environment schemes - environmental management - inventories - national landscapes
De agrarische sector binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden bevindt zich in een transitieproces. De agrarische sector speelt in toenemende mate een leidende rol in het verbeteren van de milieukwaliteit en de natuur- en landschapswaarden in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke aanjager van dit proces was en is de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in het gebied. De aanwijzing van het gebied tot Nationaal Landschap bevestigt de prominente rol van de agrarische sector in dit proces. In de voorbereiding van dit project tekende zich de behoefte af bij de betrokken overheden en de Vereniging NFW om de tot dan toe overheersende agrarische invalshoek te verbreden.
'Brussel' op afstand? Een verkenning naar mogelijkheden voor maatschappelijke diensten en ruimte voor zelfsturing bij agrarisch natuurbeheer in de Europese context
Zwaan, P. ; Coninx, I. ; Termeer, C.J.A.M. ; Gerritsen, A.L. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - 19
agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - zelfbeheer - autonomie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nationale landschappen - europese unie - friese wouden - agri-environment schemes - nature management - self management - autonomy - cap - national landscapes - european union
De landbouw speelt een belangrijke rol bij het in stand houden en ontwikkelen van een aantrekkelijk cultuurlandschap en de biodiversiteit in de Noordelijke Friese Wouden. Het behoud van deze waarden steunt op de inzet en de vele activiteiten van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden, op de status van Nationaal Landschap en op een aantal subsidieregelingen vanuit de overheid. Voor het aanbrengen en beheren van landschapselementen kunnen agrariërs een vergoeding van de overheid krijgen. Dit project richt zich specifiek op zelfsturingarrangementen die gericht zijn op agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het verkent de mogelijkheden voor de Vereniging Noordelijke Friese Wouden om meer invloed te krijgen op en verantwoordelijkheid te nemen voor het verdelen, beheren en het controleren van de besteding van de overheidsgelden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op het huidige moment zijn deze kaders onderhevig aan discussie binnen de Europese Unie. De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - van waaruit een deel van deze vergoedingen betaald worden - en de vereenvoudiging van het GLB staan op de politieke agenda en discussies hierover zijn in volle gang.
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen
Ploeg, J.D. van der; Strijker, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2010
[S.l. : s.n. - 22
plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - regionaal bestuur - leerervaringen - regionale economie - cultuurlandschap - landschapsbeheer - coöperatieve verenigingen - duurzame landbouw - friesland - friese wouden - rural development - agricultural development - economic development - farm management - regional government - learning experiences - regional economics - cultural landscape - landscape management - cooperative societies - sustainable agriculture
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen. In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd.
Schaalvergroting in kleinschalig landschap : [Innovatieve bedrijfsontwikkeling melkveehouderij in Noardlike Fryske Wâlden]
Galama, P.J. ; Bosma, A.J.J. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 412) - 15
melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - landschap - schaalverandering - agrarische aanpassing - friese wouden - friesland - dairy farming - farm development - farm size - landscape - scaling - agricultural adjustment
Dit rapport gaat in op kansen voor een renderende bedrijfsvoering in een kleinschalig landschap. Er is in het gebied al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw. zodat je goed uit de voeten kunt met grote machines. In een bijeenkomst met melkveehouders en regionale overheden is nagedacht over het omgekeerde, namelijk hoe kan de landbouw zich aanpassen aan het landschap, waarbij beide voordeel hebben. Het perspectief van een aantal innovatieve gedachten zijn besproken en beoordeeld. Vervolgens zijn met een kleine groep melkveehouders scenarioberekeningen gemaakt. rond schaalvergroting die rekening houdt met knelpunten en kansen in het gebied. De verschillende scenario’s en innovaties worden toegelicht.
Environmental monitoring in heterogeneous soil-landscapes; A Dutch case study
Sonneveld, M.P.W. ; Vos, J.A. de; Vries, W. de; Knotters, M. ; Kros, J. - \ 2010
In: Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia, 1-6 August 2010. - IUSS - ISBN 9780646537832 - p. 99 - 101.
bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - bodem-landschap relaties - friese wouden - soil water - farm management - soil-landscape relationships
The spatial heterogeneity of agricultural soil-landscapes is mostly not taken into account in environmental policies. Most environmental goals have been defined at national level or farm level but not at the landscape level. The potential for setting up a regional environmental monitoring network that supports self governance was explored. The research was performed in the Northern Friesian Woodlands
Met vereende krachten : het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente
Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R.C.M. ; Stuiver, M. ; Fontein, R.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2073) - 159
regionale ontwikkeling - regionale planning - samenwerking - gebiedsgericht beleid - reconstructie - governance - noord-brabant - gelderse vallei - gelderland - twente - overijssel - friese wouden - regional development - regional planning - cooperation - integrated spatial planning policy - reconstruction
Sinds de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn regionale gebiedscoalities niet meer weg te denken uit het beleid voor het landelijk gebied. Ze coördineren de beleidsuitvoering voor provincies, werken aan een gemeenschappelijke aanpak voor de gebiedsproblematiek en jagen projecten aan. Naast instrumenteel vermogen hebben zij hiervoor zelforganiserend vermogen nodig. Deze studie analyseert de wisselwerking tussen het instrumenteel en zelforganiserend vermogen van gebiedscoalities in de Baronie, de Gelderse Vallei, Noardwest Fryslân en Zuidwest Twente. Hieruit blijkt dat het zelforganiserend vermogen van regionale gebiedscoalities vaak tekort schiet. Afgesloten wordt met conclusies aanbevelingen aan regionale gebiedscoalities, provincies en rijk voor het verbeteren van de balans tussen instrumenteel en zelforganiserend vermogen.
Noordelijke Friese Wouden: zelfsturing en profit in een nationaal landschap
Hoogland, D. ; Drooge, G. van - \ 2010
TransForum
regionale ontwikkeling - landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - ontwikkelingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - nationale landschappen - friese wouden - agrarisch natuurbeheer - regional development - farms - farm management - cooperation - development plans - sustainability - national landscapes - agri-environment schemes
De Noordelijke Friese Wouden (NFW) in Noordoost Friesland vormen een nationaal landschap met een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. De overheid heeft aangegeven dat de bijzondere kwaliteiten van de NFW moeten worden behouden. Boeren zijn belangrijke beheerders van het landschap, zij zijn voor de instandhouding daarvan in feite onmisbaar. Zij willen zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich, samen met andere partijen in het gebied, in te zetten om dit landschap duurzaam te beheren, onder de voorwaarde dat de winstgevendheid voldoende is om hun bedrijf in de NFW voort te zetten. In plaats van de NFW in stand te houden met behulp van overheidssubsidies, is de ambitie om, door samenwerking met een groot aantal partijen, nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen die bijdragen aan de bedrijfsresultaten van de ondernemers én aan een duurzame instandhouding van het gebied.
Landschapsbeheer en biomassa : een gelukkig huwelijk
Stobbelaar, D.J. ; Groningen, E. van - \ 2009
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 65 (2009)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 9.
biomassa - hout - verbranding - energiebronnen - landschapsbeheer - houtwallen - friese wouden - biomass - wood - combustion - energy sources - landscape management - hedgerows
Beetsterzwaag ligt in het coulissenlandschap van het Westerkwartier in Friesland, een landschap van weiden die worden omzoomd door houtwallen en elzensingels. Niet vreemd dus dat hier één van de eerste grotere houtgestookte energiecentrales van Nederland staat. Deze biomassa-installatie verwarmt water door houtsnippers te verbranden. Om het gehele jaar rond warmte te kunnen leven, heeft de energie-installatie vierhonderd kilometer houtwal en elzensingels nodig, die in een vijftienjarige rotatie afgezet worden.
Zelfsturing en de Noordelijke Friese Wouden
Termeer, C.J.A.M. ; Werkman, R.A. ; Gerritsen, A.L. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR - 5
regionale ontwikkeling - regionale economie - ondernemerschap - samenwerking - innovaties - friese wouden - zelfbeheer - plattelandsontwikkeling - regional development - regional economics - entrepreneurship - cooperation - innovations - self management - rural development
Er is een lange traditie van samenwerking tussen WUR en de NFW. Eind 2007 was er een bijeenkomst op het provinciehuis in Friesland waar besloten werd om door te pakken op zelfsturing. De ambitie was zelfs om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de Vereniging NFW als een bedrijf te beschouwen door de overheid. Een uitdagende ambitie. Meteen werd eraan gekoppeld dat deze ambitie alleen te realiseren zou zijn wanneer het de betrokken ondernemers ook profit zou opleveren. Zo ontstond het Transforum project Zelfsturing en Profit.
Een ontwerpproces met rekenmodellen voor ruimtelijke planvorming
Groot, J.C.J. ; Jellema, A. ; Rossing, W.A.H. ; Stobbelaar, D.J. ; Meer, F. van der; Loon, E. van - \ 2009
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 65 (2009)4. - ISSN 0166-3534 - p. 38 - 41.
regionale planning - landschap - samenwerking - ontwikkeling - besluitvorming - modellen - friese wouden - wetenschappelijke samenwerking - gebiedsgericht beleid - gebiedsontwikkeling - regional planning - landscape - cooperation - development - decision making - models - scientific cooperation - integrated spatial planning policy - area development
Bij het maken van inrichtingsplannen in regio's met veel natuur, landschap en landbouw zijn vele actoren betrokken, zoals boeren, inwoners, landschapbeheerders, toeristen, gemeentelijke en provinciale overheden. Deze partijen hebben vaak verschillende belangen en doelstellingen, waardoor niet meteen voor alle partijen het voordeel van een gezamenlijk plan voor de hand ligt. Het in dit artikel beschreven rekenmodel kan ondersteunen bij de besluitvorming. Dit project heeft de meerwaarde laten zien van samenwerking van wetenschappers en gebiedskenners. Een eerste prototype van dit model is verder ontwikkeld in het landinrichtingsgebied Twijzel-Buitenpost
Versterken van de ruimtelijke samenhang in houtwallenlandschap
Stobbelaar, D.J. ; Groot, J.C.J. ; Jellema, A. - \ 2009
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 65 (2009)4. - ISSN 0166-3534 - p. 34 - 37.
landschap - houtwallen - landschapsbeheer - landschapselementen - friese wouden - friesland - landscape - hedgerows - landscape management - landscape elements
In het nationale landschap de Noordelijke Friese Wouden is door de inspanningen van de boeren een van de dichtst dooraderde netwerken van houtwallen en elzensingels van Nederland behouden gebleven. Met behulp van agrarische subsidies wordt hier gewerkt aan het onderhoud en versterken van het houtwallandschap
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.